Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


In je hart leven mensen die daar helemaal thuis zijn

Dovnload 179.73 Kb.

In je hart leven mensen die daar helemaal thuis zijnPagina1/3
Datum01.02.2019
Grootte179.73 Kb.

Dovnload 179.73 Kb.
  1   2   3

In je hart leven mensen

die daar helemaal thuis zijn

en die daar blijven wonen,

zelfs als ze dood zijn.


Als je in je levenstijd

warmte om je heen verspreidt,

als je iemand die daar treurt,

hebt getroost en opgebeurd,

als je hielp waar dat kon

aan wat licht en aan wat zon,

als je een goed voorbeeld geeft,

heb je niet voor niets geleefd.


Zo onverwacht, zo ineens

kan het ons overkomen:

een mens valt weg,

er is een gat, er is kou,

er is een niet weten waarom,

slechts verdoofd zijn,

verbijsterd zijn,

bittere tranen, vele nog ongeschreid,

schrijnend in je binnenste.
Waarom samen bidden?

Omdat we onze dierbare

aan God willen toevertrouwen;

omdat we met lege handen staan

en een hart vol verdriet;

omdat we willen roepen en bidden

om Gods levenskracht;

daarom zijn we hier.Besprenkeling met wijwater

Intochtlied

Kruisteken

Begroeting en inleidend woord
Rite van het Licht


Aansteken van de kaarsen bij de overledene.

Eventueel lied.

Gebed om vergeving en ontferming


Naar keuze:


 1. Schuldbelijdenis


A. Ik belijd voor de almachtige God en voor u allen,

dat ik gezondigd heb in woord en gedachte,

in doen en laten,

door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld.

Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd,

alle engelen en heiligen,

en u, broeders en zusters,

voor mij te bidden tot de Heer, onze God.

V: Moge de almachtige God Zich over ons ontfermen,

onze zonden en tekorten vergeven

en ons geleiden tot het eeuwig leven.A: Amen.


2. Jezus Christus, Tochtgenoot
V. Laten wij nu bidden

tot Hem die zegt: “Vraag en je zult verkrijgen”.

Heer Jezus Christus,

U weet wat er omgaat in ons hart,

wees met ons verbonden in dit uur,

wees onze Broeder en Heer in leven en dood.

Luister, Heer, ontferm U over ons.

A. Luister, Heer, ontferm U over ons.
V. Bidden wij tot Hem

die Zelf aan den lijve heeft ervaren

wat onmacht, lijden en dood betekent.

Heer Jezus Christus,

omgeef ons met uw liefde en troost,

raak ons aan met uw levenskracht,

wees ons nabij.

Luister, Heer, ontferm U over ons.A. Luister, Heer, ontferm U over ons.
V. Bidden wij tot Hem

die door God is opgewekt,

om voorgoed onze Tochtgenoot te zijn

op onze weg door leven en dood heen.

Heer Jezus Christus,

wees Tochtgenoot onderweg

voor deze overleden medemens …,

die door de poort van de dood is heengegaan.

Luister, Heer, ontferm U over ons.

A. Luister, Heer, ontferm U over ons.

3. God, Bron van leven en houvast
V. Maken wij het stil

en denken wij aan …

aan wie zij/hij voor ons was,

aan wat zij/hij voor ons heeft betekend.Stilte

Goede God,

wij danken U voor alle liefde en zorg ons gegeven,

voor alle warmte en welzijn ons geschonken,

voor àlles wat wij met … hebben gedeeld

in goede en in kwade dagen.

Wij vragen U nu:

blijf bij ons, onderweg naar morgen,

als bron van troost, als houvast.

Ontferm U over … en over ons.


Heer, ontferm U. Kyrie eleison.

Heer, ontferm U. Kyrie eleison.

Christus, ontferm U. Christe eleison.

Christus, ontferm U. Christe eleison.
Heer, ontferm U. Kyrie eleison.

Heer, ontferm U. Kyrie eleison.
V. Moge de goede God Zich over ons ontfermen,

moge zijn Liefde ons bemoedigen

en zijn Geest ons sterken,

dit uur en alle dagen die komen. 1. Amen.

