Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Huurovereenkomst

Dovnload 25.59 Kb.

HuurovereenkomstDatum05.12.2018
Grootte25.59 Kb.

Dovnload 25.59 Kb.

HuurovereenkomstDe ondergetekenden:


 1. de heer W. Boot, hoofd van de afdeling Toerisme, Recreatie, Economie en Grondzaken van de gemeente Hellevoetsluis, als zodanig die gemeente op grond van de daartoe strekkende mandaat- en volmachtbesluiten de dato 12 januari 2004 rechtsgeldig vertegenwoordigende, en handelende ter uitvoering van het mandaat besluit van burgemeester en wethouders de dato @ 2005, hierna te noemen “verhuurder”,

enerzijds en;
 1. “Johanna Zeilcharters”, gevestigd aan de Struytse Zeedijk 8, 3224 AN Hellevoetsluis, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar enige werkzame persoon mevrouw Jeltje Maria Johanna van der Staaij, geboren op 13 februari 1957 te ’s Gravenhage, woonachtig a.b. “Dolfijn” te Hellevoetsluis;

hierna gezamenlijk te noemen “huurder”,


anderzijds,

zijn als volgt overeengekomen:
door verhuurder, wordt verhuurd aan huurder die in huur aanneemt een oppervlakte water ter grootte van ongeveer 324 m², in de Koopvaardijhaven te Hellevoetsluis, uitsluitend te gebruiken als ligplaats ten behoeve van ”De Zeeland” lang 40 meter en breed 7,7 meter en voor het afmeren van een ponton van circa 5 meter lang en 3 meter breed om aan boord te kunnen gaan van dit schip, deel uitmakende van het perceel, kadastraal bekend gemeente Hellevoetsluis, sectie A, nummer 2210, een en ander zoals is weergegeven op de aan deze overeenkomst gehechte tekening met nummer W 10-04-0.146 en gedateerd 3 augustus 2005.
De huur en verhuur geschiedt voorts onder de volgende voorwaarden en bedingen.
Artikel 1.


 1. Deze huurovereenkomst wordt geacht te zijn aangegaan op 1 september 2005, zulks voor de periode van 1 jaar en derhalve eindigende op 31 augustus 2006. Onderhavige overeenkomst wordt geacht tot wederopzegging telkens voor 1 jaar stilzwijgend te worden verlengd.

 2. Beëindiging van deze overeenkomst kan voor zowel huurder als verhuurder plaatsvinden door opzegging tegen het einde van een huurperiode met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste drie kalendermaanden.


Artikel 2.


 1. De huursom voor het jaar 2005 bedraagt € 1.182,60 (exclusief B.T.W.). Deze huursom over de periode van 1 september 2005 tot en met 31 december 2005 dient uiterlijk vóór of op 1 oktober 2005 te zijn voldaan.

 2. De huursom zal met ingang van 1 januari 2006 worden vastgesteld op basis en met inachtneming van hetgeen hieromtrent is bepaald in de tarievenverordening en het Havenbeheerplan van de gemeente Hellevoetsluis, uitvoeringsprogramma 2005 – 2014, gedateerd mei 2005, verhoogd met de jaarlijks door het college van burgemeester en wethouders vast te stellen trendmatige verhoging.

 3. Vanaf 2006 dient de jaarlijkse huursom zonder kosten, korting, inhouding of schuldvergelijking in vier gelijke termijnen bij vooruitbetaling te worden voldaan, vóór of op de eerste dag van de eerste maand van elk kwartaal, voor het eerst vóór of op 1 januari 2006;

 4. De betaling dient te geschieden door storting of overschrijving op bankrekeningnummer 28.50.03.720 bij de Bank Nederlandse Gemeenten, ten name van de gemeente Hellevoetsluis.

 5. Indien de betaling niet op de verschijndag heeft plaatsgehad, wordt de verschenen huurtermijn verhoogd met twee ten honderd voor iedere ingegane maand verzuim, zonder dat hierbij enige ingebrekestelling zal zijn vereist.


Artikel 3.
De inrichting, het gebruik en het onderhoud van het gehuurde dienen te geschieden geheel ten genoegen van burgemeester en wethouders.

Artikel 4.

 1. Huurder erkent het gehuurde in goede staat te hebben aanvaard.

 2. Huurder wordt geacht het gehuurde volkomen te kennen. Hij heeft derhalve nooit enige aanspraak op ontbinding van deze overeenkomst, op vermindering van de huurprijs of op enige andere tegemoetkoming ter zake van al dan niet verborgen gebreken, van onjuiste of onvolledige opgave van de aard of de ligging ervan.

