Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Huwelijksmap structuur van de kerkelijke huwelijksviering

Dovnload 0.76 Mb.

Huwelijksmap structuur van de kerkelijke huwelijksvieringPagina1/8
Datum05.12.2018
Grootte0.76 Mb.

Dovnload 0.76 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

HUWELIJKSMAP


Structuur van de kerkelijke huwelijksviering
1. OPENING VAN DE VIERING

1.1 Verwelkoming aan de ingang van de kerk

1.2 Intredelied

1.3 Welkomstwoord

1.3.1 Door de bruid(egom) (fac)

1.3.2 Door de priester

1.4 Bekeringsmoment

1.5 Eer aan God(fac)

1.6 Openingsgebed
2. DIENST VAN HET WOORD

2.1 Eerste lezing

2.1.1 Uit het Oude Testament

2.1.2 Uit het Nieuwe Testament

2.2 Tussenzang

2.3 Evangelielezing

2.4 Homilie

2.5 Geloofsbelijdenis(fac)
3. HUWELIJKSINZEGENING

3.1 Ondervraging

3.2 Huwelijksbelofte

3.3 Kerkelijke bevestiging

3.4 Zegening en overreiking van de ringen

3.4.1 Zegening van de ringen

3.4.2 Overreiking van de ringen

3.5 Zegening van de huwelijkskaars (fac)

3.6 Zegening van het kruisbeeld (fac)

3.7 Ondertekening van het huwelijksregister; ondertussen: lied

3.8 Voorbeden

3.9.1 Inleiding door de priester

3.9.2 Voorbeden voor jonggehuwden

3.9.3 Voorbeden voor familie en vrienden

3.9.4 Voorbeden voor lijdenden, beproefden, mislukten

3.9.5 Voorbeden voor verloofden, gehuwden, ongehuwden

3.9.6 Voorbeden voor overledenen

3.9.7 Voorbeden voor andere intenties

3.9.8 Voorbeden door de gehuwden zelf

3.9.9 Afsluiting door de priester

3.9 Groet aan het koppel; ondertussen: lied

3.10 Onze Vader

3.11 Huwelijkszegen

3.12 Vredeswens

3.13 Bezinningstekst of lied

4. SLOT VAN DE VIERING

4.1 Slotgebed

4.2 Slotwoord door de bruid(egom) (fac)

4.3 Zending

4.4 Zegen

4.5 Uittredelied


BIJLAGE 1: Zomaar … om het boekje verder op te fleurenBIJLAGE 2: Structuur van de kerkelijke huwelijksviering met eucharistieviering


BIJLAGE 2: Structuur van kerkelijke huwelijksviering (gebedsdienst) met een doop

 • Wat cursief getypt staat, is niet bedoeld om opgenomen te worden in het boekje! Ook de nummering wordt beter niet vermeld.

 • Waar ‘N en N’ staat, vul je je eigen namen in.

 • Waar de mensen iets samen moeten zeggen of bidden, kan je de tekst best in het vet typen.

 • met de titel ‘lied’ wordt ook een instrumentale muziek bedoeld; het afdrukken van titels en (vertaalde) teksten betekent een meerwaarde voor je boekje1. OPENING VAN DE VIERING

1.1 VERWELKOMING AAN DE INGANG VAN DE KERK

Enkele minuten vóór het aanvangsuur begroet de priester het koppel en de familie. Er volgt een besprenkeling met wijwater. Daarna begeeft iedereen zich naar z’n plaats.

1.2 INTREDELIED

Het lied begint als iedereen zich naar z’n plaats begint te begeven.1.3 WELKOMSTWOORD

1.3.1 WELKOMSTWOORD door de bruid en/of bruidegom (facultatief)

-1-

Bij het begin van deze viering zouden we willen zeggen hoe blij we zijn vandaag. De belofte van trouw is voor ons geen einde of ook geen begin, het is enkel de bevestiging tegenover u allen van een levensrichting die we al eerder begonnen zijn en die verder door­loopt, maar waarbij wij nu even stilstaan. Vele mensen hebben door hun wijze van spreken, door hun wijze van leven inspiratie ge­bracht.
Zij hebben ons gezegd: jullie staan niet alleen in de wereld, en de tijd waarin wij leven is vol problemen. Naast jullie zorgen zijn er veel grotere, als derde wereld hier en elders. Laat dan ook uw liefde uitgaan naar allen. Zij hebben ons gevraagd: zorg dat het huis waar jullie gaan wonen niet een hoop stenen is waarin jullie worden opgesloten, maar wel: een plaats van ontmoeting. Waak erover dat jullie in de dagelijkse bezigheden oog blijven hebben voor de kwalen van de tijd.
Wij pogen ons door hen te laten aanspreken. Een deel van de mensen zijn hier vandaag samengekomen. Daarom vinden wij het zinvol in deze viering te trouwen. Zo kunnen wij hen allen tot getuigen nemen en hen vragen om blijvende steun.

