Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Hoofdstuk 1: Handleiding met voorbereidingen onderwijsarrangement Uitleg handleiding

Dovnload 142.82 Kb.

Hoofdstuk 1: Handleiding met voorbereidingen onderwijsarrangement Uitleg handleidingPagina1/3
Datum31.07.2017
Grootte142.82 Kb.

Dovnload 142.82 Kb.
  1   2   3
Hoofdstuk 1: Handleiding met voorbereidingen onderwijsarrangement

Uitleg handleiding


In het kort
Dit onderwijsarrangement bestaat uit zes lessen. In de eerste les leren de kinderen over Nelson Mandela. Ze leren wie hij was, wat hij heeft gedaan voor de onderdrukte, gekleurde mensen en de kinderen gaan zelf betekenis verlenen aan zijn verhaal. Daarna gaan ze onderzoeken hoe de visie en waarden en normen van Nelson Mandela overeenkomen met zes belangrijke geestelijke stromingen. In deze les staan kennis opdoen en betekenis verlenen centraal.

In de volgende drie lessen worden de kinderen zich bewust van hun eigen kwaliteiten en die van anderen en oefenen ze om hun kwaliteiten bewust in te zetten. Nelson Mandela dient hierbij als inspiratiebron. Hij zette zijn kwaliteiten in om anderen te helpen.

In de vierde les wordt een vrijwilliger uitgenodigd die vanuit zijn geestelijke overtuiging zijn eigen kwaliteiten inzet om mensen in zijn omgeving te helpen. Ook hij dient als inspiratiebron en hedendaags rolmodel voor de kinderen door te laten zien hoe ze de opgedane kennis, attitude en vaardigheden in de praktijk kunnen brengen.
Het bewust worden van eigen kwaliteiten en deze bewust inzetten krijgt vorm door onder andere het kinderkwaliteitenspel, het bijhouden van een logboek en het maken van een vlog.

In de laatste les evalueren de kinderen de doelen van de afgelopen zes lessen. Dit gebeurt eerst klassikaal met behulp van hogere orde denkvragen. Daarna reflecteren de kinderen op hun eigen ontwikkeling met behulp van de coöperatieve werkvorm ‘wandel en wissel uit’.


Aan het einde van het onderwijsarrangement wordt een viering of presentatie voorbereid voor de hele school. Hierin delen de kinderen informatie die ze geleerd hebben, vertellen ze hoe ze het hebben ervaren en laten ze zien wat ze gemaakt hebben.

Uitleg lesbeschrijving
Iedere les in dit onderwijsarrangement is apart beschreven. Deze beschrijving bestaat uit vier onderdelen:

De activiteiten: hier staan kort de activiteiten benoemd van de les.

Lesdoelen: hier worden de doelen van de les benoemd. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen doelen op attitude-, kennis- en vaardighedenniveau. De lijst met doelen vindt u pagina 3.

Benodigde voorbereidingen en materialen: hier worden de eventuele voorbereidingen en materialen benoemd die nodig zijn voor de les.

Tijdsindeling en beschrijving van de activiteiten: in dit onderdeel worden de activiteiten beschreven en de geplande tijdsduur. In de beschrijving worden af en toe voorbeeldvragen genoemd. Deze zijn schuingedrukt.

In het onderwijsarrangement komen veel samenwerkings- en coöperatieve opdrachten voor. De bijbehorende doelen worden per les benoemd.

In dit onderwijsarrangement zijn er drie verschillende typen doelen: attitude, kennis en vaardigheden. De doelen van dit onderwijsarrangement zijn als volgt (zie schema op pagina 3):


Activiteiten
Les 1

 • Inleiding

 • Woordspin maken

 • Levensbeschouwelijk gesprek n.a.v. de animatie

 • Hand maken


Lesdoelen
Evaluatie

 • De kinderen kennen de belangrijkste gebeurtenissen uit het leven van Nelson Mandela. (kennis)

 • De kinderen kunnen naar elkaar uisteren en elkaar uit laten praten. (vaardigheden)

 • De kinderen kunnen de inbreng van iedere leerling accepteren. (vaardigheden)

 • De kinderen kunnen een levensbeschouwelijk gesprek voeren over ervaringen en hieraan betekenis verlenen. (vaardigheden)


Benodigde voorbereidingen en materialen
De kinderen ontdekken wat zij ‘heldhaftig’ aan Mandela’s levensverhaal vinden. (attitude)

 • Wereldbol of -kaart met Zuid-Afrika.