 3. Hij kan evenmin vermindering, kwijtschelding of teruggave van de huurprijs vorderen voor schade, van welke aard ook, door gewone of buitengewone, voorzien of onvoorziene toevallen of de gevolgen daarvan veroorzaakt; deze schade komt geheel voor rekening van huurder.


Artikel 5.


 1. Huurder mag het gehuurde uitsluitend gebruiken als ligplaats voor zijn schip “De Zeeland” en voor het afmeren van een ponton van circa 5 meter lang en 3 meter breed om aan boord te kunnen gaan van dit schip.

 2. Op of aan het gehuurde mag hij slechts die inrichtingen of werken bouwen, aanleggen en behouden waarvoor schriftelijk toestemming is verleend door en/of namens burgemeester en wethouders.

 3. Op of aan de gemeentelijke steiger waaraan het schip “De Zeeland” haar vaste ligplaats krijgt mag hij indien door hem gewenst een afscheiding plaatsen teneinde de toegang vanaf de wal tot de loopbrug, de ponton en het schip te kunnen reguleren, onverminderd het bepaalde in artikel 13, lid 2 van deze overeenkomst. Voor de manier van uitvoeren van de afscheiding dient huurder vooraf schriftelijk toestemming te vragen aan en te krijgen van burgemeester en wethouders.

 4. Om het gehuurde te kunnen gebruiken als ligplaats voor zijn schip “De Zeeland” en voor het afmeren van de ponton, wordt door en/of namens huurder opdracht gegeven om voor zijn rekening en risico de steiger direct ten noordoosten van het gehuurde, partijen wel bekend, met circa 11 meter in te korten, onverminderd het bepaalde in artikel 13, lid 2 van deze overeenkomst. Voor de manier van uitvoeren van dit werk dient huurder vooraf schriftelijk toestemming te vragen aan en te krijgen van burgemeester en wethouders.

 5. Huurder dient op straffe van een direct opeisbare boete van € 250,00 per dag op eerste aanzegging van burgemeester en wethouders al het zonder toestemming als bedoelt in lid 2 aangebrachte te verwijderen en het gehuurde in oorspronkelijke dan wel kwalitatief vergelijkbare staat te herstellen, een en ander ter beoordeling van burgemeester en wethouders.


Artikel 6.
Huurder mag zonder schriftelijke toestemming van het college van burgemeester en wethouders uit het gehuurde geen zand of bodemspecie afvoeren, op straffe van een boete van € 5.000,00, per geconstateerde overtreding, onverminderd het recht van de gemeente Hellevoetsluis op volledige schadevergoeding.
Artikel 7.


 1. Huurder is verplicht het gehuurde als een goed huurder en overeenkomstig de bestemming als genoemd in artikel 5 te gebruiken.

 2. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van burgemeester en wethouders is het huurder verboden:

 1. het gehuurde geheel of gedeeltelijk over te dragen, onder te verhuren of in gebruik, onder welke benaming dan ook, af te staan;

 2. de huur aan derden af te staan;

 3. de gedaante of de bestaande inrichting te wijzigen;

 4. uitbreidingen, veranderingen, vernieuwingen en/of verbeteringen en dergelijke aan te brengen aan het gehuurde en aan de steiger waaraan het schip “De Zeeland” haar vaste ligplaats krijgt.

 1. Aan de in lid 2 bedoelde schriftelijke toestemming kunnen burgemeester en wethouders nadere, aanvullende voorwaarden verbinden.

 2. Handelingen in strijd met vorenstaande zijn nietig ten aanzien van de gemeente onverminderd het bepaalde in artikel 10 en verder van deze overeenkomst.


Artikel 8.


 1. Alle werken of eigendommen van de gemeente Hellevoetsluis welke ten gevolge van de uitoefening van het huurrecht worden beschadigd, moeten door en op kosten van huurder op de eerste aanschrijving ten genoegen van burgemeester en wethouders van Hellevoetsluis, binnen een daarbij te bepalen termijn, worden hersteld, bij gebreke waarvan gemeld college de bevoegdheid heeft het nodige te doen verrichten op kosten van huurder. Indien de gemeente Hellevoetsluis genoodzaakt is werkzaamheden te verrichten of te doen verrichten, zullen door de gemeente te maken indirecte kosten eveneens voor rekening van huurder komen.

 2. Huurder doet afstand van alle aanspraken welke hij tegenover de gemeente zou kunnen doen gelden wegens schade bij de uitoefening van zijn huurrecht, door welke oorzaak ook ontstaan.

Hij vrijwaart de gemeente voor alle vorderingen, welke anderen mochten kunnen doen gelden, tot vergoeding van schade welke met deze uitoefening in enigerlei verband staat. Het vorenstaande geldt niet indien de schade is ontstaan door – of de vordering voortspruit uit – grove schuld van de zijde van de gemeente.

