Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


I afkortingen en begrippen

Dovnload 86.71 Kb.

I afkortingen en begrippenDatum05.12.2018
Grootte86.71 Kb.

Dovnload 86.71 Kb.

Wedstrijdreglement BC’80, 2009 - 2010


I Afkortingen en begrippen
NBB: Nederlandse Bridge Bond.

TC: Technische Commissie van BC’80.

Parencompetitie: totaal aantal clubavonden van deze competitievorm in het seizoen.

Viertallencompetitie: totaal aantal clubavonden van deze competitievorm in het seizoen.

Serie: aaneengesloten reeks clubavonden van eenzelfde competitievorm.

Topintegraal: speelvorm waarbij indeling ongeacht speelsterkte plaatsvindt; de verschillende groepen spelen dezelfde – gedupliceerde – spellen.

Seizoen: 1 september 2009 – 4 juni 2010.

CKP’s: clubkampioenschappunten.

Team: aantal leden dat gezamenlijk deelneemt aan de interne viertallencompetitie.


II Algemene regels en bepalingen
Artikel 1 Biedsysteem en afspraken
 1. Bij BC’80 gelden de Internationale Spelregels voor Wedstrijdbridge, zoals uitgebracht door The

World Bridge Federation en waarvan de Nederlandse tekst is vastgesteld en gepubliceerd door

de Nederlandse Bridge Bond en de Vlaamse Bridge Liga. Hierbij is altijd sprake van de meest

actuele versie.


 1. Het is niet toegestaan om gebruik te maken van biedingen of biedseries die behoren tot "bruine stickerconventies" en "hoogst ongebruikelijke methoden".

 2. De door de NBB vastgestelde “stop-“ en “alerteerregeling” zijn altijd van toepassing.

Artikel 2 Systeemkaart


Het is bij alle clubavonden verplicht om – ongevraagd – een volledig ingevulde systeemkaart aan de tegenstanders te overhandigen. Paren die geen systeemkaart kunnen tonen, hebben de gelegenheid om bij de wedstrijdleiding een blanco systeemkaart aan te schaffen en deze alsnog in te vullen.


Artikel 3 Meesterpunten

Na afloop van iedere competitieserie worden meesterpunten toegekend volgens de geldende

schaal van de NBB.
Artikel 4 Invallers die geen lid zijn
Het is toegestaan om met een invaller, die geen lid van BC’80 is te spelen. Deze mag echter gedurende het hele seizoen maximaal 3 keer invallen bij de parenseries.

Artikel 5 Protest


Tegen beslissingen van een arbiter of de wedstrijdleider kan protest ingediend worden. Dit protest moet uiterlijk binnen 30 minuten na afloop van de avond ingediend worden bij de TC. Het protest wordt behandeld door de TC. Tegen de beslissing van de TC kan in beroep gegaan worden bij het bestuur. Het bestuur doet – eventueel na raadpleging van externe deskundigen – een bindende uitspraak. Tegen deze uitspraak kan protest ingediend worden bij de Protestcommissie van de NBB.

Artikel 6 Arbitragezaken


De arbiter kan naar eigen inzicht zaken waarbij sprake is van onethisch gedrag registreren. In gevallen van herhaald onethisch gedrag, kan de arbiter in samenspraak met de TC en/of het bestuur disciplinaire maatregelen nemen. De registraties kunnen ingezien worden door de arbiter en leden van het bestuur, de wedstrijdleiding en de leden van de TC. Betrokkenen kunnen – in overleg - inzage krijgen in hun eigen zaak.
Artikel 7 Overig
In die gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de TC.

III Wedstrijdreglement parencompetitie
Artikel 8 Opzet van de parencompetitie


 1. De parencompetitie voor het seizoen 2009 - 2010 bestaat uit 5 series van elk 5 avonden.

 2. De 1e serie wordt topintegraal gespeeld, waarna op basis van de resultaten een indeling in groepen voor de eerstvolgende serie gemaakt wordt. Daarbij wordt het aantal paren evenwichtig over deze groepen verdeeld.


Artikel 9 Inschrijving

 1. Alle clubavonden beginnen om 19.30 uur; men dient zich voor dit tijdstip (uiterlijk om 19.25 uur) te hebben gemeld aan de wedstrijdtafel om een loopbriefje in ontvangst te nemen.

 2. Te laat aanmelden kan resulteren in niet deelnemen aan de competitie-avond (met alle daaraan verbonden consequenties).

Artikel 10 Nieuwe paren
Indien tijdens de competitie een paar, gevormd door twee nieuwe leden, zich aanmeldt, dan wordt dit paar ingedeeld in de laagste, of in de een na laagste lijn. Dit ter beoordeling van de wedstrijdleiding in samenspraak met de TC.
Artikel 11 Onregelmatig deelnemen
Een paar dat onregelmatig deelneemt aan de competitie en daardoor in de laagste groep zou moeten spelen, kan door de wedstrijdleiding in een hogere groep geplaatst worden als de speelsterkte daartoe aanleiding geeft en als dit de competitie niet nadelig beïnvloedt.
Artikel 12 Invallen met een clublid
Als twee clubleden samenspelen, spelen zij in de groep waarin de hoogst geplaatste van de twee dan speelt. De speler die in een hogere dan zijn eigen groep speelt, krijgt die avond een extra score van 2%.

