Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Illustraties/ (voor)beelden/ citaten ten dienste van de overdracht van de bijbelse boodschap

Dovnload 301.99 Kb.

Illustraties/ (voor)beelden/ citaten ten dienste van de overdracht van de bijbelse boodschapPagina1/10
Datum28.10.2017
Grootte301.99 Kb.

Dovnload 301.99 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


ILLUSTRATIES – (VOOR)BEELDEN - CITATENILLUSTRATIES/ (VOOR)BEELDEN/ CITATEN

ten dienste van de overdracht van de bijbelse boodschap

(Sprokkelhout)


Inhoud van dit bestand

In dit bestand zijn opgenomen: illustraties/ (voor)beelden/ citaten (vooral uit recente literatuur) ten dienste van de overdracht van de boodschap van de Schrift (in prediking; evangelisatie/ zending). De illustraties/ (voor)beelden/ citaten zijn gerubriceerd naar items die in de prediking en bij persoonlijke Bijbelstudie steeds terugkeren. A.w.= aangehaald werk (zie literatuurlijst aan het eind).


De items zijn:

blz. blz


1. De grootheid van God (4) 15.Christelijk leven (56)

2. Jezus Christus,Zoon van God, 16.Godsvrucht (59)

de Redder (ICHTHUS) (6) 17.Geestelijke opwekking (64)

3. God de H.Geest(Transformator)(10) 18.Kruisdragen/ lijden (67)

4. De Bijbel Gods Woord (11) 19.Aanvechting (72)

5. Leven uit heilsfeiten (14) 20.Bid en werk (76)

6. Prediking / kerk (18) 21.Vrijmoedigheid/ getuigenis (78)

7. De sacramenten (24) 22 Evangelisatie/ zending (81)

8. De aanbieding van de belofte (26) 23.Vervolging (87)

9. Bevrijding en verlossing (28) 24.Rondom het sterven (92)

10.Genade alleen/ vergeving (31) 25.Overdracht/ opvoeding (95)

11.Geloof (35) 26.Enkele gedichten (101)

12.Hoop (45) 27.Postscriptum (Op de grens van

13.Liefde (50) kerk en wereld) (102)

14.Bekering (51) 28.Enige literatuur (106)


 • Bij elk item zijn meestal ook korte uitspraken/ gezegden en citaten, o.a. van kerkhistorisch bekende figuren opgenomen. Vele hiervan zijn in inspringende alinea’s (met een blokje als opsommingsteken) weergegeven.

Eén en ander heb ik in de loop der jaren verzameld. Ik bied het thans aan aan ieder die er gebruik van wil maken. Ik heb het om niet ontvangen; ik geef het om niet. Een gebruiker kan met een zoekfunctie op zijn computer naar een bepaalde item zoeken en daar een illustratie/ uitspraak vinden waar hij wellicht zijn voordeel mee kan doen.


Aan het eind is enige literatuur genoemd.
Doelstelling

Het is van belang voor de overdracht van de boodschap van Gods Woord (in prediking, Bijbelstudie en vorming/ toerusting) passende illustraties, (voor)beelden te gebruiken en/ of pakkende en illustratieve citaten (vooral uit recente literatuur). Ze zijn als kleine venstertjes die werken als een eye-opener. Leringen wekken, voorbeelden trekken.


Ik heb de gewoonte om notities te maken van datgene wat ik in de lectuur tegenkom en waarvan ik denk, dat het nuttig is om aan anderen door te geven. Wat de lezer in het onderstaande aantreft, is uiteraard verre van volledig. Niet altijd ook is de bron waaruit ik citeer, vermeld. Helaas heb ik deze niet steeds bij mijn aantekeningen genoteerd. Ik bied één en ander als een handreiking, in het bijzonder aan predikanten en kerkelijke werkers aan. Maar overigens zijn deze dingen wellicht ook nuttig bij persoonlijke Bijbelstudies.
Opmaak

Platte tekst/ Times New Roman/ 12; 75%. Pagina-instelling: boven 1.28 cm; onder 1.28 cm; buitenkant 1 cm; binnenkant 1,28 cm; rugmarge 0 cm; vanaf rand koptekst:1 cm; voettekst: 0 cm. 2 pag.per vel; positie rugmarge: links;. Papierformaat A4 liggend. Kan ook staand.