 • Digibord.

 • Per 4 à 5 kinderen een A3 papier.

 • Animatie: 'be a Nelson' van Be a Nelson. Bron: https://www.youtube.com/watch?v=7n1qWW0j3Us

 • Vragen levensbeschouwelijk gesprek op het bord.


Tijdsindeling en beschrijving van de activiteiten
Voor ieder kind een gekleurd papier, potlood en schaar.

 • Benodigde tijd: 50 minuten.

Tijdsduur

Beschrijving

5 minuten

Inleiding:

Vertel dat de komende lessen zullen gaan over Nelson Mandela en over hoe je zelf een Nelson kan worden door je eigen kwaliteiten in te zetten. Geef aan dat Nelson Mandela heeft gestreden voor het einde van de Apartheid in Zuid-Afrika.

Om duidelijk te maken dat het verhaal over Nelson Mandela niet in Nederland speelt, laat u zien waar Zuid-Afrika ligt. Wijs ook Nederland aan op een kaart of een wereldbol. Vraag wie weet hoe lang je moet reizen om daar te komen (ongeveer 11 uur vliegen).

Benoem de productdoelen van de les: • Je kent de belangrijkste gebeurtenissen uit het leven van Nelson Mandela.

 • Je ontdekt wat jij ‘heldhaftig’ vindt aan Mandela’s levensverhaal.

Benoem het procesdoel van de les:

 • Je kan naar elkaar luisteren en elkaar uit laten praten.

15 minuten

Coöperatief leren

Woordspin maken:

Wat weten de kinderen al over het leven van Mandela?


De kinderen maken in een groepje van 4 à 5 kinderen een woordspin. Ze schrijven de naam ‘Nelson Mandela’ in het midden van een A3 vel. De kinderen schrijven alles wat ze al weten op rond de naam. Start hierna de animatie over het leven van Nelson Mandela. De kinderen omcirkelen tijdens het kijken de woorden/situaties in de woordspin groen die ook in de film voorkomen.

15 minuten

Levens-beschou-welijk gesprek

Levensbeschouwelijk gesprek n.a.v. de animatie:
Bespreek de animatie na met behulp van de vier fasen van het levensbeschouwelijk gesprek (Voogdegeert, 2014). Geef aan dat het gaat over eigen ervaringen en betekenisverlening, het gaat niet om het hebben of krijgen van gelijk of het goed of fout hebben. Stimuleer de kinderen om door te gaan op de inbreng van anderen door te luisteren, vragen te stellen en te reageren. Houd de volgorde van de vragen aan, maar neem ook de ruimte om te reageren.

 • Wat zou Nelson Mandela gedacht hebben toen hij terecht stond bij de rechter?

 • Wat zou Nelson Mandela gedacht hebben toen hij besloot op te komen voor de gelijkheid van iedereen?

 • Ben jij ook weleens opgekomen voor een ander? Wanneer? Wat deed je? Wat voelde je toen en hoe voel je je nu?

 • Wat heb je daarvan geleerd? Wat zou je doen als je dit weer eens mee zou maken?

 • Wat zijn kenmerken van opkomen voor anderen?

Benoem dat de volgende afspraken van belang zijn voor het voeren van een goed, fijn gesprek:

 • Je kijkt elkaar aan tijdens het gesprek.

 • Wat we vertellen blijft binnen de klas.

 • Iedereen mag iets zeggen, maar niets moet.

10 minutenHand maken:

Laat de kinderen hun hand op een A4-tje omtrekken. In iedere vinger schrijven de kinderen iets. Zet het volgende op het bord: • Duim: Wat ik goed vind aan Nelson Mandela.

 • Wijsvinger: Hoe ik zelf iets goed wil doen voor iemand anders.

 • Middelvinger: Iets in de wereld waar een eind aan moet komen.

