Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Hoofdstukken: 04 & 05 ondernemingsvorm & eigen vermogen & vreemd vermogen

Dovnload 288.73 Kb.

Hoofdstukken: 04 & 05 ondernemingsvorm & eigen vermogen & vreemd vermogenDatum05.12.2018
Grootte288.73 Kb.

Dovnload 288.73 Kb.

Ontleend aan de Repertorium CD ROM Makelaardij www.makelaardijcdrom.nl

FFT Financiën

HOOFDSTUKKEN: 04 & 05


ONDERNEMINGSVORM & EIGEN VERMOGEN & VREEMD VERMOGEN

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ondernemingsvorm(en) en vermogen(s)
- de volgende ondernemingsvorm(en) kunnen worden onderscheiden:

1. persoonlijke_onderneming(en) waaronder de:

- eenmanszaak

- vennootschap_onder_firma ( v.o.f. ) ofwel openbare_vennootschap

- commanditaire_vennootschap

2. rechtspersonen als onderneming, waaronder de:

- B.V.

- N.V.
- de eigen_vermogen(s) van de diverse ondernemingsvorm(en) komen uit onderscheiden bron(nen)en komen op verschillende manieren tot stand

- zie daartoe:

- eigen_vermogen_eenmanszaak

- eigen_vermogen_vennootschap_onder_firma

- eigen_vermogen_commanditaire_vennootschap

- eigen_vermogen_bv

- eigen_vermogen_nv
--------------------------------------------------------------------------------------------------

==============================================================

--------------------------------------------------------------------------------------------------

- Ondernemingsvorm en eigen_vermogen

--------------------------------------------------------------------------------------------------

==============================================================

--------------------------------------------------------------------------------------------------

- Eenmanszaak:

- de volgende aspect(en) kunnen worden onderscheiden:
1. betreft een ondernemingsvorm waarbij het eigen_vermogen, waaronder het startkapitaal, door

één persoon ( de eigenaar ) is / wordt ingebracht


2. juridisch heeft de eenmanszaak GEEN eigen_vermogen

2.1. het eigen_vermogen van een eenmanszaak is vrijwel volledig afhankelijk van het

privévermogen van de eigenaar / oprichter

2.2. juridisch is er geen onderscheid tussen het bedrijfsvermogen en het privé_vermogen van

de eigenaar

2.3. de eigenaar van een eenmanszaak is met zijn hele vermogen / privé_vermogen

hoofdelijk_aansprakelijk voor zijn schulden

2.4. administratief kan wel een eigen_vermogen worden aangelegd, waardoor winst(en) of

verliezen duidelijker zichtbaar worden

2.5. het eigen_vermogen kan bij oprichting worden aangelegd door een privéstorting (

startkapitaal + eventuele aanvullende

storting(en) )

2.5. een eenmanszaak heeft geen afgezonderd_vermogen ( want het is geen rechtspersoon )
3. eigen_vermogen

- de mutatie(s) m.b.t. de balanspost Eigen_vermogen van een eenmanszaak worden verwerkt

m.b.v. een aantal:

3.1. hulprekeningen_eigen_vermogen waaronder de:

3.1.1. opbrengstrekening

3.1.2. kostenrekening

verdere derde hulprekeningen_eigen_vermogen, waaronder de:

3.1.3. rekening-privé met daarin de:

3.1.3.1. privé_opname(n)

3.1.3.2. privé_storting(en)


4. bij een eenmanszaak is de eigenaar NIET in loondienst en moet de eigenaar geheel zelf zorgen

voor / betalen:

4.1. inkomstenbelasting

4.2. premies_volksverzekering(en)

4.3. sociale_lasten, zoals:

4.3.1. ziektekostenverzekering

4.3.2. ziekteverzekering

4.3.3. arbeidsongeschiktheidsverzekering

4.3.4. werkloosheidsverzekering
--------------------------------------------------------------------------------------------------

- Vennootschap_onder_firma ( v.o.f. )


