Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


In deze Nieuwsflits

Dovnload 32.21 Kb.

In deze NieuwsflitsDatum23.07.2017
Grootte32.21 Kb.

Dovnload 32.21 Kb.

De vereniging is ook te vinden op internet: WWW.vve-fnp.nl

Nieuwsflits

Secretariaat:

Trude Mertenslaan 74

2445 EN Den Haag

E-mail: fransjoosstens@tiscali.nl

oktober 2011In deze Nieuwsflits:

 • Samenstelling bestuur 2011.

 • Kijk op de wijk.

 • Contributie, nu overmaken. Doen!

 • Stand van zaken commissie “Bouwplannen”.

 • Verslag van het wijkfeest van zondag 21 augustus 2011.

 • Florence Nightingale tuincomplex.

 • Belangrijke telefoonnummers/emailadressen.


Samenstelling bestuur 2011:


Voorzitter

Wim Strelitski

Secretaris

Frans Joosstens

Penningmeester

Ferry van Coesant

Bestuurslid

Jaco Brenninkmeijer

Bestuurslid

Aartje Bouman

Aspirant bestuurslid

Aad Hatenboer


Kijk op de wijk.

Na het zeer geslaagde wijkfeest en de bijzonder natte zomermaanden, heeft de herfst haar intrede gedaan.

Het bestuur heeft echter niet stil gezeten. De voorbereidingen voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) zijn inmiddels gestart. Het onderwerp voor het eerste deel van die avond zal zijn “Duurzaamheid”. De avond zal worden gehouden op woensdag 18 januari 2012 op de gebruikelijke plaats, Wijkberaad Leyenburg in de Hoogkarspelstraat 83-85. De uitnodiging en de stukken voor die vergadering zullen begin volgend jaar worden rondgebracht.

Door het adequate optreden van enkele buurtbewoners heeft de politie (voorlopig!) een einde gemaakt aan zware vrijpartijen langs de slootkant van de Henriëtte van Soelenlaan. De bewoners hebben zich een aantal dagen geërgerd aan deze schaamteloze vertoning. Uiteindelijk heeft men de politie gebeld en die is direct gekomen. Men heeft de jongelui aangesproken en bekeurd. Goed werk van de politie en de bewoners!

Onze wijkagent, Robert Engelkamp, heeft een andere functie binnen de politie aanvaard. Wij vinden zijn vertrek jammer, maar begrijpelijk. De relatie met hem is altijd nuttig geweest. Hij wordt opgevolgd door Claudette van Lingen. Het bestuur zal binnenkort kennis met haar gaan maken.

Bij deze wil het bestuur de organisatoren van het wijkfeest nogmaals hartelijk danken voor hun inzet.


Contributie nu overmaken. Doen!

Alle bewoners die inmiddels hun contributie 2011 hebben voldaan, bedank ik hierbij hartelijk namens de vereniging.


Laten we onze vereniging financieel gezond en daadkrachtig houden en draag allen uw steentje bij.
Diegenen die de contributie nog niet hebben betaald, verzoek ik hierbij de contributie ad € 20,00 over te maken op bank.nr. 129931691, t.n.v. VVE Florence Nightingale Park te Den Haag.

Gaarne bij betaling uw straat en huisnummer vermelden.

Ferry van Coesant

T.M. 34
Stand van zaken commissie “bouwplannen”.

De voorzitter van de VVE en een lid van de bouwcommissie hebben een gesprek gevoerd met het bestuur van de Apotheek Haagse Ziekenhuizen om nader geïnformeerd te worden over de bouwplannen van een uitbereiding van hun huisvesting. Dit betreft een stuk nieuwbouw voor de productie van medicijnen van 40 meter bij 20 meter, drie bouwlagen hoog. Dit wordt gebouwd in het park direct grenzend aan de zuidwestkant van het Haga ziekenhuisgebouw (bij de A.H. Schirmweg-fietspad richting Escamplaan). De bouwcommissie wil in eerste instantie onderzoeken of de bouw in het park rechtmatig is (bestemmingsplan en behoud van de zogenaamde “groene verbindingszone”) en in tweede instantie afspraken maken om de bouwhinder en de parkeerdruk in de wijk zoveel mogelijk in te perken en de veiligheid in de wijk en het park te borgen. Nu al gaat het bestuur contact opnemen met Haga om hier afspraken over te maken, daar er nu al een verhoogde parkeeroverlast wordt ondervonden door medewerkers en bouwvakkers die hun auto overdag in onze wijk parkeren.

