Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Infobrochure Deze infobrochure heeft als doel een antwoord te geven op de vele vragen die u zich over de structuur en de dienstverlening van onze school kan stellen.

Dovnload 175.04 Kb.

Infobrochure Deze infobrochure heeft als doel een antwoord te geven op de vele vragen die u zich over de structuur en de dienstverlening van onze school kan stellen.Datum25.10.2017
Grootte175.04 Kb.

Dovnload 175.04 Kb.

Schepdaal, september 2017

Marktstraat 25

1703 Dilbeek - Schepdaal

Telefoon: 02/568.02.50

secretariaat@deklimop.be

www.deklimop.be


Infobrochure
Deze infobrochure heeft als doel een antwoord te geven op de vele vragen die u zich over de structuur en de dienstverlening van onze school kan stellen. Samen met het "Schoolreglement Gemeentescholen Dilbeek" vormt dit één informatiepakket naar ouders toe. Gelieve voor ontvangst te tekenen op de bijlage 3 (dringend terug te bezorgen aan de school).
1. Schoolgegevens
Gemeenteschool De Klimop

Marktstraat 25 - 1703 Schepdaal

Telefoon: 02/568.02.50

E-mail: secretariaat@deklimop.be – website: www.deklimop.be


2. Schoolbestuur
Onze school is een gemengde lagere school die behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijs. De inrichtende macht:

Gemeentebestuur Dilbeek

Gemeenteplein 1 - 1700 Dilbeek

Telefoon: 02/451.68.00

Voor vragen i.v.m. het onderwijs in de gemeente kan je steeds terecht bij:

De heer Jef Vanderoost, Schepen van onderwijs

Gemeenteplein 1 - 1700 Dilbeek

Telefoon: 02/451.68.00


3. Personeel
De leerkrachten zijn graag bereid tot samenwerking met de ouders bij de begeleiding van de kinderen. Gelieve nochtans bij eventueel overleg met de leerkrachten, zoveel mogelijk de schooluren te willen respecteren.

Ter informatie geven wij hieronder de namen:


Erik WALCKIERS (directie) 02/568.02.50 - 0498/92.28.22

Kaat DONVIL (1A)

Veerle BRUYLAND (1B)

Tim DE BRUYNE (1C)

Reinout STEGEN (2A)

Robin DE DOBBELEER (2B)

Frieke VANDERZIJPEN (2C)

Griet MARTENS (3A)

Sanne VAN CAUTER (3B - zorg)

Ylenia MERCKX (3B – 6A)

Anne CLAUS (4A)

Stefanie DE KEYZER (4B)

Jo VANDEN DRIESSCHE (5A)

Frederique HANNAERT (5B)

Kaat SPAPENS (6A)

Annelore KIERMEER (6B)

Carine DE MESMAEKER (zorg)

Gorik DE BOLLE (zorgcoördinator – zorg)

An MERTENS (ICT)
Leermeesters:

Annelies VANNUFFEL (turnen)

Tineke VANLENS (NCZ)

Eva DE BODT (RKG)

……… (ISL)
Administratief personeel:

Greet VAN ZAELEN


4. Schoolraad
De schoolraad is een wettelijk kader voor een inspraakregeling van personeelsleden, ouders en lokale gemeenschap in het dagelijks onderwijsgebeuren.

De schoolraad heeft een advies- en overlegbevoegdheid. Voor onze school bestaat deze schoolraad uit telkens twee vertegenwoordigers van:

- de ouders;

- het personeel;

- de lokale gemeenschap.

Volgende leden vormen de schoolraad:

Karen Deroeck, Griet Plaskie, Stijn Van Achter, Silke Deman, Bob Savenberg (ouders), Stefanie De Keyzer, Veerle Bruyland en Frederique Hannaert (personeel), Raymond Berlanger, Kris Staels en Erik Van Cauter (lokale gemeenschap).
5. Oudervereniging
Er is een overkoepelend oudercomité voor de beide lokale scholen.