 • Ringvinger: Iets van het verhaal van Nelson Mandela dat ik nooit wil vergeten.

 • Pink: Iets waar ik zelf nog beter in wil worden.

De kinderen zoeken een maatje in de klas met wie ze ‘de handen ineenslaan’. Ze lezen de tekst op elkaars handen. Daarna plakt u deze handen, met de vingers zover mogelijk in elkaar, op een raam of muur. Hang alle ineengeslagen handen vervolgens zo op dat er een ononderbroken cirkel ontstaat.

5 minuten

Evaluatie:

Herhaal het doel van de les: • Je kent de belangrijkste gebeurtenissen uit het leven van Nelson Mandela.

 • Je ontdekt wat jij ‘heldhaftig’ vindt aan Mandela’s levensverhaal.

Vraag aan een paar leerlingen:

 • Wat heb je daarover geleerd?

 • Wat vind jij ‘heldhaftig’ aan Mandela’s levensverhaal?

 • Wat wil je graag onthouden van deze les?

 • Over het proces: Welk cijfer zou je jezelf geven voor hoe je geluisterd hebt naar anderen en anderen hebt uit laten praten? Waarom dat cijfer? Wat ging er goed? Hoe ziet het eruit als je cijfer 1 punt hoger is?


Activiteiten
Les 2

 • Inleiding

 • Wees een Nelson

 • Krachtige kwestie

 • Verschillende geloven


Lesdoelen
Evaluatie

 • De kinderen geven een eigen betekenis aan de zin 'Wees een Nelson'. (attitude)

 • De kinderen leren hoe mensen met elkaar om horen te gaan volgens verschillende geloven (Ruis, Dalmaijer, Graaf, Stege en Wagenaar, 2011). (kennis)

 • Hogere orde denken: (vaardigheden)

  • Stimuleren van kinderen om verder en meer kritisch na te denken.

  • Stimuleren van het probleemoplossend denkvermogen.

  • Ontlokken van discussie.

 • De kinderen ontdekken hoe de zes verschillende stromingen aansluiten op de visie van Nelson Mandela. (kennis/vaardigheden)

 • De kinderen kunnen persoonlijke betekenissen construeren en hierover met elkaar van gedachten wisselen. (vaardigheden)

 • De kinderen kunnen naar elkaar luisteren en elkaar uit laten praten. (vaardigheden)

 • De kinderen kunnen de inbreng van iedere leerling accepteren. (vaardigheden)


Benodigde voorbereidingen en materialen
De kinderen hebben oog voor verschillen binnen levensbeschouwelijke stromingen. (Ruis, Dalmaijer, Graaf, Stege en Wagenaar, 2011). (attitude)

 • Digibord.

 • Artikel NRC: Opvallend veel moslims helpen vluchtelingen. Zie bijlage pagina 17.

 • Werkbladen geloven. Zie bijlage pagina 18 t/m 23.


Tijdsindeling en beschrijving van de activiteiten
Benodigde tijd: 60 minuten.

Tijdsduur

Beschrijving

5 minuten

Inleiding:

Blik kort terug op de vorige les. Wie kan er nog iets vertellen over de vorige keer? Waar heeft Nelson Mandela voor gestreden? Wie kan nog een gebeurtenis uit zijn leven noemen? Kijk eventueel nog een keer het filmpje.

Benoem de productdoelen van de les:


 • Je weet wat de zin ‘Wees een Nelson’ voor jou betekent.

 • Je leert hoe mensen met elkaar om horen te gaan volgens verschillende geloven.

 • Je ontdekt de overeenkomsten tussen zes verschillende stromingen en Nelson Mandela.

Benoem het procesdoel van de les:

 • Je kan naar elkaar luisteren en elkaar uit laten praten.
5 minuten


Wees een Nelson:

Schrijf de volgende tekst op het bord: ‘Wees een Nelson.’ Vraag de kinderen waar zij aan denken bij het zien van deze zin. Wat zou dat betekenen? Wat houdt het in? Hoe kan je dat zijn? Schrijf de antwoorden van de kinderen op het bord. Probeer uiteindelijk tot één antwoord te komen.25 minuten

Krachtige kwestie: Het hogere orde denken

Krachtige kwestie:

Stel de volgende vraag aan de klas: • Hoe moeten we volgens Nelson Mandela met elkaar omgaan?

