Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Huwelijksmap structuur van de kerkelijke huwelijksviering

Dovnload 0.76 Mb.

Huwelijksmap structuur van de kerkelijke huwelijksvieringPagina8/8
Datum05.12.2018
Grootte0.76 Mb.

Dovnload 0.76 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8
4. SLOT VAN DE VIERING

4.1. SLOTGEBED

-1-

God, begeleid deze gehuwden met uw genade. Moge deze viering hen sterken om samen door het leven te gaan.

Maak ons allen een van hart, wij vragen het U door Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer.

Amen.
-2-

Wij danken U, God, voor dit samenzijn rond N en N. Wij bidden dat deze gehuwden in ere houden wat Gij hen toever­trouwt, dat zij uw heilige Naam verkondigen aan allen die zij in hun leven ontmoeten.

Door Christus, onze Heer.

Amen.
-3-

Almachtige God, wij vragen U dat deze beiden uit dit sacrament de kracht putten om hun leven in uw liefde te voltooien. Geef dat wij allen, die aan deze viering hebben deelgenomen, ook delen in het geluk dat Gij hun hebt gebracht.

Door Christus, onze Heer.

Amen.
-4-

Almachtige God, wij danken U voor deze twee mensen, die nu als man en vrouw hun levensweg verder gaan. En wij bidden U: wil het huwelijk dat Gij zelf bekrachtigd hebt met vaderlijke zorg bege­leiden. Wil hen, die Gij in uw trouw verbonden hebt, voor altijd in uw vrede bewaren.

Door Christus, onze Heer.

Amen.
-5-

Wij bidden U, Gij die God zijt, die bij de mensen wil wonen, blijf hun nabij. Leer hen, dat hun trouw eeuwig moet voortduren en dat hun liefde nooit moe mag worden echte liefde te zijn.

Door Christus, onze Heer.

Amen.

-6-

Gij zijt met ons begonnen en op weg gegaan, Heer God, Gij kunt ons ook thuisbrengen en voltooien. Wij bidden U dat Jezus onze gids mag zijn, dat wij in zijn licht mogen leven bij elkaar.

Door Christus, onze Heer.

Amen.
-7-

God, wij danken U voor ons samenzijn rond N en N die nu hun levensweg zullen vervolgen als man en vrouw.

Wil bij hen blijven, Heer, altijd, in het licht van de dag en het duister van de nacht.

Laat hen veel blijde dagen kennen. Dat zij eenvoudige en goede mensen mogen zijn, boordevol levensoptimisme. Wij vragen het U door Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer.

Amen.
-8-

God, wij danken U voor dit gelovig samenzijn in de liefde van Jezus, uw Zoon. wij danken U voor alle familieleden en vrienden die Gij hier hebt samengebracht om te delen in uw liefde.

Wij danken U voor N en N, die Gij aan elkaar hebt gegeven als eeuwige liefdegave.

Wij bidden U, God, dat zij in de kracht van uw Geest samen op weg zouden gaan, vruchten van liefde voortbrengen en de liefde zo aan de wereld geven. Door Christus onze Heer.

Amen.
-9-

God, onze Vader, leg de hand van N als een deken om de hand van N. Leer hen hoe zij liefdevol en teder kunnen zijn voor elkaar, vertrouwend in alles wat het leven biedt, ontvankelijk voor uw liefde die duurt tot in de eeuwen der eeuwen.

Amen.
-10-

God, wij danken U voor deze mooie dag. Gij hebt hen aan elkaar gegeven als man en vrouw, om samen de weg door het leven te gaan.

Maak dat zij hun schip recht door zee sturen, dat zij de kronkels van hun levensweg veilig doorkomen en dat zij steeds weten te genieten van de vreugde en het geluk die zij vinden bij elkaar en bij anderen.

Door Christus onze Heer. Amen.
-11-

God van liefde, vandaag vieren wij het begin van een nieuw be­staan.

N en N zullen voortaan leven als man en vrouw.

Samen zullen ze wonen en leven als man en vrouw.

Samen zullen ze zoeken naar vrede in voorspoed en tegenspoed, in het licht van de dag en in de duisternis van de nacht. Moge uw manier van leven in hen bewaard worden van uur tot uur, van dag tot dag, in eeuwigheid. Amen.

-12-

Almachtige God, diepe vreugde vervult ons om deze twee mensen die het leven aandurven en van en mooie toekomst durven dromen, om de vriendschap en de genegenheid van zovelen hier rondom hen, om uw aanwezigheid, God, midden onder ons, die eeuwigheid waarde geeft aan wat wij op aarde tot stand brengen. Wij danken U door Christus onze Heer.

Amen.
-13-

Wij danken U, Vader, voor de vreugde van deze dag. Wij danken U voor de kracht van uw woord. Wij zijn blij dat wij getuigen mochten zijn van het geluk van deze twee jonge mensen die hun woord hebben gegeven om voor elkaar te zijn: woning en spijs en drank en liefde en licht.