- wordt tot de openbare_vennootschap(pen) gerekend

- een contractuele_samenwerkingsvorm tussen natuurlijke_personen en / of rechtspersonen op

basis van een overeenkomst

- de v.o.f. is een maatschap, tot de uitoefening van een bedrijf onder een gemeenschappelijke naam

aangegaan ( WvK 16 )

- is een variant van de maatschap; alles wat niet is geregeld gaat volgens de regels van de

maatschap ( BW 7A: 1655 ev )

- de v.o.f. heeft GEEN rechtspersoonlijkheid naar huidig recht, want het heeft geen

afgezonderd_vermogen

- een v.o.f. heeft wel een afgescheiden_vermogen, het firmavermogen ofwel zaaksvermogen

- als het op betalen aankomt kom je uiteindelijk bij de vermogen(s) van de vennoten en van de

v.o.f. terecht

- iedere vennoot apart is hoofdelijk_aansprakelijk voor de gehele schuld
- een v.o.f. wordt weer ontbonden:

- als de looptijd verstreken is; het doel is bereikt of niet meer bestaat; door opzegging van een

vennoot, etc.

- ook ontbinding bij faillissement van de v.o.f.

- de v.o.f. moet worden opgericht bij akte ( WvK art. 22 ), maar als die er niet is komt de v.o.f. wel

degelijk tot stand

- de akte is bij een v.o.f. dus geen constitutief_vereiste

- inschrijving van de v.o.f. in het handelsregister is verplicht ( WvK art. 23 )

- zolang inschrijving NIET is geschied, is ( WvK art. 29 ):

- elke vennoot m.b.t. derde(n) volledig bevoegd

- is het doel van de v.o.f. onbeperkt

- is de v.o.f. aangegaan voor onbepaalde_tijd

- bij faillissement volgt ontbinding van de v.o.f.

- firma betekent handelsnaam


- iedere vennoot kan de v.o.f. binden, tenzij:

- uitsluiting van vertegenwoordigingsbevoegdheid van een of meerdere vennoten

- overschrijding van het doel van de v.o.f. door de rechtshandeling van een of meerdere

vennoten
- iedere vennoot apart is hoofdelijk_aansprakelijk voor de gehele schuld

- de v.o.f. is zelf ook aansprakelijk want er is een afgescheiden_vermogen

- totaal aantal aansprakelijken is dan: aantal vennoten + 1 ( = aantal vennoten + de v.o.f. )

- de v.o.f. kan failliet want er is een afgescheiden_vermogen

- de v.o.f. trekt dan de vennoten mee in het faillissement


- Eigen_vermogen_vennootschap_onder_firma:

- is vrijwel volledig afhankelijk van de privévermogen(s) van de eigenaar(s) / oprichter(s) /

vennoten

- de vennoten brengen elk een inbreng / bedrag / kapitaal als deelneming in de firma in

- dit deelnemingskapitaal hoeft niet meteen bij de oprichting ( in zijn geheel of gedeeltelijk )

gestort te worden

- wel blijft de verplichting bestaan om het niet gestorte resterende deel op een later tijdstip

alsnog te voldoen

- dit is de stortingsplicht
- de vennoten van een vennootschap_onder_firma zijn hoofdelijk_aansprakelijk met hun hele

vermogen voor de schulden van de vennootschap_onder_firma


--------------------------------------------------------------------------------------------------

- Commanditaire_vennootschap:

- een contractuele_samenwerkingsvorm tussen natuurlijke_personen en / of rechtspersonen op

basis van een overeenkomst

tussen de beherend_vennoot of vennoten en de stille_vennoot of vennoten

- de c.v. is een variant van de v.o.f.

- de c.v. heeft GEEN rechtspersoonlijkheid naar huidig recht want het heeft geen

afgezonderd_vermogen

- een c.v. heeft wel een afgescheiden_vermogen, het firmavermogen of zaaksvermogen

- als het op betalen aankomt kom je uiteindelijk bij de vermogens van de beherende_vennoten

terecht

- een c.v.. wordt weer ontbonden:- als de looptijd verstreken is; het doel is bereikt of niet meer bestaat; door opzegging van een

vennoot, etc.


