Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Hoger Beroepen in 2016 Samenvattingen hb 16-01

Dovnload 0.97 Mb.

Hoger Beroepen in 2016 Samenvattingen hb 16-01Datum12.05.2019
Grootte0.97 Mb.

Dovnload 0.97 Mb.

Hoger Beroepen in 2016
Samenvattingen
HB 16-01

Bij de ronding van de benedenboei heeft een binnenliggende ORC-boot naar de mening van de buitenliggende boot te veel ruimte genomen. Het protestcomité sluit de binnenliggende boot uit.

Na de uitspraak krijgt de binnenliggende boot de indruk dat de buitenliggende boot geen protestvlag heeft gezet. Hij vraagt heropening van het verhoor aan, die door het protestcomité wordt geweigerd. Daarop dient de binnenliggende boot een hoger beroepaanvraag in.

De Zeilraad constateert dat het protest te laat was ingediend dus dat, nog daargelaten of de protestvlag was gezet of niet, het protest ongeldig had moeten worden verklaard. Bovendien ziet de Zeilraad in de tekening van het protestcomité dat de binnenste boot bij het merkteken niet voldoende ruimte heeft gekregen. De Zeilraad wijst het hoger beroep toe.HB 16-02

Op een ruimwinds rak haalt een FD een Valk in. Beide boten varen met spinnaker. De Valk loeft op en de spinnaker van de FD raakt de verstaging van de Valk. Het protestcomité diskwalificeert de Valk omdat hij bij zijn koersverandering de FD geen ruimte heeft gegeven om vrij te blijven. De Valk gaat in hoger beroep.

Deze zaak is nog in behandeling.
HB 16-03

In de Sneekweek krijgt een omgeslagen Spanker hulp van een “standby”-boot. Nadat hij was opgericht heeft de Spanker de wedstrijd uitgezeild. Een andere Spanker protesteert, hij vindt dat de omgeslagen Spanker zich had moeten terugtrekken omdat hij hulp heeft ontvangen. Het protestcomité wijst het protest af. De protesterende partij gaat in hoger beroep.

Deze zaak is nog in behandeling.

DE ZEILRAAD VAN HET KONINKLIJK NEDERLANDS WATERSPORT VERBOND
HB 16-01

Protest van BEL 8990 X-bie tegen NED 7439 Jai Alai. Klasse ORC-2

Stichting Grevelingencup

Grevelingencup, 20 december 2015


REGELS

Regel 18.2(a) Wanneer boten een overlap hebben moet de buitenliggende boot de binnenliggende boot merktekenruimte geven, tenzij regel 18.2(b) van toepassing is.


Regel 61.1(a)

Wanneer zijn protest een incident betreft waarbij hij was betrokken (...) moet hij ‘Protest’ aanroepen en opvallend een rode vlag tonen (...)


Regel 61.3

Een protest van een boot (...) moet worden ingediend (...) binnen de tijdslimiet vermeld in de wedstrijdbepalingen.


Regel 66

Het protestcomité kan een verhoor heropenen wanneer het besluit dat het wellicht een aanmerkelijke fout heeft gemaakt (...)


Definitie merktekenruimte

Ruimte voor een boot om een merkteken aan de voorgeschreven zijde te laten liggen. Eveneens (...) (b) ruimte om het merkteken zodanig te ronden als nodig om de baan te zeilen.
Wedstrijdbepaling 16.2

De tijdslimiet van een protest is 60 minuten nadat de laatste boot in zijn klasse is gefinisht.


HET ORIGINELE PROTEST

Het protest van BEL 8990

NED komt over stuurboord naar de boei. BEL komt over bb aan de boei.


NED moet zijn juiste koers varen na de boei. NED heeft een tactische boeironding gedaan.

Hierdoor zijn wij benadeeld.