 1. In dit artikel wordt onder uitoefening van het huurrecht mede verstaan opruiming van wat in, op of boven het gehuurde aanwezig is.

Artikel 9

De gemeente heeft te allen tijde het recht om, zelfs zonder voorafgaande kennisgeving aan huurder, op, in of boven het gehuurde zodanige werken te maken of te doen maken en te behouden, te vernieuwen of te wijzigen, welke zij in het openbaar belang noodzakelijk oordeelt, zonder dat huurder aanspraak heeft op vergoeding. Indien hierdoor het genot van het gehuurde tijdelijk wordt bemoeilijkt of onmogelijk wordt gemaakt, heeft huurder recht op een door de gemeente naar redelijkheid en billijkheid te bepalen huurprijsvermindering.Artikel 10

 1. De gemeente Hellevoetsluis heeft het recht de overeenkomst tussentijds door opzegging te doen eindigen voor het geheel of voor een zodanig gedeelte van het gehuurde als zij verkiest indien:

 1. huurder in staat van faillissement is verklaard;

 2. huurder naar oordeel van burgemeester en wethouders zijn verplichtingen, voor zoveel nodig, na aanmaning niet tijdig nakomt;

 3. de bestemming dan wel het gebruik zoals omschreven in artikel 5 lid 1 wijzigt en/of plaatsvindt in strijd met de geldende bestemmingsplanbepalingen, een en ander uitsluitend ter beoordeling van burgemeester en wethouders.

 1. De beëindiging geschiedt tegen zodanig tijdstip als burgemeester en wethouders verkiezen.

 2. Na opzegging door burgemeester en wethouders voor een gedeelte van het gehuurde, is huurder bevoegd tot opzegging van de huur voor het overblijvende deel, indien voortzetting van de huur voor dit gedeelte in verband met de verminderde bruikbaarheid voor het in deze overeenkomst omschreven doel redelijkerwijze niet meer van hem kan worden verlangd. Deze opzegging kan met inachtneming van een termijn van één maand geschieden tegen een tijdstip, uiterlijk vallende een jaar na de gedeeltelijke beëindiging.Artikel 11

 1. Bij een tussentijdse beëindiging van de huur ingevolge artikel 10 heeft de huurder geen recht op schadevergoeding, onder welke benaming dan ook.

 2. Bij beëindiging ingevolge artikel 10 lid 1 sub b. en in overige gevallen is de huurprijs verschuldigd naar verhouding van het verstreken tot het niet verstreken gedeelte. Het verschuldigde bedrag is ter stond opeisbaar.

 3. Na gedeeltelijke beëindiging van de huur zal de gemeente de huurprijs voor het overblijvende naar billijkheid bepalen.


Artikel 12.
De op- of aanzeggingen ingevolge deze akte dienen te geschieden bij aangetekend verzonden brief.
Artikel 13.


 1. De huurder moet bij het eindigen van de overeenkomst, om welke reden dan ook, het gehuurde opleveren in een toestand ten genoegen van burgemeester en wethouders. Bij gebreke hiervan kunnen door en/of in opdracht van de gemeente voorzieningen worden getroffen en/of werkzaamheden worden verricht om het gehuurde in deze toestand te brengen, op kosten van de huurder, onverminderd diens verplichting tot schadevergoeding.

 2. Huurder heeft bij het eindigen van de overeenkomst, om welke reden dan ook, geen aanspraak op enige vergoeding in welke vorm en onder welke benaming dan ook, voor hetgeen door hem met toestemming van burgemeester en wethouders aan het gehuurde en/of aan de steiger waaraan het schip “De Zeeland” haar vaste ligplaats krijgt, mocht zijn uitgebreid, veranderd, vernieuwd en/of verbeterd en dergelijke.


Artikel 14.
Indien huurder weigerachtig is en blijft enige door hem ingevolge deze akte verschuldigde betaling te voldoen en door de gemeente tot invordering van het verschuldigde bedrag dient te worden overgegaan, komen de kosten van invordering geheel voor rekening van huurder.
Artikel 15.
Het verhuurde wordt, namens de gemeente Hellevoetsluis, beheerd door de havenmeester,

telefoonnummer: 0181-312688.Bijlage:

 1. Situatietekening met nummer W 10-04-0.146 en gedateerd 3 augustus 2005 met aanduiding van te verhuren water.

Aldus in tweevoud opgemaakt en getekend te Hellevoetsluis,namens huurder, namens verhuurder,

J.M.J. van der Staaij W. Boot

 • Artikel 4.
 • Artikel 9
 • Artikel 10
 • Artikel 11

 • Dovnload 25.59 Kb.