- de beherend_vennoot valt onder de v.o.f.

- de stille_vennoot valt onder de c.v. ( WvK art. 19 ) en:

- mag geen beheersdaden / beheersdaad verrichten namens de firma, ook niet als

gevolmachtigde

- als hij toch beheersdaden verricht wordt hij hoofdelijk_aansprakelijk; hij wordt dan als het

ware beherend_vennoot

- hij mag wel intern meebeslissen en invloed uitoefenen

- zijn naam mag niet in de firma worden opgenomen tenzij die er al in stond toen hij nog

beherend_vennoot was ( WvK 30-2 )

- is beperkt aansprakelijk, tot zijn inbreng


- inschrijving van de c.v.. in het handelsregister is verplicht

- bij faillissement volgt ontbinding van de c.v.

- iedere beherend_vennoot die namens de c.v. optreedt, kan die c.v. binden

- de stille_vennoot mag niet naar buiten namens de firma optreden


- voor een overzicht van maatschap, v.o.f. en c.v. zie onder de rode knop
- iedere beherend_vennoot is apart hoofdelijk aansprakelijk voor de gehele schuld

- de stille_vennoot is beperkt aansprakelijk en kan niet meer verliezen dan zijn ingebrachte

kapitaal

- bij faillissement is alleen de beherend_vennoot failliet

- Eigen_vermogen_commanditaire_vennootschap:

- is bij oprichting afhankelijk van de deelneming van een of meer beherend_vennoot / vennoten en

van een of meer stille_vennoot / vennoten ( commandiet )
--------------------------------------------------------------------------------------------------

- B.V.:


- afkorting van besloten_vennootschap

- een privaatrechtelijke_rechtspersoon ( een rechtspersoon )

- oprichting door een of meer personen bij:

- notariële_akte

- verklaring van geen bezwaar van Onze Minister van Justitie

- minimum_kapitaal van Euro 18.000

- deelname van oprichter(s) / aandeelhouder(s) in het maatschappelijk_kapitaal

- inschrijving in handelsregister is verplicht ( zie bij Aansprakelijkheid )


- er kunnen twee type(n) B.V. worden onderscheiden:

- kleine_vennootschap

- grote_vennootschap ofwel structuurvennootschap
- behoudens beperking(en) volgens de statuten, is het bestuur belast met het besturen van de

vennootschap ( BW 2:240-1 )


- besluit(en) van het bestuur kunnen bij of krachtens de statuten slechts worden onderworpen aan

de goedkeuring van een orgaan van de vennootschap ( BW 2:240-3 )

- het bestuur kan en mag dus alles besluiten om te besturen, tenzij de statuten dat beperken

- dit is anders dan bij een vereniging of stichting, waar voor een aantal type(n) besluit(en)

statutair toestemming moet zijn gegeven

- bij een B.V. zijn de aandelen NIET vrij overdraagbaar; zie daartoe: blokkeringsregeling

- een B.V. mag geen aandelenbewijzen ( aandelen_aan_toonder, etc. ) uitgeven
- statutair kunnen de bevoegdheden:

- van een of meerdere bestuursleden / bestuurder(s) worden beperkt ( BW 2:240-2 )

- ook aan anderen dan bestuursleden / bestuurder(s) worden gegeven ( BW 2:240-2 )

- ook aan combinatie(s) van bestuursleden / bestuurder(s) worden gegeven ( BW 2:240-2 )

- zie voor een overzicht van vereniging, coöperatie, onderlinge_waarborgmaatschappij, Stichting,

B.V. en N.V. onder de rode knop

- zie ook: winstverdeling_bv
- bestuurder(s) zijn naast de B.V., hoofdelijk_aansprakelijk voor hun rechtshandeling(en) tijdens

hun bestuur ( BW 2:69 ) zolang:

- geen inschrijving in het handelsregister heeft plaatsgevonden

- het gestort_kapitaal onder het minimum_kapitaal van Euro 18.000 is

- bij de oprichting van een B.V. moet een bankverklaring m.b.t. het gestort_kapitaal worden

overlegd


- of een accountantsverklaring, of een notariële_akte ingeval zaken ( bedrijfspand,

bedrijfsmiddel, etc. ) wordt ingebracht


---------------------------

- Aandelenkapitaal van een B.V. of een N.V.:

- wordt ook wel aandelenvermogen ( van een B.V. of een N.V. ) genoemd

- kan worden onderscheiden in:

1. maatschappelijk_kapitaal ofwel nominaal_aandelenkapitaal

2. geplaatst_kapitaal

- minimum_geplaatst_kapitaal = minimaal 20 % van het maatschappelijk_kapitaal

3. gestort_kapitaal

- minimum_gestort_kapitaal = minimaal 25 % van het geplaatst_kapitaal

4. opgevraagd_kapitaal

= geplaatst_kapitaal - gestort_kapitaal

= het niet-gestorte deel van het geplaatst_kapitaal

5. aandelen_in_portefeuille

= maatschappelijk_kapitaal - geplaatst_kapitaal

= het niet-geplaatste deel van het maatschappelijk_kapitaal
- kan verder worden onderscheiden in, onder meer:

6. preferente_aandelen

7. cumulatief_preferente_aandelen

8. prioriteitsaandelen

9. certificaten_van_aandelen
- het gestorte deel van het geplaatst_kapitaal van het aandelenkapitaal ( = het gestort_kapitaal )

wordt tot het eigen_vermogen van een onderneming gerekend

- bij faillissement kan door de curator worden verlangd dat het opgevraagd_kapitaal ( = niet-

gestorte deel van het geplaatst_vermogen ) door de aandeelhouder(s) wordt volgestort


---------------------------

- eigen_vermogen_bv:

- kan omvatten, onder meer:

1. het deel van het geplaatst_kapitaal dat daadwerkelijk is gestort ( gestort_kapitaal )

2. agioreserve(s)

3. wettelijke_reserve(s)

- herwaarderingsreserve(s)

4. statutaire_reserve(s)

5. winstreserve(s)

- onverdeelde_winst

6. overige_reserve(s)

- is bij de oprichting afhankelijk van het gestorte deel van het aandelenkapitaal ofwel

aandelenvermogen ( aandelen ), dus

- is bij de oprichting voornamelijk bepaald door het gedeelte van het geplaatst_kapitaal waarvan

het betreffende bedrag ook daadwerkelijk is gestort ( = gestort_kapitaal ), dus:

- slechts het gestort_kapitaal wordt tot het eigen_vermogen gerekend


- de aansprakelijkheid bij schulden_aan_derden beperkt zich bij een B.V. in het algemeen tot de

bezittingen van de B.V.


- bij faillissement van de B.V. kan het niet-gestorte deel van het geplaatst_vermogen door de de

curator / rechter_commissaris worden gevorderd


--------------------------------------------------------------------------------------------------

- N.V.:


- afkorting van naamloze_vennootschap

- een privaatrechtelijke_rechtspersoon ( een rechtspersoon )

- oprichting door één of meer personen bij:

- notariële_akte

- verklaring van geen bezwaar van Onze Minister van Justitie

- minimum_kapitaal van Euro 45.000

- deelname van oprichter(s) / aandeelhouder(s) in het maatschappelijk_kapitaal

- inschrijving in handelsregister is verplicht ( zie bij Aansprakelijkheid )


- er kunnen twee type(n) N.V. worden onderscheiden:

- NV_kleine_vennootschap

- NV_grote_vennootschap ofwel structuurvennootschap
- een N.V. kan zijn: een kleine_vennootschap, of

- een grote_vennootschap ofwel een structuurvennootschap als het geplaatst_kapitaal meer dan