Openingsgebed

DIENST VAN HET WOORD

Acclamatie


Acclamaties kunt u vinden op p. 24.

Eerste lezing


V. Woord van de Heer.

A. Wij danken God.

Tussenzang/psalm
Evangelielezing


V. De Heer zij met u.

A. En met uw geest.

V. Lezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus

volgens…

A. Lof zij U, Christus.
(U wordt verzocht, indien mogelijk, te gaan staan)
V. Woord van de Heer.

A. Wij danken God.

Acclamatie (Hierna mag u weer gaan zitten)

Overweging


Voorbede


Aan het eind van iedere bede wordt gezongen:

Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons.

of:

Heer, ontferm U.

Collecte


met ondertussen lied


Bij een Gebedsviering, zie p. 22.

Bij een Woord- en Communieviering, zie: p. 16.


BIJ EEN EUCHARISTIEVIERING
V. Bidt, broeders en zusters,

dat mijn en uw offer aanvaard kan worden

door God, de almachtige Vader.

A. Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen,

tot lof en eer van zijn Naam,

tot welzijn van ons en van heel zijn heilige Kerk.

Gebed over de gaven

Prefatie

Naar keuze:Prefatie 1

V. De Heer zal bij U zijn.A. De Heer zal u bewaren.

V. Verheft uw hart.A. Wij zijn met ons hart bij de Heer.

V. Brengen wij dank aan de Heer, onze God.A. Hij is onze dankbaarheid waardig.
V. Heilige Vader, machtige eeuwige God,

om recht te doen aan uw heerlijkheid,

om heil en genezing te vinden

zullen wij U danken,

altijd en overal door Christus onze Heer.

Want Hij die uit de dood is opgestaan,

Hij is het Licht der wereld, onze enige hoop;

in onze angst omdat wij moeten sterven,

troost ons uw belofte,

dat wij eens onsterfelijk zullen zijn met Hem.

Gij neemt het leven, God, niet van ons af,

Gij maakt het nieuw,

dat geloven wij op uw woord;

en als ons aardse huis, ons lichaam afgebroken wordt,

heeft Jezus al een plaats voor ons bereid in uw huis,

om daar voorgoed te wonen.

Daarom met alle engelen, machten en krachten,

met allen die staan voor uw troon,

loven en aanbidden wij U

en zingen/bidden U toe met de woorden:


Het vervolg van de viering vindt u op p. 9.
Prefatie 2

V. De Heer zal bij U zijn.A. De Heer zal u bewaren.

V. Verheft uw hart.A. Wij zijn met ons hart bij de Heer.

V. Brengen wij dank aan de Heer, onze God.A. Hij is onze dankbaarheid waardig.
V. Machtige, eeuwige God,

om recht te doen aan uw heerlijkheid,

om heil en genezing te vinden

zullen wij U danken, altijd en overal.

Door uw beschikking komen wij in deze wereld.

Onder uw leiding gaan wij door het leven.

Volgens uw wil keren wij terug tot de aarde

waaruit wij zijn genomen.

Maar op een teken van U staan wij op uit de dood,

want wij zijn verlost door het sterven van uw Zoon

om te delen in de heerlijkheid van zijn verrijzenis.
Daarom met alle engelen en heiligen

loven en aanbidden wij U zolang er woorden zijn

en zingen U toe vol vreugde:

Sanctus Heilig


Sanctus, sanctus, sanctus, Heilig, heilig, heilig,

Dominus Deus Sabaoth. de God der hemelse machten.

Pleni sunt caeli et terra, Vol zijn hemel en aarde

gloria tua. van uw heerlijkheid.

Hosanna in excelsis. Hosanna in den hoge.

Benedictus qui venit Gezegend Hij die komt

in Nomine Domini. in de naam des Heren.

Hosanna in excelsis. Hosanna in den hoge.
(U wordt verzocht, indien mogelijk, te gaan staan)

Eucharistisch gebed


Naar keuze:
Eucharistisch gebed 1

V. Heer onze God, Gij zijt heilig en goed, en zó bekend met ons dat onze namen staan geschreven in uw hand. Geen mens zult Gij vergeten dankzij Jezus Christus, uw Zoon, die Gij hebt voortgebracht en uitgezonden hebt om tranen te drogen van mensen die geslagen zijn, om het hart te helen van mensen die gebroken zijn, om brood te worden voor vandaag en de vrede zelf te zijn.Wij danken U, dat Hij ons ruimte geeft en vrijheid schept.

