Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Huwelijksmap structuur van de kerkelijke huwelijksviering

Dovnload 0.76 Mb.

Huwelijksmap structuur van de kerkelijke huwelijksvieringPagina4/8
Datum05.12.2018
Grootte0.76 Mb.

Dovnload 0.76 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Kolossenzen 3, 12-17Bekleed u, als Gods heilige en geliefde uitverkorenen, met tedere ontferming, goedheid, nederigheid, zachtheid en geduld. Verdraag elkaar en vergeef elkaar, als de een tegen de ander een grief heeft. Zoals de Heer u vergeven heeft, zo moet ook u vergeven.

Voeg bij dit alles de liefde, die de band van de volmaakt­heid is.

En laat de vrede van Christus heersen in uw hart; daartoe bent u immers geroepen, als ledematen van één lichaam. En wees dankbaar.

Laat het woord van Christus in volle rijkdom onder u wonen.

Leer en vermaan elkaar met alle wijsheid. Zing voor God met een dankbaar hart psalmen, hymnen en geestelijke liederen.

Doe alles wat u in woord en daad verricht in de Naam van de Heer Jezus, God de Vader dankend door Hem.


-9- uit de eerste brief van Johannes

I Johannes 3, 16-18 en 4, 12Wat liefde is, hebben wij geleerd van Jezus: Hij heeft zijn leven voor ons gegeven. Dus zijn ook wij verplicht ons leven te geven voor onze broeders.

Hoe kan de goddelijke liefde blijven in een mens die geld genoeg heeft, en toch zijn hart sluit voor de nood van zijn broeder? Kinderen, wij moeten niet liefhebben met woorden en leuzen, maar met daden die waarachtig zijn.

Nooit heeft iemand God gezien, maar als wij elkaar liefhebben, woont God in ons, en is zijn liefde in ons volmaakt geworden.


-10- uit de eerste brief van Petrus

I Petrus 3, 1-9Vrouwen, schik u naar uw mannen; dan worden ook zij die nog gehoorzaamheid weigeren aan het woord, zonder woorden gewonnen door het gedrag van de vrouwen, als zij zien hoe zuiver en respectvol u leeft. Zoek uw schoonheid niet in uiterlijkheden, zoals kunstige kapsels, gouden sieraden en mooie kleren, maar veeleer in de innerlijke hoedanigheden van het hart, in het onvergangkelijke sieraad van een zacht en gelijkmatig gemoed, dat kostbaar is in de ogen van God.

Zo tooiden zich vroeger de heilige vrouwen die hun hoop hadden gesteld op God en zich schikten naar hun mannen, zoals Sara, die gehoorzaam was aan Abraham en hem haar heer noemde.

U toont u haar dochters als u het goede doet en geen enkele intimidatie vreest.

Zo ook moet u, mannen, in de omgang met uw vrouwen begrip voor hen tonen. Zij zijn zwakker dan u, bewijs hun eer, want met u zijn zij erfgenamen van de genade van het leven; dan zullen uw gebeden geen belemmering ondervinden.

Tenslotte, u allemaal, wees eensgezind, leef met elkaar mee, vol broederliefde, barmhartigheid en nederigheid. Vergeld geen kwaad met kwaad; als men u uitscheldt, scheld dan niet terug. Integendeel, zegen elkaar, opdat u de zegen verwerft waartoe u geroepen bent.


-11- uit de eerste brief van Johannes

I Johannes 3, 18-24Kinderen, wij moeten niet liefhebben met woorden en leuzen, maar met daden die waarachtig zijn. Daardoor komen we aan de weet dat wij uit de waarheid zijn en dat wij voor Hem kunnen staan met een gerust hart, ook als het ons veroordeelt, want God is groter dan ons hart en Hij weet alles.

Geliefden, wanneer ons hart ons niet veroordeelt, mogen wij vrijmoedig met God omgaan; wij krijgen van Hem alles wat wij vragen, omdat we ons houden aan zijn geboden en doen wat Hem welgevallig is. En dit is zijn gebod: van harte geloven in de Naam van zijn Zoon Jezus Christus en elkaar liefhebben zoals Hij ons heeft bevolen. Wie zich houdt aan zijn geboden, blijft met God verbonden en God met Hem. En dat Hij met ons verbonden blijft, weten we door de Geest, die Hij ons heeft gegeven.


-12- uit de eerste brief van Johannes

I Johannes 4, 7-12Geliefden, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt van God.

Iedereen die liefheeft is uit God geboren, en kent God. De mens zonder liefde kent God niet, want God is liefde.

En de liefde die God is, is onder ons verschenen doordat Hij zijn enige Zoon in de wereld gezonden heeft, om ons door Hem het leven te brengen.

Hierin bestaat de liefde: niet wij hebben God liefgehad, maar Hij heeft ons liefgehad, en Hij heeft zijn Zoon gezonden om onze zonden uit te wissen.

Geliefden, als God ons zo heeft liefgehad, moeten ook wij elkaar liefhebben. Nooit heeft iemand God gezien, maar als wij elkaar liefhebben, woont God in ons, en is zijn liefde in ons vol­maakt geworden.


-13- uit de eerste brief van Johannes

I Johannes 4, 12-16Nooit heeft iemand God gezien, maar als wij elkaar liefhebben, woont God in ons, en is zijn liefde in ons vol­maakt geworden.

Dit is het bewijs dat wij met Hem verbonden blijven zoals Hij verbonden is met ons: dat Hij ons heeft laten delen in zijn Geest.

En wij, wij hebben gezien en wij getuigen dat de Vader zijn Zoon heeft gezonden om de Redder van de wereld te zijn. Als iemand erkent dat Jezus de Zoon van God is, woont God in hem en woont hij in God.

Zo hebben wij de liefde leren kennen die God voor ons heeft, en wij geloven in haar.

God is liefde: wie in de liefde woont, woont in God en God is met hem.


-14- uit de brief van Paulus aan de Romeinen

Romeinen 12, 9-21Uw liefde moet oprecht zijn. Verfoei het kwaad, houd vast aan het goede. Bemin elkaar hartelijk met broederlijke liefde. Probeer elkaar in beleefdheid te overtreffen. Laat uw ijver niet verflauwen, wees vurig van geest, dien de Heer. Laat de hoop u blij maken, houd stand in de verdrukking, volhard in het gebed.

Draag bij voor de noden van de heiligen, leg u toe op gast­vrijheid.

Zegen hen die u vervolgen; u moet ze zegenen in plaats van hen te vervloeken. Wees verheugd met hen die zich verheugen, en huil met hen die huilen. Leef in harmonie met elkaar. Wees niet hooghartig, maar wijd u aan eenvoudige taken. Houd uzelf niet voor wijs.

Vergeld niemand kwaad met kwaad. Heb het goede voor met alle mensen.

Leef, voor zover het in uw macht ligt, met alle mensen in vrede.

Wreek uzelf niet, geliefden, maar laat dat over aan Gods toorn; er staat immers geschreven: Mij komt de wraak toe, Ik zal vergelden, zegt de Heer. Als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten. Als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Zo immers stapelt u vurige kolen op zijn hoofd.

Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.-15- uit Apokalyps

1   2   3   4   5   6   7   8

  • I Johannes 3, 16-18 en 4, 12
  • I Petrus 3, 1-9
  • I Johannes 3, 18-24
  • I Johannes 4, 7-12
  • I Johannes 4, 12-16
  • Romeinen 12, 9-21

  • Dovnload 0.76 Mb.