Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


I2 Projectplan Duurzame mobiliteit: Duurzame transportmiddelen

Dovnload 12.96 Kb.

I2 Projectplan Duurzame mobiliteit: Duurzame transportmiddelenDatum31.07.2017
Grootte12.96 Kb.

Dovnload 12.96 Kb.

i2 Projectplan Duurzame mobiliteit: Duurzame transportmiddelen
1 Algemeen
Omschrijving project volgens de Regeling groenprojecten 2010
Projecten die zijn gericht op “de aanschaf van:

a. niet-railgebonden duurzame voertuigen voor goederenvervoer over de openbare weg en voor openbaar personenvervoer voor meer dan 8 passagiers, die voorzien zijn van een hybride of elektrisch systeem of een brandstofcelsysteem voor aandrijving, of uitsluitend rijden op waterstof of een waterstof/aardgas mengsel (met meer dan 10% waterstof);

b. duurzame vaartuigen voor openbaar personenvervoer voor meer dan 8 personen op binnenwateren, die voorzien zijn van een hybride of elektrisch systeem of een brandstofcelsysteem voor aandrijving of uitsluitend varen op waterstof of een waterstof/aardgas mengsel (met meer dan 10% waterstof).”
Toelichting bij de tekst van de Regeling
Duurzame mobiliteit: Duurzame transportmiddelen betreft “projecten voor de aanschaf van duurzame transportmiddelen.

De categorie is bedoeld voor het stimuleren van een versnelde marktintroductie van schone en duurzame technologieën voor personenvervoer en goederenvervoer. De kosten van investeringen in schone en duurzame voertuigen kunnen in aanmerking komen voor groenfinanciering indien het openbaar personenvervoer betreft, dus geen personenvoertuigen voor privé-gebruik of ten behoeve van woon-werkverkeer van eigen werknemers.”


Relevante definities
project: in Nederland gelegen technisch, functioneel en in de tijd samenhangend geheel van activa en werkzaamheden

projectvermogen: vermogen dat nodig is voor de financiering van vaste activa en de werkzaamheden om de vaste activa te plaatsen, voor zover noodzakelijk voor en uitsluitend dienstbaar aan de totstandbrenging van een project


Bovenstaande passages zijn letterlijk overgenomen uit de Regeling groenprojecten 2010.

Zie voor de complete definities en voorwaarden de tekst van de Regeling.
Relevante voorwaarden
– Het project dient vernieuwend te zijn en ten opzichte van gangbare alternatieven een aanmerkelijke verbetering te betekenen voor het milieu

– Het projectvermogen bedraagt minimaal € 25.000

– Het projectvermogen kan gemaximeerd worden op € 35.000.000

– De groenverklaring is beperkt tot 50% van het projectvermogen.


Belangrijke termijnen
– De groenverklaring geldt voor de levensduur van een project met een maximum van tien jaar

– De groenverklaring kan maximaal negen maanden na afgifte in werking treden

– Het project is niet eerder gestart dan zes maanden voor de aanvraag van de groenverklaring

– Het project moet binnen twee jaar na afgifte van de groenverklaring zijn gestart


2 Het projectplan
Inhoud projectplan
In het projectplan moet u opnemen:

de titel van het project,

– de beschrijving van het project,

– de financiële gegevens van het project.


Titel van het project
Korte kernachtige titel met vermelding van aantal en soort transportmiddel.
Beschrijving van het project
In deze beschrijving dient u de werkzaamheden weer te geven van zowel de uitvoering als het eventueel in stand houden van het project. U moet er ten minste in opnemen:

– een beschrijving van het soort transportmiddel,

– een beschrijving van het aandrijfsysteem en de eventueel gebruikte brandstof,

– aantal, merk, type en leverancier van de transportmiddelen, met vermelding van eventuele technische aanpassingen,

– de beoogde inzet van de transportmiddelen, het geografische werkgebied en het verwachte jaarlijkse elektriciteits- en/of brandstofverbruik.
Financiële gegevens van het project
U dient een specificatie en een onderbouwing van het projectvermogen te geven, evenals een tijdsplanning. Deze moeten in verband staan met de beschrijving van het project.

– Vaste activa

Geef hierbij de tijdsplanning aan van aankoop en inzet. Als bedrijfsmiddelen niet worden verworven maar zelf geproduceerd, dan mogen de kosten daarvan tot de vaste activa worden gerekend.

Projectgebonden subsidies

Eventuele projectgebonden subsidies moeten op het projectvermogen in mindering worden gebracht. Geef in dat geval aan:

• wie de subsidie verstrekt,

• volgens welke regeling de subsidie is of wordt verstrekt,

hoe hoog het subsidiebedrag is,

• wat de status van de aanvraag is (bijv. aangevraagd of goedgekeurd).
Verplichte bijlagen
– Offertes en/of facturen ter onderbouwing van het projectvermogen

– Documenten waaruit blijkt dat de transportmiddelen voldoen aan de gestelde eisen ten aanzien van aandrijving en brandstofpagina van handleiding i2

  • Toelichting bij de tekst van de Regeling
  • Relevante definities
  • Relevante voorwaarden
  • Belangrijke termijnen
  • 2 Het projectplan Inhoud projectplan
  • Financiële gegevens van het project
  • Verplichte bijlagen

  • Dovnload 12.96 Kb.