Wij danken U, dat Hij de Naam geworden is voor heel ons leven

ten einde toe.

Heilig deze gaven met de dauw van uw heilige Geest, dat zij voor ons worden tot Lichaam en Bloed van Jezus Christus, onze Heer.


Want in de nacht dat Hij zijn leven gaf, nam Hij brood in zijn handen, Hij zegende U, Hij brak het en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden:Neemt en eet hiervan, gij allen,

want dit is mijn Lichaam, dat voor U gegeven wordt.
Ook nam Hij de beker, zegende U weer, en gaf hem aan zijn leerlingen met de woorden:

Neemt deze beker en drinkt hier allen uit,

want dit is de beker van het nieuwe altijddurende Verbond, dit is mijn Bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden.

Blijft dit doen om Mij te gedenken.
V. Verkondigen wij het mysterie van het geloof.
A. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood

en wij belijden tot Gij wederkeert,

dat Gij verrezen zijt.
(U mag weer gaan zitten)
V. Heer, onze God, zo gedenken wij Hem die weet wat lijden is en die de dood heeft gezien; die Gij hebt opgewekt en naam gegeven hebt hoog boven alle namen. Jezus de Heer is Hij, die is en blijven zal uw rechterhand en tot Hij komt verkondigen wij Hem door deze levensbeker en door dit brood dat wordt gedeeld.

Gedenk … die Gij uit deze wereld tot U hebt geroepen. Laat hem/haar die in de doop met Christus gestorven en herboren is,

nu ook verrijzen tot nieuw leven met uw Zoon.
Wij bidden U: zend dan uw Geest in ons die over deze aarde gaat en maak ons tot een volk dat recht doet om gerechtigheid.

Maak leven en welzijn toch groter en sterker dan oorlog en dood; en laat ons mensen zijn die woningen bouwen voor uw stad van vrede; breek het geweld in ons en breng ons thuis bij U uit kracht van Hem, de Mensenzoon, hier in ons midden.

Bevestig uw Kerk die in ballingschap is en maak haar één in liefde en geloof, tezamen met uw dienaar N…, onze paus, en met alle bisschoppen. Samen met heel uw volk, met Maria, altijd maagd, de moeder van de Heer, met de apostelen, martelaren, met de heilige… en al uw heiligen, vragen wij om uw barmhartigheid voor levenden en doden, erkennen wij uw grootheid en brengen wij U onze dank.Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in eenheid van de heilige Geest hier en nu en tot in eeuwigheid.
A. Amen.
Het vervolg van de viering vindt u op p. 14.
Eucharistisch gebed 2

V. Hemelse Vader, met eerbied noemen wij uw Naam.

Altijd zijt Gij met ons op weg, en dichter dan wij durven dromen, zijt Gij bij ons, wanneer uw Zoon ons samenbrengt rond deze tafel, waar wij uw liefde vieren met brood en beker.

Zoals eens op de weg naar Emmaüs ontsluit Hij nu voor ons de Schrift en wij herkennen Hem bij het breken van het brood.

Daarom bidden wij, almachtige God: beadem met uw Geest dit brood en deze wijn, zodat Jezus Christus in ons midden komt met de gaven van zijn Lichaam en Bloed.

Want op de avond voor zijn lijden nam Hij onder de maaltijd brood, en sprak tot U het dankgebed. Hij brak het brood en gaf het aan zijn leerlingen terwijl Hij zei:

Neemt en eet hiervan, gij allen,

want dit is mijn Lichaam, dat voor U gegeven wordt.
Zo nam Hij ook de beker met wijn en sprak opnieuw het dankgebed. Hij gaf hem aan zijn leerlingen en sprak:
Neemt deze beker en drinkt hier allen uit,

want dit is de beker van het nieuwe altijddurende

Verbond, dit is mijn Bloed dat voor u en alle mensen

wordt vergoten tot vergeving van de zonden.