Wij bidden U: Gij die een God zijt die bij de mensen wilt wonen, blijf hun nabij met heel uw kracht en al uw zegeningen vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid.

Amen.
-14-

(door bruid of bruidegom)

Heer, maak mij tot een instrument van uw vrede, opdat ik liefde breng waar haat heerst, vergiffenis waar zonden worden bedreven, hoop waar de wanhoop verduistert, geloof waar twijfel wordt ge­zaaid, licht waar duisternis vertroebelt, vreugde waar droefheid is.

Heer, help mij, niet zozeer om gelukkig te willen zijn als geluk­kig te maken,

niet zozeer om begrepen te worden als de andere te begrijpen,

niet zozeer om getroost te willen worden als de andere te troos­ten,

niet zozeer om bemind te willen worden als te bemin­nen.

Want ik zal ontvangen door te geven, vergeven worden door zelf te vergeven, in eeuwigheid leven door te sterven.

Geef mij Heer, vrede, kracht en vreugde, opdat ik anderen vredig, krachtig en vreugdevol kan helpen leven.

Amen.
-15-

(door bruid of bruidegom)

Heer, geef mij niets dan een heel warm hart en trouwe handen, geen staf en geen reistas, geen tweede pij, alleen dat hart en die handen.

Vanzelf zal dat warme hart het leed van anderen zien en met hen meevoelen.

Vanzelf zullen die trouwe handen reiken naar kleinen en onbeminden om hen op te tillen.

Maar geef me, Heer, op mijn levensweg iemand mee, met een warm hart en trouwe handen, die op mijn handen zijn hart legt en op wiens handen ik mijn hart kan leggen.

Amen.

-16-

(door bruid of bruidegom)

Deze dag, Heer, opent voor ons een nieuwe toekomst, vol nieuwe kansen, die Gij ons geeft om met elkaar te bouwen aan een huis van liefde.

Steun ons, Heer, maak ons liefdevol tegenover alles wat ons zal gegeven worden.

Stap met ons mee, Heer, houd ons in uw liefde, blijf op weg met ons.

Wij danken U, Heer, voor deze dag.

Amen.
-17-

(bruid) God, Gij alleen weet hoe mijn liefde voor mijn man steeds hechter wil worden. Gij kent mijn verlangen om hem steeds meer gelukkig te maken.

Geef, Heer God, dat mijn liefde pril en fris blijft zodat wij bij elkaar steeds nieuwe levenskracht blijven vinden. Gun mijn man de kansen dat hij zich helemaal kan uitleven en realiseren in zijn werk, in zijn vriendenkring en bij ons thuis. Gij die elke mens door en door kent, kunt zijn diepste levenswegen in vervulling brengen.

(bruidegom) Dank U, God, dat U onze levenswegen zo hebt omgebogen dat wij elkaar gevonden hebben. Mogen wij het altijd beleven als een geschenk waarvan wij nog lang niet alle verrassingen gesmaakt hebben.

Dank U voor haar lieftalligheid, voor haar begrip, voor haar liefde. En laat uw liefde meer dan ooit de warme stroom zijn waaruit onze liefde steeds weer ontspringt en steeds nieuwe le­vens­kracht krijgt.

Amen.
-18-

(bruid)

God, tot U wil ik bidden vandaag, op deze blijde dag.

U alleen weet tenvolle wat vandaag leeft in mij aan hoop en vreug­de, verwachting en liefde. Het leven dat vandaag begint voor N en mij is nog zo verborgen voor ons. De stap die ik vandaag zet, is een stap in het onvermoede doch gedragen door vertrouwen in lief­de.

In de tederheid van N voor mij, in de kracht die hij in mij wekt om mezelf te overstijgen, om tenvolle open te bloeien en ook in mijn eigen tedere liefde voor hem, in de mogelijkheid in mij hem gelukkig te maken, hem nabij te zijn, in dit alles God, vermoed ik iets van U, in dit geheim van wederzijdse liefde voor ons, van uw bekommernis om ons.

Daarom God, ben ik blij vandaag tot U te mogen bidden, U te mogen danken, U mijn hoop en verwachting te mogen toevertrouwen, en U te durven vragen vandaag en elke verdere dag met ons mee te gaan, ons verder te begeleiden op onze weg naar elkaar en naar U.

Amen.
-19-

God van liefde, deze samenkomst was het begin van nieuw leven.

N en N zullen samen zullen wonen en leven voor elkaar.

Samen zullen ze zoeken naar vrede, eenheid en overgave. Wil bij hen blijven, altijd, in voorspoed en tegenspoed, in hoop en wan­hoop, in het licht van de dag en in de duisternis van de nacht. Dat hun lukken mag waar Jezus zij leven voor over had. Dat zijn manier van leven in deze twee mensen werkelijkheid mag worden, van uur tot uur, van dag tot dag tot in de eeuwen der eeuwen.

