Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Hoofdstuk 1 De Kerk Je kunt vanuit de Bijbel vier verschillende beelden van de kerk noemen en uitleggen

Dovnload 27.54 Kb.

Hoofdstuk 1 De Kerk Je kunt vanuit de Bijbel vier verschillende beelden van de kerk noemen en uitleggenDatum28.12.2018
Grootte27.54 Kb.

Dovnload 27.54 Kb.

Hoofdstuk 1 De Kerk
1. Je kunt vanuit de Bijbel vier verschillende beelden van de kerk noemen en uitleggen.

Éen in Christus

Kudde van de Herder

Ranken aan de Wijnstok

Bruid van de Bruidegom

Hoeksteen van het gebouw

Hoofd van het lichaam
2. Je kunt duidelijk maken hoe in de belijdenisgeschriften over de kerk en haar leden wordt geschreven.

De kerk is er vanaf het begin en zal er altijd zijn. Ze is met hart en wil samengevoegd en verenigd in een zelfde Geest, door de kracht van het geloof.

De leden zijn de onderdanen van Christus de Koning.
3. Je kunt uitleggen wat het mooie is van de kerk zoals de Bijbel en belijdenis erover spreken en je kunt ook verwoorden hoe jij dat zelf beleeft.

Jezus is het middelpunt. De kerk zijn de mensen die zich eromheen verzamelen


4. Je bent in staat de Nederlandse kerken in vier groepen in te delen.

Volkskerken

Bevindelijk Gereformeerde kerken

Gereformeerde kerken

Evangelische beweging
5. Je kunt de begrippen ware en valse kerk uitleggen en duidelijk maken wat hier wel en wat er niet mee wordt bedoeld.

Ware kerk: ‘echte’ kerk

Valse kerk: ‘onechte’ kerk / niet ‘gemene’ of ‘achterbakse’.
6. Je kunt een inhoudelijk goede beschrijving geven van het begrip doelgroepkerk en je kunt hierover een beargumenteerd standpunt geven.

Een doelgroep kerk is een samenkomst speciaal gericht op een doelgroep. Het is niet echt een kerk, want ze komen niet vaak samen, wat een kerk wel doet.Hoofdstuk 2 Volkskerken
1. Je kunt van volkskerken enkele kenmerken noemen en uitleggen.

Diversiteit groot verschil; kerken die veel toelaten;

Leervrijheid verschil: mensen die buigen voor het gezag van het Woord; maar ook vrijzinnigen die alleen aanvaarden wat ze willen

Christelijke tucht volkskerk wil laagdrempelig zijn; niemand wordt geweigerd.

Hiërarchische structuur bovenaf regeren: niet de kerkenraad maar de synode
2. Je kunt in grote lijnen het ontstaan en de kenmerkende leerpunten van de Rooms Katholieke Kerk noemen en toelichten.

Onder keizer Theodosius werd het christendom een staatsgodsdienst, vijf steden speelden toen een belangrijke rol in het bestuur van de kerken en één daarvan was Rome. Leo I noemde zichzelf plaatsvervanger van Christus en opvolger van Petrus. Andere kenmerken zijn:

- Transsubstatiatie: brood en wijn veranderen in lichaam en bloed van Christus

- Maria- en heiligenverering

- Goede werken doen voor je behoud

- Traditie en de paus hebben veel gezag, meer nog dan de Bijbel


3. Je kunt van de Rooms Katholieke Kerk in Nederland een duidelijke schets geven.

Tot 1950 was de RKK een gezagsgetrouwe kerk. In 1960 veranderde dat: Latijn in de eredienst werd afgeschaft, geestelijken waren niet meer verplicht klederdracht te dragen, de Nieuwe Catechismus maakte ruimte voor de moderne theologie (bijv. scheppingsverhaal is een gedicht), de kerkleden kregen steeds meer invloed in de kerk en er kwam openlijk verzet tegen de kerk.