Artikel 13 Invallen in een hogere groep


De wedstrijdleiding kan een paar verzoeken om in een hogere groep te spelen, teneinde een evenwichtige verdeling over de verschillende groepen mogelijk te maken. Dit paar krijgt voor die avond minimaal het eigen gemiddelde vermeerderd met 2%.
Artikel 14 Trio’s
a. Officieel ingeschreven “trio’s” zijn toegestaan; een “trio” moet zich voor het begin van een serie aangemeld hebben bij de TC.

b. Het spelen als ‘trio” geldt minimaal voor de duur van één serie.

c. Als alle 3 de leden van een trio aanwezig zijn, mag er tijdens de speelavond niet gerouleerd worden.

d. Trio´s mogen gedurende een serie één keer met een invaller spelen.

e. Ieder lid van een trio moet minimaal twee van de vijf keer deelnemen aan een serie.

f. Trio’s moeten per serie minimaal vier van de vijf keer deelnemen aan die serie.

g. Als twee leden van een trio aanwezig zijn, spelen zij samen in hun eigen lijn.

h. Als een lid van een trio met een invaller speelt, spelen zij in de hoogste lijn van deze beide spelers.

i. Als alle drie de leden aanwezig zijn, spelen twee leden samen in de eigen lijn, het derde lid mag in iedere lijn invallen.
Artikel 15 Tijd per ronde
De tijdsduur voor een ronde van 4 spellen bedraagt 30 minuten, waarna er 2 minuten gelegenheid is om te wisselen.
Artikel 16 Te langzaam spelen
a. De wedstrijdleider heeft de bevoegdheid om iemand verantwoordelijk te stellen voor het beoordelen van gevallen van tijdsoverschrijding en indien nodig de aftrekscores te registreren.

b. Als een paar denkt dat door het te langzaam spelen van de tegenstanders, het risico dreigt dat niet alle spellen binnen de 30 minuten gespeeld kunnen worden, dan dient dit paar de wedstrijdleider daarvan tijdig (7,5 minuten voor het einde van de ronde) in kennis te stellen.

c. Indien men bij het ingaan van een nieuwe ronde (als de klok minder dan 30 minuten aangeeft) nog bezig is met het spelen van een spel, krijgt het paar c.q. de paren die daarvoor verantwoordelijk is/zijn een waarschuwing.

d. Aan een paar dat diezelfde avond nog 1 of meer keren de toegestane tijd overschrijdt, wordt per keer 1% van de gemiddelde score van die avond in mindering gebracht.


Artikel 17 Score per serie
Voor paren die alle avonden van een serie gespeeld hebben, geldt als eindscore het gemiddelde van hun totale score, nadat de laagste score daarvan afgetrokken is.

Paren die 4 avonden van een serie gespeeld hebben, krijgen als eindscore hun eigen gemiddelde.

Paren die 3 avonden van een serie gespeeld hebben, krijgen als eindscore hun eigen gemiddelde verminderd met 2%.

Paren die minder dan 3 avonden gespeeld hebben, degraderen automatisch.

Artikel 18 Promotie & degradatie


 1. Per serie geldt de volgende degradatieregeling:
Aantal paren per groep

Degradatie vanaf plaats

10 – 11

8

12 – 13

10

14 – 15

11

16 – 17

13

18 – 19

15

20 – 21

17
 1. Het aantal promotieplaatsen bedraagt minimaal 4 en is afhankelijk van de indeling na de serie topintegraal. De TC zal op basis van de resultaten van de serie topintegraal het aantal plaatsen zodanig bepalen, dat een evenwichtige verdeling van de paren over de groepen gerealiseerd wordt.

 2. Bij gelijk eindigen van twee of meer paren in een ronde, beslist de hoogste score van de

ronde. Als ook deze gelijk is, dan de een na hoogste enzovoort.
Artikel 19 Voldoende deelname in de oorspronkelijke samenstelling
Om in de eindrangschikking van een serie opgenomen te worden, dient een paar minimaal 3 avonden in de oorspronkelijke samenstelling gespeeld te hebben. In gevallen van overmacht kan de TC afwijkend beslissen.
Artikel 20 Verplichtingen elders
Een paar dat wegens andere verplichtingen voor de club, verhinderd is om aan een clubavond deel te nemen, krijgt voor die avond het eigen gemiddelde met een minimum van 50%.