C.den Boer (Barneveld)

(13-11-2007)ILLUSTRATIES/ (VOOR)BEELDEN/ CITATEN,

GERUBRICEERD NAAR BEPAALDE HOMILETISCHE ITEMS
1. DE GROOTHEID VAN GOD (Zijn wezen en deugden)
Wie is God?

In het jaar 1646 was een aantal theologen in de Westminster Abdij te Londen bijeen om een geloofsbelijdenis op te stellen. Daarbij kwam als eerste de vraag naar voren: wie is God? Niemand achtte zich bekwaam om daarop het passende antwoord te geven. Tenslotte besloot men één van hen deze taak op te dragen. Deze verklaarde zich daarmee te willen belasten, zo de gehele vergadering zich eerst met hem in gebed wilde begeven om de leiding van de Heilige Geest. Allen knielden neer en daarop ving deze predikant zijn gebed aldus aan: ‘O God, Gij zijt een Geest, oneindig, eeuwig en onveranderlijk in Uw wezen, wijsheid, macht, heiligheid, gerechtigheid, goedheid en waarheid.’ Een sterke ontroering greep op dit moment de vergadering aan. Zij hadden reeds gevonden, wat zij zochten. De eerste volzin van dit gebed werd terstond aanvaard als de beste omschrijving van Gods Wezen. Zie A.D.R.Polman, De Nederlandsche Geloofsbelijdenis, deel I, a.w. p.131.


Het’ zijn’ van God

Bij alle bezwaren die wij dienen te hebben tegen een ontologie (leer van het zijn) op aristotelische leest geschoeid (deterministisch), moeten wij staande houden, dat God de eeuwig ‘Zijnde’ is, onafhankelijk (van iets of iemand) in Zijn bestaan. God is als zodanig niet te bewijzen. Maar (zei iemand): ’Wij moeten eerder uitgaan van het onmogelijke dat waarschijnlijk is dan van het waarschijnlijke dat onmogelijk is’.


Uw God is te klein

Er is een boekje dat tot titel draagt Uw God is te klein. Helaas,ons voorstellingsvermogen van de grootheid van God, blijft heel vaak beneden de maat van de Bijbel.
God is onuitputtelijk

Augustinus vertelt ergens van een kind dat hij aan het strand bezig zag om met een klein emmertje water uit de zee te halen en dat over te gieten in een put die hij in het zand had gegraven. Alsof dat kind die zee in zijn kleine putje kon opbergen. Even onmogelijk is het, dat wij in ons kleine bevattingsvermogen de oceaan van Gods genade en liefde, geopenbaard in de Immanuel opslaan.


God de Alomtegenwoordige

Er was eens een herdersjongen die op een dag in het veld een paar mooie steentjes vond. Met grote aandacht zat hij die te bekijken. Toen kwam daar een oude wijsgeer voorbij. Die vroeg hem: ‘Wat doe jij daar?’ ‘ Ik denk, mijnheer’, was het antwoord van de jongen. ‘Waaraan’, vroeg de voorbijganger. ‘Ik denk aan God, mijnheer.’ ‘Maar weet jij wel, waar God is?’, vroeg de wijsgeer; ‘ik geef je deze mooie appel, als je mij kunt zeggen waar God is’. Daarop antwoordde de herdersjongen: ‘En ik geef u twee mooie appels, als u mij kunt zeggen, waar God niet is’.


De toorn van God

'Het idee van goddelijke toorn en oordeel is na twee wereldoorlogen minder ongeloofwaardig. Het idee dat de mens zo volkomen slecht is, dat alleen een goddelijke Verlosser hem kan helpen, schijnt niet langer zo duidelijk absurd’. Uit James I.Packer, Fundamentalisme en het woord van God,a.w., p..36).


Gods vergevingsgezindheid

‘Maar bij U (Heere) is [de] vergeving’ (Ps.130:4a). Wij moeten God (de Vader) en Jezus Christus (de Zoon) niet tegen elkaar uitspelen, ook niet in hun werken. Zij zijn niet elkaars concurrenten of tegenspelers. Wat betreft de vergeving betekent dit, dat de bron van verzoening (door Jezus Christus) gelegen is in Gods vergevingsgezindheid. Omgekeerd: dat Gods vergevingsgezindheid zich een weg zoekt naar de mens via het offer van Zijn Zoon.
 • Myconius,een medewerker van Luther was ernstig ziek en liet alle moed zakken. Toen schreef Luther hem een brief: ‘Myconius,

zolang ik leef laat de Heer mij niet horen dat jij gestorven bent, maar hij make, dat je mij overleeft. Dat bid ik, dat wil ik en mijn wil zal

geschieden, amen! Omdat deze wil de eer van de Naam van God geldt, en echt niet mijn genoegen en welzijn.’ Myconius overleefde Luther inderdaad; hij schreef: ‘Toen die brief van Luther kwam, was het alsof Christus bij mijn bed stond en zei: ‘Lazarus, kom uit je graf.’ Uit: De Waarheidsvriend 13/8-92, blz.539.