Het oudercomité wordt geleid door mevrouw Tinneke Deleu, tel. 0478/221722


6. Pedagogische begeleiding
Het schoolbestuur en het personeel laten zich begeleiden door het Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap (OVSG).
7. Onderwijsaanbod - Leerplannen
Onze school volgt de leerplannen opgesteld door OVSG. Deze leerplannen omvatten volgende leergebieden:

 • Nederlandse taal

 • wiskunde

 • wereldoriëntatie (wetenschap en techniek – mens en maatschappij)

 • Frans

 • muzische vorming

 • lichamelijke opvoeding

 • "leren leren", "sociale vaardigheden" en ‘ICT’ zijn leergebied-overschrijdend.


8. Scholengemeenschap De Spil
Onze school maakt deel uit van de scholengemeenschap De Spil.

Volgende scholen vormen samen De Spil:


Gemeentelijke Basisschool - Den Top – Topstraat 15-17 – 1600 Sint-Pieters-Leeuw

Gemeentelijke Basisschool Wegwijzer - Puur Natuur - Schoolstraat 14 - 1601 Ruisbroek

Gemeentelijke Lagere School Jongslag - Marktplein - 1700 Dilbeek

Gemeentelijke Lagere School de kriebel - Kerkstraat 1 - 1700 Sint-Ulriks-Kapelle Gemeentelijke Lagere School De Klimop - Marktstraat 25 - 1703 Schepdaal

Gemeentelijke Basisschool ‘t Keperke – Keperenbergstraat 37A– 1701 Itterbeek


Gemeentelijke Basisschool - ’t Populiertje – J. Vanderstraetenstr. 91 - 1600 S.-P.-Leeuw
9. Pedagogisch project
1. GEGEVENS M.B.T. DE SITUERING VAN DE ONDERWIJSINSTELLING.
1.1. Onze basisschool behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijsnet. De inrichtende macht is de gemeente Dilbeek. In de school en voor alle contacten met de school is het Nederlands de voertaal.

1.2. Als openbare instelling staat onze school open voor alle kinderen, welke ook de levensopvatting van de ouders is. De vrije keuze van cursus godsdienst of niet-confessionele zedenleer is gewaarborgd. Ouders, die op basis van hun eigen religieuze of morele overtuiging fundamentele bezwaren hebben tegen het volgen van één van de aangeboden cursussen, kunnen zich beroepen op de wettelijke regeling ter zake.

1.3. Als dorpsschool werken wij nauw samen met de lokale gemeenschap (met sportverenigingen, socio-culturele verenigingen, de parochie, met ...).

2. LEVENSBESCHOUWELIJKE UITGANGSPUNTEN.
2.1. Ons gemeentelijk onderwijs wil mensen vormen die in de samenleving van morgen ten volle hun verantwoordelijkheid kunnen opnemen tegenover zichzelf en tegenover de gemeenschap. Mensen die bekwaam zijn en in staat hun bekwaamheden voortdurend aan de eisen van de tijd aan te passen.

2.2. In ons pedagogisch project voeden wij de kinderen zo op dat zij, zonder afbreuk te doen aan hun fundamentele vrijheden en rechten, in staat zijn niet alleen hun persoonlijke belangen maar ook de collectieve belangen van alle mensen te verdedigen in dienst van de gemeenschap. Een gemeenschap die democratisch en pluralistisch is en waarin de kinderen van vandaag MORGEN zullen leven en werken als volwassenen. Zij zullen dit doen in een geest van verdraagzaamheid, van eerbied voor de opvatting van anderen.

2.3. Ieder kind wordt gewaardeerd in zijn eigen kennen en kunnen.

3. DOELEN VAN DE SCHOOL.


3.1. Onze school als leefgemeenschap

3.2. Onze school als leergemeenschap
3.1. Onze school als leefgemeenschap

Als basisidee willen we als gemeenschap werken (en elkaar ondersteunen in het werken) aan:a. Een waarden-volle school:

 • samenwerking: door de lln. in de klas op regelmatige tijdstippen te verplichten om in groep samen te werken - door in de lessen de competitiegeest op een gezonde wijze te beleven en meer de nadruk te leggen op de sociale waarden (lessen L.O.: samen sporten)

 • eerlijkheid en rechtvaardigheid: elkaar rechtvaardig behandelen in het oplossen van ruzies, misverstanden en conflicten, quoteren van leerlingen, straffen en belonen van leerlingen