Blijft dit doen om Mij te gedenken.
V. Verkondigen wij het mysterie van het geloof.
A. Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker,

verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.
(U mag weer gaan zitten)
V. Oneindige goede Vader, wij vieren de gedachtenis van onze verzoening en wij verkondigen de liefde die Gij ons betoont. Uw Zoon is door het lijden en de dood gegaan, en, tot nieuw leven gewekt, is Hij ingetreden in uw heerlijkheid. Zie met genegenheid neer op dit offer en erken erin uw eigen Zoon, die zijn leven heeft gegeven en zijn bloed vergoten, opdat voor alle zoekers de weg naar U, Vader, geopend en begaanbaar zij.
Barmhartige God, laat de Geest van Jezus in ons wonen, en vervul ons met uw liefde. Sterk ons door de gaven van zijn Lichaam en Bloed en laat ons één worden in liefde en geloof, verbonden met onze paus N… en onze bisschop N...

Maak onze ogen open voor alle nood en leg woorden in onze mond, om wie zich eenzaam en verloren voelen, te troosten in uw Naam. Maak ons vindingrijk en moedig, om broederlijk en zusterlijk bij te staan, al wie berooid zijn en verdrukt. Maak uw Kerk tot een huis van waarheid die bevrijdt, van gerechtigheid die vrede schept, van hoop die alle angst verdrijft.

Erbarm U, Vader, over onze broeders en zusters die in de vrede van Christus naar U zijn teruggekeerd en gedenk N…, die Gij uit deze wereld tot U geroepen hebt. Laat hem/haar, die in de doop met Christus gestorven en herboren is, ook verrijzen tot nieuw leven met uw Zoon. Gedenk ook alle gestorvenen waarvan Gij alleen het geloof hebt gekend. Breng hen tot het licht van de verrijzenis.

En als ook onze weg ten einde loopt, neem ons dan op in uw huis, waar plaats is voor velen. Schenk ons de vervulling van onze levenslange hoop: overvloedig leven in uw heerlijkheid.

Laat ons toe in de gemeenschap van uw heiligen; dat wij met Maria, de Maagd en Moeder Gods, met uw apostelen en martelaren, (met de heilige…), en al de anderen die U genegen zijn, dankbaar uw Naam aanbidden en U prijzen door Jezus Christus, onze Heer.

Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in eenheid van de heilige Geest hier en nu en tot in eeuwigheid.
A. Amen.

Gebed des HerenPater noster, qui es in caelis, Onze Vader die in de hemel zijt,

sanctificetur nomen tuum, uw Naam worde geheiligd,

adveniat regnum tuum, uw Rijk kome,

fiat voluntas tua, uw wil geschiede

sicut in caelo, et in terra. op aarde zoals in de hemel.

Panem nostrum Geef ons heden

cotidianum da nobis hodie, ons dagelijks brood,

et dimitte nobis debita nostra, en vergeef ons onze schuld,

sicut et nos dimittimus zoals ook wij aan anderen

debitoribus nostris. hun schuld vergeven.

Et ne nos inducas in tentationem, En leid ons niet in bekoring,

sed libera nos a malo. maar verlos ons van het

kwade.
V. Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde, en beveiligd tegen alle onrust. Hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon.

A: Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.

Vredesgebed en vredewens

V. Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd: “Vrede laat Ik u; mijn vrede geef Ik u”, let niet op onze zonden maar op het geloof van uw Kerk; vervul uw belofte; geef vrede in uw Naam en maak ons één, Gij die leeft in eeuwigheid.A. Amen.

V. De vrede des Heren zij altijd met U.A. En met uw geest.

Lam Gods

Agnus Dei, Lam Gods,

qui tollis peccata mundi: dat wegneemt de zonden der wereld:

miserere nobis. ontferm U over ons.

Agnus Dei, Lam Gods,

qui tollis peccata mundi: dat wegneemt de zonden der wereld:

miserere nobis. ontferm U over ons.

Agnus Dei, Lam Gods,

qui tollis peccata mundi: dat wegneemt de zonden der wereld:

dona nobis pacem. geef ons vrede.

Uitnodiging tot de communie

V. Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer:

zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld.

A. Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt,

maar spreek en ik zal gezond worden.

Communie

Communielied

Gebed na de communie


BIJ EEN WOORD EN COMMUNIEVIERING

Vredesgebed en –wens

V. De vrede van de Heer,

zijn troost, bemoediging en verlichting

moge met u zijn

en uw leven heelheid schenken.

A. Amen.

(U wordt verzocht, indien mogelijk, te gaan staan)

Overbrenging van de eucharistische gave naar het altaar met ondertussen eventueel een lied(U mag weer gaan zitten)

Gebed des Heren


Pater noster, qui es in caelis, Onze Vader die in de hemel zijt,

sanctificetur nomen tuum, uw Naam worde geheiligd,

adveniat regnum tuum, uw Rijk kome,

fiat voluntas tua, uw wil geschiede

sicut in caelo, et in terra. op aarde zoals in de hemel.

Panem nostrum Geef ons heden

cotidianum da nobis hodie, ons dagelijks brood,

et dimitte nobis debita nostra, en vergeef ons onze schuld,

sicut et nos dimittimus zoals ook wij aan anderen

debitoribus nostris. hun schuld vergeven.

Et ne nos inducas in tentationem, En leid ons niet in bekoring,

sed libera nos a malo. maar verlos ons van het

kwade.

Uitnodiging tot de communie

V. Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer:

zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld.

A. Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt,

maar spreek en ik zal gezond worden.

Communie

Communielied

Terugbrenging eucharistische gave naar het tabernakel

Stilte

Communiegebed


Naar keuze uit de onderstaande teksten:
Communiegebed 1
V. Wij hebben het Brood hier op tafel gezet.

Mensen van alle eeuwen

hebben dit Brood beleefd als een teken van vrede,

als licht in hun duisternis,

als verrijzenis uit hun dood.

Want in dit Brood wisten zij Jezus aanwezig,

dierbaar nabij.

In Hem wisten zij de dood en het kwaad

ontmanteld en ontkracht.

A. Wees aanwezig God en schenk ons toekomst.

V. Met dit Brood hebben velen zich gevoed,

om sterk te staan in het leven,

om krachtig te zijn en ferm,

bestand tegen storm en ontij,

om te delen in de kracht die Jezus’ bezielde.A. Wees aanwezig God en schenk ons toekomst.

V. Bij hen sluiten wij ons aan,

bij die gelovigen van alle eeuwen,

bij onze ouders, onze vrienden, onze dierbare doden.

Bij hen sluiten wij ons aan,

want ook wij willen kracht ontvangen

om op te kunnen staan uit verdriet en gemis

en om hoopvol verder te kunnen gaan.A. Wees aanwezig God en schenk ons toekomst.

V. Wij danken U, God, voor uw Zoon, Jezus Christus,

die onze levensweg ten einde toe is gegaan.

Wij danken U dat U Hem niet alleen gelaten hebt

in de zwarte nacht van de dood.

Wij danken U voor dit Heilig Brood,

teken van zijn zelfgave,

vervuld van verrijzeniskracht, van zijn Geest.

Sterk ons ermee,

want wij kunnen niet

zonder uw menslievendheid,

zonder uw levenskracht en levensadem.A. Wees aanwezig God en schenk ons toekomst.

V. Daarom vragen wij U:

laat ons delen in de verrijzeniskracht

die uitgaat van Christus,

de kracht die alle dood overwint

en leven tot bloei brengt

tot in de uithoeken der aarde,

tot in het verborgen verdriet van mensen.

Maak ons meer mens, voor U en voor elkaar,

betrouwbaarder en rechtvaardiger,

bestand tegen ons verdriet,

standvastig in geloof en hoop,

niet bang meer voor morgen,

niet langer gebukt onder zorgen,

mensen van God, goed voor elkaar.

A. Amen.

Het vervolg van de viering vindt u op p. 22.
Communiegebed 2
V. Wat zullen wij tot U zeggen, God?

U die genoemd wordt: God van mensen;

U die gezegd hebt: Ik zal er zijn.

U voert ons door nacht en woestijn,

door angst en verdriet,

naar een land van rust,

een stad van vrede.