Euro 16 miljoen bedraagt
- behoudens beperking(en) volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de

vennootschap ( BW 2:129-1 )

- besluiten van het bestuur kunnen bij of krachtens de statuten slechts worden onderworpen aan de

goedkeuring van een orgaan van de vennootschap ( BW 2:129-3 )

- het bestuur kan en mag dus alles besluit(en) om te besturen, tenzij de statuten dat beperken

- dit is anders dan bij een vereniging of stichting, waar voor een aantal typen besluiten

statutair toestemming moet zijn gegeven
- statutair kunnen de bevoegdheden:

- van een of meerdere bestuursleden / bestuurder(s) worden beperkt ( BW 2:129-4 )

- ook aan anderen dan bestuursleden / bestuurder(s) worden gegeven ( BW 2:130-4 )

- ook aan combinaties van bestuursleden / bestuurder(s) worden gegeven ( BW 2:130-2 )

- zie voor overzicht / vergelijking van vereniging, coöperatie, onderlinge_waarborgmaatschappij,

B.V. en N.V. onder de rode knop

- zie ook: winstverdeling_nv
- bestuurder(s) zijn naast de n.v. hoofdelijk_aansprakelijk voor hun rechtshandeling(en) tijdens hun

bestuur ) BW 2:69 ) als:

- zolang ( nog ) geen inschrijving in het handelsregister heeft plaatsgevonden

- het gestort_kapitaal van een n.v. onder het minimum_kapitaal van Euro 45.000 ( jaar 2006 )

is

- bij de oprichting van een B.V. moet een bankverklaring m.b.t. het gestort_kapitaal wordenoverlegd, of

- een accountantsverklaring, of een notariële_akte ingeval zaken ( bedrijfspand,

bedrijfsmiddel, etc. ) wordt ingebracht
---------------------------

- Aandelenkapitaal van een B.V. of een N.V.:

- wordt ook wel aandelenvermogen ( van een B.V. of een N.V. ) genoemd

- kan worden onderscheiden in:

1. maatschappelijk_kapitaal ofwel nominaal_aandelenkapitaal

2. geplaatst_kapitaal

- minimum_geplaatst_kapitaal = minimaal 20 % van het maatschappelijk_kapitaal

3. gestort_kapitaal

- minimum_gestort_kapitaal = minimaal 25 % van het geplaatst_kapitaal

4. opgevraagd_kapitaal

= geplaatst_kapitaal - gestort_kapitaal

= het niet-gestorte deel van het geplaatst_kapitaal

5. aandelen_in_portefeuille

= maatschappelijk_kapitaal - geplaatst_kapitaal

= het niet-geplaatste deel van het maatschappelijk_kapitaal
- kan verder worden onderscheiden in, onder meer:

6. preferente_aandelen

7. cumulatief_preferente_aandelen

8. prioriteitsaandelen

9. certificaten_van_aandelen
- het gestorte deel van het geplaatst_kapitaal van het aandelenkapitaal ( = het gestort_kapitaal )

wordt tot het eigen_vermogen van een onderneming gerekend

- bij faillissement van de B.V. kan het niet-gestorte deel van het geplaatst_vermogen door de

curator / rechter_commissaris worden gevorderd


---------------------------

- Eigen_vermogen_nv:

- kan omvatten, onder meer:

1. het deel van het geplaatst_kapitaal dat daadwerkelijk is gestort ( gestort_kapitaal )

2. agioreserve(s)

3. wettelijke_reserve(s)

- herwaarderingsreserve(s)

4. statutaire_reserve(s)

5. winstreserve(s)

- onverdeelde_winst

6. overige_reserve(s)
- eigen_vermogen_nv:

- is bij de oprichting vrijwel volledig afhankelijk van het aandelenkapitaal ( aandelen )

- het gestort_kapitaal wordt tot het eigen_vermogen gerekend, dus:

- slechts het gedeelte van het geplaatst_kapitaal waarvan het betreffende bedrag ook

daadwerkelijk is gestort ( = gestort_kapitaal )
- de aansprakelijkheid bij schulden_aan_derden beperkt zich bij een N.V. in het algemeen tot de

bezittingen van de N.V.


