Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Huwelijksmap structuur van de kerkelijke huwelijksviering

Dovnload 0.76 Mb.

Huwelijksmap structuur van de kerkelijke huwelijksvieringPagina6/8
Datum05.12.2018
Grootte0.76 Mb.

Dovnload 0.76 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8
3.6. ZEGENING VAN HET KRUISBEELD (fac)

Als je dit opneemt, moet je zelf voor een kruisbeeld zorgen.

3.7. ONDERTEKENING VAN HET HUWELIJKSREGISTER

3.8. LIED

3.9. VOORBEDEN

Normaalgezien worden maximum vier voorbeden gekozen. Na elke voorbede komt de volgende tekst:

allen: Wij bidden U, verhoor ons Heer.

Het kan ook een andere tekst zijn, als deze gezongen wordt.
3.9.1 Inleiding door de priester

-1-

Broeders en zusters, laat ons bidden tot God, onze Vader. Hij alleen kan voltooien het verbond van liefde dat hier vandaag bezegeld wordt.
-2-

Nu dit huwelijk gesloten is volgens de gebruiken van de kerk, willen wij samen bidden tot God, dat Hij helpt in stand houden wat Hij bekrachtigd heeft.
-3-

Bidden is: geloven dat er bij God toekomst is en dat de rijke toekomst van deze twee mensen in zijn handen veilig is. Daarom bidden wij met hen.
-4-

Laat ons de Heer bidden voor N en N die vandaag hun leven aan elkaar hebben verbonden onder aanroeping van zijn heilige Naam.
-5-

Laten wij dan al onze wensen van trouw en geluk in Gods hand leggen, die ons vertrouwen nooit beschaamt.

3.9.2 Voorbeden voor jonggehuwden

-1-

Voor N en N: dat hun liefde van dag tot dag mag toenemen en dat zij ook in pijn en teleurstelling trouw blijven aan elkaar. Laat ons bidden.
-2-

Voor N en N: dat de liefde die hen met elkaar verbindt, mag toenemen van dag tot dag en hun vreugde volkomen zij. Laat ons bidden.
-3-

Voor N en N: dat zij met veel begrip en groot geduld naar elkaar toegroeien. Dat zij de kracht vinden om in elkaar te blijven geloven en elkaar te dragen in vreugde en pijn. Laat ons bidden.
-4-

Voor N en N: dat zij in hun wederzijdse liefde bereid zouden zijn alle mensen op te nemen, die God hen op de weg door het leven toevertrouwt.

Laat ons bidden.
-5-

Voor N en N, verenigd in eenzelfde liefde: dat de Heer deze huwe­lijksband bevestigt en de trouw van deze jonggehuwden tot beeld maakt van zijn liefde voor de kerk.

Laat ons bidden.
-6-

Voor N en N: dat zij elkaar helpen en aanmoedigen in een levend vertrouwen op de Heer en in een waarachtig getuigenis van het evangelie.

Laat ons bidden.
-7-

Voor N en N: dat zij als man en vrouw bij elkaar de kracht vinden om de kinde­ren, die God hen toevertrouwt, met toewijding en vreugde op te voeden.

Laat ons bidden.
-8-

Voor N en N: dat hun samenzijn zal worden gezegend, dat hun huwe­lijk gedragen zijn door de liefde van Christus en dat hun huis en hun dagen vol worden van goedheid, dankbaarheid en vreugde.

Laat ons bidden.
-9-

Voor N en N: dat zij rijpen tot sterke en milde mensen, dat zij samen mogen leven voor het geluk van anderen, dat zij zo goed als God voor elkaar mogen zijn.

Laat ons bidden.
-10-

Voor N en N: dat zij gelukkig mogen worden in hun huwelijk, dat hun leven met elkaar vol vreugde mag zijn en dat hun liefde mag groeien de jaren door.

Laat ons bidden.
-11-

Dat zij, door eenzaamheid en teleurstelling heen, steeds voor elkaar bewaard mogen blijven, en dat zij elkaar telkens weer, mogen zien met nieuwe ogen en dat hun huis steeds open zou staan voor een eenzame mens in nood.

