Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


IA. Johann Gotfried Schmidhamer, van "Barijt" [Bayreuth?], vertrekt 28 okt. 1780 als soldaat met het

Dovnload 73.6 Kb.

IA. Johann Gotfried Schmidhamer, van "Barijt" [Bayreuth?], vertrekt 28 okt. 1780 als soldaat met hetDatum28.10.2017
Grootte73.6 Kb.

Dovnload 73.6 Kb.

Schmidhamer

door P.A. Christiaans. Indische Navorscher 2001, pagina 60


IA. Johann Gotfried Schmidhamer, van "Barijt" [Bayreuth?], vertrekt 28 okt. 1780 als soldaat met het

schip "Hof ter Linden", aankomst te Kaap de Goede Hoop 15 febr. 1781, overl. ald. 8 mei 1784.

IB. Georg Gotlieb Schmidhamer, van "Barijt", vertrekt 13 mei 1779 als soldaat met het schip

"Overduin" naar Indië, aankomst te Batavia 11 jan. 1780, wordt 6 sept. 1786 burger te Banda, vermeld

als luitenant der burgerij ald. 1802, tr. Ie Jacoba Dorothea Bastiaan; tr. 2e Helena Maria Rensing, overl.

Menado 29 okt. 1837, zij hertr. Jacob C. Pinège.

Uit het eerste huwelijk:

1. Anna Leonora Schmidhamer, geb. Banda [1784], overl. ald. 24 nov. 1846, oud 62 jaar, tr. [voor

1808] Michiel Hermanus Karouw, overl. [voor 3 aug. 1823].

2. Helena Wilhelmina Schmidhamer, overl. Banda 24 dec. 1827.

3. Anthony Martinus Schmidhamer, luitenant, overl. Batavia 4 juli 1813.

4. Carolus Frederik, volgt II.

Uit het tweede huwelijk:

5. Johanna Maria Schmidhamer, geb. Banda, overl. ald. 3 sept. 1824, tr. Banda 19 jan. 1823

Heinrich von Bergen, geb. Altona 20 april 1793, apotheker 3e kl. 10 sept. 1818, vertrekt als zodanig in

1818 naar Indië, vermeld als zodanig te Amboina [RA 1819], te Banda [RA 1821-1823], apotheker 2e kl.

1823, vermeld als zodanig te Banda [RA 1824, 72; RA 1825, 78; RA 1826, 79], gepensioneerd 14 sept.

1826, perkenier van het specerijland Weltevreden, overl. Lonthoir (Banda) 13 sept. 1830, zn. van Jacob

Wilhelm von Bergen en Anna Sophia Meyern, hij hertr. Banda 5 febr. 1826 Anna Margaretha Florentina

Versteegh, wed. van Johannes Ketting.

II. Carolus Frederik Schmidhamer, geb. Banda 1796/97, klerk bij het pakhuisbeheer te Amboina,

vermeld vanaf 1836 als secretaris van de wees- en boedelkamer te Amboina, eervol als zodanig ontslagen

1839, commies bij het beheer der kas- en pakhuizen ald. 1839, vermeld in 1847 als Ie commies bij het

beheer van kas- en pakhuizen ald., overl. Amboina 3 jan. 1847, oud 50 jaarX), tr. Ie Amboina 11 maart

1819 Maria Magdalena Adriaansz, ged. Amboina 9 aug. 1795, dr. van Abraham Adriaansz en Adriana

Wilschut; tr. 2e Johanna Elisabeth van Hoven, ged. Amboina 17 maart 1791, dr. van Johan Adriaan van

Hoven en Leonora Constantia van Loenen; tr. 3e Amboina 27 april 1827 Rosina Magdalena Dias, ged.

Amboina 12 juni 1796, overl. ald. 13 mei 1834, dr. van Adriaan Dias en Carolina Dorothea van

Alburgh en wed. van Johan Ferdinand Bormeester; tr. 4e Amboina 12 maart 1836 Johanna Diederika

Rittmuller, ged. Amboina 29 april 1808, oud 3 jaar, overl. ald. 23 febr. 1842, oud 35 jaar, dr. van

61

Johannes Joseph Rittmuller en Francina Eleonora Jordaan en wed. van Cornelis van Koetsveld; tr. 5eAmboina 19 april 1843 Sophia Johanna Feij, geb. Amboina 19 maart 1811, overl. ald. 2 febr. 18462),

dr. van Hendrik Christiaan Feij en Leonora Carolina Blondeel.