Van verdere acties tegen de bijstookcentrale t.b.v. de aardwarmtewinning zal verder worden afgezien, dit plan zal onverminderd worden uitgevoerd en de rechtbank steunt ons verzet niet. Wel zullen we ons in de toekomst verzetten tegen een capaciteit uitbreiding die niet ten behoeve van de aardwarmte zelf is. De tijdelijke stookeenheid om het meegekomen aardgas uit het warme bronwater nuttig te gebruiken is in onze ogen ook geen aanleiding tot verzet. Wel zal er voortdurend worden opgetreden tegen overlast en onveilige situaties voor onze wijk. Onveiligheid van gasdrukstations en dergelijke voor de HTM en RR zijn, nu wij deze onder de aandacht hebben gebracht bij de overheid, niet langer onze zorg.

Een afvaardiging van de bouwcommissie is ook aanwezig geweest bij de klankbordbijeenkomst waar, naast de klankbordgroepleden, ook wethouder Marnix Norder, directie woningbouwcorporatie Vestia en haar projectontwikkelingsmaatschappij Ceres, beleidsmakers van de gemeente en een stedenbouwkundige aanwezig waren.

Leden van de klankbordgroep waren teleurgesteld dat bij deze besluitvorming weinig rekening is gehouden met de bezwaren uit de wijk met name waar het de massaliteit van de plannen betreft en daarmee de toegenomen druk op voorzieningen, parkeervoorzieningen en wegennet. De bouwcommissie blijft zitting nemen in de klankbordgroep om invloed uit te oefenen op de kwaliteit van de plannen en voor het overleg waarin alle betrokken partijen gezamenlijk de hinder tijdens de bouw kunnen minimaliseren. Het bestemmingsplan FNP zal in 2012 opnieuw worden vastgesteld en de commissie zal zich actief buigen over de inhoud en waar nodig invloed uitoefenen en als nodig blijkt haar zienswijzen indienen. De commissie ziet de vaststelling van het bestemmingsplan als laatste mogelijkheid het groene gebied tussen de Escamplaan en het Haga ziekenhuis te behouden en de massaliteit van de bouwplannen te verminderen.

Onderstaande besluiten van B&W werden toegelicht en vragen werden beantwoord. Inmiddels is er ook een presentatie van de plannen geweest voor alle wijkbewoners. Voor het hele plan zie de link via onze website: http://www.vve-fnp.nl/_pages/bouwplannen.php

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag heeft het stedenbouwkundig plan voor de nieuwbouw rondom het HagaZiekenhuis aan de Leyweg/ Escamplaan goedgekeurd.Dit plan omvat de uitbreiding van het HagaZiekenhuis, de realisatie van een gezondheidsplein, het ontwikkelen van ongeveer 740 woningen en verschillende parkeervoorzieningen met in totaal circa 2100 plaatsen. Voor de uitwerking van de plannen is de gemeente een samenwerking aangegaan met het HagaZiekenhuis en de OntwikkelingsCombinatie Leyenburg (OCL), een samenwerking van Vestia en Proper-Stok (dochteronderneming Heymans N.V.).

