Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Illustraties/ (voor)beelden/ citaten ten dienste van de overdracht van de bijbelse boodschap

Dovnload 301.99 Kb.

Illustraties/ (voor)beelden/ citaten ten dienste van de overdracht van de bijbelse boodschapPagina10/10
Datum28.10.2017
Grootte301.99 Kb.

Dovnload 301.99 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

28. ENIGE LITERATUUR.
In het onder genoemde is slechts die literatuur opgesomd waarnaar ik in het boven staande heb verwezen (met a.w.).Van een klein aantal citaten uit de geschriften van J.Calvijn, M.Luther en C.H.Spurgeon kon ik helaas de bron niet vermelden. Voor overige relevante literatuur kan ik verwijzen naar de literatuurlijst voor de opbouw van een bibliotheek (HBO/ WO theologie), uitgave van de GPW-opleiding van de Christelijke Hogeschool te Ede.

F.van der Meer, Augustinus de zielzorger; een studie over de praktijk van een kerkvader; Deel I; Het Spectrum, Utrecht/ Antwerpen 1957; derde, herziene druk..


Documenta Reformatoria; teksten uit de geschiedenis van kerk en theologie in de Nederlanden sedert de Hervorming; onder red. van prof.dr. J.N.Bakhuizen van den Brink, enz.; Deel II van de 18e eeuw tot 1940; Kampen 1962.
G.C.Berkouwer, Geloof en heiliging (Dogmatische Studiën). Kampen 1949.
J.Calvijn, De Catechismus van Calvijn;uit het Fransch vertaald door Ds.J.J.Buskes Jr.. Bosch en Keuning Baarn. Libellen-Serie 240/241.
Bessie G.Olson, John Knox, de hervormer van Schotland. Eng. Vertaling van L.van den Dool. Pieters Oostburg; z.j..
Warren W.Wiersbe, The Bible Exposition Commentary (an exposition of the New Testament Comprising the Entire “BE” Series); volume 2. Victor Books Wheaton Illionois 1989. ISBN 1-56476-031-6.
Frank Thielman, Philippians (The NIV Application Commentary; from biblical text…to contemporary life). ZondervanPublishing House Grand Rapids, Michigan.1995. ISBN 0-310-49300-5
John R.W.Stott, De boodschap van 2 Timoteüs. Uit het Engels vertaald door Wilma Offers. Uitg. Novapres Apeldoorn 1996 (2e dr.). [BSV serie; de Bijbel Spreekt Vandaag]. ISBN 90 6318 300 3.
dr.W.S. Duvekot, Begrijpt u wat u leest? Een hedendaagse uitleg van de Openbaring van Johannes; Zoetermeer 1991; blz.156.
Dr. D..Martin Lloyd-Jones, God de Heilige Geest; serie Geloofsleer; uitg.Groen Heerenveen 1999. Vertaling uit het Engels door Dorienke de Vries-Sytsma. ISBN 90-5030-906-2.

Bethan Lloyd- Jones, Memories of SANDFIELDS (1927-1938). The Banner of Truth Trust Edinburgh 1983


Alister McGrath, Jezus, De God die mens werd;Zoetermeer 1998; ISBN 90 239 0843 0. Zie ook: over het zijn van God (ontologie): De God van de Bijbel is anders dan de God van de filosofen (Bl.Pascal), blz.213; 137v; 88; 125v (Chalcedon). Reeds bisschop Paulus van Samosata (afgezet in 268) beweerde, dat Christus geen God was ( blz.54). Over het begrip ‘losprijs’ zie blz.153v; over het messias-geheimenis blz.105; over Anselmus van Canterbury en de zgn.feodale maatschappij blz.183vv.
John R.W. Stott, Het kruis van Christus. 1997 Ned.Vertaling (Paul de Gier). Uitg.Novapres Apeldoorn ISBN 90 6318 085 3.
James I.Packer, Fundamentalisme en het woord van God. Novapres 2000. ISBN 90 6318 717 3.
G.H.Ter Schegget, De Menslievendheid van God; gedachten over de verzoening. Ten Have Baarn 1999.ISBN 90 259 5165 1.
P.Lap­ide, Opstanding. Een Joodse geloofserva­ring. Kampen 1988.
Dr.Simon Schoon, Paulus grensganger tussen Israël en de volken; Kampen 1993; ISBN 90 242 2377 6.
dr.G.H.Cohen Stuart, Tweestrijd; strijd tussen goed en kwaad bij Paulus en zijn tijdgenoten. Kampen 1988.ISBN 90 242 4462 5.
Herman Amelink, Paulus, de apostel en zijn evangelie.Uitg,Van den Berg Kampen 1994 ISBN 90 6651 156 7.
H.F.Kohlbrügge, De gouden scepter toegereikt; dagboek uit de geschriften van dr.H.F.Kohlbrügge; vertaald door ds.H.Stolk, NH predikant te Scheveningen; uitg.Van den Tol Dordrecht, 1978,4e dr.