Uit het eerste huwelijk:

1. George Frederik, volgt lila.

Uit het tweede huwelijk:

2. Carolina Fredrika Schmidhamer, geb. Amboina 5 juli, ged. ald. 21 juli 1823, oud 16 dagen (get.:

Everhardus van Hoven en Constantia van Loenen), overl. Haarlem 6 mei 1895, tr. Amboina 3 aug. 1842

Carel Cornelis Lodewijk van Coeverden, geb. 's-Gravenhage 13 juli 1819, klerk en vendumeester te

Amboina, blijkens Jav. Crt 1841/10 benoemd tot gezworen translateur in de Engelse, Franse en

Hoogduitse taal ald., IB 17 sept. 1846 benoemd tot griffier bij de Raad van Justitie en secretaris en

fiscaal bij de Groote Landraad te Amboina, IB 8 okt. 1851 onder toekenning van wachtgeld ontslagen uit

voornoemde betrekkingen, IB 16 nov. 1852 benoemd tot posthouder te Tanara (Bantam), IB 20 maart

1853 bepaald dat, zolang hij met de administratie van het zouthoofddepot te Tanara zal belast blijven, hij

daarvoor een toelage zal genieten, IB 28 nov. 1855 een tweejarig verlof naar Nederland verleend,

blijkens Verbaal 4 aug. 1857 keert hij met zijn gezin met het schip "Holland" terug naar Java, IB 20 juli

1858 benoemd tot assistent-resident van Tebing Tinggi (Palembang), IB 18 dec. 1858 ontheven van de

verdere vervulling zijner betrekking, IB 21 maart 1860 benoemd tot secretaris en magistraat in de

residentie Banka, tevens vendumeester te Muntok, IB 18 okt. 1862 benoemd tot assistent-resident voor

de comptabiliteit, tevens superintendant te Soerabaja, IB 15 jan. 1863 benoemd tot lid, tevens scriba van

de commissie tot ondersteuning van behoeftige Christenen in de afdeling Soerabaja, IB 18 jan. 1863

benoemd tot ontvanger van het recht van successie en overgang onder de Christenen te Soerabaja, IB

6 sept. 1865 benoemd tot resident van Tapanoeli, IB 11 mei 1869 benoemd tot resident der Padangse

Bovenlanden, IB 22 juni 1871 eervol ontslagen en IB 9 sept. 1871 gepensioneerd, overl. Haarlem

10 nov. 1894, zn. van Carel Cornelis van Coeverden en Sara Louisa Maria Rijk.

3. Carolus Anthony Schmidhamer, geb. Amboina 20 april, ged. ald. 13 mei 1827 (get.: A.L. Karouw).

Uit het derde huwelijk:

4. Leonard Everhardus, volgt Illb.

5. Albert Godlieb, volgt IIIc.

6. Anthony Martinus Schmidhamer, geb. Amboina [1831], overl. ald. 16 april 1838, oud 7 jaar.

Uit het vierde huwelijk:

7. Johanna Frederika Schmidhamer, geb. Amboina 3 juli 1836, overl. ald. 2 maart 1837.

8. Frederika Carolina Schmidhamer, geb. Amboina 30 aug. 1837, overl. ald. 31 aug. 1837.

9. Gotlieb Frederik, volgt Illd.

10. Christina Frederika Schmidhamer, geb. Amboina [1840], overl. Batavia 31 juli 1889, tr. Muntok

(Banka) 8 juli 1862 Reinier de Adelhart Toorop, geb. Pekalongan 19 sept. 1833, hoofdadministrateur bij

de tinwinning, overl. Batavia 23 okt. 1907, zn. van Johannes Bernardus Toorop en Anthonetta Claudina

Hornoff.

11. Carel Diederich Schmidhamer, geb. Amboina 1 sept. 1841, overl. ald. 5 febr. 1843.

Uit het vijfde huwelijk:

12. Henrietta Leonora Schmidhamer, geb. Amboina 13 febr. 1844, overl. ald. 2 mei 1871, tr.

Amboina 9 nov. 1867 Willem Platt, geb. Makassar 18 sept. 1845, overl. Amboina 11 mei 1889, zn. van

Lodewijk Platt (ten rechte Ludwig Wilhelm Hopfenblatt) enSusanna Elisabeth Blaset, hij hertr. Amboina

11 dec. 1886 Carolina Pijman.

13. Johan Frederik Schmidhamer, geb. Amboina 24 april 1845, overl. ald. 28 april 1846.

lila. George Frederik Schmidhamer, ged. Amboina 23 april 1820, oud 8 maanden, klerk ter

magistratuur te Amboina, overl. ald. 16 okt. 1847, tr. Amboina 2 dec. 1843 Maria Frederika Hitland,

geb. Amboina 15 mei 1822, overl. Kediri 7 febr. 1903, dr. van Maria Hitland, zij hertr. Amboina

8 nov. 1856 Frederik Cornelis Mossembekker.

62

Uit dit huwelijk:1. Adriaan Leonardus Schmidhamer, geb. Amboina [1842], overl. ald. 22 nov. 1854, oud 12 jaar.