Laat ons bidden.
-12-

Voor N en N: dat zij zó gelukkig mogen worden met elkaar, dat zij hun beroep niet voelen als een bedreiging voor hun gezin, maar dat zij in hun samenleven de kracht vinden om dienstbaar te zijn voor vele anderen.

Laat ons bidden.


-13-

Voor N en N: dat ze ontplooien tot sterke en milde mensen, dat ze samen mogen leven voor het geluk van vele anderen.

Laat ons bidden.
-14-

Voor N en N die gehuwd zijn: om veel liefde en aandacht voor elkaar, om geluk voor henzelf en voor allen die hun worden toevertrouwd, om Gods blijvende zegen. Laat ons bidden.
-15-

Voor N en N: dat zij elkaar elke dag opnieuw echt mogen vinden en nooit moe worden voor elkaar en hun gezin te leven, dat zij die vreugde mogen kennen van een zich steeds hernieuwende liefde en daarin de kracht vinden om dienstbaar te zijn voor vele anderen.

Laat ons bidden.
-16-

Voor N en N, dat ze het wonder van de liefde elke dag opnieuw in elkaar mogen ontdekken, dat hun huis een thuis mag zijn voor elkaar en voor allen die zij erin uitnodigen. Dat zij elkaar bovendien tot steun en toeverlaat zijn in goede en kwade dagen.

Laat ons bidden.
-17-

Bidden wij God, de Heer, voor N en N: dat de woorden van liefde en trouw die zij hier hebben uitgesproken, leven en werkelijkheid worden. Laat ons bidden.
-18-

Voor N en N: dat zij standvastig blijven in hun trouw. Dat hun liefde van dag tot dag mag groeien, dat ze heel veel jaren met elkaar gelukkig leven, dat God steeds bij hen de vriend aan huis mag zijn.

Laat ons bidden.

-19-

Voor N en N: dat zij bij de Bron van alle leven kracht zoeken en vinden om het leven voort te zetten in vruchtbaarheid en hun kinderen een warme thuis te schenken.

Laat ons bidden.
-20-

Voor N en N, dat ze even gelukkig blijven als vandaag. Dat hun groeiende liefde voor elkaar hen leert samen voelen, denken en leven, om elke dag opnieuw van elkaar te houden.

Laat ons bidden.

-21-

Voor N en N dat het leven dat zij samen zullen leiden, hen rust zal schenken, dat zij het zoeken naar elkaar nooit zullen opgeven, dat hun liefde eenvoud en warmte mag uit­stralen waarin anderen zich thuis kunnen voelen.

Laat ons bidden.
-22-

Voor N en N: dat zij zich niet zouden afsluiten van hetgeen zich afspeelt buiten hun kleine wereldje, dat ze mekaar mogen helpen om open te staan voor situaties, waarin Christus steeds de radicale weg toonde. Moge zijn inzet voor hen een inspiratie blijven om aan­dachtig te zijn voor de mens die hen roept.

Laat ons bidden.

3.9.3. Voorbeden voor familie en vrienden

-1-

Voor de ouders van deze jonggehuwden, voor het gezin waarin zij zijn opgegroeid, voor allen die hen met liefde en zorg hebben omringd en door hun vriendschap hebben verblijd. Laat ons bidden.
-2-

Voor de ouders en familieleden van de jonggehuwden, voor allen die het geloof in hun hart hebben geplant: dat zij hen blijven voorgaan in christelijke trouw. Laat ons bidden.
-3-

Voor allen die deze jonge mensen tot hiertoe hebben begeleid. Voor de ouders waaruit zij geboren zijn, voor het gezin waarin ze zijn opgegroeid, voor allen die hen met vriendschap hebben omringd: dat zij zich vandaag beloond mogen weten voor de liefde en de zorg die zij aan hen hebben besteed.

Laat ons bidden.
-4-

Voor het gezin waarin ze zijn opgegroeid, voor hun ouders, zusters en broers: dat zij in vriendschap en liefde mekaar blijven steu­nen.

Laat ons bidden.
-5-

Voor de ouders en familieleden van de jonggehuwden, voor allen die door woord en daad hen zijn voorgegaan in het leven. Dat God hen allen mag bewaren in de trouw aan zijn Blijde Boodschap.