Amen.
-20-

God, Gij liet ons dit feest beginnen rond het woord van uw Zoon. Wij danken U voor deze twee jonge mensen die nu als man en vrouw willen verder leven, als diep gelukkige mensen.

Wij bidden U, laat hun samen-leven geen juk worden. Schenk geduld en levensmoed, kracht en vertrouwen, vreugde en vriendschap aan N en N en aan ons allen. Wij vragen het u door Jezus, uw Zoon en onze Heer.

Amen.
-21-

God, wij danken U met N en N die vandaag hun bruiloft vieren. Gij hebt hun leven geleid naar dit feest, wil ook morgen en overmorgen hen geleiden op de baan die zijn voortaan samen gaan.

Heer, wiens toekomst wij verwachten, wij leggen hun toekomst in uw handen. Gij die leeft in de eeuwen der eeuwen.

Amen.
-22-

God, goede Vader, wij leggen in uw handen de toekomst van N en N die uit ons midden zijn gegroeid en die besloten hebben samen door het leven te gaan. Ga met hen mee, beziel hen dag na dag met uw Geest van goedheid. Laat hen trouw blijven aan het woord en aan de belofte die zij vandaag voor elkaar en voor U hebben uitgesproken.

Wij vragen het U door Christus, uw Zoon en onze Heer.

Amen.

4.2. SLOTWOORD/DANKWOORD DOOR BRUID(EGOM)

Je kiest zelf of je dit al dan niet wil doen. Een alternatief, of bijkomend element kan zijn: het overhandigen van een geschenk aan de ouders …


4.3. ZENDING

Je neemt alleen het titeltje over.

4.4. ZEGEN

Je neemt alleen het titeltje over of je kiest ook één van onderstaande teksten.
-1-

God, de almachtige Vader, verleen vreugde en zegen aan uw kinde­ren. De eengeboren Zoon van God zij met u in goede en kwade dagen.

Gods heilige Geest vervult uw hart steeds van zijn liefde.

En zegene, u allen, hier aanwezig, de almachtige God: Vader, Zoon en heilige Geest.

Amen.
-2-

De Heer Jezus, die in Kana op de bruiloft was genodigd, zegene overvloedig u en al uw verwanten en vrienden. De Heer Jezus, die de zijnen heeft liefgehad tot het uiterste, vervulle u van zijn liefde. De Heer Jezus make u tot getuigen van zijn verrijzenis en van zijn komend Rijk.

En zegene, u allen, hier aanwezig, de almachtige God: Vader, Zoon en heilige Geest.

Amen.
-3-

God, eeuwige Vader, beware u beide in eenheid van hart en moge de vrede van Christus in u wonen. Ontvang in uw kinderen zegen, troost bij uw vrienden en van alle mensen hartelijkheid.

Wees getuigen van Gods liefde in de wereld, lenig de noden van armen en bedroefden: dat zij u eens dankbaar ontmoeten in Gods eeuwige woning.

En zegene, u allen, hier aanwezig, de almachtige God: Vader, Zoon en heilige Geest.

Amen.
-4-

De almachtige God, die voor u alles ten goed heeft geleid, de God van al wat leeft, Hij moge in lengte van dagen uw enige God zijn, Hij weze het licht op al uw wegen, de kracht bij uw zoeken naar liefde en trouw.

En zegene, u allen, hier aanwezig, de almachtige God: Vader, Zoon en heilige Geest.

Amen.
-5-

De almachtige God, die voor u alles ten goede heeft geleid, de God van Jezus Christus, de God van uw ouders, Hij moge in lengte van dagen uw enige God zijn, Hij weze het licht op al uw wegen, de kracht bij uw zoeken naar liefde en trouw.

En zegene, u allen, hier aanwezig, de almachtige God: Vader, Zoon en heilige Geest.

Amen.

-6-

De almachtige God, die voor u alles ten goede heeft geleid, de God van al wat leeft, Hij moge u zegenen, Hij geve u liefde, Hij make u sterk en vol vreugde.

En zegene, u allen, hier aanwezig, de almachtige God: Vader, Zoon en heilige Geest.

Amen.
-7-

Houd de naam in ere van allen die u zijn voorgegaan, van allen die u goed hebben gedaan en u groot hebben gemaakt. Houd het woord in ere dat gij tot elkaar gesproken hebt. Bewaar de vreugde en de vrede van deze dag. Wees sterk en heilig, goed en vruchtbaar. En God zegene u en ons allen, hier aanwezig: Vader, Zoon en heilige Geest.

Amen.
-8-

De almachtige God zegene u. Hij schenke u zijn kracht om samen, in de geest van het evangelie, te bouwen aan een betere wereld. De almachtige God zegene u en uw familie. Hij schenke u vrienden, die uw vreugde vergroten en uw tegenspoed verlichten.