2. Sophia Carolina Schmidhamer, geb. Amboina 26 maart 1844, overl. ald. 24 okt. 1873, tr.

Amboina 29 juli 1864 Abraham Hubertus van Gent, geb. Saparoea 26 april 1843, ondermeester bij de Gouvernements 2e Lagere School te Amboina, overl. ald. 12 dec. 1868, zn. van Johan Lucas van Gent en Anna Regina Pietersz.

Hieruit de familie Schmidhamer van Gent.

Haar zoons:

a. George Frederik Schmidhamer, geb. Amboina 26 jan. 1870, overl. ald. 16 okt. 1873.

b. Leonard Albertus Schmidhamer, geb. Amboina 23 jan. 1873.

3. Carolus Anthonie Schmidhamer, geb. Amboina 21 febr. 1846, overl. ald. 3 juli 1846.

Illb. Leonard Everardus Schmidhamer, geb. Amboina 20 maart, ged. ald. 15 april 1829, Ie klerk ter

Algemene Secretarie van Ned.-Indië, overl. Batavia 8 juli 1873, tr. Buitenzorg 18 sept. 1869

Jkvr. Johanna Gerardina Goldman, geb. Pasoeroean 20 aug. 1836, overl. Buitenzorg 7 aug. 1914, dr.

van Jhr. Johannes Gerardus Goldman en Henrietta Francina Maria Barrett3\

Uit dit huwelijk:

1. Johanna Francina Leonora Schmidhamer, geb. Buitenzorg 2 febr. 18664), overl. Toeban

(Rembang) 15 maart 1902, tr. Padang 27 aug. 1892 Johannes Wilhelmus Goldman, geb. Tegal 13 juli

1865, commies Ie kl. Post- en Telegraafdienst in Ned.-Indië, overl. Buitenzorg 17 april 1937, zn. van

Willem George Goldman en --, hij hertr. Buitenzorg 12 april 1928 de inlandse vrouw Neah.

Haar zoon [ongetwijfeld bij haar latere echtgenoot]:

Willem George Schmidhamer, geb. Padang 19 jan. 1889, overl. ald. 25 maart 1890.

2. Albert Christiaan Everhard, volgt IVa.

3. Jonni Alexander Constantijn Schmidhamer, geb. Batavia 1 dec. 1873, overl. ald. 9 juni 1888.

IVa. Albert Christiaan Everhard Schmidhamer, geb. Buitenzorg 8 jan. 1869, onderopzichter bij

Staatsspoorwegen, eervol ontslagen 14 maart 1913, overl. Buitenzorg 6 nov. 1923, tr. Soekaboemi

(Preanger Reg.) 14 aug. 1910 de Chinese vrouw Nona, geb. Serpong (Tangerang, Batavia) 8 jan. 1879,

vertrekt met de "Willem Ruys" 19 april 1958 naar Nederland, dr. van Tan Kim Ek en Otjie.

Zijn aanvankelijk erkende kinderen5):

1. Karel Frits, volgt Va.

2. Willy Emile Schmidhamer, geb. Poerwakarta (Krawang) 27 aug. 1904, laborant Ie kl. bij het

Veeartsenijkundig Laboratorium, vermist in de Wijnkoopsbaai medio okt. 1931.

3. Frans Albert Schmidhamer, geb. Bandoeng 17 april 1906, overl. Eindhoven 13 dec. 1981, tr.

Bandung 10 febr. 1959 Caroline Augustine Croes, geb. Bandoeng 10 aug. 1915, overl. Valkenswaard

3 okt. 1985, dr. van Louis Croes en Josephine Louise Latumahina.

4. Johan Dirk Schmidhamer, geb. Bandoeng 2 mei 1907, treincontroleur bij Staatsspoorwegen,

opteert Bogor 24 dec. 1951 voor de Indonesische nationaliteit, tr. Buitenzorg 30 sept. 1948 Margo

Hübner, geb. Semarang 4 dec. 1905, overl. Bogor 15 okt. 1972, dr. van Diederik Constantijn Geraldus

Hübner en de inlandse vrouw Corry Naatje en gesch. echtg. van Johannes Jozef Hendrik de Haas.

5. Leonard Theodor, volgt Vb.

6. Jenny Jeanne Schmidhamer, geb. Buitenzorg 23 april 1912, overl. Utrecht 20 juli 1991, tr.

Buitenzorg 24 aug. 1938 Hendrik van Duiken, geb. 1908.

7. Nettij Gerardina Schmidhamer, geb. Buitenzorg 13 sept. 1914, overl. Heerlen 5 mei 1962, tr.

Brebes (Tegal) 7 mei 1941 Henry John Fredriksz, geb. Sampang (W.-Borneo) 9 febr. 1911, overl.

Brunssum 15 april 1995, zn. van Willem Fredriksz en Paulina Elisabeth Jonckx en gesch. echtg. van

Henriette Magdalena Raab.