Het stedenbouwkundig plan maakt de uitbreiding van het HagaZiekenhuis mogelijk met onder meer nieuwbouw van het Juliana Kinderziekenhuis en de vergroting van de Spoedeisende Hulp. Daarnaast biedt het plan de ruimte voor ongeveer 740 nieuwe woningen en ongeveer 2100 parkeerplaatsen. Maar ook een gezondheidsplein met zorggerelateerde voorzieningen zoals bijvoorbeeld een tandartsenpraktijk, fysiotherapiepraktijk, kinderdagverblijf en op gezondheid gerichte winkels. Daarnaast kan met dit plan de Apotheek Haagse Ziekenhuizen uitgebreid en verplaatst worden. Dit alles moet leiden tot een optimale combinatie van zorg en wonen voor de hele regio. Volgens de huidige planning start de bouw in 2013.

Woningbouw


Er komen verschillende types woningbouw. Het gaat om zowel koop- als huurwoningen; eengezinswoningen en appartementen in het duurdere, middeldure en goedkope segment. Dertig procent van alle woningen bestaat uit sociale huurwoningen. Ten opzichte van eerdere plannen worden er meer eengezinswoningen gerealiseerd. De woningbouw heeft verschillende hoogtes langs de Leyweg en Escamplaan. De Leyweg wordt met 15 meter verbreed tot 70 meter. Daar komt ook de wat hogere bebouwing met een hoogte tussen de 20 en 50 meter. Op de hoek van de Leyweg en de Escamplaan komt een appartementencomplex van 50 tot maximaal 70 meter hoog.

Krachtwijkenprogramma


De gemeente Den Haag, HagaZiekenhuis en de Ontwikkelingscombinatie OCL zijn sinds 2004 betrokken bij de plannen. In 2008 is het project opgenomen in de Raamovereenkomst Krachtwijken omdat de plannen voor het gebied een belangrijke bijdrage leveren voor de vernieuwing van Den Haag Zuidwest. Met deze plannen wordt verder inhoud gegeven aan de voorzieningen in het stadsdeel en de Leyweg in het bijzonder. De nieuwbouwplannen leveren behalve een belangrijke economische impuls naar verwachting ook circa 400 nieuwe arbeidsplaatsen op.

Geschiedenis


In 2007 is er met omwonenden en de buurt gesproken over de toenmalige plannen. Het voorgestelde woningaantal van 900 leidde tot vragen over onder andere de hoogte van de woningbouw, de toename van het verkeer en parkeren. Daarom zijn de plannen opnieuw bekeken en is besloten ongeveer 150 woningen minder te bouwen. Daarnaast heeft het Sophia Revalidatiecentrum besloten haar nieuwbouw niet meer naast het HagaZiekenhuis te realiseren maar op een andere locatie in Den Haag Zuidwest.
Het stedenbouwkundig plan is in lijn met eerdere besluiten van de gemeenteraad. Het college heeft nu ook een oplossing gevonden om het plan financieel mogelijk te maken. De samenwerking die de gemeente voor dit project is aangegaan treedt in werking zodra de gemeenteraad van Den Haag de begroting heeft vastgesteld. Dit besluit over de gemeentebegroting vindt plaats op 3 november.

Fasering
Het stedenbouwkundig plan wordt gefaseerd uitgevoerd. De locatie is opgedeeld in vijf plangebieden, die onafhankelijk van elkaar worden ontwikkeld. Voor de nieuwbouw van de Spoedeisende Hulp en de Apotheek Haagse Ziekenhuizen is inmiddels een bouwvergunning aangevraagd.

Planning / inspraak
Woensdag 14 september organiseren het HagaZiekenhuis, Apotheek Haagse Ziekenhuizen, de gemeente Den Haag en OCL samen een inloopbijeenkomst. Ook wordt het overleg met de klankbordgroep gecontinueerd. Na de vaststelling van het plan in de gemeenteraad gaat de gemeente zich richten op de voorbereidingen tot het wijzigen van het bestemmingsplan. Hier zit een formele inspraakprocedure aan vast waar zienswijzen over ingediend kunnen worden.”


Verslag van het wijkfeest van zondag 21 augustus 2011.
Zondag 21 augustus was het dan zover! Ons jaarlijkse wijkfeest.