De almachtige God zegene uw gezondheid. Hij schenke u een lang en vruchtbaar leven, tot Hij u opneemt in zijn Koninkrijk. En ook u allen, die aan deze viering hebt deelgenomen zegene de almach­ti­ge God, de Vader, de Zoon en de heilige Geest.

Amen.

5.5. UITTREDELIED

Het betreft hier een lied of instrumentale muziek die als achtergrondmuziek fungeert; de viering is immers afgelopen en het koppel begeeft zich naar de uitgang van de kerk. Het is goed de mensen die instaan voor de muziek daarvan op de hoogte te brengen.BIJLAGE 1: ZOMAAR ... OM HET BOEKJE VERDER OP TE FLEUREN
-1-

Waar werd schoner trouw

dan tussen man en vrouw

ter wereld ooit gevonden?

(Joost Van Den Vondel)
-2-

In een huwelijk voor God gesloten

is het steunpunt niet

het wankele hart van twee mensen

maar het krachtige hart van God.

(Kardinaal Godfried Danneels)
-3-

Man en vrouw

zijn boog en snare.

Krank verschêen

en kloek te gare.

(Guido Gezelle)

-4-

Toen ik u koos

waart gij mijn voorjaarswind.

Sindsdien

zijt gij mijn aarde.

(Herweg Hensen)
-5-

Zoals van meet af aan

een mens geen antwoord vindt

als hij niet door de mens

ten diepste wordt bemind

zo zult gij nu voortaan

in liefde en in leed

elkanders antwoord zijn

één lichaam en één geest.

(Huub Oosterhuis)
-6-

Liefde is

ruimte scheppen

waarin een ander

zichzelf kan zijn.

-7-

Om oud en wijd als licht te zijn,

om lippen, water, dorst te zijn,

om alles en om niets te zijn,

gaat iemand tot de ander.

Naar verte die niemand weet,

door vuur dat mensen samensmeedt,

om leven in lief en leed,

gaan mensen tot elkander.

(Huub Oosterhuis)
-8-

Eén dag in ons jonge leven,

vreugde en liefde,

droom en opdracht.

Ons hele leven in één dag.
-9-

Leg je hand in de mijne.

Vertel mij je vreugden en je zorgen.

Zo zal jouw wereld ook de mijne worden

en ons leven een rijkdom voor elkaar.
-10-

Door eenvoudige tekens van liefde

hebben wij van elkaar leren houden.

Nu willen wij samenleven.
-11-

Je glimlachte en sprak tot mij

en ik voelde dat het dit was

waarop ik lang gewacht had.
-12-

Ik wil een traan zijn,

om geboren te worden in je ogen,

te leven op je wangen

en te sterven op je lippen.
-13-

Een dag als dit

is als een zeepbel

broos en glanzend.

Een dag als dit

is iets waarvan je lang nadien

nog de vreugde proeft.

Ik voel je verbazing

wanneer je mijn tranen ziet

maar op zo'n dag

schreien mensen van geluk.

-14-

Voor altijd wil ik bewaren

jouw hart in mijn hand

onze droom

duizend ervaren

waar jij bent

en ik ...

er is

ogenblik

en eeuwigheid

er is altijd

het wonder van de liefde ...
-15-

Loop niet voor mij,

ik kan je niet volgen.

Loop niet achter mij,

ik kan je niet voorgaan.

Loop naast mij en geef mij je hand.

Wij zullen samen gaan

hand in hand.
-16-

Kom en stap mijn leven binnen,

boetseer mijn hart, mijn mond, mijn huid.

Maak ruim mijn armen, zee mijn zinnen,

wees strand voor mij,

ik ben jouw bruid.
-17-

Laat mijn liefste,

gelijk zonlicht,

U omsluiten,

en U toch

uw lichtende vrijheid schenken.

(R. Tagore)
-18-

Liefde en het besef

van liefde,

daartussen bouwen

mensen zich een warmende woonplaats.

(Ellen Warmond)
-19-

Ik heb je zo nodig, broodnodig,

jij geleidt me naar de nieuwe wereld,

zonder jouw liefde

ben ik een man zonder gezicht.

(Guillaume Van Der Graft)

-20-

Trouwen doet een mens

allereerst met zichzelf

vervolgens met zeer velen

en tenslotte eventueel met één iemand.