Lees samen met de kinderen de tekst: Opvallend veel moslims helpen vluchtelingen.

Bespreek wat de kinderen vinden van de tekst. Stel de volgende vragen om te komen tot hogere orde denkvragen (SLO, 2016): • Begrijpen:

  • Kan iemand kort samenvatten wat we net gelezen hebben?

  • Kun je uitleggen waarom moslims anderen helpen?

 • Toepassen:

 • Analyseren:

  • Wat zijn de motieven van de moslims om anderen te helpen?

  • Op welke manier zijn de belangrijke waardes van de Islam hetzelfde als de waardes van Nelson Mandela?

 • Evalueren:

  • Hoe vind jij het dat moslims vanuit hun geloof anderen zoveel mogelijk moeten helpen?

  • Hoe zou jij je voelen als je vanuit je geloof gestimuleerd wordt anderen zoveel mogelijk te helpen?


Achtergrondinformatie: “Zakat (Arabisch: ‏زكاة) is een van de vijf zuilen van de islam. Het woord zakat betekent 'reiniging' in de vorm van verplichte aalmoezen aan de armen om een meer rechtvaardige verdeling van goederen te bereiken. Betaling ervan 'reinigt' het overige bezit en vermogen en dient als boetedoening voor de zonden.” (Wikipedia, 2016).
Wat vind je ervan dat de Islam een verplichte aalmoes, de zakat, heeft?

  • Zou Nelson Mandela een moslim kunnen zijn?

Sluit het gesprek af.

15 minuten


Verschillende geloven:

Verdeel de klas in groepjes van 3 à 4 kinderen. Ieder groepje krijgt een geloof toegewezen en het bijbehorende werkblad. Op dit werkblad staat hoe de mensen volgens dit geloof met elkaar om horen te gaan. De kinderen lezen de tekst en geven daarna antwoord op de vraag: • Zou dit geloof passen bij Nelson Mandela?

Samen formuleren ze een antwoord met een uitleg waarbij ze de informatie uit de tekst gebruiken.

5 minuten

Evaluatie:

Bespreek klassikaal de antwoorden die de kinderen gegeven hebben. Doe dit vanuit de twee doelen: • Je leert hoe mensen met elkaar om horen te gaan volgens verschillende geloven.

  • Kan je een korte samenvatting geven van wat je hebt gelezen?

  • Hoe gaan de mensen met elkaar om?

 • Je ontdekt de overeenkomsten tussen verschillende geloven en Nelson Mandela.

  • Heb je een overeenkomst gevonden tussen dit geloof en Nelson Mandela?

  • Heb je een verschil gevonden tussen dit geloof en Nelson Mandela?

  • Zou dit geloof passen bij Nelson Mandela?

Bespreek daarnaast welk geloof de kinderen het meest aanspreekt. Welk geloof komt het beste overeen met jouw waarden en normen? Met jouw kijk op de wereld?

5 minuten

Tekst en praktijk:

Neem twee kinderen die beiden hetzelfde geloof aanhangen. Vergelijk hun kijk op het geloof met de informatie in de tekst. Komt dit overeen met jullie kijk op het geloof? Speelt het helpen van anderen volgens jou een belangrijke rol? Hoe merk je dit? Merk je verschillen? Hoe ervaar jij dit? Hoe zou dit kunnen komen? Zijn er onderlinge verschillen tussen de leerlingen?
Activiteiten
Les 3

 • Inleiding

 • Introductie kinderkwaliteitenspel

 • Kinderkwaliteitenspel

 • Afronden


Lesdoelen
Logboek

 • De kinderen worden zich bewust(er) van hun eigen kwaliteiten en werken zo aan een positief zelfbeeld. (attitude)

 • De kinderen kunnen kwaliteiten van anderen herkennen en benoemen. (vaardigheden)

 • De kinderen kunnen op zichzelf reflecteren waarom een kwaliteit wel of niet bij hen past. (vaardigheden)

 • De kinderen kennen de betekenis van de verschillende kwaliteiten (woordenschat). (kennis)

 • De kinderen kunnen naar elkaar luisteren en elkaar uit laten praten. (vaardigheden)


Benodigde voorbereidingen en materialen
De kinderen kunnen de inbreng van iedere leerling accepteren. (vaardigheden)

 • Voor ieder groepje een setje kinderkwaliteitenspel kaartjes. Zie bijlage pagina 24-26.