8. Tilly Jeannette Schmidhamer, geb. Buitenzorg 30 dec. 1916, tr. Buitenzorg 20 april 1946

Thommé Gerardus van Duiken, geb. Tjibadak (Batavia) [1912], sergeant art. K.N.I.L., zn. van

Ferdinand van Duiken en de inlandse vrouw Satinah.

9. Eddy Herit, volgt Vc.

10. Evy Elisabeth Schmidhamer, geb. Buitenzorg 17 sept. 1921, vermeld in dec. 1950 als employee

van een apotheek te Bogor.

63

Va. Karel Frits Schmidhamer (ex matre de inlandse vrouw Jasmin), geb. Banjoewangi (Besoeki)27 okt. 1900, vermeld in 1947 als korporaal K.N.I.L., tr. Buitenzorg 16 april 1947 de inlandse vrouw

Patimah, geb. Dramaga (Buitenzorg) [1909], dr. van Tolib en Anti.

Uit dit huwelijk:

1. Albert Karel Schmidhamer, geb. Tjibadak (Batavia) 28 juni 1942.

2. Janny Schmidhamer, geb. Tjibadak 8 maart 1945.

Vb. Leonard Theodor Schmidhamer, geb. Cheribon 11 dec. 1909, boekhouder Ie kl. bij Staatsspoorwegen,

overl. Eindhoven 14 jan. 1983, tr. Bandoeng 6 jan. 1938 Carolina Johanna Geelhoed, geb.

Koetoardjo (Kedoe) 21 juli 1908, overl. Valkenswaard 2 nov. 1977, dr. van Izaak Theodorus Geelhoed

en Sophie Gedeh.

Uit dit huwelijk:

1. Everhard Theodorus Willy Schmidhamer, geb. Bandoeng 17 okt. 1938, tr. [Doortje] van Houts.

2. Martinus Eddy Frans Schmidhamer, geb. Bandoeng 22 juli 1940.

3. Albert Leonard Jan Schmidhamer, geb. Bandoeng 17 nov. 1941, overl. ald. 28 mei 1947.

4. Maria Carolina Jenny Schmidhamer, geb. Bandoeng 5 april 1948, tr. Valkenswaard 27 nov. 1970

H.A.J. Hover.

Vc. Eddy Herit Schmidhamer, geb. Buitenzorg 19 juli 1919, ambtenaar P.T.T., overl. Nijmegen

9 aug. 1989, tr. Bogor 2 jan. 1957 Ilse Schrijn, geb. Bandoeng 7 april 1927, eerder gehuwd met

— Maringka.

Uit dit huwelijk:

1. Ellen Elisabeth Schmidhamer, geb. Bogor 17 aug. 1957.

2. Maudi Anna Schmidhamer, geb. Bogor 20 febr. 1959.

IIIc. Albert Godlieb Schmidhamer, geb. Amboina 23 febr., ged. ald. 29 mei 1830, klerk en

venduschrijver te Amboina, waarnemend opziener van Boeroe 1860, secretaris en boekhouder bij de

weeskamer van Amboina 29 maart 1861, commies ter magistratuur ald. 21 febr. 1867 eervol ontslagen

I juli 1874, overl. Amboina 23 dec. 1874, tr. Amboina 8 juli 1852 Adriana Wilhelmina Bernard, geb.

Amboina [1825], overl. Amboina 18 juli 1903, oud 78 jaar, dr. van Jacobus Bernard en Albertina

Ferdinandus.

Uit dit huwelijk:

1. Carel Frederik Godlieb Schmidhamer, geb. Amboina 21 maart 1853, overl. ald. 26 okt. 1854.

2. Anna Carolina Schmidhamer, geb. Amboina 21 aug. 1854, overl. overl. Bandoeng 27 jan. 1944,

tr. Ie Siboga (Tapanoeli) 29 okt. 1868 (door echtsch. ontb.) Jacob Adriaan Woutersz, geb. Middelburg

II febr. 1836, vertrekt als soldaat met het schip "Cadsandria" 30 dec. 1857 naar Indië, aangekomen te

Batavia en ingedeeld bij het 12e bat. inf. 13 april 1858, korporaal 21 maart 1859, overgegaan naar het

l l e bat. 1 april 1859, overgegaan als sergeant naar de Militaire School 1 juli 1859, adjudantonderofficier

bij het 7e bat. inf. 6 juli 1861, 2e luitenant 19 febr. 1862, overgeplaatst naar het 16e bat.

inf. 25 nov. 1862, overgeplaatst naar het garnizoensbat. van Sumatra's Westkust 19 aug. 1865, le

luitenant 31 juli 1868, overgeplaatst naar het 3e bat. inf. 9 maart 1870, tweejarig verlof naar Nederland

verleend 6 aug. 1870, keert met het schip "Packet" terug naar Indië 11 sept. 1872, geplaatst bij het 9e

bat. inf. 14 sept. 1872, overgeplaatst naar het garnizoensbat. van Riouw 22 april 1873, kapitein 24 maart

1875, overl. Magelang (Kedoe) 11 dec. 1877, zn. van Jacob Pieter Woutersz en Maria Catharina Noé;

tr. 2e Amboina 31 juli 1873 Petrus Carli, geb. Djokjakarta 16 mei 1839, majoor inf. O.I.L., overl.

