Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Huishoudelijk reglement sk aaigem inleiding

Dovnload 21.97 Kb.

Huishoudelijk reglement sk aaigem inleidingDatum30.07.2017
Grootte21.97 Kb.

Dovnload 21.97 Kb.

Huishoudelijk reglement SK AAIGEM

 1. Inleiding

SK AAIGEM heeft als doelstelling dat spelers met plezier voetballen en zich zowel lichamelijk als sociaal kunnen ontwikkelen. Enthousiasme en ontspanning zijn daarbij de belangrijkste elementen. Sportieve en extrasportieve normen en waarden bij de beoefening van voetbalsport vinden we belangrijk.

SK AAIGEM wil hieromtrent actief werken aan deze bewustwording bij spelers, trainers begeleiders, ouders en verzorgers. De club heeft enkele gedragsregels opgesteld om hierbij te helpen en ziet erop toe deze gedragscode aktief na te streven.
2. Algemeen
De gedragscode is geldig voor alle leden van SK Aaigem en ieder die op een of andere manier is verbonden aan de club, maar ook voor bezoekers, zowel bij de senioren als bij de jeugd. In het bijzonder bij de jeugdspelers willen we deze gedragcode uitdragen. Jeugdspelers zijn zeer gevoelig voor elke prikkel rondom hen en daarom willen we hen op de juiste manier stimuleren maar ook beschermen tegen eerder negatieve invloeden.

Bij overtreding zal de betrokken persoon hierop attent gemaakt te worden door de clubleiding en wordt er gezocht naar een oplossing.


Deze gedragscode wordt bij aanvang van elk seizoen verdeeld aan iedere betrokkene van de club en aan elk nieuw lid.

3. Algemene gedragsregels


Onderstaande regels zijn geldig omtrent onze houding op het sportcomplex voor, tijdens en na het voetbal. Voetbal is een ploegsport die je beoefent met je eigen team maar ook met de tegenstrever.
Wat zijn onze uitgangspunten ?

We sporten met elkaar, dus ook met de tegenstander

We gedragen ons altijd sportief, ook als anderen minder sportief zijn

We hebben steeds respect voor de scheidsrechter en zijn beslissingen

De echte winnaar is diegene die ook tegen zijn verlies kan

Sport is er voor iedereen, niet alleen voor de uitblinkers

Bij een teamsport is het team er voor de speler, en de speler voor het team

Door sport leren mensen grenzen kennen en verleggen

Sport geeft mensen zelfkennis en zelfvertrouwen
Op en rond het sportcomplex

Onze eigen rommel ruimen we ook zelf op

Glas- en aarderwerk worden niet meegenomen naar buiten


 • Loop om het veld heen als je naar de andere kant moet

 • Blijf achter de omheining / reclameborden tijdens een wedstrijd

 • Het dragen van voetbalschoenen is niet toegelaten in de kantine

Auto’s, fietsen en bromfietsen worden op de parking geplaatst

De toegang naar de terreinen moeten vrijblijven in funktie van de algemene veiligheid


4. Gedragscode voor de speler

Sportiviteit in funktie van het team en de club

Deelname aan alle trainingen en wedstrijden, bij afwezigheid wordt tijdig verwittigd

Minimum 15 min voor de training aanwezig op het terrein

Aanwezig op het afgesproken tijdstip voor een wedstrijd

Draagt bij wedstrijden de uitrusting van SK Aaigem

Respect voor medespelers, de tegenstander, scheidsrechter en het publiek

Respect voor de beslissingen van de scheidsrechter en de grensrechter

Respect voor alle materiaal, velden en kleedkamer

Bij enig defect : directe melding aan trainer of verantwoordelijke

Laat geen waardevolle voorwerpen achter in de kleedkamer maar geef deze in bewaring aan trainer of verantwoordelijke

Wees hulpvaardig als je daarom wordt verzocht

Gelieve geen elektronische spelletjes (Nintendo, PSP) mee te brengen naar de club
5. Gedragscode voor de begeleider

Heeft een belangrijke voorbeeldfunktie voor het team en zijn supporters

Respect voor medespelers, de tegenstander, scheidsrechter en het publiek

Tijdig aanwezig bij thuis- en uitwedstrijden

Ontvangst van begeleider tegenstander en scheidsrechter

Helpt de trainer met begeleiding en coaching van spelers tijdens wedstrijden

Ziet er op toe dat elke speler evenveel aan de wedstrijd deelneemt en de helft van de

speelminuten mee mag spelen rekening houdend met gedrag en trainingsaanwezigheid.