 • Werkblad (eerste pagina logboek). Zie bijlage pagina 27.


Tijdsindeling en beschrijving van de activiteiten
Benodigde tijd: 45 minuten.

Tijdsduur

Beschrijving

5 minuten

Inleiding:

Blik kort terug op de vorige les. Wie kan in eigen woorden uitleggen wat bedoed kan worden met de zin: Wees een Nelson? Is je iets opgevallen bij het lezen over de verschillende stromingen?10 minuten

Introductie kinderkwaliteitenspel:

Vertel dat u samen met de kinderen het kinderkwaliteitenspel gaat spelen. Leg uit wat het doel is van het gesprek. We gaan het kinderkwaliteitenspel spelen. In dit spel leer je over je eigen kwaliteiten en kun je de kwaliteiten van anderen herkennen en benoemen. Je kan de inbreng van andere leerlingen accepteren.


Verdeel de klas over groepjes van 5 à 6 kinderen. Vertel dat ze zo meteen een stapel kaartjes krijgen die op z’n kop wordt gelegd in het midden van de tafel. De kinderen pakken om de beurt een kaart en geven deze aan degene die volgens hem/haar het meest voldoet aan die beschrijving. Is er niemand die aan de omschrijving voldoet, dan kan de kaart op de ‘afvalstapel’. Maak samen met de kinderen de ‘spelregels’. Wat zijn belangrijke spelregels waar we ons aan moeten houden om het goed te laten verlopen?

20 minuten

Coöperatief

Leren

Kinderkwaliteitenspel:

De kinderen spelen het spel, dat als volgt verloopt. 1. Eén speler pakt een kaart en leest die hardop voor.

 2. Hij/zij geeft die kaart aan degene die volgens hem/haar het meest voldoet aan die beschrijving. Is er niemand die aan de omschrijving voldoet, dan kan de kaart op de ‘afvalstapel’.

 3. De ontvanger bedankt voor het krijgen van de kaart (hij/zij krijgt immers een complimentje!)

 4. De ontvanger legt de kaart leesbaar voor zich neer.

 5. De persoon links van de gever mag nu een kaart pakken en de stappen 1 t/m 5 worden herhaald.

 6. Let erop dat iedereen minimaal vier kaartjes krijgt.

 • Als de kinderen eerder klaar zijn kunnen ze nog een keer de kaartjes van de afvalstapel bekijken. Zijn er kaartjes die misschien toch bij iemand (uit de klas) passen?

5 minuten


Afronding:

Rond de gesprekken af. Vraag hoe het gegaan is en wat de kinderen van het gesprek vonden. Wellicht zijn er afspraken te maken of wil een kind nog iets kwijt.5 minuten


Logboek:

Geef ieder kind een werkblad (pagina 27) dat de start vormt van een logboek. Op dit blad geven zij voor zichzelf antwoord op vier vragen: • Welke kwaliteitenkaartjes heb je gekregen?

 • Welke kwaliteiten vind je goed bij jezelf passen? Vertel kort waarom.

 • Welke kwaliteiten vind je niet bij jezelf passen? Vertel kort waarom.

 • Kies een van je kwaliteiten en leg uit hoe je deze zou kunnen inzetten in de klas.

De kinderen leveren het blad in. U bewaart het voor de volgende les.


Activiteiten
Les 4

 • Inleiding

 • Logboek

 • Werken aan logboek

 • Vrijwilliger


Lesdoelen
Evaluatie

 • De kinderen worden zich bewust(er) van hun eigen kwaliteiten en werken zo aan een positief zelfbeeld. (attitude)


Benodigde voorbereidingen en materialen
De kinderen ontdekken dat kwaliteiten niet vastliggen, maar ontwikkeld kunnen worden. (kennis/attitude)

 • De kinderen werken aan een zelfbewuste houding. (attitude)

 • Ingevulde werkbladen les 3.