Bandoeng 23 maart 1933, zn. van Johan Carli en Josina Kladowits (Justina Kladowitz)6).

3. Philip Gerard, volgt IVb.

4. Magdalena Wilhelmina Schmidhamer, geb. Amboina 9 aug. 1857, overl. ald. 10 nov. 1915.

IVb. Philip Gerard Schmidhamer, geb. Amboina 3 mei 1856, majoor inf. O.I.L., overl. Djokjakarta

7 juli 1918, tr. Amboina 2 sept. 1884 Cornelia Petronella Anthonetta de Groot, geb. Soerabaja 13 jan.

1865, overl. 's-Gravenhage 6 nov. 1920, dr. van Johannes Pieter Maurits de Groot en Johanna

Magdalena Anthoinetta Bernard.

Uit dit huwelijk:

64

1. Theodora Charlotta Schmidhamer, geb. Amboina 8 febr., erkend ald. 29 juli 1884, ged. Amboina20 dec. 1885, commies bij Staatsspoorwegen, overl. [1945].

Haar dochter:

Sonja Schmidhamer, geb. - 2 mei 1926, overl. Bandoeng 30 juni 19327).

2. Albert Maurits Gerard, volgt Vd.

3. Anthoinetta Angelica Wilhelmina Magdalena Schmidhamer, geb. Amboina 16 aug. 1886, ged.

ald. 2 april 1888, hulponderwijzeres aan de school te Soemenep (Madoera) 1907, onderwijzeres 3e kl.

aan de Openbare Europese 3e Lagere School te Soerakarta 1914, eervol ontslagen 1921, tijdelijk

werkzaam gesteld als hoofdonderwijzeres aan de Europese Lagere Meisjesschool te Bandoeng 1930,

eervol ontslagen 1935, overl. Zuidlaren 13 jan. 1973, tr. Utrecht 8 sept. 1920 Willem Carl Krachun Ott,

geb. Semarang 6 jan. 1879, employé Bataafsche Petroleum Mij. te Balikpapan, overl. Semarang 1 mei

1945, zn. van Ludwig Emmerich Krachun Alexander Ott en Wilhelmina Geertruida Cornelia Bernardus.

4. Gotlieb Frederik Karel, volgt Ve.

5. Karel Willem Bernhard, volgt Vf.

6. Philip Gerard Schmidhamer, geb. Malang (Pasoeroean) 2 maart 1890, overl. ald. 14 okt. 1890.

7. Adolf Alexander Schmidhamer, geb. Batavia 8 sept. 1893, ged. Amboina 17 jan. 1897, ambtenaar

4e kl. inkomende en uitgaande rechten en accijnzen, overl. Semarang 10 maart 1920.

Vd. Albert Maurits Gerard Schmidhamer, geb. Amboina 11 juli, ged. ald. 20 dec. 1885, majoor inf.

O.I.L., overl. Bangkalan (Madoera) 2 mei 1932, tr. Teteringen 20 juni 1911 Marguerite Maria Edouard

Telders, geb. Brielle 25 april 1888, overl. Brussel 12 nov. 1944.

Uit dit huwelijk:

Elly Antoinette Philippine Schmidhamer, geb. Semarang 16 maart 1912, overl. Hattem 7 mei 1980,

tr. Batavia 16 nov. 1937 Barend Bernard Ziesel, geb. Boekatedja (Banjoemas) 1 juli 1910, gemeenteambtenaar

te Hattem, overl. Zwolle 3 april 1992.

Ve. Gotlieb Frederik Karel Schmidhamer, geb. Amboina 27 juli 1887, ged. ald. 2 april 1888, overl.

Dordrecht 8 dec. 1967, tr. Batavia 12 dec. 1919 (echtsch. ingeschr. ald. 18 dec. 1931) Geertruida

Clasina de Graaf, geb. Hoorn 2 april 1893, woont jan. 1951 te 's-Gravenhage; in sept. 1951 te Sydney.

Uit dit huwelijk:

Philip Karel, volgt VI.

VI. Philip Karel Schmidhamer, geb. a/b stoomschip "Prinses Juliana" 7 jan. 1924, vermeld in sept.

1951 als vliegtuiginstrumentmaker te Bandung, tr. Bandoeng 22 okt. 1948 (echtsch. ingeschr. ald.

22 mei 1950) Hannie van Straalen, geb. Bandoeng 26 juli 1928.