Toezicht in de kleedkamer voor, tijdens en na wedstrijd

Verantwoordelijkheid voor het wedstrijdmateriaal (drank, truitjes, EHBO,...)

Organisatie van vervoer bij uitwedstrijden

Invullen en opvolgen van wedstrijdenformulieren

Gebruikt geen alcohol en/of tabak tijdens begeleiding van het team

Opruimen van wedstrijdmateriaal na de wedstrijd (indien geen andere wedsrijden meer zijn)

Schoonmaken van kleedkamer bij thuis- als uitwedstrijden

Indien mogelijk aanwezigheid bij trainingen van het team

Deelname aan vergaderingen bij uitnodiging hiervoor

Bij wijziging of afgelasting van wedstrijd : tijdig verwittigen van spelers

Rapportering van wangedrag aan clubleiding en coördinator
6. Gedragscode voor de trainer

Respect voor eigen spelers, de tegenstander, scheidsrechter en het publiek

Stimuleert het spelplezier bij het team

Respect voor algemeen gebruik van infrastructuur

Verantwoordelijkheid voor alle materiaal

Opruimen van het veld na trainingen

Ploegopstelling in samenspraak met begeleider(s)

Zorgt ervoor dat elke speler evenveel speelgelegenheid krijgt.

Gebruikt geen alcohol en/of tabak tijdens begeleiding van het team

Opruimen van wedstrijdmateriaal na de wedstrijd (indien geen andere wedsrijden meer zijn)

Schoonmaken van kleedkamer bij thuis- als uitwedstrijden

Deelname aan vergaderingen bij uitnodiging hiervoor

Bij wijziging of afgelasting van wedstrijd : tijdig verwittigen van spelers

Rapportering van wangedrag aan clubleiding en coördinator


7. Gedragscode voor ouders en verzorger van de jeugdspeler

Wees een voorbeeldig supporter met respect voor ieder op en rond het terrein

Blijf achter de omheining / reclameborden tijdens een wedstrijd

Blijf afzijdig omtrent opstelling en taktiek van het team door de trainer

Spelers mogen sportief worden aangemoedigd maar laat technische en tactische aanwijzingen over aan de trainer. Deze streeft een welbepaald doel na met het team.

Tijdig overhandigen van het lidgeld bij aansluiting of verlenging ervan.

Zorgen voor het tijdig aanwezig zijn op training en wedstrijd van uw kind(eren)

Opmerkingen aangaande de werking van de trainer, het team of de club kan steeds worden gericht aan de coördinator of clubverantwoordelijke.


8. Gedragscode voor de vrijwilliger

Heeft een belangrijke voorbeeldfunktie voor het team en zijn supporters

Ziet toe op respectvol gebruik van alle materiaal, terrein, kleedkamer,...

Rapportering van wangedrag aan clubleiding en coördinator

Respect voor eigen spelers, de tegenstander, scheidsrechter en het publiek

Is het actieve voorbeeld van sportiviteit


9. Alcohol, tabak en drugs

De invloed van volwassenen is van groot belang, vooral als het gaat om kinderen. Daarom onderstaande aanbevelingen:

Alcohol en tabak kunnen de gezondheid schaden. Gelieve geen alcohol en/of tabak te gebruiken op het terrein en kleedkamers. Het gebruik van deze middelen is een eigen keuze maar helaas een minder goed voorbeeld voor de jeugd.

Bezit en gebruik van drugs is op het sportcomplex uitdrukkelijk verboden en leidt tot een onmiddellijk aanwezigheidsverbod op de club.