A. U wacht op ons in leven en sterven.

Achter de horizon bent U er

met open armen, één en al liefde.

U kent ons hart dat wankelt,

het verdriet dat ons verlamt.

V. U leeft met ons mee in vreugde of verdriet.

Alle levenden roept U bij naam

opdat zij zich verheugen in U.

U bent er altijd, elk uur,

al sinds mensenheugenis.

Wij zijn van stof en onze dagen zijn als het gras,

maar U verloochent niet het werk van uw handen.

U bent een God van trouw,

in eeuwigheid blijft U onze God,

die leven geeft, licht en vrede.

A. Dat geloven wij dankzij Jezus van Nazareth,

uw Zoon, uw Woord, Bode van uw trouw, God met ons.

V. Hij was een mens als wij.

Hij weet wat leven is,

Hij weet van pijn en lijden,

van afscheid nemen en sterven.

Hij heeft Zichzelf gegeven ten einde toe,

als een dienstknecht zonder aanzien;

zo is Hij uw mens geworden,

gebroken, uitgedeeld, gegeten en gedronken.

Hem gedenken wij,

in het Brood dat wij van U hebben ontvangen.

A. U hebt ons geroepen,

U hebt ons gemaakt,

allen verschillend van hart en gezicht,

ieder met eigen gaven

om elkaar van dienst te zijn,

allen uw mensen.

V. Wij hebben U nooit gezien,

maar U geeft Uzelf aan ons

in een medemens, in een geliefde,

in een reisgezel zoals Jezus, uw Zoon.

En daarvoor kunnen wij U nooit genoeg bedanken.

Hij is onze medemens geworden, helemaal.

Hij is ons voorgegaan in leven en in sterven.A. Wij bidden U: kom met uw Geest over ons,

de Trooster en Helper,

die kracht geeft naar kruis

en moed om te leven.

Geeft onze lieve doden,

geef allen hier uw vrede

in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Het vervolg van de viering vindt u op p. 22.
Communiegebed 3

V. God, het brood uit de hemel

leidt ons naar het leven bij U;

moge het delen ervan

ons rust en vrede schenken,

in verbondenheid met N…A. Gij hebt de dood overwonnen

wij allen zullen herleven.

V. U prijzen wij om uw Zoon Jezus Christus,

die Gij als eerste uit de doden hebt opgewekt.

Hij is aan zijn leerlingen verschenen,

heeft het brood genomen en uitgedeeld.

Zo leeft Hij, ons voor altijd nabij.A. Gij hebt de dood overwonnen

wij allen zullen herleven.

V. Wij danken U, dat Gij ons uitnodigt aan uw tafel.

Gij verlaat ons niet, geen dag van ons leven:

uw huis zal ons een woning zijn,

waar wij uw weldaden ervaren.

A. Gij hebt de dood overwonnen

wij allen zullen herleven.

V. God, Gij zijt altijd met ons,

onze kracht en sterkte,

Gij schenkt ons verlossing door uw Zoon,

en doet ons opstaan op de jongste dag.

A. Gij hebt de dood overwonnen

wij allen zullen herleven.

V. Bij U is het licht dat geen einde kent

en vinden wij de bekroning van ons leven.

Laat allen die van ons zijn heengegaan,

delen in dat geluk zonder einde.

Dat vragen wij U door Christus onze Heer.A. Amen.
  1   2   3

 • Besprenkeling met wijwater Intochtlied Kruisteken Begroeting en inleidend woord Rite van het Licht
 • DIENST VAN HET WOORD
 • Acclamatie (Hierna mag u weer gaan zitten) Overweging Voorbede
 • Gebed over de gaven Prefatie Naar keuze
 • Vredesgebed en vredewens
 • Communie Communielied Gebed na de communie BIJ EEN WOORD EN COMMUNIEVIERING Vredesgebed en –wens
 • Overbrenging van de eucharistische gave naar het altaar met ondertussen eventueel een lied (U mag weer gaan zitten) Gebed des Heren
 • Uitnodiging tot de communie
 • Communie Communielied Terugbrenging eucharistische gave naar het tabernakel Stilte Communiegebed

 • Dovnload 179.73 Kb.