 • respect en waardering: voor elkaar (pesten en plagen), voor zichzelf (je eigen "eigenheid" aanvaarden), voor materiaal (ordelijk bewaren - zorg dragen), voor het werk van anderen (onderhoudspersoneel), beleefdheid in woord en daad

 • luisterbereidheid, openheid, inspraak: keuzes maken in een open sfeer, in conflictsituaties tussen leerlingen onderling gesprekken zo leiden dat er probleemoplossend gewerkt wordt, tijd maken voor persoonlijke gesprekken, bereidheid tot luisteren en openstaan voor andermans mening

 • vertrouwen en zelfvertrouwen: gebaseerd op en te bereiken via positieve feedback

 • verdraagzaamheid: alle participanten op gelijke voet aanvaarden en respecteren

 • liefde voor elkaar

 • vergevingsgezindheid: elkaar steeds weer opnieuw kansen geven

b. Een school met een open-school-sfeer:

Een "open-school" zijn, zien we op niveau van ons publiek: • gastvrij zijn voor iedereen, we willen nieuwe leerlingen op een gepaste wijze opvangen, onthalen en begeleiden

 • gastvrij zijn naar ouders toe: op regelmatige tijdstippen geven we de kans aan de ouders om (letterlijk) de school binnen te stappen

 • vergelijken en respecteren van de leefwereld van de leerlingen met die van anderen uit andere culturen

c. Een levende school

Met een levende school bedoelen we een gemeenschap van mensen die zich durft engageren om dieper te gaan, of in te spelen, op andere dan louter "onderwijsgerichte" activiteiten.

Dit vertaalt zich in het werken aan een:


 • Sportactieve school: deelname aan de "SVS-acties", organiseren en meewerken aan intra- en extra-muros activiteiten, waarborgen van lestijden bewegingsopvoeding voor alle leerlingen.

 • Creatieve school: de ontwikkeling van expressieve en creatieve mogelijkheden, het inplannen van les- en klasoverschrijdende creatieve momenten in de schoolplanning.

 • Cultuurschool: organiseren van of deelnemen aan culturele activiteiten zoals film, theater, poppenkast, tentoonstellingen, kunstenaars (ambachtslui) uitnodigen op school, kinder- en andere feesten vieren, werken en verwerken van bezoek aan boerderij, tentoonstelling ...

 • Gezonde school: aandacht hebben voor alle aspecten van de "gezondheid" van leerlingen, het snoepen op school tot een minimum beperken, gezonde speelomgeving, oog hebben voor hygiëne en orde, de leerlingen milieubewust maken en deze gedachte in de praktijk omzetten (nette speelplaats - afval beperken en sorteren - vervuiling observeren en voorkomen), rustige werk- en leersfeer waarborgen, stressfactoren tot een minimum herleiden ...

d. Een kind- en milieuvriendelijke school

In onze schoolse mini-samenleving willen we het kind "centraal" stellen.

Wij opteren ook voor de prioriteit "het kind moet zich goed voelen" in de school.

Daarom willen we vooral op volgende vlakken de eigenheid en de leefwereld van onze leerlingen niet uit het oog verliezen:
 • De infrastructuur (speelplaats, lokalen, klashoekjes, refter ...).

 • Het deskundig begeleiden van de lln. in de klas, op de speelplaats, in de gangen …

 • Oog hebben voor het belang van de verkeersveiligheid van de leerlingen.

 • Het correct beoordelen, objectief evalueren van de leerlingen.

 • Oordeelkundig en pedagogisch verantwoord geven van huistaken en lessen.


3.2. Onze school als leergemeenschap

De totale ontwikkeling van het kind:De intellectuele ontwikkeling

.De in de eindtermen en in het leerplan voorgeschreven einddoelen verwezenlijken.

.De vloed van informatie leren verwerken.

.Het ontwikkelen van verantwoordelijkheidsbesef en kritische zin.

.Het bieden van wereldgeoriënteerd onderwijs aansluitend bij de realiteit

(realistisch onderwijs)

.Stimuleren en begeleiden tot creatief denken en handelen.

De lichamelijke ontwikkeling

.Zowel het "leren bewegen" als het "bewegend leren".