-2-

Beste ouders, familieleden, vrienden en bekenden,

wij zijn gelukkig u hier allen te mogen verwelkomen op onze huwe­lijksviering. Wij danken u dat gij getuigen wilt zijn van het jawoord dat wij uitspreken voor het aanschijn van de levende God. Wij vragen u samen met ons te bidden om Gods zegen over ons boor­devolle hart, over ons jong leven, over de trouw die wij elkaar vandaag toezeggen, over onze huwelijksliefde van morgen.

Uw aanwezigheid maakt ons geluk nog groter en onze belofte nog sterker. Laat vreugde zijn in ons hart op deze mooie dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven.
-3-

Beste ouders, familieleden en vrienden, N en ik zijn oprecht blij dat jullie hier vandaag samen met ons in de kerk bent. Voor ons beiden in het een grote dag. Wij willen vandaag onze liefde voor het leven bezegelen door het huwelijk dat wij sluiten voor God en voor de gemeenschap van de kerk.

Wil samen met N en mij aan de Heer de kracht vragen die wij nodig zullen hebben om in blijvende liefde en trouw mekaar ons hele leven lang gelukkig te maken.
-4-

N en ik zijn blij jullie hier vandaag welkom te mogen heten. We hebben met verlangen uitgezien naar deze dag en we vinden het fijn dat jullie dit belangrijk moment nu samen met ons willen meemaken.

Bij de aanvang van deze viering zeggen we van harte "dank" aan onze ouders, broers en zussen, familieleden en alle mensen die ons leven hielpen opbouwen.

Wij zeggen vooral "dank u" aan God, die ons aan elkaar heeft gegeven. Wil dan samen met ons God danken voor deze grote gave van de liefde, en wil samen met ons bidden dat onze liefde diep en trouw mag zijn en een bron van geluk voor ons beiden en voor u allen.
-5-

Dag mensen allemaal!

We zijn blij en dankbaar dat jullie getuigen willen zijn van dit mooie moment in ons leven. Gedurende geruime tijd hebben wij de taal van de liefde leren verstaan, nu willen we deze liefde aan elkaar zichtbaar en tastbaar maken door te trouwen: elkaar onze trouw beloven voor God, die onze houvast zal zijn en onze leidraad voor heel ons verdere huwelijksleven.
-6-

(bruidegom)

Beste ouders, familieleden en vrienden, N en ik zijn echt blij dat jullie hier vandaag samen met ons in deze kerk aanwezig zijn. Voor ons beiden is het een grote dag. Als vreemden kwamen we elkaar tegen op de kronkelweg van het leven. God, wat een wonder!

We mochten elkaar ontmoeten en langzaam ging onze vriendschap groeien. we raakten vertrouwd met elkaar, verweven in elkaar gedachten en gevoelens.
(bruid)

Ons ik werd wij en samen stapten we verder naar een doel, ons welbekend. Vandaag willen N en ik onze liefde voor het leven bezegelen door het huwelijk dat we sluiten voor God en voor de gemeenschap van de kerk.

Wil samen met ons vragen aan de Heer dat we voor altijd thuis mogen zijn bij elkaar, dat zijn liefde ons mag verrijken, dag na dag en dat we samen de weg mogen gaan zoals Hij die voor ons droomt.
-7-

Dag lieve mensen allemaal!

Welkom op deze voor ons zo mooie en belangrijke dag.

Mooi omdat hij zich in een reeds lange tijd draagt, waarin wij elkaar stapvoets leerden kennen, waarderen en liefhebben.

Belangrijk omdat wij samen als man en vrouw voor God en voor iedereen rondom ons, onze blijvende liefde aan elkaar willen bevestigen.

Dank zij het begrip, de waardering en het richtinggevende voor­beeld van onze ouders, voelen wij ons voorbereid om van het leven iets te maken.

Laten wij er samen proberen een sfeervolle viering van te maken.

1.3.2 WELKOMSTWOORD door de priester

Alleen de titel vermelden; de priester spreekt zelf spontaan het welkom uit.

1.4. BEKERINGSMOMENT

Indien er drie schuldbeden zijn, wordt er telkens herhaald door de aanwezigen wat de lector eerst zegt: Heer, ontferm U over ons (eerste en derde keer), Christus, ontferm U over ons (tweede keer). Dit kan gezegd of gezongen zijn. De herhaling wordt best ook getypt.

De organist of de zanger kan ook een andere acclamatie voorzien.
-1-

Allen:

Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen

dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten:

door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld.

Daarom smeek ik de heilige Maagd Maria, alle engelen en

heiligen, en u, broeders en zusters,

voor mij te bidden tot de Heer, onze God.
-2-

 • Heer, die de rouwmoedigen troost, ontferm u over ons. allen: Heer, ontferm U over ons.

 • Christus, die gekomen zijt voor de zondaars, ontferm u over ons. allen: Christus, ontferm U over ons.