 • Logboek. Zie bijlage pagina 28-32.

 • Vrijwilliger die zich inzet bij een lokale organisatie (Emmaus).


Tijdsindeling en beschrijving van de activiteiten
Benodigde tijd: 45 minuten.

Tijdsduur

Beschrijving

5 minuten

Inleiding:

Pak de ingevulde werkbladen van de vorige keer erbij en deel ze uit. Blik kort terug op wat de kinderen hebben ingevuld. Op welke kwaliteit ben je trots? Welke kwaliteit vond je niet zo bij jezelf passen, maar misschien wel bij een ander?10 minuten

Logboek:

Vertel dat het werkblad van de vorige keer de start is van een eigen logboek van de kinderen. Iedereen krijgt een logboek waarvoor je informatie gaat verzamelen over jezelf. Vermeld het doel: je gaat op zoek naar je eigen kwaliteiten en ontdekt hoe deze zich kunnen ontwikkelen.

Blader met de kinderen kort het logboek door en vertel wat er van hen verwacht wordt. Vraag bij de lastige vragen (of iedere) om een voorbeeld.


 • Op de eerste pagina tekenen de kinderen zichzelf.

 • Op de tweede pagina staan zeven vragen die de kinderen zelf moeten invullen of door familie en vrienden moeten laten invullen.

 • Op de derde pagina kiezen de kinderen de twee kwaliteiten die ze het beste bij zichzelf vinden passen. Deze kiezen ze uit alle kwaliteiten die ze zelf hebben gekozen of door anderen toegewezen gekregen hebben.

 • Op de vierde en vijfde pagina houden de kinderen een logboek bij over de twee gekozen kwaliteiten. Ze gaan deze week opletten of ze de kwaliteiten weleens gebruiken. Ja? Waar, wanneer, hoe en wat voor gevoel gaf je dat?

De kinderen hebben een week om het logboek in te vullen en nemen het voor de vijfde les weer mee.

5 minuten


Werken aan logboek:

Geef de kinderen even de tijd om een start te maken met het logboek.20 minuten


Vrijwilliger:

10 minuten:

Nodig een vrijwilliger uit die zich inzet in de buurt. In dit voorbeeld gebruiken we een vrijwilliger van Emmaus in Utrecht. Deze vrijwilliger vertelt over de christelijke ontstaansgeschiedenis van de organisatie. Hij vertelt wat de organisatie doet en hoe hij zijn kwaliteiten inzet om een positieve bijdrage te leveren aan de buurt.

10 minuten:

De kinderen mogen vragen stellen aan de vrijwilliger. Stimuleer hen om hogere orde denkvragen te stellen zoals: Welke problemen kom je tegen bij je werk? Bereid eventueel van tevoren samen met de kinderen wat vragen voor.


5 minuten

Evaluatie:

Evalueer met de kinderen wat ze hebben gehoord. Wat vind je hiervan? Wat spreekt je aan uit dit verhaal? Help jij weleens een ander? Hoe?
Activiteiten
Les 5


Lesdoelen
Evaluatie

 • De kinderen worden zich bewust(er) van hun eigen kwaliteiten en werken zo aan een positief zelfbeeld. (attitude)

 • De kinderen ontdekken dat kwaliteiten niet vastliggen, maar ontwikkeld kunnen worden. (kennis/attitude)

 • De kinderen werken aan een zelfbewuste houding. (attitude)

 • De kinderen ontdekken de kwaliteiten van hun klasgenoten. (kennis)


Benodigde voorbereidingen en materialen
De kinderen kunnen een korte vlog maken waarin ze zichzelf voorstellen. (vaardigheden)

 • Ingevulde logboeken les 4.

 • Per groepje een mobiele telefoon en kabel om de mobiele telefoon aan te sluiten op een computer.


