Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Ieders mond gezond

Dovnload 0.57 Mb.

Ieders mond gezondPagina1/4
Datum31.10.2017
Grootte0.57 Mb.

Dovnload 0.57 Mb.
  1   2   3   4

Een begeleid preventief en curatief mondzorgtraject voor hoog-risico groepen: “IEDERS MOND GEZOND”: Projectfiche

  1. Inleiding

Hoogopgeleide en welstellende personen leven langer en in betere gezondheid dan mensen in kansarmoede1. Dit impliceert de aanwezigheid van een zekere vorm van sociale ongelijkheid en onrechtvaardigheid. Ook in mondgezondheid doet ditzelfde maatschappelijk fenomeen zich voor. Mondgezondheidsproblemen hebben een belangrijk aandeel, daar het 3.9 miljard mensen treft wereldwijd. Bovendien is onbehandeld tandbederf in het volwassen gebit de meest voorkomende infectieziekte ter wereld2. Nochtans is deze aandoening allesbehalve evenredig verdeeld: socio-economische ongelijkheden in mondzorg met een sociale gradiënt zijn duidelijk aanwezig in de meeste landen, en zelfs sterker in de meer welvarende landen, zoals België3.

Ongelijkheden in mondzorg beperken zich niet louter tot de mondgezondheid, maar ook tot het mondgezondheidsgedrag, zoals het poetsen van de tanden4. Men zou dit verkeerdelijk kunnen vertalen als een kwestie van vrije keuze, waarbij de verantwoordelijkheid voor een slechtere mondgezondheid volledig bij de persoon in kansarmoede wordt gelegd, als logisch gevolg van zijn of haar slechte mondhygiëne. Nochtans is duidelijk aangetoond dat ook het mondgezondheidsgedrag in grote mate afhankelijk is van het sociale netwerk van de persoon, gedefinieerd als het ‘sociaal kapitaal’5. Dit sociaal kapitaal kan een bufferende werking uitoefenen tegen de negatieve effecten van socio-economische gezondheidsverschillen: Het heeft een directe invloed op gedrag (voedingspatroon, rookgedrag en lichaamsbeweging), psychologie (coping en zelfredzaamheid) en fysiologie (stress respons en immuunafweer)6.

Om sociale ongelijkheden in (mond)gezondheid te reduceren, is nood aan een vernieuwde aanpak. De oude, op kennis gebaseerde opvoedingsprogramma’s blijken niet afdoende7, en kunnen zelfs de sociale kloof vergroten door het zogenaamde Mattheüseffect, waarbij de sociaal sterkere groepen meer profiteren van gezondheidscampagnes dan de meer kwetsbare groepen8. Gezondheidspromotie dient aansluiting te vinden bij de leefwereld van hoog-risicogroepen en rekening te houden met beïnvloedende omgevingsfactoren. Het ‘Institute of Medicine report’ (2000) stelt immers met klem dat het ‘onredelijk is te verwachten dat mensen gemakkelijk hun gedrag zullen veranderen, wanneer er zo veel sociale, culturele en fysische omgevingsfactoren samenspannen tegen zulke gedragsveranderingen”9. Er is nood aan interdisciplinaire samenwerking, niet enkel tussen zorgverleners, maar ook in samenspraak met lokale actoren en welzijnsorganisaties om gezamenlijk de strijd te voeren tegen sociale ongelijkheden.


  1. Doelstellingen en visie

In dit project, “Ieders Mond Gezond”, beogen de Maatschappelijke Tandheelkunde UGent en de stuurgroep mondzorg van de stad Gent, in samenspraak met verschillende partnerorganisaties, gezondheidsdiensten en lokale tandartsen, een begeleid preventief en curatief mondzorgtraject uit te voeren, waarbij gezinnen uit kansengroepen door iemand van de partnerorganisaties (een ervaringsdeskundige ‘coach’, die kan rekenen op opleiding, ondersteuning en begeleiding vanuit het project), gedurende twee jaar begeleid worden bij hun mondzorgplan. Deze begeleiding includeert de ondersteuning van preventief (mond)gezondheidsgedrag en het toeleiden naar en onderhouden van regelmatige professionele zorg bij een vaste tandarts.