 • Heer, die onze voorspreker zijt aan de rechterhand van de Vader, ontferm u over ons. allen: Heer, ontferm U over ons.


-3-

 • Heer, wij vragen vergiffenis aan elkaar voor elke tekortkoming: Heer, ontferm U over ons. allen: Heer, ontferm U over ons.

 • Als wij tekort kwamen tegenover onze ouders, tegenover heel de familie, vergeef het ons: Christus, ontferm U over ons. allen: Christus, ontferm U over ons.

 • Wij willen ook vergevingsgezind zijn tegenover de hele kerkgemeen­schap: Heer, ontferm U over ons. allen: Heer, ontferm U over ons.


-4-

 • Om al het goede waartoe we de kans kregen en waaraan we zo maar zijn voorbijgegaan: Heer, ontferm U over ons. allen: Heer, ontferm U over ons.

 • Om al dat vele dat anderen voor ons deden, daar ze ons gelukkig wilden weten, en dat wij als ons recht en hun plicht gingen be­schouwen: Christus, ontferm U over ons. allen: Christus, ontferm U over ons.

 • Om onze kleingelovigheid, om onze onmacht en besluiteloosheid, om ons armetierig vertrouwen: Heer, ontferm U over ons. allen: Heer, ontferm U over ons.


-5-

Omdat we op deze dag van vreugde in alle eerlijkheid willen staan tegenover elkaar en tegenover de Heer, vragen we vergeving over onze tekorten:

 • Wij leven zo dikwijls alleen maar voor onszelf en hebben geen tijd en geen oog voor onze medemensen: Heer, ontferm U over ons. allen: Heer, ontferm U over ons.

 • Wij zeggen zo weinig "dank u" om al het goede dat van God en de mensen naar ons toekomt: Christus, ontferm U over ons. allen: Christus, ontferm U over ons.

 • Wij hebben gebrek aan eenvoud om vast te geloven, vertrouw­ vol te hopen en belangeloos te beminnen: Heer, ontferm U over ons. allen: Heer, ontferm U over ons.


-6-

Bedenken wij in het begin van deze huwelijksviering onze zondig­heid in het licht van Gods barmhartigheid:

 • Omdat we teveel onszelf zoeken en te weinig de anderen: Heer, ontferm U over ons. allen: Heer, ontferm U over ons.

 • Omdat onze vergeving zo weinig gelijkt op deze die de Vader ons aanbiedt: Christus, ontferm U over ons. allen: Christus, ontferm U over ons.

 • Omdat wij U de plaats in ons leven weigeren die Gij verdient: Heer, ontferm U over ons. allen: Heer, ontferm U over ons.


-7-

(door de verloofden zelf)

 • God onze Heer, Gij hebt ons leven willen leiden in verborgen groei en doorheen veel onthechting naar volwassen edelmoedigheid. Leer ons open en ontvankelijk zijn voor elkaar en elkaar eerlijk en echt aanvaarden: Heer, ontferm U over ons. allen: Heer, ontferm U over ons.

 • Bevrijd ons hart van elke zelfzucht, Vader, van onverschilligheid en tekort aan attentie, dat wij ons nooit van elkaar verwijderen, maar innerlijk steeds verbonden blijven, zoals Gij dicht bij ons zijt: Christus, ontferm U over ons. allen: Christus, ontferm U over ons.

 • Leer ons beiden samen voelen, samen denken, samen luisteren, samen leven en gelukkig zijn. Geef ons de wil aantrekkelijk te blijven voor elkaar, dat wij niet verstarren in alledaagsheid: Heer, ontferm U over ons. allen: Heer, ontferm U over ons.


-8-

Samenleven is niet zo gemakkelijk, zelfs niet als je elkaar lief­hebt. Maak je geen illusies, je zal jezelf en de ander nooit helemaal begrijpen. De ander zal dingen doen waarvan je zegt:

"Hoe is het mogelijk?"

Soms zal je voor jezelf een raadsel zijn en denken:

"Hoe bestaat het dat ik zoiets doe?"

Eerst draag je elkaar in enthousiasme en zonder zorgen, dan draag je elkaar en tenslotte moet je vechten voor je liefde na elk onbegrip.

Na elk incident is er dan dat wel-willen en niet-kunnen, die onmacht en die pijn.

Willen spreken en geen woord over je lippen krijgen,

willen strelen en je hand voelen stijf worden als een matteklopper,

willen glimlachen en je gezicht vertrekken tot een grimas,

willen omhelzen en als een stuk hout naast de ander blijven zit­ten,

willen vergeven en toch zeggen: Waarom heb je dat gedaan?"

Voor al die keren dat we de ander niet begrepen,

voor al die keren dat we niet konden vergeven,

vragen wij vergeving, Heer.

 • Heer, ontferm U over ons. allen: Heer, ontferm U over ons.

 • Christus, ontferm U over ons. allen: Christus, ontferm U over ons.

 • Heer, ontferm U over ons. allen: Heer, ontferm U over ons.