Laat ons bidden.
-6-

Dat deze jonggehuwden waardering bewaren voor hun ouders, hun familieleden en vrienden, voor allen die hen in het leven zijn voorgegaan en het geloof in hun hart hebben gezaaid.

Laat ons bidden.
-7-

Voor de ouders, broers en zussen van de gehuwden, dat zij allen één mogen blijven en voor mekaar een steun mogen zijn.

Laat ons bidden.

3.9.4. Voorbeden voor lijdenden, beproefden, mislukten, ...

-1-

Voor allen die de warmte en de genegenheid van een gelukkig gezin niet kennen: dat zij bij gehuwden steun vinden en gastvrijheid, begrip en waardering.

Laat ons bidden.
-2-

Voor de gehuwden die de vreugde van eigen kinderen niet kennen: dat God ook hen de weg aanwijst waar hun onderlinge liefde tot zorgende toewijding wordt voor anderen.

Laat ons bidden.
-3-

Voor allen van wie de liefde niet wordt beantwoord, of die niet bij machte waren trouw aan te blijven: dat zij niet wanhopig worden, maar blijven geloven in God, die groter is dan ons eigen hart.

Laat ons bidden.
-4-

Laten wij vandaag ook met eerbied bidden voor degenen die niet bij machte waren elkander vast te houden, die van elkaar gescheiden zijn geraakt -hoe dan ook- en voor hun kinderen, die met hen door de eenzaamheid moeten gaan: dat zij niet verbitterd worden en ontoegankelijk voor hun medemensen, maar dat het verdriet hen misschien rijper mag maken om anderen te begrijpen en te helpen.

Laat ons bidden.
-5-

Voor allen die hun man of vrouw door de dood hebben verloren: mogen zij ontdekken dat de toekomst voor hen open blijft en dat God de Heer hen blijft helpen om vader en moeder tegelijk te zijn.

Laat ons bidden.
-6-

Voor alle mensen die in hun liefde ontgoocheld zijn, voor hen die ongewild alleen zijn gebleven, voor hen die hun levenspartner verloren hebben, voor de mensen die samen in diepe eenzaamheid leven.

Laat ons bidden.
-7-

Voor allen die nood hebben aan de warmte en de genegenheid van een gelukkig gezin: dat zij begrip en waardering, gastvrijheid en vriendschap vinden.

Laat ons bidden.
-8-

Voor allen die de vreugde van het huwelijk niet kennen: dat ook zij het leven als een zinvolle opdracht aanvaarden. Laat ons bidden.

3.9.5. Voorbeden voor verloofden, gehuwden, ongehuwden

-1-

Voor hen die verloofd zijn: dat hun liefde edelmoedig wordt en fijngevoelig en in God haar volkomenheid vindt.

Laat ons bidden.
-2-

Voor allen mensen die eenmaal dezelfde belofte hebben uitgespro­ken: dat zij trouw mogen blijven en elkaar in alle fasen van het leven opnieuw mogen ontdekken en herkennen, zodat zij voor hun kinderen een voorbeeld kunnen zijn van geloof, eenvoud en levens­moed.

Laat ons bidden.
-3-

Voor alle gehuwden: dat zij nooit moe worden voor elkaar en voor hun gezin te leven, dat zij vreugde mogen kennen van een zich steeds vernieuwende liefde.

Laat ons bidden.
-4-

Voor alle gehuwden: dat zij samen gelukkig worden. Voor allen die in hun huwelijk en gezin getroffen zijn, voor allen die zich op het huwelijk voorbereiden: dat zij allen de liefde mogen vinden en in de liefde de kracht putten om goede mensen te zijn.

Laat ons bidden.
-5-

Voor alle gehuwden, vooral zij die het moeilijk hebben, van elkaar vervreemd of in elkaar teleurgesteld zijn: dat zij in alle nede­righeid proberen elkaar terug te vinden, met begrip en geduld elkaar verdragen en de kracht mogen ontvangen om telkens opnieuw te beginnen.

Laat ons bidden.
-6-

Voor hen die ongehuwd blijven omwille van het Rijk Gods: dat zij door hun levenswijze getuigen van Gods goedheid. Laat ons bidden.