Vilh.Møller Jørgensen, Plantenleven in de Bijbel. BBB serie. Ned.vertaling van Jac.M.Vreugdenhil en J.W.de Groot. Bosch en Keuning Baarn 1957.


J.H. Bavinck, Mensen rondom Jezus. Kampen 1960; 5e dr.
Prof.dr. J.H.Bavinck, Prof.dr. Joh.de Groot, Prof.dr.M.J.A.de Vrijer, Het geloof en zijn moeilijkheden. Gebr. Zomer en Keuning Wageningen;z.j.
C.H.Spurgeon, De Wonderen van den Heiland verklaard en toegepast in leerredenen; Rotterdam; vert.van E.Ubels; 2e dr.
C.H.Spurgeon, Rondom de enge poort of een vriendelijk gesprek met zoekenden over het geloof in de Heere Jezus Christus. De Banier – Utrecht; z.j.. Uit het Engels vertaald door W.de Graaf Hierin – zoals we van C.H. Spurgeon gewend zijn, vele aansprekende (voor)beelden. Daarvan heb ik er in het boven staande enkele aangehaald.
dr. Ph. J. Hoedemaker, De verhouding der ethiek tot de dogmatiek en de practijk der godzaligheid, ter opening van de lessen aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Amsterdam, Höveker en zn.,1881. Zie ook:

C.den Boer, De practijk der godzaligheid; referaat gehouden op de jaarvergadering van de Gereformeerde Bond op woensdag 8 mei 1968 te Utrecht. Ad.”De Waarheidsvriend’ - Maassluis 1968.


R. Seldenrijk, Man en vrouw in de traditie der eeuwen;ethische overwegingen bij aspecten van levensstijl; uitg. Groen/ Heerenveen 1999; ISBN 90-5030-748-5. Dit boek bevat vele anecdotes uit de (kerk)geschiedenis. We vestigen vooral de aandacht op wat de auteur schrijft over de traditie (p. 259vv); over vrouwen in de Bijbel (p.84vv); over het orgel in de kerk (p.258); over transsexuelen (p.66vv); over wereldgelijkvormigheid en argumentatie-techniek, de zgn. ‘hellend vlak’ argumentatie (p.260vv); over wetticisme (‘Wie vandaag verbiedt wat God toelaat, laat morgen toe wat God verbiedt’), p.198v,enz. Zie verder over vele ethische thema’s de persoons- en zakenregisters en de tekstregisters van dit boek.
Over de deugden van God verwijs ik voorts naar: James I. Packer, Knowing God. Hodder and Stoughton London 1973 of de Nederlandse vertaling ervan: God leren kennen; Novapres, 3e dr.1992. Zie ook de samenvatting ervan in C.den Boer, Zie, Uw God…(uitgave van de CHE).
De geciteerde brieven die Guido de Brès schreef aan zijn vrouw en aan zijn moeder zijn te vinden in: dr.A.D.R.Polman, Onze Nederlandsche Geloofsbelijdenis; verklaard uit het verleden en geconfronteerd met het heden. T.Wever Franeker; z.j.; deel I.
Over lijden en vervolgingen in de tijd van de Reformatie en daarna (onder de Hugenoten) en veel uit Calvijns troostbrieven, zie: Jean-Daniel Benoit, Calvijn als zielzorger; Nijkerk z.j.; ingeleid door E.L. Smelik. (oorspronkelijke titel: Calvin, directeur d’âmes, Straatsburg 1947).
J.H.Gunning J.Hz, Blikken in Bunyans Pelgrimsreize; Kampen 1928.
C.den Boer, Een vreemd’ling hier beneên. De Banier Utrecht 2004 (5e dr.). Veel van de boven gegeven citaten van John Bunyan zijn hier te vinden.
C.den Boer, Waarheen, pelgrims..Een gids bij Bunyans Christinnereis. De Banier Utrecht 2003.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Dovnload 301.99 Kb.