-9-

 • Omdat wij niet altijd liefdevol geweest zijn voor elkaar, teveel bekommerd om onszelf, niet genoeg denkend aan het geluk van ande­ren: Heer, ontferm U over ons. allen: Heer, ontferm U over ons.
 • Omdat wij zo dikwijls door onverschilligheid onvoldoende attentie opbrachten, zelfs ondankbaar waren tegenover hen die ons oprecht liefhebben: Christus, ontferm U over ons. allen: Christus, ontferm U over ons.
 • Om alles wat we voor de medemensen hadden kunnen doen en zijn, om alles wat ongezegd en ongedaan bleef: Heer, ontferm U over ons. allen: Heer, ontferm U over ons.


-10-

(lector)

Vergeven is iemand bevrijden, iemand weer kans geven nieuw te worden.

Vergeven is iemand de hand reiken om over de zwakheid heen te geraken.

Vergeven is zon brengen, is de muur afbreken, is een brug bouwen, is terug contact opnemen.

Vergeven is de ander weer zo gaarne zien als jezelf.

Vergeving vragen is je eigen pretentie op zak steken en bekennen dat je liefde nodig hebt.

Vergeven is nog eens de liefde gelijk geven.

 • Heer, ontferm U over ons. allen: Heer, ontferm U over ons.

 • Christus, ontferm U over ons. allen: Christus, ontferm U over ons.

 • Heer, ontferm U over ons. allen: Heer, ontferm U over ons.


-11-

 • Tijdens ons leven ontmoeten wij heel wat mensen, die het goed met ons menen: onze ouders, broers, zussen, familieleden, kennissen, geburen en werkkameraden. Dikwijls hebben wij hun goede bedoelingen niet gemerkt tegenover hen en schoten wij tekort tegenover hen in begrip en genegenheid. Daarom bidden wij: Heer, ontferm U over ons. allen: Heer, ontferm U over ons.

 • Allen ontmoeten wij mensen, die behoefte hebben aan wat vriend­schap en genegenheid, die van ons wat steun en aanmoediging verwachten. Omdat wij dikwijls de vriendenhand niet reiken, omdat wij ons regelmatig opsluiten in ons kleine ik. Daarom vragen wij: Christus, ontferm U over ons. allen: Christus, ontferm U over ons.

 • Heer, dikwijls zijn wij U zo weinig dankbaar om al het schone en het goede dat wij in ons leven mogen ondervinden. Wij beantwoorden niet voldoende aan uw wil: uw oproep tot gebed en bekering gaan wij achteloos voorbij, uw genadevolle aanbod in de sacramenten verwaarlozen wij. Om ons gebrek aan inzet en wederliefde weer goed te maken, vragen wij U: Heer, ontferm U over ons. allen: Heer, ontferm U over ons.


-12-

 • Dag na dag proberen wij gelukkig te worden, maar het lukt ons niet altijd. Dag na dag proberen wij elkaar gelukkig te maken, maar soms slagen wij daar niet in. Daarom bidden wij om vergeving. Heer, ontferm U over ons. allen: Heer, ontferm U over ons.
 • Dag na dag zijn wij, ondanks onze goede wil, ontgoocheld over het weinig resultaat, over onze zwakheid en onze onmacht. Dag na dag hopen wij daarom op uw vergeving, en hoopt Gij dat ook wij vergeven. Daarom bidden wij: Christus, ontferm U over ons. allen: Christus, ontferm U over ons.
 • Leer ons over de zwakheden van anderen heen stappen, van mensen te houden ondanks hun tekorten en fouten, altijd blijven geloven in hun goede bedoelingen. Leer ons zijn zoals Gij, alle dagen van ons leven. Heer, ontferm U over ons. allen: Heer, ontferm U over ons.


-13-

 • Er is de weg van de kleine goedheid van mens tot mens: geduld, luisterbereidheid, een lieve attentie. Een weg, die wij niet gaan, en daardoor waren er omwille van onze tekorten minder gelukkige mensen. Heer, ontferm U over ons. allen: Heer, ontferm U over ons.
 • Er is de weg van de dagelijkse taak: doen wat moet gedaan worden, eerlijkheid in tijd en taak, een weg die wij niet altijd gaan, en daardoor is er minder gerealiseerd, waarvoor toch op ons gerekend werd. Christus, ontferm U over ons. allen: Christus, ontferm U over ons.
 • Er is een weg naar de grote wereld, inzet voor de maatschappij, voor de mens veraf of dichtbij, een weg die wij niet volhouden, en zo komt het dat anderen dubbele inzet moeten geven. Heer, ontferm U over ons. allen: Heer, ontferm U over ons.


-14-

(priester)

Wij zijn geen heiligen, God, dat weet Gij best.