-7-

Bidden wij voor hen die nog jong zijn en het leven nog voor zich hebben, dat ze open en ontvankelijk hun toekomst tegemoet gaan. Dat ze durven leven met onzekerheden en opgewassen zijn tegen teleurstellingen.

Laat ons bidden.
-8-

Bidden wij voor alle gehuwden dat zij mogen rijpen tot sterke, milde mensen, dat zij de kracht en de moed blijven vinden om in de storm van het leven telkens terug te keren naar de kiem van het geluk.

Laat ons bidden.
-9-

Voor alle gehuwden: dat hun samenzijn gezegend wordt door God, dat hun huwelijk gedragen wordt door Christus, dat hun huis en hun dagen vervuld worden van goedheid en vreugde. Laat ons bidden.

3.9.6. Voorbeden voor overledenen

-1-

Voor de overleden vader (moeder, broer, zus, peter, meter, ...) van N: dat hij (zij) mag rusten in vrede en dat wij trouw mogen blijven aan het beste dat in hem (haar) heeft geleefd.

Laat ons bidden.
-2-

Voor onze overleden familieleden, die ons geluk vandaag niet kunnen meevieren: dat zij door het waarachtig eeuwig geluk van de hemel mogen delen in onze vreugde.

Laat ons bidden.
-3-

Voor onze dierbare overledenen, voor NNN: dat zij in Gods liefde mogen leven en over ons allen mogen waken op onze verdere levens­tocht.

Laat ons bidden.
-4-

Voor hen die wij vandaag zo graag in ons midden zouden gehad hebben, maar die door de dood van ons gescheiden zijn.

Laat ons bidden.
-5-

Voor alle overleden familieleden die deze dag niet meer hebben beleefd: dat God hen opneemt in de vreugde van zijn vaderhuis.

Laat ons bidden.

3.9.7 Voorbeden voor andere intenties

-1-

Voor onze parochiegemeenschap: dat wij in deze stad (gemeente) ons geluk mogen vinden, dat wij elkaar niet afbreken door haat en verdeeldheid te zaaien, maar dat wij met elkaar en als één lichaam de stad van God op deze aarde mogen zijn.

Laat ons bidden.


-2-

Dat deze viering voor ons allen een uitnodiging mag zijn om te durven geloven dat de liefde mogelijk is, om te durven hopen op een wereld zonder haat en onrecht.

Laat ons bidden.
-3-

Dat wij in deze onrustige tijd van twijfel en onzekerheid erin mogen slagen een zin te geven aan ons leven en belangrijke dingen kunnen onderscheiden van bijkomstigheden.

Laat ons bidden.
-4-

Dat God ons helpt ons geloof in waarachtige daden voor elkaar uit te drukken.

Laat ons bidden.
-5-

Dat de Heer ons helpt om aandacht te schenken aan de noden van andere mensen, dat Hij ons steeds bereid vindt om diegenen die beproefd worden bij te staan.

Laat ons bidden.
-6-

Laat ons bidden voor ons allen: dat wij als man en vrouw, als vriend en naaste ons mogen spiegelen aan de eerbied waarmee de Heer Jezus zijn medemensen heeft liefgehad.

Laat ons bidden.
-7-

Bidden wij voor de jeugdbeweging waarin zij beiden zijn opgegroeid en waarin zij het beste van zichzelf gaven, opdat vele jongeren naar hun voorbeeld zich zouden inzetten voor de vorming van de jeugd.

Laat ons bidden.
-8-

Laat ons bidden en onophoudelijk vragen om alles wat wij van harte verlangen, om al wat wij menen nodig te hebben. Om brood op tafel, iedere dag, om eten en drinken, om een goede gezondheid, om een veilige weg, om een bewoonbaar huis voor iedere mens.

Laat ons bidden.
-9-

Bidden wij om wat wij het meeste nodig hebben: de sympathie en de genegenheid van onze medemensen, de trouw van onze vrienden, de trouw van onze God, de grootmoedigheid van allen die wij beledigd hebben, de liefde van hen die wij liefhebben.

Laat ons bidden.

3.9.8. Voorbeden door de gehuwden zelf
-1-

God, wij bidden voor de ouders die gij ons gegeven hebt. Zij hebben het mogelijk gemaakt dat wij vandaag de weg van liefde gaan. Blijf hen met uw zorg nabij, zoals zij ons nabij zijn met hun zorg.