Al enkele weken waren we in spanning of het weer wel mee zou werken deze dag. Alsof er een engeltje heeft gezeten op onze schouders deze dag, want er is geen druppel gevallen en het was tevens nog één van de mooiste dagen sinds tijden. ´s Morgens om 8.30 werd er begonnen met de opbouw van het feestterrein. Daar kunnen we altijd wat handjes bij gebruiken en zeker bij het opzetten van de twee grote tenten. Wij waren zeer verheugd met zoveel hulp, zodat al om 10.30 uur het feestterrein klaar was voor gebruik.

Dank aan al deze “handjes”!

De start zou zijn om 13.00 uur en al langzaam kwamen de eerste bezoekers een kijkje nemen. De kinderen hadden al snel bezit genomen van de Titanic. Een enorm glijkussen wat een spectaculair gezicht was op het grasveld. Voor de kleintjes was er een klein springkussen.

Voor de scherpschutters onder ons was er de laser shooting in een aparte tent geplaatst. Groot en klein heeft daar enthousiast gebruik van gemaakt. De feestcommissie heeft getracht weer wat leuke dingen te organiseren zoals bijv: Ikebana, bloemschikken op Japanse wijze. Deze workshop werd gegeven door Nelia Sikkes en Nanda Lingen. Tegen een kleine vergoeding werd aan de deelnemers uitgelegd wat Ikebana inhoudt en werd er een werkstuk gemaakt. De resultaten mochten er zijn! Er was ook een workshop schilderen voor groot en klein, deze werd gegeven door Loekie Grijspaardt en Fred Baptist. Er was de mogelijkheid om onder leiding een schilderijtje te maken en aan het eind van de workshop werden de drie mooiste schilderijtjes (door een onafhankelijke jury) uitgekozen. Deze drie werden voorzien van een lijstje.

Buttons maken hoorde ook tot de mogelijkheid, maar daar werd dit jaar niet veel gebruik van gemaakt en moest al snel plaats maken voor het schilderen waar meer interesse voor was. Er werd deze dag ook geschminkt en er was de mogelijkheid om je nagels te laten versieren of een tijdelijke tattoo te laten zetten door Franka de Roode. Ook hier was veel belangstelling voor en de tafel was dan ook de hele middag bezet. Voor de sportievelingen waren er diverse toernooitjes georganiseerd, zoals tafeltennis verzorgd door Koos Aardoom en voetbal verzorgd door Ton de Gier. Ook hiervoor was dit jaar de belangstelling groter dan voorgaande jaren. Er zijn weer diverse mooie prijsjes uitgereikt.

Om vier uur was de gezamenlijke BBQ gepland. Dit jaar waren er 70 pakketten verkocht tegen 100 vorig jaar. Dit zou kunnen liggen aan het feit dat het weer nou niet echt meezat, ook voor de vakanties al niet. We hadden daarom besloten een extra BBQ in te zetten voor losse verkoop voor diegenen die na afwachting van het weer toch naar het wijkfeest zouden komen, in de gelegenheid te stellen om iets te kunnen eten. We mogen stellen dat dit een succes is gebleken. Ook een broodje hamburger ging er wel in!

Voor de kinderen waren er poffertjes en popcorn. De poffertjes waren een succes zoals voorgaande jaren, maar de popcorn viel tegen en zullen we waarschijnlijk niet meer terug laten komen. Een gratis ijsje behoorde ook tot de mogelijkheid. HAGA Ziekenhuis heeft 300 gratis ijsjes ter beschikking gesteld aan onze wijk als goede buur. Uiteraard werd dit op prijs gesteld. De gehele dag door was er muziek en rond vijf uur was er een optreden van Ruud. Ieder jaar weer is dit een hoogtepunt!

Tijdens de BBQ is er ook een aantal rondes gedraaid van het Rad van Avontuur met veel mooie prijzen: Een sterrenkijker en cd automaat, een plant, tegoedbonnen om te eten bij de Chinees, diverse make-upbonnen, etc. Veel is beschikbaar gesteld door de winkeliers in de buurt.En aan alles komt een eind, dus ook aan dit wijkfeest! Aan het einde van de dag zijn de vele vrijwilligers die zich hadden opgegeven beloond met een bosje bloemen en voor de op- en af bouwers stond er nog een klus te klaren om het biervat leeg te krijgen!