Dag na dag ondervinden wij dat zelf. Wij willen het goede maar doen het niet altijd. Wij houden van de anderen maar dikwijls het meeste toch van onszelf. Daarom bidden wij eerst om vergeving.(bruid)

 • Vergeef me, N, voor al die keren dat ik niet altijd even liefdevol was, voor elk boos woord dat over mijn lippen kwam, en omdat ik soms zo moeilijk kan begrijpen dat jij helemaal anders ben dan ik. Heer, ontferm U over ons. allen: Heer, ontferm U over ons.


(bruidegom)

 • Vergeef me, N, voor elk vernietigend oordeel dat ik uitsprak, voor het zwijgen dat soms zoveel meer kwaad doet dan het eerlijk samen uitpraten en voor de keren dat ik je niet op de eerste plaats zette. Christus, ontferm U over ons. allen: Christus, ontferm U over ons.


(bruid en bruidegom)

 • Lieve ouders, wij vragen jullie om vergeving voor al die keren waarop wij jullie te weinig vertelden van onze plannen, voor al die keren waarop wij jullie teleurstelden, of goedbedoelde raad niet wilden begrijpen. Heer, ontferm U over ons. allen: Heer, ontferm U over ons.


(priester)

Laten wij elkaar dan nu alle fouten vergeven, als ouder of kind, broer of zus, als verloofde, als familielid of vriend.

Als wij elkaar van harte vergeven, dan mogen we ook rekenen op de ontferming van de Heer, op zijn vergeving, die nieuwe levenskracht en vreugde brengt. Amen.
-15-

(priester)

Vergeven is iemand bevrijden, iemand weer kans geven nieuw te worden. Laten wij elkaar vergeving vragen en schenken.
(bruid)

Voor elke hoop die ik bij jou heb uitgedoofd, voor elke vreugde die ik van jou heb weg geroofd, voel ik zo'n spijt.
(bruidegom)

Voor elk boos woord dat over mijn lippen kwam, voor elk moment dat ik iets van jou ontnam, voel ik zo'n spijt.
(bruid)

Voor elk verwijt, dat uit mijn mond heeft pijn gedaan, voor elke vrees die ik jou ooit heb aangedaan, voor elke smart die jij voor mij hebt uitgestaan voel ik zo'n spijt.
(bruid en bruidegom)

Ik heb je lief voor al wat je vergeven hebt, voor elke gunst waarvoor je stil gebeden hebt, zeg ik je dank
(priester)

Aan God die altijd bereid is te vergeven vragen wij om ontferming.

 • Heer, ontferm U over ons.

Heer, ontferm U over ons.

 • Christus, ontferm U over ons.

Christus, ontferm U over ons.

 • Heer, ontferm U over ons.

Heer, ontferm U over ons.

-16-

 • Omdat wij ons soms te weinig inspannen om écht naar elkaar te luisteren, omdat we soms te weinig fijngevoelig zijn om te begrij­pen wat de ander bezielt, zodat schaduw komt over onze hoop en vreugde. Heer, ontferm U over ons. allen: Heer, ontferm U over ons.
 • Omdat wij nog te weinig onze naaste beminnen zoals onszelf en zeer dikwijls het kwaad met kwaad vergelden Christus, ontferm U over ons. allen: Christus, ontferm U over ons.
 • Omdat wij te weinig 'dank je' zeggen voor al het mooie rondom ons, de bloemen in het veld, de vogels in de lucht en al het schone dat de ene aan de andere schenkt. Heer, ontferm U over ons.

allen: Heer, ontferm U over ons.
-17-

Vergeven is iemand bevrijden, iemand weer kans geven nieuw te worden. Vergeven is iemand de hand reiken om over de zwakheid heen te geraken. Vergeven is zon brengen, is de muur afbreken, is een brug bouwen, is terug contact opnemen, is een panne herstellen.

Vergeven is de ander weer zo gaarne zien als jezelf.

Vergeving vragen is je eigen pretentie op zak steken en bekennen dat je liefde nodig hebt.

Vergeven is nog eens de liefde gelijk geven.

Laten we daarom bij het begin van deze viering God en elkaar dat waardevolle geschenk van vergeving vragen.

 • Heer, ontferm U over ons. allen: Heer, ontferm U over ons.

 • Christus, ontferm U over ons. allen: Christus, ontferm U over ons.

 • Heer, ontferm U over ons. allen: Heer, ontferm U over ons.


-18-

 • Omdat wij het gebod van liefde niet altijd ten volle gestalte hebben gegeven, maar vaak door egoïsme de weg naar anderen ver­sper­den. Omdat wij ook niet steeds de moed hadden om naar elkaar te luisteren en de ander te aanvaarden zoals die is.

Heer, ontferm U over ons.

allen: Heer, ontferm U over ons.

 • Omdat wij niet altijd levengevend waren en open voor elkaar, omdat onze verhouding met familie en collega's niet altijd eerlijk en liefdevol was.

Christus, ontferm U over ons.

allen: Christus, ontferm U over ons.

 • Omdat bezorgdheid, hulp en raadgevingen van ouders soms op onbe­grip stootten en wij ons opsloten in onze ivoren toren, omdat wij het vaak niet nodig vonden om ons in gebed en eucharistie te verdiepen en daardoor Gods liefde onbeantwoord bleef.