.De leerlingen bewust maken van het idee "een gezonde geest in een

gezond lichaam".

.De leerlingen aanmoedigen om aan sport te doen.

.We trachten de leerlingen en de ouders te overtuigen van goede eetgewoonten,

gezonde ontspanning …

De sociale ontwikkeling

.Leren in groep samenwerken.

.Verantwoordelijkheid opnemen voor afgesproken taken (de klas proper houden,

planten verzorgen, schriften van zieke leerlingen bijhouden …)De affectieve ontwikkeling

.Gevoelens zijn eigen aan de mens, omgaan met en praten over emoties zijn dingen

die geleerd en gerespecteerd moeten worden.

.Gesprekken met kinderen ernstig nemen.

.Organiseren van kringgesprekken.

.Aanleren van gesprekstechnieken (ik-boodschap). Leren actief luisteren naar elkaar

en de mening van anderen leren appreciëren.

De geestelijke ontwikkeling

.We leren eens iets goeds te vertellen over elkaar.

.Bewondering en verwondering leren en durven uitspreken (vb. over elkaars

werken, tekeningen, opstellen ...). Aanmoediging is de beste motivatie.

.Regelmatig stil staan bij zichzelf omtrent de eigen manier van leven.

.De lessen godsdienst en zedenleer als een levenshouding laten beleven.


4. PEDAGOGISCHE EN DIDACTISCHE WERKPUNTEN
Opdat zowel intellectueel sterke als zwakke leerlingen op hun niveau zouden kunnen leren en om het leren eigentijds te laten verlopen, stellen we een aantal kernbegrippen voorop:


 • Op geregelde tijdstippen zijn er evaluaties en toetsen.

 • Remediëren en differentiëren: in de klas of met steun van de zorgjuffen.

 • Werken met gespecialiseerde lesgevers: zorgjuffen, bijzondere leermeester lichamelijke opvoeding, gespecialiseerde ambachtslui (een schilder, imker, boer, uitstap naar ...).

 • Nauwe samenwerking met C.L.B ...


10. Schooluren
De lessen beginnen elke dag te 9 uur stipt en eindigen om 12.10 u. 's middags.

's Namiddags wordt er les gegeven van 13.10 u. tot 16 uur.

Op dinsdag, woensdag en donderdag van 11.50 u. tot 12.10 u. bestaat de mogelijkheid op facultatieve basis taalinitiatie en aanvullende Franse lessen te volgen.

Logopedie en niet-dringende medische behandelingen zijn tijdens de schooluren niet toegelaten.


11. Afhalen en brengen van de kinderen
Ouders die hun kinderen zelf naar school brengen, begeleiden de kinderen tot aan de schoolpoort (knuffelzone). Aan de ingang van de school (Marktstraat) is er tussen 8 en 9 uur een zoenzone voorzien. Op deze strook mag je niet parkeren. Je kan de school ook via het wegje achter de kerk bereiken. Ouders kunnen in uitzonderlijke gevallen en met toestemming van de directeur, hun kind begeleiden tot in het klaslokaal. Ook het opwachten van de leerlingen na de lessen gebeurt aan de schoolpoort. Voor kinderen die worden afgehaald is het niet toegestaan om zonder begeleiding van de ouders de speelplaats te verlaten.
12. Veilig naar school ... Veilig thuis
In verband met "Veilig naar school ... Veilig thuis: een levensbelangrijke zaak voor ouders, leerling en school" vragen we uw aandacht voor volgende punten:


 • Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 15.55 en 16.15 uur en op woensdag tussen 12.05 en 12.20 uur zal de zone voor de school afgesloten worden voor alle verkeer door middel van slagbomen. U kan parkeren op het marktplein of in de naburige straten en uw kind te voet oppikken aan de schoolpoort.

 • Wij moedigen iedereen aan te voet of per fiets naar school te komen. De fietsers kunnen de school bereiken via het wegje achter de kerk. Daar kunnen ze hun fiets in de fietsstalling plaatsen. Deze gaat overdag op slot. Zonder begeleiding van een ouder kan een kind pas vanaf het vierde leerjaar met de fiets naar school - een fietshelm en veiligheidsvestje zijn verplicht. Op het secretariaat kan je veiligheidshesjes én fluo boekentashoesjes met het logo van de school kopen voor € 2. Op al deze kledij zet je ook best de naam van je kind.