Tijdsindeling en beschrijving van de activiteiten
Filmpje instructie vlog: 'Hoe een Vlog maken met je smartphone' van Mystery Shopping. Bron: https://www.youtube.com/watch?v=7OWW7_tFc5s

 • Benodigde tijd: 60 minuten.

Tijdsduur

Beschrijving

3 minuten

Doel:

Vermeld het doel van de les: • Je kent je eigen kwaliteiten en ontdekt hoe deze zich kunnen ontwikkelen.

 • Je kan een korte vlog maken.

7 minuten

Logboek:

De vorige les hebben de kinderen een logboek meegekregen waarvoor ze informatie hebben verzameld over zichzelf en bijgehouden hebben hoe ze hun kwaliteiten hebben ingezet. Bespreek samen met de kinderen het logboek.Heb je wat je geleerd hebt in de vorige lessen gebruikt voor het invullen van het logboek? Was je verrast door wat anderen opschreven? Zie je verschil tussen vroeger en nu? Hoe vond je het om dit in te (laten) vullen? Wat vind je van wat anderen opschreven? Heb je eraan moeten denken je kwaliteiten in te zetten of ging het eigenlijk vanzelf?

25 minuten


Vlog maken:

Verdeel de kinderen in groepjes van 3 à 4 kinderen. Vertel dat de kinderen in hun groepje een korte vlog gaan maken. In deze vlog gaan ze zichzelf kort voorstellen. In het filmpje geven ze antwoord op de volgende vier vragen: • Wat is je naam, leeftijd en klas?

 • Wat zijn je kwaliteiten?

 • Waar heb je deze geleerd? Van jezelf/familie/vrienden/geloof/sportclub/

buurt.

 • Hoe kan je anderen helpen?

Geef zelf een ‘live’ voorbeeld van hoe je dit zou kunnen vertellen. ‘Hallo, wij zijn Merel, Bart en Joris. Ik ben Merel. Ik ben 10 jaar en zit in de klas terra. Ik ben erg behulpzaam. Dit heb ik van thuis geleerd. Ik heb twee kleine broertjes die ik vaak help met bijvoorbeeld lezen en schrijven. Ik lees dan de woorden voor die zij nog moeilijk vinden. Ik kan anderen goed helpen als ze iets lastig vinden. Ik luister, geef tips en heb geduld.’

Bekijk kort het filmpje over hoe je een vlog moet maken.

Stel de volgende twee eisen:


 • Alle kinderen in het groepje beantwoorden de vier vragen in de vlog.

 • De vlog mag niet langer duren dan tweeëneenhalve minuut.

De kinderen gaan aan de slag met hun vlog.

20 minuten


Vlogs bekijken:
Bekijk de vlogs met de klas.

5 minuten

Evaluatie:

Bespreek met de klas de vlogs. Verwijs naar het lesdoel: Je kent je eigen kwaliteiten en ontdekt hoe deze zich kunnen ontwikkelen. Heb je iets opvallends gezien? Wat vond je leuk/bijzonder? Heb je iets nieuws geleerd van een ander?
Activiteiten
Les 6

 • Evaluatie


Lesdoelen
Wandel en wissel uit

 • Viering

 • Hogere orde denken: (vaardigheden)

  • Stimuleren van kinderen om verder en meer kritisch na te denken.

  • Stimuleren van het probleemoplossend denkvermogen.

  • Ontlokken van discussie.

 • De kinderen kunnen persoonlijke betekenissen construeren en hierover met elkaar van gedachten wisselen. (vaardigheden)

 • De kinderen ontdekken dat kwaliteiten niet vastliggen, maar ontwikkeld kunnen worden. (kennis/attitude)


Benodigde voorbereidingen en materialen
De kinderen werken aan een zelfbewuste houding. (attitude)

 • Doelen van de les op het bord.

 • Voorbeeldvragen uitgeprint.

 • Vlogs van de kinderen.


Tijdsindeling en beschrijving van de activiteiten
Benodigde tijd: 45 minuten.

Tijdsduur

Beschrijving

5 minuten


Terugblik:

Bespreek met de kinderen de afgelopen vier lessen. Noem de doelen van de afgelopen lessen:Les

Doel

1

 • Je kent de belangrijkste gebeurtenissen uit het leven van Nelson Mandela.