Heer, ontferm U over ons.

allen: Heer, ontferm U over ons.
-19-

(lector)

Geef dat we weer hoop en levenslust krijgen om mee te doen, om liefde en vrede rond te dragen als een vuur.

Trek ons weg uit dat gesloten land met zelfgenoegzaamheid en welvaart, een wereld vol winst en concurrentiesfeer en voor zich­zelf verworven macht.

Geef ons een handvol mensen, voldoende om in de grote naamloze omgeving onvermoeide vriendschap te laten groeien, mensen met fantasie die zomaar streven - soms erg gewaagd - naar een meer menselijke levensstijl.

Geef dat het leven vriendelijk en oprecht, barmhartig en aardig wordt. Moge kennis nooit gebruikt worden om over anderen te heer­sen.

Geef dat ondanks alle kwaad vrede mag behouden blijven. Moge daartoe het gesprek van mens tot mens, van volk tot volk, over alle muren blijven duren.
(priester)

In deze bede herkennen wij ook onze eigen schuld. Daarom willen wij, bijzonder op deze dag, elkaar om vergeving vragen, en bidden wij samen ook de Heer om ontferming.

 • Heer, ontferm U over ons.

allen: Heer, ontferm U over ons.

 • Christus, ontferm U over ons.

allen: Christus, ontferm U over ons.

 • Heer, ontferm U over ons.

allen: Heer, ontferm U over ons.
-20-

 • Tijd en informatie zijn sleutelwoorden voor ons, moderne mensen. In onze haast om steeds alles ‘geregeld’ te krijgen, verliezen we echter voor een stuk de voeling met het échte leven. Geef ons de kracht om af en toe de klok te stoppen en de rust in onszelf te vinden. Heer, ontferm U over ons.

allen: Heer, ontferm U over ons.

 • Iedere dag ontmoeten wij mensen die nood ervaren, zij het op materieel, fysiek of geestelijk vlak. Maar al te vaak komt het ons niet gelegen een helpende hand te bieden en wenden we het hoofd af. Leer ons af en toe onze eigen belangen opzij te zetten en te delen met een medemens. Christus, ontferm U over ons.

allen: Christus, ontferm U over ons.

 • Kleine zorgen krijgen te vaak en te snel onze aandacht; honderduit verklaren wij ons leed. Zo blijft er ons geen tijd om te beseffen dat alles wat ons omringt onze dankbaarheid behoeft. Open onze ogen voor het wonder van de Schepping, opdat we in onszelf een stille dankbaarheid ervaren. Heer, ontferm U over ons.

allen: Heer, ontferm U over ons.
1.5. Eer aan God (fac)

In een huwelijksviering kan, maar wordt bijna nooit een ‘Eer aan God’ gezegd of gezongen.
Eer aan God in den hoge,

en vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft.

Wij loven U. Wij prijzen en aanbidden U.

Wij verheerlijken U en zeggen U dank voor uw grote heerlijkheid.

Heer God, hemelse Koning, God, almachtige Vader;

Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus;

Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader;

Gij die wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons;

Gij die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed;

Gij die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm U over ons.

Want Gij alleen zijt de Heilige.

Gij alleen de Heer.

Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus,

met de heilige Geest in de heerlijkheid van God de Vader.

Amen.

1.6. OPENINGSGEBED

-1-

God, als man en vrouw zich aan elkaar geven, zijn zij het beeld van Christus die met ons een nieuw verbond gesloten heeft.

Geef dan N en N die nu gaan trouwen, in hun liefde gesterkt worden door het geloof en dat hun verwachtingen vervuld worden.

Door onze Heer, Jezus Christus, uw Zoon, die met U en de Heilige Geest leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen.
-2-

Heer, neem de toekomst ter harte van N en N, die tot uw volk behoren en besloten hebben samen door het leven naar U toe te gaan. Kom hen tegemoet met uw genade. Bevestig hen in hun liefde. Dat zij als man en vrouw verbonden blijven.

Door onze Heer, Jezus Christus, uw Zoon, die met U en de Heilige Geest leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen.
-3-

Almachtige God, wij bidden U voor hen die vragen dat Gij dit huwelijk wilt zegenen. Laat hun liefde groeien met hun geloof, waarvan dit sacrament het teken is, omwille van henzelf en van hun kinderen, omwille van heel uw gemeente.

Door onze Heer, Jezus Christus, uw Zoon, die met U en de Heilige Geest leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen.
-4-

God van liefde, uit ontelbare mensen hebt Gij deze twee jonge mensen samengebracht. Gij ziet iets in hun liefde. Op hen rust nu de grote levenstaak elkaar gelukkig te maken. Wij kennen de moei­lijkheid van deze opdracht maar al te goed. Wees men N en N, van uur tot uur, van dag tot dag.