Door het protestcomité vastgestelde feiten:

Op weg naar het benedenwindse merkteken varen beide boten met overlap de zone binnen. NED 7439 over SB, BEL 8990 over BB. NED 7439 stuurt als binnenliggende boot het merkteken aan op een laterale afstand van meerdere meters, gijpt dwars van het merkteken en loeft daarna op. BEL 8990 blijft vrij als buitenliggende boot.Tekening:

links: Tekening van de protesterende partij, gewaarmerkt door het protestcomité

rechts: Situatietekening door het protestcomité
Beslissing van het protestcomité:

NED 7439 heeft meer ruimte genomen dan noodzakelijk om het merkteken te ronden. Van toepassing zijn de definities Ruimte en Merktekenruimte en regel 18.2(a). NED 7439 wordt uitgesloten in Race 7.HET VERZOEK OM HEROPENING (samengevat)

NED 7439 vraagt om heropening van het verhoor om een aantal redenen: • hij vindt dat het protestcomité niet degelijk heeft onderzocht of er een protestvlag is gezet

 • hij vindt dat het protest te laat is ingediend

 • hij vindt dat de stuurman van NED 7439 ten onrechte niet de kans heeft gekregen een verklaring af te leggen

 • hij vindt dat uit de vastgestelde feiten niet valt af te leiden waarom NED 7439 regel 18.2(a) heeft overtreden

Het protestcomité vindt dat het geen aanmerkelijke fout heeft gemaakt, noch dat er aanmerkelijk nieuw bewijsmateriaal is aangedragen. Het weigert een heropening van het verhoor. Het wijst de NED 7439 op de mogelijkheid een protest in te dienen op grond van regel 2.

[op de volgende wedstrijddag heeft NED 7439 dat gedaan, maar het protest is afgewezen omdat het te laat is ingediend en omdat NED 7439 het niet aan de tegenpartij heeft aangezegd]
HOGER BEROEP EN COMMENTAREN

Het hoger beroep van NED 7439 (samengevat)


 1. De laatste boot in de klasse finishte om 14:43:39. Einde protesttijd was 15:44. Op het protestformulier is 16:15 ingevuld als einde protesttijd. Waarom heeft het protestcomité de protesttijd verlengd?

 2. Het protestcomité heeft niet alles in het werk gesteld om na te gaan of de protestvlag is gezet. Wij betwijfelen of het protest geldig is.

 3. Het protestcomité heeft de feiten zo summier opgeschreven dat er geen eenduidige conclusie is te trekken. Het protestcomité constateert dat de zijdelingse afstand enkele meters is geweest en dat dit een tactische ronding zou zijn. Maar voor een tactische ronding hebben wij veel meer ruimte nodig. Enkele meters is het absolute minimale dat wij nodig hebben om de draai überhaupt te kunnen maken zonder daarbij het merkteken of de tegenstander te raken.


Commentaar van het protestcomité (1)

Over de protestvlag: BEL 8990 verklaarde dat de vlag was gezet, NED 7439 verklaarde dat ze hem niet hebben gezien. Het protestcomité heeft BEL 8990 het voordeel van de twijfel gegund.


Het protestcomité stuurt een “juryschets” mee. maar trekt het waarmerken van de tekening van BEL 8990 niet in.
Commentaar van het protestcomité (2)

In antwoord op vragen van de Zeilraad verklaart het protestcomité:

1 Het protestcomité berekent het einde van de protesttijd door een uur op te tellen bij de finishtijd van de laatste boot in de klasse ORC. De ORC-boten starten in meerdere groepen, maar er wordt slechts één einde finishtijd doorgegeven.

2 De merktekens van de baan voor de ORC-boten zijn door de wedstrijdorganisatie uitgelegde ‘manshoge’ cilindrische opblaasboeien.


Commentaar van BEL 8990 X-bie

Er is geen commentaar van BEL 8990 ontvangen.