4. Je kunt van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) duidelijk maken uit welke drie kerken deze is ontstaan en je kunt die drie kerken kort typeren.

Het is een fusie van de Nederlands Hervormde Kerk, de Gereformeede Kerken (synodaal) en de Evangelisch-Luthersche kerk.Nederlands Hervormde Kerk: is ontstaan in 1816, is overgebleven na de Afscheiding, ze waren het niet eens met Ds. De Cock die zei dat er naar Gods Woord gepreekt moest worden. Er waren verschillende stromingen: modernen, middengroep, confessionele vereniging, Gerefomeerde Bond en Het gekrookte Riet.

Gereformeerde Kerken (synodaal): bleven over na de Vrijmaking in 1944 en hadden een wat modernere theologie. De vrouw kan ouderling en dominee worden en ethische thema’s worden meer sociologisch behandeld dan christologisch.

Evangelisch-Luthersche kerk: wordt bestempeld als vrijzinnig, is de kleinste van de drie kerken.

5. Je kunt met vier kenmerken van de volkskerk een schets geven van de PKN en dit met duidelijke voorbeelden illustreren. (zie 1)

Diversiteit groot verschil; kerken die veel toelaten;

Leervrijheid verschil: mensen die buigen voor het gezag van het Woord; maar ook vrijzinnigen die alleen aanvaarden wat ze willen

Christelijke tucht volkskerk wil laagdrempelig zijn; niemand wordt geweigerd.

Hiërarchische structuur bovenaf regeren: niet de kerkenraad maar de synode
6. Je kunt duidelijk maken waarom de Hersteld Hervormde Kerk en de voortgezette Gereformeerde Kerk zijn ontstaan.

De Hersteld Hervormde Kerk is ontstaan met het ontstaan van de PKN. Er waren gemeenteleden van de Nederlands Hervormde Kerk die fusie niet aan wilden gaan, die hebben samen de HHK gesticht.

De Gereformeerde Kerken zijn ook ontstaan met het ontstaan van de PKN. Er waren kerken van de Gereformeerde kerken (synodaal) die niet met de fusie mee wilden, die hebben samen de VGKN gevormd.

Hoofdstuk 3 De bevindelijke kerken
1. VWO
2. Je kunt vijf kenmerken geven van bevindelijk gereformeerde kerken.

Bijbelgetrouw de Bijbel is het zuivere en onfeilbare Woord van God en trouw in de kerkgang

Denkend vanuit de uitverkiezing

er is onzekerheid over de vraag of ze wel zijn uitverkoren, je ` weet het pas zeker nadat je een teken hebt gekregen

Bevinding een ommekeer naar het ware geloof; eerst moet je je zonden zien, dan er intens berouw over krijgen, dan pas ontdek je Christus’ offer en later krijg je misschien deel aan het offer. Je moet hierbij telkens dringend toetsen of je gevoelens wel echt zijn.

Lijdelijkheid en passiviteit

je leeft onder een oordeel, niet echt geloofsvreugde, je moed lijdzaam wachten totdat God ingrijpt

Conservatisme alles van vroeger is goed, alles wat nieuw is wekt wantrouwen. Vaak trekken ze zich terug uit deze wereld en sommigen sluiten geen verzekeringen af etc.


3. Je bent in staat die kenmerken te herkennen in artikelen.
4. Je kunt drie bevindelijk gereformeerde kerken noemen en duidelijk maken waarin ze van elkaar verschillen.