Door onze Heer, Jezus Christus, uw Zoon, die met U en de Heilige Geest leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen.
-5-

Vader, langs vele verborgen wegen hebt Gij deze mensen samenge­bracht. Vandaag willen zij voor U en de kerk hun liefde spiegelen aan uw liefde, hun leven tekenen door het sacrament van het huwe­lijk. Wij vragen U: maak hen gelukkig door al wat zij hebben en al wat zij zijn, door een steeds groeiende liefde, in schone vrucht­baarheid voor henzelf, hun kinderen en onze gemeenschap, een geluk dat iets heeft van uw eeuwigheid.

Door onze Heer, Jezus Christus, uw Zoon, die met U en de Heilige Geest leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen.
-6-

Almachtige God, wij bidden U dat N en N in elkaars liefde U mogen leren kennen, als een bron van leven en goedheid. Laat hun liefde voor elkaar de taal zijn waarin Gij tot hen spreekt, en laat hun wederzijdse liefde voor ons een openbaring zijn dat Gij midden onder ons leeft, Gij die liefde zijt, vandaag en alle dagen, tot in eeuwigheid.
-7-

God, Gij hebt man en vrouw voor elkaar geschapen. Gij hebt het zo beschikt dat zij verenigd worden in één band van liefde en trouw. Geef dat de genegenheid van N en N mag groeien en getuigen van uw goedheid.

Door onze Heer, Jezus Christus, uw Zoon, die met U en de Heilige Geest leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen.
-8-

God, onze Vader, wij danken U omdat Gij de liefde gemaakt hebt tot fundament van het menselijk leven. Man en vrouw hebt gij voor elkaar bestemd, tot geluk van beiden. Met eerbied zijn wij getuigen van dit huwelijk. Wij smeken U: zegen de verbintenis van N en N, breng hun liefde tot volle bloei, bescherm hun trouw in voor­spoed en tegenslag. Help hen leven volgens het evangelie van Jezus Christus, vandaag en alle dagen van hun leven. Amen.
-9-

God, onze Vader, U gaf de liefde een grotere waarde, een diepere zin. U leerde ons dat geluk pas begint waar wij in liefde alles kunnen schenken. Help ons, Heer, en zegen de band die wij smeden. Maak hem tot steun en leidraad voor de liefde van N en N. Geef dat ze elke keer opnieuw het wonder van hun liefde mogen ontdekken en beleven. Geef hen uw genade, opdat ze in voorspoed en tegenslag, in goede en minder goede dagen, steeds de zon van de liefde mogen dragen, in het spoor van uw Zoon, Jezus Christus, die met U en de Heilige Geest leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen.
-10-

God, Gij wilt niet dat wij alleen zijn. Gij hebt ons aan elkaar toevertrouwd en zo wilt Gij uw zorg en trouw zichtbaar maken. Wij danken U voor alle mensen die vóór ons zijn geweest en die het mogelijk hebben gemaakt dat wij vandaag leven.

Wij danken U voor de mensen om ons heen, voor hun zorg en hun vriendschap en wij bidden U dat wij thuis mogen zijn bij elkaar en in elkaar blijven geloven. En wij hopen dat wij altijd uw mensen zullen zijn omdat Gij voor altijd onze God zijn. Amen.
-11-

God van liefde, uit ontelbare mensen hebt Gij één man en één vrouw geroepen voor elkaar. Twee mensen hebt Gij samengebracht. Gij ziet iets groots in hun liefde, op hen rust nu de levensgrote taak elkaar gelukkig te maken, dag na dag.

Kom bij N en N met al uw kracht en zegen, opdat zij voor elkaar kunnen zijn als bouwstenen van geluk van uw liefdestad.

Blijf daarom bij hen wonen vandaag en morgen en altijd. Amen.
-12-

Heer, onze God, Gij vertrouwt de ene mens aan de andere toe. Zo fijn, dat ze liefde voor mekaar kunnen zijn.

Wij bidden U: dat N en N in elkaars liefde U mogen leren kennen als bron van leven en goedheid. Laat hun liefde voor elkaar de taal zijn waarin Gij tot hen spreekt. Laat hun wederzijdse liefde voor ons een openbaring zijn dat Gij in ons midden leeft. Gij die liefde zijt, vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen.
-13-

God, Gij hebt de huwelijksband geheiligd tot een verheven mysterie om in de verbintenis van man en vrouw de liefde uit te beelden van Christus voor zijn bruid, de kerk.

Wij vragen U dat N en N in liefde vervullen wat zij in geloof ontvangen.

Door onze Heer, Jezus Christus, uw Zoon, die met U en de Heilige Geest leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen.
-14-

God van liefde, uit ontelbare mensen hebt Gij één man en één vrouw geroepen voor elkaar. Twee mensen hebt Gij samengebracht. Gij ziet iets groots in hun liefde, op hen rust nu de levensgrote taak elkaar gelukkig te maken, dag na dag.