Uit dit huwelijk:

1. Sonja Tineke Schmidhamer, geb. Bandoeng 18 maart 1947.

2. Johanna Louisa Adriana Schmidhamer, geb. Hoorn 30 april 1950.

Vf. Karel Willem Bernhard Schmidhamer, geb. Amboina 23 sept. 1888, kapitein inf. O.I.L., overl.

Amsterdam 31 dec. 1943, tr. Djokjakarta 5 april 1922Barendina Elisabeth Schravesande, geb.

Modjokerto (Soerabaja) 8 jan. 1900, overl. Bussum 9 juli 1985, dr. van Wijnand Everardus

Schravesande en Jeannette de Leau en gesch. echtg. van Dirk Baldus Jan Kievits, zij tr. 3e Laren 6 okt.

1947 (echtsch. ingeschr. Bussum 13 febr. 1980) Pieter Hofman.

Uit dit huwelijk:

1. Gertrude Schmidhamer, geb. Magelang (Kedoe) 1 jan. 1923, overl. Rotterdam 11 juli 2000, tr.

Rotterdam 17 aug. 1944 Hendrik Braat, geb. Delft 11 juni 1918, stafdirecteur Paktrans B.V., hon.

consul-generaal van Japan, overl. Rotterdam 22 sept. 1984, zn. van Willem Braat en Eduarda Thalia

Verkade.


2. Willy Schmidhamer, geb. Soerabaja 16 okt. 1926, diëtiste en maatschappelijk werkster, overl.

Deventer 3 juni 1965.

Illd. Gotlieb Frederik Schmidhamer, geb. Amboina 6 dec. 1838, Ie klerk op het residentiekantoor

van Bengkalis (Oostkust van Sumatra), tevens fungerend havenmeester ald. 1876, commies op het

residentiekantoor van Tegal 1879, gepensioneerd 1 febr. 1881, overl. Kediri 3 sept. 19048), tr. Ie Riouw

18 april 1863 (door echtsch. ontb.) Amelina Carolina Bodestijne, geb. Singapore 12 maart 1847, overl.

Soekaboemi (Preanger Reg.) 23 april 1919, zij hertr. Soekaboemi 14 aug. 1879 Friedrich Wilhelm

65

Klicks; tr. 2e Bengkalis 7 sept. 1878 (door echtsch. ontb. Tegal 19 maart 1898) Anne Marie ConstanceLempe, geb. Bennebroek —, overl. ?, dr. van Adam Johan Louis Lempe en Caroline Marie Pauchet;

tr. 3e Tegal 25 nov. 1898 de inlandse Christenvrouw Nalia, bij de doop genaamd Nelly, geb. Deli

17 okt. 1868, woont febr. 1952 te Modjokerto (Surabaja).

Uit het tweede huwelijk:

1. Frederika Carolina Schmidhamer, geb. Tegal 21 dec. 1879, overl. ald. 25 dec. 1879.

2. Frederika Carolina Schmidhamer, geb. Tegal 21 dec. 1881.

3. Carl Cornelis Lodewijk Schmidhamer, overl. Tegal 28 nov. 1883

Zijn nooit erkende kinderen, maar wel van zijn latere - derde - echtgenote:

4. Maria Frederika Schmidhamer, geb. Tegal 1 okt. 1885, vertrekt 4 nov. 1955 met de "Sibajak"

naar Nederland, overl. Zeist 18 maart 1956, tr. Modjokerto (Soerabaja) 15 juni 1918 Christoffer Onno

Bos, geb. Groningen 25 dec. 1891, assistent-apotheker, overl. Modjokerto 17 juli 1920.

5. George Frederik, volgt IVc.

6. Gothlieb Frederik Carolus, volgt IVd.

7. Anna Albertina Christina Schmidhamer, geb. Tegal 5 nov. 1895, overl. Rotterdam 2 juni 1961,

tr. Ie Djokjakarta 31 jan. 1927 (door echtsch. ontb. Batavia 27 nov. 1931) Josephus Antonius Johannes

Kloppenburg, geb. Semarang 6 sept. 1900, overl. ?, zn. van Herman Petrus Kloppenburg en Johanna

Maria Carolina Versteegh, hij hertr. Annie Elisabeth Agerbeek; tr. 2e Batavia 28 juli 1936 Carel

Heinrich Boermeester, geb. Rotterdam 6 juli 1905, werktuigkundige Kon. Paketvaart Mij., schade-expert

bij de scheepvaartinspectie, overl. Middelburg 18 april 1976, zn. van August Ferdinand Boermeester en

Lijntje Pieternella van de Ree, hij hertr. Rotterdam 24 aug. 1964 Jacoba Adriaansen.

Uit het derde huwelijk:

8. Henriette Elisabeth Eleonora Schmidhamer, geb. Tegal 10 jan. 1899, overl. Haarlem 10 dec.

1986, tr. Modjokerto (Soerabaja) 1 sept. 1921 Jan Hendrik Fikkert, geb. Enschede 18 nov. 1897,

vermeld in april 1950 als employé N.V. Borneo-Sumatra Handel Maatschappij te Djakarta, overl.