(Herman Verbeek)

BIJLAGE 2

Structuur van de kerkelijke huwelijksviering met eucharistieviering
1. OPENING VAN DE VIERING

1.1 Verwelkoming aan de ingang van de kerk

1.2 Intredelied

1.3 Welkomstwoord

1.3.1 Door de bruid(egom) (fac)

1.3.2 Door de priester

1.4 Bekeringsmoment

1.5 Eer aan God(fac)

1.6 Openingsgebed
2. DIENST VAN HET WOORD

2.1 Eerste lezing

2.1.1 Uit het Oude Testament

2.1.2 Uit het Nieuwe Testament

2.2 Tussenzang

2.3 Evangelielezing

2.4 Homilie

2.5 Geloofsbelijdenis(fac)
3. HUWELIJKSINZEGENING

3.1 Ondervraging

3.2 Huwelijksbelofte

3.3 Kerkelijke bevestiging

3.4 Zegening en overreiking van de ringen

3.4.1 Zegening van de ringen

3.4.2 Overreiking van de ringen

3.5 Zegening van de huwelijkskaars (fac)

3.6 Zegening van het kruisbeeld (fac)

3.7 Ondertekening van het huwelijksregister; ondertussen: lied

3.8 Voorbeden

3.9.1 Inleiding door de priester

3.9.2 Voorbeden voor jonggehuwden

3.9.3 Voorbeden voor familie en vrienden

3.9.4 Voorbeden voor lijdenden, beproefden, mislukten

3.9.5 Voorbeden voor verloofden, gehuwden, ongehuwden

3.9.6 Voorbeden voor overledenen

3.9.7 Voorbeden voor andere intenties

3.9.8 Voorbeden door de gehuwden zelf

3.9.9 Afsluiting door de priester
4. DIENST VAN DE TAFEL

4.1 Offerande (=Groet aan het koppel; ondertussen: lied

4.2 Gebed over de gaven

4.3 Prefatie

4.4 Heilig

4.5 Groot dankgebed

4.6 Onze Vader

4.7 Huwelijkszegen

4.8 Vredeswens

4.9 Communie; ondertussen: lied

5. SLOT VAN DE VIERING

5.1 Slotgebed

5.2 Slotwoord door de bruid(egom) (fac)

5.3 Zending

5.4 Zegen

5.5 Uittredelied
De meeste teksten vind je op de vorige bladzijden. Hieronder de teksten, eigen aan een eucharistieviering.


4.3. GEBED OVER DE GAVEN

-1-

God, aanvaard het brood en de wijn die bruid en bruidegom U aanbieden op deze dag. Zegen deze gaven en voltooi de liefde, die gij hun gegeven hebt. Door Christus onze Heer. Amen.
-2-

God, met blijdschap bieden wij u deze gaven aan. Wat wij voor elkander zijn en doen is brood, waarvan wij alle dagen eten, is de wijn die vreugde schenkt en deze dag maakt tot een feest. Wij bidden U: bewaar in uw goedheid hen die Gij voor het leven hebt bijeengebracht. Door Christus onze Heer. Amen.
-3-

God, wij vragen U deze gaven aan te nemen bij de gelegenheid van dit huwelijk. Moge deze viering de gehuwden bevestigen in hun wederzijdse genegenheid en in hun liefde tot U. Door Christus onze Heer. Amen.
-4-

God, brood en wijn, tekens waarrond mensen gemeenschap vor­men, hebben wij op tafel gezet om Jezus' liefde te gedenken. Laat, bij onze dankzegging, zijn geest groeien in onze gemeenschap, dan zult Gij in ons midden zijn, vandaag, dit uur en alle dagen van ons leven. Amen.
-5-

God, brood en wijn, tekens waarrond wij, mensen, gemeenschap vor­men, hebben wij op tafel neergezet. Mogen wij in het biddend en dankend samenzijn rond deze gaven weer erkennen dat Gij, God, met ons mee op weg gaat telkens wij met medemensen in liefde en trouw verbonden leven, vandaag, dit uur en alle dagen, tot in eeuwig­heid. Amen.
-6-

God onze Vader, wij hebben hier deze offergaven op het altaar gezet, brood en wijn. Vele graankorrels werden gemalen tot dit ene brood, dat alle honger stilt. Wij bidden U, Heer God, maak ons allen tot brood voor elkaar, zoals Jezus brood werd voor deze wereld. Vele rijpe druiven werden geperst tot deze wijn die het hart verheugt. Wij bidden U, Heer God, maak ons tot vreugde voor elkaar, zoals Jezus werd tot onze vreugdewijn. Wij vragen U dat uw liefde in ons mag groeien telkens wij het brood zullen eten en de wijn zullen drinken, door Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen.
-7-

De gaven van brood en wijn herinneren ons aan het leven van Jezus. Heer, aanvaard samen met dit brood en deze wijn, het jawoord van N en N, bevestig ze in hun wederzijdse genegenheid en in hun liefde tot U, door Christus onze Heer. Amen.
-8-

God, laat uw spijs en drank nooit ontbreken op de tafel van deze twee mensen, dat hun woonst mag zijn een gastvrij huis van vrede, goedheid en overvloed. Leer hen mild en bedachtzaam zijn en dank­baar het brood breken en de beker rondreiken, zoals Gijzelf hebt gedaan, zoals Gij blijft doen, alle dagen voor alle mensen. Amen.
-9-

Vader, luister naar wat wij U vragen, en aanvaard de gaven die wij U aanbieden bij de heilige verbintenis N en N. Bevestig hen door de viering van deze heilige geheimen in hun liefde tot elkaar en in hun liefde tot U. Door Christus onze Heer. Amen.
-10-