Het wetenschappelijk luik van dit project wil nagaan wat de impact is van een nieuwe zorg ondersteunende methodiek op de mondgezondheid en het mondgezondheidsgedrag van de doelgroep. Op deze wijze wordt noodzakelijke evidence aangebracht om op structurele wijze mondzorgcoaches te kunnen integreren in de werking van organisaties die met kansengroepen werken.De bewijskracht wordt bekomen door het uitvoeren van een gerandomiseerde gecontroleerde studie. Hiertoe worden individueel gecoachte deelnemers uit de interventiegroep vergeleken met participanten uit de controlegroep bij wie enkel gescreend wordt en een verwijsbrief meegegeven wordt voor verdere tandheelkundige behandeling. Met deze vergelijking wordt nagegaan of dit individueel zorgtraject leidt tot een verbeterde mondgezondheid en mondgezondheidsgedrag en een betere levenskwaliteit, en of de baten opwegen tegenover de meerkost.  1. Organigram: Wie is wie en wie doet wat?

A. Stuurgroep mondzorg

De Stuurgroep Mondzorg wordt ondersteund door het Departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid van de Stad Gent. De coördinator van deze stuurgroep is mevrouw Lisa Moerman (Lisa.Moerman@stad.gent ). De taak van deze stuurgroep bestaat erin de verschillende mondzorg-gerelateerde projecten in Gent te coördineren en logistiek te ondersteunen. Zij kan vanuit haar expertise partnerorganisaties aanreiken om in te stappen in ‘Ieders Mond Gezond’. Vanuit de stuurgroep zullen ook alle tandartsen uit de regio Gent uitgenodigd worden om deel te nemen aan dit project.

Volgende organisaties zijn vertegenwoordigd in de Stuurgroep Mondzorg:

-Stad Gent
-Universiteit Gent (Maatschappelijke Tandheelkunde)
-Gentse Wijkgezondheidscentra
-CLB’s
-vzw Jong
-vzw De Tinten
-Kind en gezin
-Vertegenwoordiging van de lokale tandartsen


B. Universiteit Gent

De eenheid Maatschappelijke Tandheelkunde van de vakgroep Tandheelkunde, Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, is verantwoordelijk voor het wetenschappelijk luik van het project. Hoofdonderzoeker en contactpersoon is tandarts Martijn Lambert (Martijn.Lambert@Ugent.be), begeleid door Prof. Em. Dr. Jackie Vanobbergen (Jacques.Vanobbergen@UGent.be) en Prof. Dr. Luc De Visschere (Luc.Devisschere@Ugent.be).Drs. Martijn Lambert Prof. Dr. Jackie Vanobbergen Prof. Dr. Luc De Visschere

De universiteit Gent staat in voor de organisatie van de opleiding en de begeleiding en ondersteuning van de mondzorgcoaches, alsook voor de opleiding van de deelnemende tandartsen. Aan deze opleiding zijn op regelmatige basis intervisies verbonden om eventuele moeilijkheden te rapporteren. Een gedetailleerd verloop van deze opleiding en de intervisies wordt verderop in dit draaiboek gegeven.

Partnerorganisaties staan bij vragen en moeilijkheden steeds in rechtstreeks contact met Martijn Lambert, die hen hierin steeds zal begeleiden.

Alle deelnemende huishoudens (interventie en controle) worden ter plaatse (in de organisatie of thuis) gescreend m.b.v. een mobiele tandarts unit door een team van getrainde en gekalibreerde tandartsen. Deze screening bestaat uit een mondonderzoek en een bevraging. Op basis van deze gegevens zal een persoonlijke risico inschatting worden uitgevoerd voor cariës en parodontale aandoeningen en een verwijsbrief worden opgesteld voor de behandelende tandarts. De verwerking en verdere analyse van alle gegevens, met respect voor de privacy, zal ook door onderzoekers van de Maatschappelijke tandheelkunde uitgevoerd worden. Deze screening wordt jaarlijks herhaald voor alle deelnemers over een totale periode van twee jaar.

  1   2   3   4

  • ‘sociaal kapitaal’ 5
  • Doelstellingen en visie
  • Organigram: Wie is wie en wie doet wat A. Stuurgroep mondzorg
  • B. Universiteit Gent

  • Dovnload 0.57 Mb.