Artikel 21 Clubkampioenschap


Het paar dat aan het eind van het seizoen het meeste aantal clubkampioenschappunten behaald heeft, wordt clubkampioen.
Voor de serie topintegraal wordt de volgende tabel gebruikt:

Rang

Rang

1

100

17

40

2

95

18

37

3

90

19

34

4

85

20

31

5

80

21

28

6

75

22

25

7

70

23

22

8

67

24

19

9

64

25

16

10

61

26

14

11

58

27

12

12

55

28

10

13

52

29

8

14

49

30

6

15

46

31

4

16

43

32

2

Ook worden CKP’s aan het eind van iedere serie toegekend op basis van de rangorde per groep. Daarbij wordt de volgende tabel gebruikt:Rang

Groep A

Groep B

Groep C

1

100

74

55

2

90

67

50

3

80

59

44

4

70

52

38

5

60

44

31

6

50

37

27

7

45

33

24

8

40

29

21

9

35

26

19

10

30

22

16

11

25

18

13

12

20

14

9

13

15

11

7

14

10

7

5

15

5

3

2

16

0

0

0

Bij gelijk eindigen van 2 of meer paren na afloop van een serie, wordt het aantal CKP’s opgeteld en gemiddeld.

Indien 2 of meer paren in de totaalstand een gelijk aantal CKP’s hebben, dan beslist het gemiddelde percentage over de plaats in de eindrangschikking.
Artikel 22 Beschermde posities
De paren die in de laatste parenserie van het seizoen op de plaatsen 1 t/m 5 in de A-lijn eindigen, hebben het volgende seizoen recht op een plaats in de A-lijn, ongeacht het resultaat dat zij in de TI halen. Datzelfde geldt voor de nummers 1 t/m 5 van de laatste serie in de B-lijn, tenzij hun resultaat in de TI recht geeft op een plaats in de A-lijn. Uiteraard geldt dit alleen voor paren die in dezelfde samenstelling blijven spelen.
Artikel 23 Serie overslaan
Een paar heeft het recht om een serie per jaar niet of minder dan 3 avonden deel te nemen, met behoud van de positie in de lijn waar in de serie daaraan voorafgaand gespeeld wordt. Dit moet voor het begin van de betreffende serie aan de TC gemeld worden.
Artikel 24 Protest
Tegen een evident onjuiste score kan protest ingediend worden, als beide paren het daarover eens zijn.

IV Wedstrijdreglement interne viertallencompetitie

Artikel 25 Opzet van de interne viertallencompetitie


De interne viertallencompetitie voor het seizoen 2009 – 2010 bestaat uit 2 series van 4 avonden. De indeling voor de 1e serie is at random. De 2e serie wordt gespeeld op basis van de resultaten van de 1e serie en wordt (bij voldoende deelname) gesplitst in een A- en een B-groep.
Artikel 26 Deelname en inschrijving
a. Een team kan bestaan uit 4 tot 6 leden.

b. Per team dient bij de wedstrijdleiding een aanvoerder of captain bekend te zijn.

c. Aan een speelavond kan slechts deelgenomen worden door teams, waarvan om 19.25 uur de

vier leden die ook die avond zullen spelen, aanwezig zijn.Indien een of meer leden van een team verhinderd zijn, is het team zelf verplicht om voor vervanging te zorgen. Het verdient voorkeur om een team aan te vullen met BC’80-leden die op de betreffende avond niet zijn opgenomen in een ander viertal. Indien dit niet mogelijk is, mogen niet-leden gevraagd worden om in te vallen. 1. De speelavond bestaat uit twee wedstrijden van 12 spellen. De eerste wedstrijd duurt tot

21.15 uur. De tweede tot 23.00 uur.

 1. Een team dient minimaal 3 avonden gespeeld te hebben, om in de eindstand opgenomen

te worden.

g. Bij een oneven aantal viertallen zullen 3 teams in een “driehoek” spelen.


Artikel 27 Afmelding


 1. Een team dat zich tijdig afgemeld heeft, krijgt voor die avond twee keer 5 wedstrijdpunten.

 2. Een team dat zich niet, of te laat afgemeld heeft, krijgt voor die avond een score van twee keer - 5 wedstrijdpunten.

c. Een team dat zich twee keer niet, of te laat, afgemeld heeft, wordt voor de rest van de

competitie uitgesloten.


Artikel 28 Verplichtingen elders
Een team dat verhinderd is door verplichtingen voor de club elders en dit tijdig gemeld heeft, krijgt als score het eigen gemiddelde met een minimum van twee keer 15 wedstrijdpunten.
Artikel 29 Tijdsoverschrijding
In gevallen van te langzaam spelen kan de wedstrijdleiding (eventueel i.s.m. de TC) een arbitrale score toekennen.
Artikel 30 Kampioenschap
Kampioen van de interne viertallencompetitie wordt het team met het hoogste aantal wedstrijdpunten, met dien verstande dat dit viertal wel in de A-groep gespeeld moet hebben.

Versie 10.3, september 2009 Pagina van

 • II Algemene regels en bepalingen
 • Artikel 3 Meesterpunten
 • Artikel 9 Inschrijving
 • IV Wedstrijdreglement interne viertallencompetitie

 • Dovnload 86.71 Kb.