De organisatie liep deze dag geolied en de feestcommissie zal vast en zeker weer de koppen bij elkaar steken om te kijken wat ze volgend jaar zullen gaan doen.

Uiteraard danken wij ook iedereen, hier niet genoemd, voor hun inzet en enthousiasme om deze dag tot een succes te maken en danken de onderstaande sponsors:

Kalisvaart; Chinees restaurant Wing Wah; Atelier Grijspaardt Lijstenmakerij; Fam. Mooiman; Fam. Meijer; Tuincentrum Hanenburg; HagaZiekenhuis; Nederlof Bloemen; McDonald’s; Grijspaardt Web- en Multimediadesign.De feestcommissie kijkt terug op een geslaagde dag met veel hulp!

Feestcommissie:

Joke Baptist, Anne van IJsselstein, Gerda van Leeuwen, John Meijer, Frans Joosstens en Henk Grijspaardt.
Florence Nightingale tuincomplex
Tuinieren? Of een mooi wandelpark? Kom naar de volkstuin!
Niet alleen het wijkpark is een “oase” in onze wijk, ook het volkstuinencomplex “Florence Nightingale”, is een (misschien onverwacht) mooie en rustgevende plek in onze buurt. Honderd tuinen telt het complex en vrijwel al deze tuinen worden door hun eigenaren tot in de puntjes verzorgd. Voor niet-leden is het complex vrij toegankelijk, tussen 10 en 18 uur in de zomer, en tussen 10 en 16 uur in de wintermaanden. Door de verscheidenheid aan tuinen is in alle jaargetijden een wandeling op het volkstuinencomplex verrassend en inspirerend.

Voor een indruk van de tuinen, zie bijgaande link: http://www.vtvflorencenightingale.nl/fotogalerij.html


Door de landelijke vereniging van hobbytuinders (AVVN) worden volkstuinencomplexen gekeurd. Bij deze keuring behaalde het Florence Nightingale tuincomplex 93% van het aantal te behalen punten. Een citaat uit het verslag van de jury staat op de site van de vereniging:

De tuinen bieden een royale blik op deze kleine paradijsjes, zodat er voor de wandelaar veel te genieten valt. Opmerkelijk is, dat het zo groen en natuurlijk aandoet als men vanuit de ooghoeken de hoge flats om het park ziet staan. Een groene oase te midden van de steenhopen van de stad.

Is tuinieren je hobby, en vind je je eigen tuin iets te klein, dan is een volkstuin om de hoek wellicht een goed idee. Met enige regelmaat staan tuinen te koop, raadpleeg daarvoor het informatiebord bij de ingang of kijk op de website van de vereniging. http://www.vtvflorencenightingale.nl/index.html.

Aartje Bouman , “volkstuinder” sinds oktober 2008. Belangrijke telefoonnummers:
Wijkagent: Claudette van Lingen (0900) 8844 (Bureau Zuiderpark)
Plaatsvervangers: F. Zwaagstra en R. Stuut.
Handhavingsteam : 070 - 3535830
Gemeentelijk Contact Centrum : contactcentrum@dsb.denhaag.nl


Noteer nu vast in uw agenda:
Woensdag 18 januari 2012: ALV!

Nieuwsflits VVE-FNP oktober 2011

 • In deze Nieuwsflits: Samenstelling bestuur 2011. Kijk op de wijk. Contributie, nu overmaken. Doen!
 • Belangrijke telefoonnummers/emailadressen. Samenstelling bestuur 2011
 • Contributie nu overmaken. Doen!
 • Stand van zaken commissie “bouwplannen”.
 • Verslag van het wijkfeest van zondag 21 augustus 2011.
 • De feestcommissie kijkt terug op een geslaagde dag met veel hulp!
 • Belangrijke telefoonnummers: Wijkagent

 • Dovnload 32.21 Kb.