 • Luther heeft eens (in verband met de lofzangen uit Lukas 1) gezegd: ‘Het is Gods natuur, dat Hij uit niets iets maakt. Daarom wie nog niets is, uit hem kan God nog iets maken’.


2. JEZUS CHRISTUS, ZOON VAN GOD, DE REDDER

(Ichthus)
Jezus niet de Zoon van God in ontologische zin? (H.van der Linde)

H.van der Linde (van herv.predikant RK priester geworden; oud hoogleraar Nijmegen) in een interview RKK radio op as-woensdag (8 maart 2000) over zijn boek: ‘Wat heeft Jezus Zelf gewild?’. Het koninkrijk van God staat centraal in OT en NT. In dit interview zei van der Linde verder, dat Paulus en Johannes de zaak hebben verschoven; Jezus is niet de Zoon van God in ontologische zin; in een oecumene van cultuur en godsdiensten moeten Joden (met de Thora), Christenen (met de Bergrede) en Mohammedanen (met de Sharia) samen op naar een nieuwe wereldorde. Dat is volgens hem het koninkrijk van God. Men heeft echter m.i. niet veel geleerdheid nodig om in de Bijbel iets totaal anders te lezen. Jezus Christus is de Zoon van God, God uit God. En alleen zo kan Hij onze Redder zijn.


Redder in nood

Een Chinees vertelde eens, waarom hij christen was geworden. Ik was in een diepe put gevallen. Hoe ik ook mijn best deed, ik kon er niet meer uitkomen. Toen kwam daar Confucius voorbij. Hij zei: ‘Mijn zoon, als je mijn lessen gevolgd had, zou je je daar niet bevinden’. ‘Dat weet ik’, riep ik, ‘maar dat helpt mij nu niet. Helpt u mij, dan zal ik uw voorschriften

nakomen’. Maar Confucius vervolgde zijn weg. En hij liet mij in de wanhoop achter.

Toen keek daar een ander over de rand van de put. Hij zei: ‘Mijn zoon, als je alleen maar je armen kruist en je ogen sluit en in een toestand van volmaakte rust en onderwerping komt, dan zal je eens het Nirwana (het eeu-

wige niets) bereiken, evenals ik gedaan heb. Je moet je onverschillig betonen tegenover alle uiterlijke omstandigheden, dan vind je de eeuwige rust.’ ‘Verlos mij, vader en ik zal doen wat u mij beveelt.’ Maar Boeddha vervolgde kalm en onverstoorbaar zijn weg. Maar mij liet hij in de put.

Met driftige stappen naderde vervolgens Mohammed de plaats waar ik me bevond. Hij boog zich over de rand van de put, keek daarin en zei: ‘Man, ga niet zo te keer! Je zit daar wel akelig….Ben je bang? Niet bang zijn….Het is de wil van Allah, dat je in die put gevallen bent…Bedenk dat! En wie kan zich tegen zijn wil verzetten? Spreek de belijdenis uit: “Allah is groot en Mohammed is zijn profeet”. Blijf die belijdenis murmelen, totdat je mond voor eeuwig gesloten wordt….en ga dan onder….je zult in het paradijs dubbel genieten.’ En Mohammed ging door. Hij redde mij ellendige niet.

Toen klonk daar een stem: ‘Mijn zoon”. Toen ik opkeek, zag ik in het gelaat van de Zoon des mensen, vol liefde en tederheid. Geen verwijt kwam over Zijn lippen. Dadelijk daalde Hij in de put af. Hij had Zijn leven ervoor over om mij te redden. Hij sloeg Zijn armen om mij heen, tilde mij uit de put en zette mijn voeten op de vaste grond. Hij trok mij mijn vuile kleren uit en kleedde mij met zijn eigen kleed. Daarna stilde Hij mijn honger. En tenslotte sprak Hij: ’Volg Mij en Ik zal u voortaan leiden en uw voeten voor vallen bewaren!’