--------------------------------------------------------------------------------------------------

- Dividend bij B.V. en N.V.

- geldt zowel voor een B.V. als voor een N.V.
- wordt ook wel uitgedeelde_winst genoemd

- een vergoeding aan de aandeelhouder(s) voor het ingebracht_kapitaal

- dividend wordt uitgekeerd over de winst_na_belasting, dus:

- nadat de vennootschapsbelasting is betaald

- de hoogte van de dividenduitkering wordt door de

Algemene_vergadering_van_aandeelhouders ( AVA ) bepaald

- de vennootschap ( B.V., of N.V. ) moet over het uit te keren dividend 25 %

dividendbelasting inhouden

- door het uitkeren van dividend verslechtert de financiële_positie van een onderneming

- het eigen_vermogen van de onderneming vermindert

- eventuele crediteur(en) zouden hierdoor kunnen worden benadeeld  • er mag volgens het Burgerlijk_Wetboek alleen dividend worden uitgekeerd als:eigen_vermogen>gestort_kapitaal+ opgevraagd_kapitaal + wettelijke_reserve(s) +statutaire_reserve(s)
ofwel:
eigen_vermogen > geplaatst_kapitaal + wettelijke_reserve(s) + statutaire_reserve(s)
met andere woorden:
eigen_vermogen > geplaatst_kapitaal + gebonden_reserve(s)
- het maximaal uit te keren dividend wordt wel " dividend_maximaal " genoemd en is dan gelijk

aan:
dividend_maximaal = vrije_ruimte = eigen_vermogen - gebonden_reserve(s)


waarbij:
gebonden_reserve(s) = wettelijke_reserve(s) + statutaire_reserve(s)
- de dividenduitkering kan maximaal de vrije_ruimte bedragen, en

- kan worden uitgekeerd in de vorm van:

1. dividend_in_contanten ( kasdividend )

2. dividend_in_aandelen ( stockdividend )

3. bonusaandelen

4. keuzedividend


- in plaats van een jaarlijks eenmalig dividend, kan ook eerst een interim-dividend en daarna nog

een slotdividend worden uitgekeerd


--------------------------------------------------------------------------------------------------

- Agio:


- het agio is het verschil tussen de uitgiftekoers van een aandeel boven_pari en de

nominale_waarde van dat aandeel

- het agio wordt afzonderlijk in de financiële_administratie bijgehouden op de grootboekrekening

genaamd Agio_op_aandelen


- de uitgiftekoers van een aandeel is boven_pari

- als de uitgiftekoers van een aandeel hoger is dan de nominale_waarde van dat aandeel

( uitgifte_boven_pari ), waarbij

- de nominale_waarde de waarde is die op het aandeel is vermeld, en waarbij

- het bedrag boven de nominale_waarde het agio wordt genoemd
- de uitgiftekoers van een aandeel kan afhangen van de actuele koerswaarde van het aandeel in het

economisch_verkeer


--------------------------------------------------------------------------------------------------

- Bonus:


- een extra beloning voor een bestuurder

- wordt m.b.t. ( lagere ) werknemer(s) wel tantième genoemd

- in het bedrijfsleven wordt onder een bonus verstaan:

- een buitengewone extra uitkering, bijvoorbeeld bovenop het loon van de werknemer(s)

- bonus(sen) worden ook regelmatig als beloningsinstrument voor het management van een

entiteit gebruikt

- worden ten laste van de winst_vóór_belasting van een B.V. of N.V. gebracht
--------------------------------------------------------------------------------------------------

- Reserve(s) bij B.V. en N.V.