Haarlem 30 juni 1974, zn. van Jannes Hendrik Diederik Fikkert en Jantje Kisjes.

IVc. George Frederik Schmidhamer, geb. Tegal 4 okt. 1888, gelijkgesteld met Europeanen blijkens

Indisch Staatsblad 1916/718, overl. Modjokerto (Soerabaja) [overlijdensakte 1950/2].

Zijn erkende zoon bij de inlandse vrouw Soemati:

Albertus Maurits Schmidhamer, geb. Kandangan (Paree, Kediri) 12 juli 1932.

IVd. Gothlieb Frederik Carolus Schmidhamer, geb. Tegal 13 nov. 1894, gelijkgesteld met

Europeanen blijkens Indisch Staatsblad 1917/226, overl. Batavia 7 mei 1947.

Zijn erkende zoons bij de inlandse vrouw Wasinem:

1. George Johan, volgt Vg.

2. H.J. Schmidhamer, geb. - 16 juli 1923, overl. Paree (Kediri) 28 juni 19259).

3. Alexander Frederik Philippus Schmidhamer, geb. Kandangan (Paree, Kediri) 25 juni 1932,

werkzaam op een suikerfabriek te Djombang (Surabaja), tr. Surabaja 25 okt. 1957 Bramien Israël, geb.

Djokjakjarta 14 aug. 1932, overl. Djombang 16 aug. 1989, niet erkende dr. van Christoffel Thomas

Israël en de inlandse vrouw Ginem10).

Vg. George Johan Schmidhamer, geb. Kediri 23 aug. 1921, opzichte bij een suikerfabriek, evangelist,

overl. Hoogeveen 17 mei 1987, tr. Bandoeng 27 mei 1949 Caroline Elize Hauber, geb. Tandjong Pinang

(Riouw) 13 april 1932.

Uit dit huwelijk:

1. Emanuel Gothlieb Hendrik Schmidhamer, geb. Semarang 17 nov. 1949.

2. Johannes Daniel George Schmidhamer, geb. Modjokerto (Surabaja) 20 maart 1951, tr. Sneek

5 juli 1974 Leslie Joan van Stralendorff.

3. Elizabeth Georgine Schmidhamer, geb. Modjokerto 22 febr. 1954, tr. Hoogeveen 5 maart 1976

F.J. Keijner.

4. Esther Schmidhamer, geb. Modjokerto 6 juni 1955, tr. Hoogeveen 30 dec. 1976 H. Wulffraat.

5. Magdalena Schmidhamer, geb. Surabaja 5 nov. 1956.

66

6. Eli Caroline Schmidhamer, geb. Surabaja 21 sept. 1958.7. Bathseba Schmidhamer, geb. Situbondo (Besuki) 14 dec. 1960, tr. Hoogeveen 16 juli 1980

G. Gebert.

8. Maria Schmidhamer, geb. Djember (Besuki) 19 jan. 1962.

Vooralsnog kunnen niet geplaatst worden:

Amalia Victoria Schmidhamer, geb. Batavia 19 juli 1875 [RA 1876, 222].

Amalia Victoria Schmidhamer, overl. Batavia 17 sept. 1876, begr. voor rekening van WillemConstantijn de Val [Collectie Bloys van Treslong Prins].

Frits Frederik Schmidhamer, overl. Soekapoera (Preanger Reg.) 31 aug. 1892 (k) [RA 1894, 411].

Henri Schmidhamer, overl. Batavia 5 mei 1909 [RA 1910, 121].

[BS 1909, 30: Henri Schmithamer, overl. in het Diakonessengesticht te Tjikini, oud 28 jr., geb. te

Semarang (niet gevonden in RA), nadere gegevens de aangevers onbekend]

Sara Elisabeth Everhardina Schmidthamer, geb. ?, overl. Telok Betong (Lampongse Distr., Z.-Sumatra)20 aug. 1887 [RA 1889, 397: Schmidhamer].

Haar kinderen:

1. Paul Eugène Nicolaas Schmidthamer, geb. Batavian), overl. ald. 22 dec. 1880, oud 4 mnd.

[RA 1882, 297: Schmidhamer; BS 1880, 241: Schmidthamer].

2 Paul Pierre Marie Schmidthamer, geb. Batavia 18 jan. 1882.

3. Hendrik Jacques Schmidthamer (tweeling met voorgaande), geb. Batavia 18 jan. 1882, overl. ald.

19 jan. 1882.

4. Adelio Signorettano Schmidthamer, geb. Batavia 24 febr. 1885, overl. ald. 13 jan. 1886

[RA 1887, 313: Schmidhamer; BS 1886, 6: Schmidthamer].