Daarom – zo besloot de Chinees – ben ik een christen geworden.


Ik was het die je droeg

Iemand droomde. En in die droom liep hij langs het strand samen met zijn Meester, de Heere Jezus.Telkens kwamen hem bij die wandeling bepaalde episoden uit zijn leven voor de geest. Hoe trouw had zijn Meester hem steeds geleid. Als hij terugkeek, zag hij steeds twee paar voetstappen staan in het zand: een paar van hemzelf en een paar van zijn Meester naast hem. Echter…aan het eind van zijn wandeltocht nog eens terugkijkend, ontdekte

hij toch ook, dat er soms maar één paar voetstappen in het zand stonden afgedrukt. En wat hem nog het meest verbaasde was, dat dit nu juist tijdens die perioden in zijn leven was, waarin hij het ‘t moeilijkst had gehad. Dat zijn Meester hem juist toen in de steek had gelaten!? Maar wat antwoordde hem Jezus: ‘Kind, heb Ik je ooit verlaten? Kijk nog eens goed. Telkens als jij één paar voetstappen in het zand ziet staan, zijn dat immers geen voetstappen van jou, maar van Mij. Juist in die allermoeilijkste ogenblikken was Ik het Die je droeg.’
Jezus geen moraalleraar

Vele jaren geleden raakte de evangelist L.Stanley Jones betrokken in een discussie met Mahatma Gandhi over de aard en de betekenis van het christelijke geloof. Gandhi, die een belangrijke rol speelde bij de totstandkoming van het moderne India, kon Jezus Christus niet anders zien dan als een leermeester van de moraal. Toch was Gandhi wel onder de indruk van de ethiek die Christus onderwees en hij maakte Jones dit gevoelen kenbaar in een brief. Geïrriteerd zette Jones de volgende zin op papier: ‘U hebt de principes gevonden, maar de persoon gemist.’ Uit: Alister McGrath, Jezus, de God die mens werd ,a.w. p..213.


Niet tussen de zon en mij in gaan staan

Aan een Atheense wijsgeer werd eens door een mach­tige koning gevraagd waarmee hij hem blij zou kunnen maken. De man ant­woordde: ‘Ik heb maar één wens: dat u niet tussen de zon en mij in gaat staan’. Dat moge ook onze hartewens zijn. Laat niemand en niets instaan tussen mij en de Zon der gerechtig­heid.


Voor hoeveel telt Hij?

Er is een verhaal dat ons vertelt van Alexander de Grote die met zijn leger door een gevaarlijke engte moest. De avond voor het treffen met de vijand ging hij door het leger. In een tent hoorde hij soldaten mismoedig tegen elkaar zeggen: wij redden het nooit; de vijand is veel sterker. Toen stak hij zijn hoofd om het hoekje van de tent en zei: Maar voor hoeveel tel ik?Hij telt voor 1000 (C.H. Spurgeon)

C.H. Spurgeon vertelt ergens van een klein groepje mensen dat een school in stand moest houden. Sommigen werden moedeloos en zeiden: ‘Wij redden het nooit’. Toen was daar iemand die zei: ’Weten jullie dan niet, dat wij eigenlijk wel voor duizen­d tellen?! Kijk, ik ben een nul, u bent een nul en onze broe­der daar is ook een nul. Dat is waar. Maar dan hebben wel drie nul­len om mee te beginnen. Welnu, zet daar een één voor (de Ene goede Herder) en we hebben er duizend.’ Ja, Hij telt voor duizend.
 • Zijn 'eeuwige armen reiken dieper dan onze diepste diepten' (H.F.Kohlbrug­ge).

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

 • ILLUSTRATIES/ (VOOR)BEELDEN/ CITATEN ten dienste van de overdracht van de bijbelse boodschap
 • ILLUSTRATIES/ (VOOR)BEELDEN/ CITATEN, GERUBRICEERD NAAR BEPAALDE HOMILETISCHE ITEMS 1. DE GROOTHEID VAN GOD (Zijn wezen en deugden)
 • God de Alomtegenwoordige
 • Gods vergevingsgezindheid
 • 2. JEZUS CHRISTUS, ZOON VAN GOD, DE REDDER (Ichthus) Jezus niet de Zoon van God in ontologische zin (H.van der Linde)
 • Niet tussen de zon en mij in gaan staan
 • Hij telt voor 1000 (C.H. Spurgeon)

 • Dovnload 301.99 Kb.