Laat ons bidden.
-2-

Wij bidden U God voor onze broeders en zusters, familie en vrien­den met wie wij vreugde en droefheid hebben gedeeld. Wij hopen dat zij bij ons de openheid en vriendschap mogen blijven vinden en dat zij mogen delen in ons geluk.

Laat ons bidden.
-3-

Laten wij danken voor al het goede dat ons met kwistige hand door onze ouders geschonken werd: mogen wij er even vrijgevig gebruik van maken voor de anderen.

Laat ons bidden.
-4-

Laten wij de namen oproepen van diegenen die voor onze beide families veel betekend hebben en die ons in de dood zijn voorge­gaan (NNN): dat wij met een dankbaar hart aan hen blijven denken, dat wij hen levend houden in ons midden zoals God hen bij Zich laat leven.

Laat ons bidden.
-5-

Maak ons zacht en vol tedere aandacht voor elkaar, geef ons open­heid van hart en geest: dat geen bekrompenheid ons denken mag leiden, geen hoogmoed onze liefde mag beperken.

Laat ons bidden.
-6-

Maak ons leven, Heer, ontvankelijk voor Uw woord, geef ons hart de diepte van uw liefde: dat de eenheid van ons samenzijn mag groeien vanuit U, die alles zin en leven geeft.

Laat ons bidden.
-7-

Dat wij steeds meer mogen ontdekken wat liefde is en trouw: dat wij thuis mogen zijn bij elkaar, dat wij voor elkaar licht zijn en warmte en hoop die doet leven.

Laat ons bidden.
-8-

Voor onszelf: dat we in goede verstandhouding en met oprechte belangstelling voor elkaar mogen leven.

laat ons bidden.

-9-

Dat wij bereikbaar zouden zijn voor allen die ons nodig hebben, dat wij eraan werken om de wereld in te richten tot een huis voor alle mensen, een tafel waar niemand geweerd wordt.

Laat ons bidden.
-10-

Voor alle mensen in nood, voor hen die honger lijden of eenzaam zijn, die ziek zijn of in onrecht moeten leven. Wij vragen u God: dat wij ons nooit neerleggen bij een wereld waar liefde afwezig is. Houd onze ogen open voor de noden van de mensen en geef ons de moed er ons blijvend voor in te zetten.

Laat ons bidden.
-11-

Voor ons allen, hier aanwezig, dat de liefde niet bij uiterlijke schijn blijft, dat wij van elkaar leren houden in hartelijke genegenheid, als man en vrouw, ouders en kinderen, broers en zussen, familie en vrienden en de anderen hoger schatten dan onszelf.

Laat ons bidden.
-12-

Heer, geef ons de moed om elke dag opnieuw in eenvoud 'ja' te zeggen op het leven dat het onze is, op de dagtaak die de onze is, op de wereld en op de mens die Gij liefhebt.

Laten wij bidden.
-13-

Heer, ik bid voor N, laat geen ontmoediging of eenzaamheid over hem (haar) komen, maar gun hem (haar) volle ontplooiing van geluk. Gij, die de sterkste steun van de mensen zijt, kunt onze liefde behoeden voor alles wat verkilt of vervreemding brengt.

Laat ons bidden.
-14-

Heer, ik bid voor N. Geef dat mijn liefde voor hem (haar) pril en fris blijft, zodat we steeds nieuwe levenskracht vinden bij elkaar. Uw woord van trouw, uw vergeving, telkens weer zal ook aan mijn liefde een ander inzicht geven. Gij die ieder van ons door en door kent, kunt zijn (haar) diepste levenswensen in vervulling brengen.

Laat ons bidden.

3.9.11. Afsluiting door de priester

-1-

Almachtige God, dat mensen elkaar kunnen liefhebben en onvoorwaar­delijk hun trouw beloven is een wonder dat naar U verwijst. Gij alleen zijt de bron van alle ware liefde. Maak ons hart altijd ruimer en dieper, geef het de afmetingen van het hart van uw Zoon, Jezus Christus, onze Heer. Amen.