- het gedeelte van het eigen_vermogen dat uitstijgt boven het nominaal_aandelenvermogen ( het

maatschappelijk_kapitaal )


- reserve(s) van een onderneming kunnen op onderscheiden wijze(n) worden onderverdeeld in:

1. formele_reserve(s)

- kunnen alleen bij een N.V. of een B.V. voorkomen

- zijn bestanddelen van het eigen_vermogen

2. materiële_reserve(s) ofwel effectieve_reserve(s)

- kunnen bij iedere ondernemingsvorm voorkomen

- zijn GEEN bestanddelen van het eigen_vermogen

3. belegde_reserve(s)

- kunnen bij iedere ondernemingsvorm voorkomen

- zijn GEEN bestanddelen van het eigen_vermogen

4. andere indeling van reserve(s), waaronder, onder meer ( kunnen ook al in de 3

bovengenoemde typen reserve voorkomen ):

4.1. gebonden_reserve(s)

4.1.1. wettelijke_reserve(s), waaronder:

4.1.1.1. herwaarderingsreserve(s)

4.1.2. statutaire_reserve(s)

4.1.3. geplaatst_kapitaal

4.2. overige_reserve(s)

4.2.1. winstreserve(s)

4.2.1.1. onverdeelde_winst

4.2.2. agioreserve(s)

4.2.3. geheime_reserve(s)


4.2.4. stille_reserve
- Zie ook: open_reserve
--------------------------------------------------------------------------------------------------

==============================================================

--------------------------------------------------------------------------------------------------

- Ondernemingsvorm en vreemd_vermogen

--------------------------------------------------------------------------------------------------

==============================================================

--------------------------------------------------------------------------------------------------

- Vreemd_vermogen:

- betreft schulden_aan_derden

- het deel van het vermogen van een onderneming dat niet tot het eigen_vermogen behoort

- kan worde onderscheiden in:

1. lang_vreemd_vermogen ofwel vreemd_vermogen_lang

2. kort_vreemd_vermogen ofwel vreemd_vermogen_kort
- het aantrekken van vreemd_vermogen bij stijgende inflatie kan interessant zijn vanwege:

- het vreemd_vermogen blijft nominaal gelijk

- de waarde van het vreemd_vermogen vermindert door waardevermindering van het geld
- voor de bepaling van de rentabiliteit_vreemd_vermogen ( RVV ) van een onderneming over een

bepaalde periode is het gemiddeld_vreemd_vermogen ( kort + lang ) over die periode van belang


- zie ook:

- eigen_vermogen

- totale_vermogen
--------------------------------------------------------------------------------------------------

- Lang_vreemd_vermogen ofwel vreemd_vermogen_lang:

- een type vreemd_vermogen

- schuld(en) die niet binnen een jaar opeisbaar zijn


- kan verder worden onderscheiden in::

- schulden_aan_derden, met een looptijd langer dan 1 jaar, zoals:

- hypotheek

- banklening / bankkrediet / borgstellingskrediet

- obligatie(s)

- andere schulden ( op de balans ) zoals:

- voorziening(en)
--------------------------------------------------------------------------------------------------

- Kort_vreemd_vermogen ofwel vreemd_vermogen_kort:

- een type vreemd_vermogen

- schuld(en) die binnen één jaar opeisbaar zijn

- kan worden onderscheiden in, onder meer:

- schulden_aan_derden met een looptijd van 1 jaar of korter, waaronder:

1. crediteurenkrediet ofwel leverancierskrediet

- ontvangen_leverancierskrediet

2. debiteurenkrediet ofwel afnemerskrediet

- ontvangen_afnemerskrediet

3. rekening_courant ofwel rekening_courant_krediet

- roodstaan bij de bank


--------------------------------------------------------------------------------------------------

- Krediet(en):

- kan worden onderscheiden in, onder meer:

1. leverancierskrediet

1.1. verstrekt_leverancierskrediet

1.2. ontvangen_leverancierskrediet

2. afnemerskrediet

2.1. verstrekt_afnemerskrediet2.2. ontvangen_afnemerskrediet
--------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------


Ontleend aan de Repertorium CD ROM Makelaardij www.makelaardijcdrom.nl


Dovnload 288.73 Kb.