Gereformeerde Gemeenten in Nederland en Noord-Amerika

Dit is de grootste bevindelijke kerk, is in 1907 ontstaan door het samengaan van de Ledeboerianen en de kruisgemeenten. Ze beklemtonen de leer van de uitverkiezing, wereldmijding en een strenge viering van de zondag.Gereformeerde Gemeenten in Nederland

Is in 1953 ontstaan door scheuring met de Gereformeerde Gemeenten. Ze nemen de Bijbel (alleen Statenvertaling) aan als absolute bron van waarheid en enige norm voor leer en leven. De drie formulieren van enigheid zijn belangrijk. Psalmen worden gezongen in oude berijming. Benadrukken nog meer de noodzaak van persoonlijke bekering, een levensopvatting die gekenmerkt wordt door een diep besef van zonde en wereldmijding (geen radio, televisie, bioscoop, door Gods voorzienigheid is geen vaccinatie en verzekering nodig)Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland

Ontstaan in 1948, fusie van Oud Gereformeerde Gemeenten en de Federatie van Oud Gereformeerde Gemeenten. Dominees worden aangesteld op grond van ingeving van de heilige Geest. De opvatting staat dicht bij de andere twee kerken (zie boven)5. Je kunt inhoudelijk reageren op hun standpunten omtrent verzekeringen, inentingen, de Statenvertaling, zingen op hele noten en conservatisme.

God vertelt in de bijbel dat hij door deze middelen werkt. Voorbeeld: Hizkia en de druivenkoek; hij genas door de koek; die door God was gebruikt


6. Je bepaalt je houding ten aanzien van de bevindelijkheid en je kunt die verwoorden en beargumenteren.

Hoofdstuk 5 De Gereformeerde kerken
1.Je kunt de geschiedenis van de gereformeerde kerken beschrijven aan de hand van de jaartallen 1834, 1886, 1892, 1944, 1967, 2004 en 2010

1834 De afscheiding; los van de NHK

1886 Doleantie; Scheur NHK, Kuyper

1892 Vereniging; afscheiding en doleantie samen; Gereformeerde kerken Nederland

1944 Vrijmaking; scheur gereformeerde kerken, synodaal en vrijgemaakt

1967 De buiten verband kwestie; breuk gereformeerde kerk vrijgemaakt

2004-2010 GKV nieuwe scheuringen, zoals hersteld gereformeerd
2. Je kunt de doopleer van A. Kuyper uitleggen en in drie punten kritisch bespreken.

Kinderdoop; je mag een kind laten dopen op veronderstelling dat er al een klein geloof in de baby is.

Tegenstelling: Dat staat niet in de Bijbel; de doop komt helemaal van God en niet van de mens.
3. Je kunt de kernproblemen van de Vrijmaking duidelijk maken waarbij je let op de kerkregering en de kerkleer.

Bepaalde opvattingen van Kuyper werden kerkleer. De kerk werd geregeerd door de synode maar regeerde niet goed.

Schilder waarschuwde voor de leer van Kuyper
4. Je kunt de breuk in de zestiger jaren in de GKv in minstens vier aspecten beschrijven.

-Samenspreken met de Gereformeerde Kerken

-de Vrijmaking

-Kerkverband

-Kerkisme
5. je kunt de volgende begrippen uitleggen en beoordelen:

Vrijmaking Scheur in de gereformeerde kerk vrijgemaakt. NGK ontstond.

Doop op grond van veronderstelde wedergeboorte

Je mag een kind laten dopen op veronderstelling dat er al een klein geloof in de baby is.

Independentisme Streven in de kerk waarmee een plaatselijke gemeente zich ten opzichte van andere gemeenten van de eigen kerkengroep independent, onafhankelijk of autonoom opstelt.
6. je kunt uitleggen hoe de plaatselijke kerk en het kerkverband zicht tot elkaar verhouden en dat dit soms tot spanningen leidde en leidt.

Onderlinge verschillen zijn steeds sterker geworden. Een belangrijk kenmerk was dat ze in veel dingen gelijk dachten en handelden; dit is in de afgelopen 20 jaar veranderd. (identiteitscrisis / besluiten synode / discussies over belijdenis; Bijbeluitleg; modern theologisch denken


7. Je kunt duidelijk maken vanuit Joh. 17 op welke basis er gewerkt moet worden aan kerkelijke eenheid.

Alle gelovigen moeten een zijn, zoals God, Jezus en de Heilige Geest dat zijn.