-2-

Vader in de hemel, wij geloven dat Gij het zijt die deze jonge mensen tot elkaar hebt gebracht. Wil hen begeleiden op hun levensweg, blijf hen nabij en breng hen eenmaal binnen tot de vreugde van uw vaderhuis. Door Christus onze Heer. Amen.
-3-

Heer, in het wonder van de huwelijksliefde hebt Gij U zelf aan ons geopenbaard. Wij bidden voor hen die zich in trouwe liefde aan elkander verbonden hebben. Dat zij elkaar leren aanvaarden als een geschenk uit uw hand, als een oproep ook om uit zichzelf te tre­den. Dat zij er altijd vreugde in vinden uw liefde uit te beelden voor elkaar. Door Christus onze Heer. Amen.
-4-

Heer, wij danken U om uw verbond van trouw dat Gij met ons zijt aangegaan, en waarvan dit huwelijk de spiegel is. Wil deze bruid en bruidegom, die Gij in trouw verbonden hebt, bewaren in uw vrede voor altijd. Door Christus onze Heer. Amen.
-5-

Heer God, Gij zijt onze zekerheid bij alles wat wij betrachten. Geef dat alle mensen, die uw liefde trachten te leven, ook teken mogen zijn van uw nabijheid, vandaag, dit uur en alle dagen. Amen.
-6-

God, onze Vader, laat ons vandaag diep in ons hart weten dat Gij toekomst schenkt aan alles wat wij in liefde trachten op te bou­wen. Door Christus onze Heer. Amen.
-7-

God, Gij zijt met hart en ziel aan de mensen getrouwd, Gij zijt verbonden met ieder van ons. Wij bidden U, dat wij in goede en kwade dagen uw trouw mogen ervaren. En dat wij in uw Naam de kracht zullen vinden om hen, die ons gegeven zijn, lief te hebben en te waarderen, en bij te staan en trouw te blijven levenslang, tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.
-8-

Heer, wij danken U voor deze dag, en voor de liefde en de vriendschap die ons samenbrengt. Wees Gij de bron van ons geluk, vandaag en alle dagen en tot in eeuwigheid. Amen.
-9-

Heer onze God, deze twee mensen wonen in uw liefde. Gij hebt hen begeleid tot het huwelijk. Wil hen verder begeleiden door dit leven. Dit vragen wij U door Christus onze Heer. Amen.
-10-

God, dit zijn onze gebeden, maar beter dan wie ook weet Gij wat er nodig is om gelukkig te leven. Geef ons datgene wat wij niet onder woorden kunnen brengen, en wat nodig is voor de blij­vende liefde, vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen.
-11-

God, niemand beter dan gij kan waken over dit nieuwe gezin. Wij bidden U, geef hun alle kansen om een thuis te bouwen waar liefde de bron is van geluk, waar nieuw leven welkom is, waar elke gast een vriend is. Dat vragen wij door Christus onze Heer. Amen.
-12-

God, wees deze gehuwden nabij in hun liefste wensen, in hun diep­ste momenten, in alles wat zij samen dromen. Wees Gij de band van hun liefde, de rots waarop zij hun gezin bouwen. Door Christus onze Heer. Amen.
-13-

Almachtige God, Gij zijt de bron van alle ware liefde. Dat mensen elkaar kunnen liefhebben is een wonder dat naar U verwijst. Geef N en N de kracht deze trouw altijd te bewaren als een kostbare parel, een gave uit uw hand. Door Christus onze Heer. Amen.
-14-

Heer, uw hart is groter dan het onze. Gij hebt U verbonden met ieder van ons. Laat ons in lief en leed ervaren dat Gij trouw zijt en dat uw liefde de grondslag is van ons bestaan. Door Christus onze Heer. Amen.

1   2   3   4   5   6   7   8

  • 3.9.2 Voorbeden voor jonggehuwden
  • 3.9.3. Voorbeden voor familie en vrienden
  • 3.9.4. Voorbeden voor lijdenden, beproefden, mislukten, ...
  • 3.9.5. Voorbeden voor verloofden, gehuwden, ongehuwden
  • 3.9.6. Voorbeden voor overledenen
  • 3.9.7 Voorbeden voor andere intenties
  • 3.9.8. Voorbeden door de gehuwden zelf
  • 3.9.11. Afsluiting door de priester

  • Dovnload 0.76 Mb.