Discriminatie, schelden, grof taalgebruik en pesten is ontoelaatbaar en wordt onmiddellijk ernstig aangepakt.
10. Sancties

Overtreding van bovenstaande regels kan leiden tot ingrijpen van de club en eventuele sancties. Ten allen tijde zal eerst en vooral gezocht worden naar een oplossing.

Overtreding van de spelregels kan tevens leiden tot sancties van de KBVB. Een gele en rode kaart is verbonden aan een geldboeten en (eventueel) een schorsing. De geldboetes worden doorgerekend aan de speler, bij het in gebreke blijven van de tussenkomst door de speler kan dit aanleiding geven tot speelverbod.

Per seizoen kan per speler eenmaal omzetting van een schorsing naar een alternatieve straf bij de KBVB worden aangevraagd. De alternatieve straf betreft een taak binnen de vereniging en heeft de duur van minimaal anderhalf uur per wedstrijduitsluiting.


11. Verzekering

Teneinde alle rechten op tegemoetkoming van het FSF-fonds van de KBVB voor sommige medische kosten te behouden moeten de aangesloten leden hun blessure, opgelopen tijdens een wedstrijd of training, binnen 48 uur na het ongeval laten attesteren door een arts op een specifiek voor de KBVB bestemde ongevalaangifte.

Deze aangifte is ter beschikking in het lokaal, op de website, op de zetel of bij de gerechtelijke correspondent. Binnen de week na het ongeval moet de aangifte, behoorlijk ingevuld door de arts en de betrokken speler, worden overhandigd op het secretariaat. Indien dit niet tijdig gebeurt, kan SK Aaigem niet instaan voor een eventuele tussenkomst van het FSF-fonds van de KBVB.

Wanneer de tussenkomst van een kinesist is vereist, dient iervoor vooraf de toelating gevraagd te worden aan de KBVB. Gebeurt dit niet of na het reeds aanvatten van de kine, dan zal de KBVB geen tussenkomst verlenen.

De speler is pas terug speelgerechtigd na het afsluiten van zijn verzekeringsdossier. Om zijn dossier te laten afsluiten bezorgt de aangeslotenen een “attest van genezing”, samen met zijn mediszche kosten op het secretariaat van de club.
12. Afgelaste wedstrijden

Tijdens de wintermaanden gebeurt het regelmatig dat KBVB de wedstrijden van Jeugd & Reserven en/of Eerste Ploegen afgelast. De bond laat dit aan leden weten via VRT Radio 1, de website van KBVB en teletekst. De meest actuele info kan vinden via telefoonnummer 0900/00081.


13.Ontslag van een lid

Elke speler kan in de maand april zijn ontslag indienen bij de club. Dit gebeurd met een bijzondere procedure: Ontslag van de amateur in de periode van 1 april tot 30 april. Bij de aansluiting heeft elk lid een onthaalbrochure gekregen en het eerste blad (ontvangstbewijs) ondertekend, hierin staan de diverse mogelijkheden tot ontslag. Wie dit niet heeft ontvangen kan een exemplaar bekomen bij de secretaris.

Omdat voetbal een ploegsport is, werd door de Jeugdwerking in 1995 een besluit uitgevaardigd dat sindsdien in de kantine op het infobord aanwezig is: Na 30 april wordt voor geen enkele jeugdspeler een wit overgangsformulier meer getekend.

Reden hiervoor: -De ploegen voor het volgende seizoen zijn dan al gevormd.

-Zoals reeds vroeger besloten door de jeugdwerking, wordt er per ploeg

maar een beperkt aantal spelers weerhouden.


14.Door het ondertekenen van zijn aansluiting aanvaard het lid bovenstaande reglementering.

 • Gedragscode voor de speler
 • Gedragscode voor de begeleider
 • Gedragscode voor de trainer
 • Gedragscode voor ouders en verzorger van de jeugdspeler
 • Gedragscode voor de vrijwilliger
 • 0900/00081 . 13.Ontslag van een lid

 • Dovnload 21.97 Kb.