Zo zijn wij dat ook.
8. Je kunt de belangrijkste knelpunten in het samenspraken noemen en beoordelen.

Als ik vandaag om mij heen kijk, is de kerk niet één, daar moeten we ons voor schamen. Maar we moeten ons samen willen buigen voor God en zijn Woord, de kerk betekent immers gemeente van de Here Jezus zijn.De GKV wil graag met alle oprechte belijders van Christus in gesprek gaan met het oog op kerkelijke eenheid. Dat betekend dat er plaatselijk goede gesprekken zijn met CGK en soms NGK of bijv. PKN en HHK.

De vragen van hoofdstuk 5 zijn ook nog door meneer doornbos op het internet gezet:
http://atgreijdanus.nl/samenvattingen-show.php?id=rylikictam3hqsb

 • 2. Je kunt duidelijk maken hoe in de belijdenisgeschriften over de kerk en haar leden wordt geschreven.
 • 3. Je kunt uitleggen wat het mooie is van de kerk zoals de Bijbel en belijdenis erover spreken en je kunt ook verwoorden hoe jij dat zelf beleeft.
 • 5. Je kunt de begrippen ware en valse kerk uitleggen en duidelijk maken wat hier wel en wat er niet mee wordt bedoeld.
 • Hoofdstuk 2 Volkskerken 1. Je kunt van volkskerken enkele kenmerken noemen en uitleggen.
 • 2. Je kunt in grote lijnen het ontstaan en de kenmerkende leerpunten van de Rooms Katholieke Kerk noemen en toelichten.
 • 3. Je kunt van de Rooms Katholieke Kerk in Nederland een duidelijke schets geven.
 • 4. Je kunt van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) duidelijk maken uit welke drie kerken deze is ontstaan en je kunt die drie kerken kort typeren.
 • 5. Je kunt met vier kenmerken van de volkskerk een schets geven van de PKN en dit met duidelijke voorbeelden illustreren. (zie 1)
 • 6. Je kunt duidelijk maken waarom de Hersteld Hervormde Kerk en de voortgezette Gereformeerde Kerk zijn ontstaan.
 • Hoofdstuk 3 De bevindelijke kerken 1. VWO 2. Je kunt vijf kenmerken geven van bevindelijk gereformeerde kerken.
 • 3. Je bent in staat die kenmerken te herkennen in artikelen. 4. Je kunt drie bevindelijk gereformeerde kerken noemen en duidelijk maken waarin ze van elkaar verschillen.
 • 5. Je kunt inhoudelijk reageren op hun standpunten omtrent verzekeringen, inentingen, de Statenvertaling, zingen op hele noten en conservatisme.
 • 6. Je bepaalt je houding ten aanzien van de bevindelijkheid en je kunt die verwoorden en beargumenteren. Hoofdstuk 5 De Gereformeerde kerken
 • 2. Je kunt de doopleer van A. Kuyper uitleggen en in drie punten kritisch bespreken.
 • 3. Je kunt de kernproblemen van de Vrijmaking duidelijk maken waarbij je let op de kerkregering en de kerkleer.
 • 5. je kunt de volgende begrippen uitleggen en beoordelen
 • 6. je kunt uitleggen hoe de plaatselijke kerk en het kerkverband zicht tot elkaar verhouden en dat dit soms tot spanningen leidde en leidt.
 • 7. Je kunt duidelijk maken vanuit Joh. 17 op welke basis er gewerkt moet worden aan kerkelijke eenheid.
 • De vragen van hoofdstuk 5 zijn ook nog door meneer doornbos op het internet gezet: http://atgreijdanus.nl/samenvattingen-show.phpid=rylikictam3hqsb

 • Dovnload 27.54 Kb.