 • Je ontdekt wat jij ‘heldhaftig’ vindt aan Mandela’s levensverhaal.

2

 • Je weet wat de zin ‘Wees een Nelson’ voor jou betekent.

 • Je leert hoe mensen met elkaar om horen te gaan volgens de zes verschillende stromingen.

 • Je ontdekt de overeenkomsten tussen de zes verschillende stromingen en Nelson Mandela.

3

 • Je kan de kwaliteiten van anderen herkennen en benoemen.

 • Je kan op zichzelf reflecteren waarom een kwaliteit wel of niet bij je past.

 • Je kent de betekenis van de verschillende kwaliteiten (woordenschat).

4

 • Je gaat op zoek naar je eigen kwaliteiten en ontdekt hoe deze zich kunnen ontwikkelen.

5

Je gaat op zoek naar je eigen kwaliteiten en ontdekt hoe deze zich kunnen ontwikkelen.20 minuten

Het hogere orde denken

Evaluatie

Evalueer met de kinderen de doelen aan de hand van de volgende vragen die leiden tot het hogere orde denken (SLO, 2016): • Onthouden:

  • Wat heeft Nelson Mandela gedaan voor mensen met een donkere huidskleur?

  • Wat hebben wij gedaan om onze eigen kwaliteiten te ontdekken?

  • Wat betekent het als je ijverig/ambitieus bent?

 • Begrijpen:

  • Kun je uitleggen waarom Nelson Mandela zich heeft ingezet voor de mensen om hem heen?

  • Kun je in je eigen woorden beschrijven welke geloven bij de waardes van Nelson Mandela passen?

 • Toepassen:

  • Weet jij nog een situatie waarin jij je kwaliteiten hebt ingezet voor iemand in je omgeving?

 • Analyseren:

  • Kun je onderscheid maken tussen je kwaliteiten kennen en je kwaliteiten inzetten?

  • Kun je onderscheid maken tussen oude kwaliteiten en nieuwe kwaliteiten?

  • Was er iets uit de zes verschillende stromingen dat jou aansprak?

  • Kun je uitleggen wat er gebeurde toen je het logboek ging invullen?

 • Evalueren:

  • Waarom is het kennen van je eigen kwaliteiten waardevol?

  • Hebben we de doelen behaald?

 • Creëren:

  • Welke kwaliteit zou jij verder willen ontwikkelen? Op welke manier ga je dat doen?

  • Kun je nieuwe en ongebruikelijke manieren verzinnen om andere kinderen bewust te maken van hun eigen kwaliteiten? (evt. viering)

10 minuten

Coöperatief

Leren

Wandel en wissel uit:

Alle kinderen verspreiden zich onafhankelijk van elkaar in het lokaal. Als de leerkracht ‘Sta stil!’ roept, dan stopt iedereen. Elke leerling vormt een duo met degene die het meest dichtbij staat. Stel een van de volgende vragen: • Noem een kwaliteit van de ander.

 • Waar ben je het afgelopen jaar beter in geworden?

 • Waar zou je nog beter in willen worden?

 • Op welke eigen kwaliteit ben je het meest trots?

 • Hoe kan je jouw kwaliteiten inzetten?

 • Waarom is het kennen van je eigen kwaliteiten belangrijk?

De duo’s wisselen hun antwoorden uit (Kerpel, 2014).

Na afloop bespreek je kort wat vragen en antwoorden die de kinderen gegeven hebben en hoe het gegaan is. • Is het nu makkelijker om antwoord te geven op deze vragen?

 • Hoe voelt het dat je om je kwaliteiten te kennen en te kunnen inzetten?

15 minuten

Viering:

Bereid met de kinderen een viering voor, bijvoorbeeld voor de wekelijkse vrijdagochtendviering. Bespreek hoe je in die viering kan laten zien wat je hebt gedaan, wat je hebt geleerd en hoe je ervoor kan zorgen dat andere kinderen hier ook iets van leren.


Gebruik bijvoorbeeld de vlogs van de kinderen.
  1   2   3

 • Uitleg handleiding

 • Dovnload 142.82 Kb.