Vader, aanvaard welwillend deze gaven die wij U vol vreugde aan­bieden. Bewaar in uw liefde N en N, die Gij in dit sacrament van het huwelijk hebt verenigd. Door Christus onze Heer. Amen.
-11-

God, wij bieden u dit brood en deze wijn en belijden daarin dat wij willen leven voor U en voor elkaar, voor het goede en voor het geluk van anderen, vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen.
-12-

Wij bidden U, Vader, wil deze gaven van brood en wijn aanvaarden. Wij bieden ze u aan als teken van onze overgave aan U en van onze liefde voor elkaar. Wil ze ook tot teken maken van uw aanwezigheid onder ons, vandaag en alle dagen van ons leven tot in eeuwigheid. Amen.

-13-

Hier zijn onze gaven, God, brood dat wij alle dagen onbekommerd mogen eten, genietend van elkaars gezelschap. Brood ook, dat ons herinnert aan de lange tafel, waaraan er nog zoveel ontbreken, die wij onze broeders noemen. Wijn die bij ons oproept: vreugde en zon, feesten in overvloed, genietend van elk moment, lachen naar mensen en de dingen. Mocht ons leven zijn als dit brood en deze wijn, weggeschonken aan anderen, zoals het uwe. Door Christus onze Heer. Amen.
-14-

God, wij dekken de tafel met brood en wijn en al wat wij daarin leggen, onze liefde en onze trouw, hebt Gij ons gege­ven; uit uw hand is alles ontstaan. Blijf Gij ons dan vergezellen op de weg van het leven als onze Vader en God van trouw. Laat uw liefde ons voedsel zijn, vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.
-15-

Almachtige God, wij bidden U dat N en N in elkaars liefde u mogen leren kennen als een bron van goedheid en leven. Laat hun liefde voor elkaar de taal zijn waarin Gij tot hen spreekt. Laat dit brood en deze beker, die zij uit uw hand willen ontvangen, het teken zijn dat zij willen leven in het spoor van Jezus, vandaag en alle dagen. Amen.

4.4. PREFATIE

De Heer zal bij u zijn. of De Heer zij met u.

De Heer zal u bewaren. of En met uw geest.
Verhef uw hart.

Wij zijn met ons hart bij de Heer.
Brengen wij dank aan de Heer onze God.

Hij is onze dankbaarheid waardig.
-1-

Heilig Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heer­lijkheid, om heil en genezing te vinden zullen wij u danken, altijd en overal, door Christus onze Heer. Want door het sacrament van het huwelijk wekt Gij in man en vrouw eenzelfde gezindheid van hart, eenzelfde verlangen naar vrede, bereidheid om de liefde mee te delen die in u zijn oorsprong heeft. Gij staat gereed om hen te begeleiden en op te nemen in uw genade. Zo maakt Gij de wereld bewoonbaar, zo geeft Gij aan uw volk een nieuwe jeugd. Daarom, met alle engelen, machten en krachten, met allen die staan voor uw troon, loven en aanbidden wij U en zingen u toe vol vreug­de.
-2-

Heilig Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heer­lijkheid, om heil en genezing te vinden zullen wij u danken, altijd en overal, door Christus onze Heer. Er zijn geen woorden genoeg om te spreken over het raadsbesluit van uw liefde voor ons allen. Vanaf de aanvang tot de voleinding van de tijden voert Gij mensen tot elkaar en maakt hen tot uw volk. Telkens weer bevestigt Gij hen in uw verbond, opdat allen die geloven, delen in het myste­rie van Christus' sterven en verrijzen. Gij hebt het zo beschikt dat de genegenheid van man en vrouw het levend teken is van de trouw, waarmee Gij U aan ons verbindt. Zo slaat Gij zelf de brug van de aarde naar de hemel en van de mens naar God. Zo vervult Gij uw belofte en houdt Gij woord in eeuwigheid van dagen. Daarom, met alle engelen, machten en krachten, met allen die staan voor uw troon, loven en aanbidden wij U en zingen u toe vol vreug­de.
-3-

Heilig Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heer­lijkheid, om heil en genezing te vinden zullen wij u danken, altijd en overal. Want in uw goedheid hebt Gij de mens gemaakt, geroepen om te bestaan als man en vrouw, tot wederzijdse steun gereed met elkaar verbonden. Zo zijn zij beiden het beeld van wat Gij zijt. Uw liefde toch heeft ons geschapen. Zij is de maat van alle leven, de wet waarin wij telkens weer uw stem beluisteren.