[Zij woonde ten huize van Paul Willem Albert de Koek, tevens aangever van het overlijden van kind

1, 3 en 4, geb. Batavia 23 sept., erkend Serang (Bantam) 14 dec. 1858, van 1880-1886 vermeld als

klerk ter griffie van de Raad van Justitie te Batavia, overl. Buitenzorg 26 dec. 1910, hij tr. — 6 okt.

1890 Jkvr. Louise Caroline Elisabeth Goldman, geb. Amboina 5 febr. 1867, overl. Buitenzorg

23 okt. 1929, dr. van Jhr. Wilhelm Christiaan Franfois Goldman en Jkvr. Maria Henrietta FrancinaGoldman en gesch. echtg. van Jan Lodewijk ten Cate].

noten:

1) Zijn grafschrift vermeldt hem als C.F. Schmidthamer, zie: P.A. Christiaans, Genealogische bronnen betreffende

Europeanen te Ambon ('s-Gravenhage 1991) [Bronnenpublikaties van de Indische Genealogische Vereniging; 1], 162.

2) Haar grafschrift vermeldt haar als J.S. Schmidthamer geb. Feij, zie: P.A. Christiaans, Genealogische bronnen betreffende

Europeanen te Ambon ('s-Gravenhage 1991) [Bronnenpublikaties van de Indische Genealogische Vereniging; 1], 161.

3) Nederland's Adelsboek 83 (1993), 317.

4) RA 1867, 33: Johanna Francina Leonora Goldman, geb. Buitenzorg 2 febr. 1866.

5) Blijkens RA 1907, 82 erkende Albert Christiaan Everhard Schmidhamer de volgende kinderen, allen ingeschreven te

Trenggalek (Kediri): Karel Frits Schmidhamer, geb. 27 okt. 1900; Willy Christiaan Schmidhamer, geb. 28 aug. 1904;

Frans Everhard Schmidhamer, geb. 27 april 1906.

Vervolgens erkende hij blijkens RA 1911, 82 de kinderen, allen ingeschreven te Soekaboemi (Preanger Reg.): Willy

Emilie Schmidhamer, geb. 27 aug. 1904; Frans Albert Schmidhamer, geb. 17 april 1906; Johan Dirk Schmidhamer, geb.

2 mei 1907 en Leonard Theodor Schmidhamer, geb. 11 dec. 1909.

Opvallend is dat Willy Christiaan (van Trenggalek) en Willy Emile (van Soekaboemi) nagenoeg dezelfde geboortedatum

heeft en dat geldt ook voor Frans Everhard (van Trenggalek) en Frans Albert (van Soekaboemi).

6) Antwoord Carli in de 'Vragenrubriek' van De Indische Navorscher4 (1991), 158.

7) E.J.C. Boutmy de Katzmann, Grafschriften van Europeanen in Nederlandsch-Indië ('s-Gravenhage 1993) [Bronnenpublikaties

van de Indische Genealogische Vereniging; 5], 73.

8) P.C. Bloys van Treslong Prins, Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden betreffende Europeanen op Java

(Batavia 1935) H, 237.

9) P.C. Bloys van Treslong Prins, Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden betreffende Europeanen op Java

(Batavia 1938) ffl, 342.

10) P. Kal, Het geslacht Israël uit Djokjakarta, in: De Indische Navorscher 6 (1993), 69 en 74.

11) Mogelijk identiek met Eugène Paul Eduard de Koek, geb. Batavia 12 sept. 1880 [RA 1881, 241].

 • Constantijn de Val [Collectie Bloys van Treslong Prins].
 • 20 aug. 1887 [RA 1889, 397: Schmidhamer].
 • [RA 1887, 313: Schmidhamer; BS 1886, 6: Schmidthamer].
 • 2) Haar grafschrift vermeldt haar als J.S. Schmidthamer geb. Feij, zie: P.A. Christiaans, Genealogische bronnen betreffende Europeanen te Ambon
 • 4) RA 1867, 33: Johanna Francina Leonora Goldman, geb. Buitenzorg 2 febr. 1866.
 • Vervolgens erkende hij blijkens RA 1911, 82 de kinderen, allen ingeschreven te Soekaboemi (Preanger Reg.): Willy
 • Opvallend is dat Willy Christiaan (van Trenggalek) en Willy Emile (van Soekaboemi) nagenoeg dezelfde geboortedatum
 • (1991), 158. 7) E.J.C. Boutmy de Katzmann, Grafschriften van Europeanen in Nederlandsch-Indië (s-Gravenhage 1993) [Bronnenpublikaties
 • (Batavia 1935) H, 237. 9) P.C. Bloys van Treslong Prins, Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden betreffende Europeanen op Java
 • 11) Mogelijk identiek met Eugène Paul Eduard de Koek, geb. Batavia 12 sept. 1880 [RA 1881, 241].

 • Dovnload 73.6 Kb.