UITSPRAAK VAN DE ZEILRAAD

Overwegingen van de Zeilraad
1 In de wedstrijdbepalingen staat dat tijdens deze wedstrijd serie er vele klassen waaronder ORC 1 t/m 4 deelnemen. De tijd die het protestcomité als einde protesttijd hanteert is niet gebaseerd op de finishtijd van de laatste ORC boot en ook niet van de laatste ORC boot in de klasse van BEL 8990 maar op die van de laatste boot uit de toerklasse. In de uitslagen van de ORC 2 klasse staat dat de laatste boot om 14.43.49 gefinisht is en is het einde protest tijd dus 60 minuten later (15.43.49). Het protest is om 15.55 uur ingediend en het protestcomité heeft niet besloten de protesttijd te verlengen.
2 Na de uitspraak in het protest ontstond in het restaurant een discussie waarbij het zetten van de protestvlag in twijfel werd getrokken. NED 7439 verklaart in zijn aanvraag voor heropening dat twee bemanningsleden van BEL 8990 hebben toegegeven dat geen vlag gezet zou zijn. Het protestcomité, dat van deze discussie hoorde, had moeten overwegen of het een aanmerkelijke fout gemaakt had door het protest geldig te verklaren. In dat geval had het protestcomité het verhoor moeten heropenen conform RvW 66.
3 Uit de meetbrief van NED 7439 blijkt dat de lengte van zijn giek ongeveer 4,8 m is (E = 4,72 m) en zijn maximale breedte 3,52 m. De giek steekt dus ongeveer 3 meter buitenboord als de boot voor de wind vaart. Merktekenruimte is ook de ruimte die nodig is om het merkteken zodanig te ronden als nodig is om de baan te zeilen. In dit geval betekent dat, dat NED 7439 een gijp moet uitvoeren. BEL 8990 moet er rekening mee houden dat NED 7439 een strook water van 3,5 + 3 = 6,5 m breed nodig heeft om de boei te kunnen ronden en de gijp uit te voeren. Als het een hoge boei is, waar de giek en de grootschoot niet bovenuit steken, is er zelfs nog 3 meter meer nodig, dus 9,5 meter.
Uit de jurytekening blijkt dat NED 7439 de ronding heeft gemaakt in een strook water van net iets meer dan 2 scheepsbreedten = 7 m.

Het protestcomité heeft ook de tekening van BEL 8990 gewaarmerkt. Die is minder duidelijk, en lijkt meer een illustratie van “NED 7439 gijpte niet bij eerste gelegenheid (RvW 18.4), maar geeft geen duidelijk grotere breedte aan. Er is dus geen sprake van dat NED 7439 meer heeft gebruikt dan de merktekenruimte waarop hij recht had..


Beslissing in hoger beroep:
1. Het protest is feitelijk te laat ingediend en het protestcomité heeft niet besloten om de protesttijd te verlengen. Daar het protestcomité de onjuiste einde protesttijd heeft gepubliceerd, is de te late indiening de indiener van het protest niet aan te rekenen.
2 Of de protestvlag is gezet blijft onduidelijk.
3 Uit de tekeningen blijkt dat NED 7439 niet meer heeft gebruikt dan de merktekenruimte waar hij recht op had. Het protest van BEL 8990 wordt daarom afgewezen.
De beslissing van het protestcomité wordt vernietigd. Het wedstrijdcomité wordt opgedragen NED 7439 terug te plaatsen in de uitslag en deze nieuwe uitslag op de geëigende plaatsen te publiceren.
Nieuwegein, 8 juni 2016

Gebaseerd op RvW 2013-2016


De Zeilraad was voor deze uitspraak samengesteld als volgt:

Dieter van der Schilden (vz), Margriet Pannevis, Henk Botterweg, Geert Geelkerken, Jos Spijkerman, Frans de Vries Lentsch, Jan Willem van Weezenbeek.

 • DE ZEILRAAD VAN HET KONINKLIJK NEDERLANDS WATERSPORT VERBOND HB 16-01
 • HET ORIGINELE PROTEST Het protest van BEL 8990
 • Beslissing van het protestcomité
 • HOGER BEROEP EN COMMENTAREN Het hoger beroep van NED 7439 (samengevat)
 • Commentaar van het protestcomité (1)
 • Commentaar van het protestcomité (2)
 • Commentaar van BEL 8990 X-bie
 • Beslissing in hoger beroep

 • Dovnload 0.97 Mb.