Gij nodigt ons uit om samen naar u toe te gaan. Zo heiligt Gij de echtelijke trouw tot een blijvend samenzijn, in de verwachting van het feestmaal dat Gij ons in uw Rijk bereidt, door Christus onze Heer. Daarom, met alle engelen, machten en krachten, met allen die staan voor uw troon, loven en aanbidden wij U en zingen u toe vol vreug­de.
-4-

U danken wij, Heer God, dat Gij de mensen schept om voor elkaar man en vrouw, hemel en aarde, zee en vuur te zijn. U danken wij, dat Gij de mens een evenbeeld geeft waaraan hij zich kan herken­nen. U, die de mens uitnodigt alles een naam te geven, U prijzen wij, Heer God, dat mensen elkaar namen kunnen geven: grote en kleine, lieve en schone namen, nieuwe namen die de toekomst ope­nen. U, die de mens schept naar uw beeld, U prijzen wij dat man en vrouw elkaar tot leven kunnen roepen, dat zij bij elkaar iets kunnen vermoeden van uw heerlijkheid. Daarom danken wij U vandaag op deze dag van verwondering en vreugde en zingen wij voor u dit lied.
-5-

Wij zijn hier bij elkaar om U, Vader, te danken. Gij hebt ons het leven en de liefde geschonken. Hierdoor ervaren wij de nabijheid van uw tegenwoordigheid. Wij danken U om de mens Jezus, die alles volbracht heeft wat menselijk is. Hij die ons door zijn leven en dood duidelijk heeft gemaakt dat al het schone dat wij ervaren, teken mag zijn van uw aanwezigheid in ons bestaan. Daarom vereni­gen wij ons, Heer, en danken U met de woorden.
-6-

Heilige Vader, machtige God, terecht brengen wij U lof en dank. Gij zijt de Vader van de mensen, begin en einde van al wat leeft. Gij hebt de mensen gemaakt als man en vrouw, om voor elkaar steun te zijn. Liefde hebt Gij in hun hart gelegd, leven aan hen toever­trouwd. Zo werd de mens een beeld van U. Gij zijt het leven en de liefde, voorgoed aan ons verschenen in de Mens-der-mensen, Jezus Christus, onze Heer. Door Hem willen wij U prijzen en samen met uw hele Koninkrijk steeds dankbaar blijven zeggen.
-7-

God onze Vader, in uw goedheid hebt Gij de mens gemaakt, geroepen om te bestaan als man en vrouw, tot wederzijdse steun gereed met elkaar verbonden. Zo zijn zij beiden het beeld van wat Gij zijt. Uw liefde toch heeft ons geschapen. Wij danken U, God, om het huwelijk waarin Gij twee mensen aan elkaar aanbiedt als een ge­schenk, om man en vrouw, hemel en aarde, zee en vuur te zijn. U moeten wij danken om de liefde en de vriendschap die wij thuis ondervinden en aan elkaar kunnen geven. Wij danken U om de vreugde die wij kunnen scheppen, om het voorbeeld dat ons wekt, om de troost die ons sterkt. U moeten wij danken omdat vandaag twee mensen hun totale liefde geven aan elkaar. Daarom zingen wij met alle mensen die beminnen en zoeken.
-8-

Heer, er is vreugde in ons hart omdat wij hier samen zijn in uw naam Gij zijt de oorsprong en de Vader van ons allen. Gij hebt ons voor elkaar gemaakt. Van U komt het verlangen van elke mensenhart om echt lief te hebben. Heb dank voor dit leven, Heer, dank voor een kind dat lacht, voor een bloem die bloeit, dank voor de zon in ons hart, dank voor onze ouders. Heb dank omdat Gij uw wereld aan ons, mensen, toevertrouwt. Wij hebben U nooit gezien, God. Maar Gij zijt niet ver, want mensen ontmoeten mekaar steeds en trekken samen op, twee aan twee. Daarom willen wij U prijzen en danken met de woorden.
-9-

Wij danken U, Heer God, dat Gij een God van mensen zijt, dat Gij U niet geschaamd hebt onze God genoemd te worden, dat Gij ons kent bij onze namen, dat Gij de wereld in uw handen houdt.

Want daarom hebt Gij ons geschapen en daartoe ons geroepen in dit leven: dat wij met U verbonden zouden zijn, uw mensenvolk op deze aarde.

Gezegend zijt Gij; de schepper van al wat bestaat, gezegend zijt Gij, die ons de ruimte hebt gegeven en tijd van leven, gezegend zijt gij, om het licht van onze ogen en om de lucht die wij ade­men.

U danken wij voor heel de schepping, voor alle werken van uw handen, voor alles wat Gij gedaan hebt in ons midden door Jezus Christus onze Heer. Daarom, samen met alle levenden en met allen die ons in geloof zijn voorgegaan, huldigen wij uw naam, Heer onze God, daarom buigen wij voor U en aanbidden U met de woorden.