Laat hen groeien naar een bestaan waarin ze alles delen: vreugde en pijn, vertrouwen en onzekerheid, geloof in het leven en onmacht door het eigen falen. Laat hen zorgzaam omgaan met hun teer en kwetsbaar geluk, waarvan ze de rijkdom nooit helemaal kunnen beseffen. Dit vragen wij U door Christus, onze Heer. Amen.
-15-

Heer, Gij kent deze beide jonge mensen, die naar hier gekomen zijn om elkaar gelukkig te maken. Wij bidden dat de gezindheid van Jezus in hen beide mag groeien, dat zij elkaar echt liefhebben en waarderen, dat zij in alle eenvoud, elkaar diepe vreugde en vrede mogen schenken. Moge hun liefde voor elkaar en voor de mensen die zij zullen ontmoeten, een teken van Gods genegenheid zijn en een oproep om deze boodschap door te geven. Dit vragen wij U, God, voor hen, nu en altijd en tot in eeuwigheid. Amen.
-16-

Gij, die ongekend en niet te noemen zijt, maar wiens naam wij stamelend uitspreken: God, Vader van ons mensen, open ons dit uur voor uw aanwezigheid, luister naar ons als wij proberen iets van U te zeggen, kom ons nabij en verlicht ons leven met een goed woord, dat mensen aan elkaar verbindt en vol belofte is.

Dan zal het goed zijn elkaar te beminnen en trouw te beloven voor al onze levensdagen. Dit vragen wij U, God, voor hen, nu en altijd en tot in eeuwigheid. Amen.
-17-

Almachtige God, het is uw werk en uw geluk dat er liefde wordt gevonden in deze wereld en dat er gemeenschap tussen mensen moge­lijk is. Wij bidden U: open ons hart voor het woord van de liefde, voor het evangelie van Jezus Christus, Hij heeft het ons gezegd en wij geloven dat Gij zelf liefde zijt, barmhartig en betrouwbaar, onze God en Vader, vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen.
-18-

Almachtige God, het is uw werk en uw geluk dat er liefde wordt gevonden in deze wereld en dat er gemeenschap tussen mensen moge­lijk is. Wij bidden U: dat wij als man en vrouw, als vriend en naaste, ons mogen spiegelen aan de eerbied waarmee uw Zoon, Jezus Christus zijn medemensen heeft liefgehad, opdat wij in zijn geest gelukkig worden en geloven dat Gij de bron van alle liefde zijt, de liefde zelf, onze God en Vader, vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen.
-19-

God, onze Vader, als in de wereld liefde wordt gevonden, als de gemeenschap tussen mensen mogelijk is, dan is dat uw werk. Maak ons open en ontvankelijk voor elkaar, laat ons naar de anderen gaan met de liefde die Jezus toont voor elk van ons. Kom ons nabij in deze viering waarin N en N gaan zeggen dat ze van elkaar houden en samen door het leven willen gaan. Dat zij daarvoor uw hulp en uw kracht mogen ontvangen, vandaag en alle dagen van hun leven. Amen.
-20-

Heer, onze God, houd ons bijeen als bloemen van één boeket, als ringen van man en vrouw, dan zullen wij uw ene volk zijn elkaar dienend in liefde, vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen.
-21-

Heer God, zegen met goedheid N en N zodat hun jawoord hen gelukkig maakt. Dat de ene op de andere geen beslag legt, maar de ze elkaar de ruimte geven zichzelf te zijn. Laat hen groeien naar een verwe­ven bestaan waarin ze alle delen: vreugde en pijn, vertrouwen en onzekerheid, geloof in het leven en onmacht door het eigen falen. Laat hen zorgzaam omgaan met hun teer en kwetsbaar geluk, waarvan ze de rijkdom nooit helemaal kunnen beseffen. Dit vragen wij U door Christus, onze Heer. Amen.
-22-

Almachtige God, Gij bewerkt dat N en N van elkaar zijn gaan hou­den. Gij hebt hun liefde laten groeien tot op deze dag. Moge het huwelijk dat zij nu zullen sluiten een teken zijn van blijvende trouw voor elkaar. Dit vragen wij U door Christus Jezus, onze Heer. Amen.
-23-

God, Gij hebt ons menselijk leven zo gemaakt dat de één zorg kan dragen voor de ander. Wij bidden U, doe ons beseffen dat wij elkaar nodig hebben. Laat vreugde en dankbaarheid heersen in ons hart, omdat we getuigen mogen zijn van het jawoord van N en N.

Geef hun de kracht om uw liefde gestalte te geven en wees met hen, alle dagen van hun leven. Amen.

2. DIENST VAN HET WOORD

De referenties of bronnen van de lezingen worden vermeld in het boekje. De onderstreepte titels hoeven niet vermeld te worden; ze vatten de inhoud kort samen om je selectie makkelijker te maken.

2.1. EERSTE LEZING
  1   2   3   4   5   6   7   8

 • BIJLAGE 1: Zomaar … om het boekje verder op te fleuren

 • Dovnload 0.76 Mb.