-10-

Het is goed God, dat wij u samen danken, dat al wat leeft U looft, want u bent de Vader van ons allen, ook van deze twee jonge mensen N en N die u voor elkaar gemaakt hebt. Deze liefde is uw geheim. Van U komt de trouw, de aanhankelijkheid en het verlangen van elk mensenhart om goed te zijn. God, wij danken U voor allen die ons helpen en troosten, die bij ons blijven in uren van nood en een­zaamheid, die ons de weg wijzen door het leven en ons vergeven als wij verkeerd doen. Wij danken U voor het goede dat wij voor elkaar mogen doen, voor ons werk, onze eerbied voor elkaar, onze trouw en voor het geluk dat wij voor elkaar mogen betekenen. God van men­sen, wij prijzen U om Jezus Christus, uw Zoon. Hij ging ons voor in leven en sterven. Hij leerde ons, wat goed is en trouw, gehoor­zaamheid en liefde. Samen met Hem en zijn kerk van heel de we­reld, willen wij U danken, loven en prijzen en zingen wij U toe.

4.5. HEILIG

Heilig, heilig, heilig de Heer,

de God der hemelse machten.

Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.

Hosanna in den hoge.

Gezegend Gij die komt in de naam des Heren.

Hosanna in den hoge.

4.6. GROOT DANKGEBED

Alleen de titel in het boekje afdrukken volstaat; de voorganger zorgt zelf voor een dankgebed.

4.10. COMMUNIE

Bij de communie kunnen de gehuwden communiceren onder beide ge­daanten, eerst onder de gedaante van brood, nadien onder de ge­daante van wijn. Zowel de communie als het communiceren onder beide gedaanten is volledig vrij.
Onderstaande tekst wordt in het boekje opgenomen:
(priester)

Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer. Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld.
(allen)

Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden.


BIJLAGE 3:

Structuur van een kerkelijke huwelijksviering (gebedsdienst) met een doop
1. OPENING VAN DE VIERING

1.1 Verwelkoming aan de ingang van de kerk

1.2 Intredelied

1.3 Welkomstwoord

1.3.1 Door de bruid(egom) (fac)

1.3.2 Door de priester

1.4 Bekeringsmoment

1.5 Eer aan God(fac)

1.6 Openingsgebed
2. DIENST VAN HET WOORD

2.1 Eerste lezing

2.1.1 Uit het Oude Testament

2.1.2 Uit het Nieuwe Testament

2.2 Tussenzang

2.3 Evangelielezing

2.4 Homilie

2.5 Geloofsbelijdenis(fac)
3. HUWELIJKSINZEGENING en DOOP

3.1 Ondervraging

3.2 Huwelijksbelofte

3.3 Kerkelijke bevestiging

3.4 Zegening en overreiking van de ringen

3.4.1 Zegening van de ringen

3.4.2 Overreiking van de ringen

3.5 Zegening van de huwelijkskaars (fac)

3.6 Zegening van het kruisbeeld (fac)

3.7 Belofte ouders, meter en peter

Beste ouders, beloven jullie je kind op te voeden in de geest van het evangelie, dat wil zeggen naar het voorbeeld van Jezus, die werkte aan vreugde en geluk voor alle mensen?Ja, dat beloven wij.
Beloven jullie dat je je kind altijd met liefde en belangstelling zult volgen en er trouw zult aan blijven? Ja, dat beloven wij.
Meter en peter, beloven jullie een bijzondere belangstelling en zorg te schenken aan je petekind en mee te werken aan zijn/haar levensgeluk?

Ja, dat beloven wij.

3.8 Handoplegging

Goede God, Jij bent begaan met ons geluk. Laat dit kindje geborgen zijn bij ons en zich veilig voelen in onze wereld. Dat wij het beschermen voor wat kwaad is, geen ergernis zijn voor dit kind, maar het omringen met het beste van onszelf.

3.9 Doop + zalving + aansteken doopkaars

3.10 Ondertekening van het huwelijksregister en het doopregister

ondertussen: lied

3.11 Voorbeden, met extra voorbede voor dopeling

Wij bidden voor …. (naam dopeling), die wij in deze viering opnemen in onze gemeenschap: dat zij/hij met haar/zijn ouders en familie geleidelijk aan de Blijde Boodschap mag ontdekken als de diepe zin van haar/zijn leven. Laat ons bidden.3.12 Groet aan het koppel + geven van een kruisje aan de dopeling

ondertussen: lied

3.13 Onze Vader

3.14 Huwelijkszegen

3.15 Vredeswens

3.16 Bezinningstekst of lied
4. SLOT VAN DE VIERING

4.1 Slotgebed

4.2 Slotwoord door de bruid(egom) (fac)

4.3 Zending

4.4 Zegen

4.5 Uittredelied
1   2   3   4   5   6   7   8

  • 4.2. SLOTWOORD/DANKWOORD DOOR BRUID(EGOM)
  • BIJLAGE 1: ZOMAAR ... OM HET BOEKJE VERDER OP TE FLEUREN
  • BIJLAGE 2
  • 4.3. GEBED OVER DE GAVEN
  • 4.4. PREFATIE

  • Dovnload 0.76 Mb.