13. Rijen – begeleiding einde schooldag
Bij het einde van de schooldag worden verschillende rijen begeleid door de leerkrachten. Dit is een extra service die De Klimop aanbiedt opdat de leerlingen op een veilige en ordelijke manier de school kunnen verlaten.

 1. De marktrij

De leerlingen die via de uitgang aan de Marktstraat afgehaald worden of de school zelfstandig verlaten, stellen zich in deze rij op. De leerlingen van het eerste leerjaar zijn als eerste aan de beurt. De directeur of een leerkracht staat aan de schoolpoort en checkt of de leerling opgehaald wordt. Tijdens de eerste weken is het uiterst handig dat u als ouder even een teken geeft. Leerlingen die niet afgehaald worden wachten aan de schoolpoort en gaan nadien naar de bewaking.

Nadien volgen de andere leerlingen. Zij stappen zelfstandig naar hun ouder, naar huis of wachten aan de binnenkant van de schoolpoort. Maak hierover goede afspraken met uw kind.
 1. De stationsrij

Deze rij begeleidt de kinderen tot aan de steenweg (kruispunt Trammuseum). Kinderen die de steenweg moeten oversteken worden aan de kant van Slagerij De Munck best afgehaald door hun ouders. Voor de leerlingen die niet afgehaald worden houdt de leerkracht een oogje in het zeil bij het oversteken. Nadien nemen zij zelfstandig de kortste weg naar huis.We merken dat sommige ouders van aan de overzijde van de straat op hun kind roepen. Dit is een gevaarlijke situatie is .We vragen u met aandrang uw kind zelf uit de rij te komen halen en de leerkracht hiervan te verwittigen. Kinderen die zich niet aan deze afspraken houden zullen niet meer toegelaten worden tot deze rij.

Leerlingen die langs het traject wonen kunnen natuurlijk tijdig de rij verlaten. Zij verwittigen steeds de leerkracht van dienst.
 1. De kerkrij

Deze rij vertrekt langs het wegje achteraan de school. Hierbij gelden dezelfde afspraken als bij de marktrij. Ouders wachten hun kind op aan het einde van dit wegje en niet aan de schoolpoort.


 1. De fietsrij

De fietsers verlaten de school ook langs het wegje achter de kerk. Ouders die hun kind willen begeleiden wachten aan de kerk. Maak ook hier goede afspraken met uw kind. Kinderen van wie de fiets niet in orde is, of kinderen die geen hesje en helm dragen kunnen de school niet per fiets verlaten. Zij worden naar de bewaking gebracht.
14. Voor- en naschoolse bewaking
Het gemeentebestuur organiseert op de schooldagen een voor- en naschoolse bewaking in De Klimop in samenwerking met vzw INFANO te Ternat. De kinderen kunnen op school 's morgens terecht vanaf 7 uur en mogen 's avonds afgehaald worden tot 18 uur. De kinderen die naar de ochtendopvang komen kunnen eerst hun boekentas netjes in de rij zetten en gaan nadien onmiddellijk naar de opvang.

Voor eventuele opvang op schoolvrije dagen kan u zich wenden tot INFANO (dilbeek.noord@infano.be).

Voor verdere info: zie folder van INFANO (ook op www.deklimop.be).

Contact opvang De Klimop: 0479 13 47 82

De kosten voor kinderopvang voor kinderen tot de leeftijd van 12 jaar zijn fiscaal aftrekbaar. Jaarlijks worden er fiscale attesten opgemaakt.
15. Blijven eten
Er is toezicht voor de kinderen die 's middags hun maaltijd in de school willen nemen. Vanzelfsprekend volgen wij het Dilbeeks afvalbeleid "kies keurig voor minder afval".

Onze school is dus een blik-, brik- en snoepvrije zone.

Vul de brooddoos (zonder zilverpapier) met een knapperige, kindvriendelijke maaltijd naar de behoefte van je kind. Het is mogelijk in de school een drankje (plat of bruisend bronwater) te kopen aan de prijs van 0,40 EUR. Tijdens de middag worden er ook kannen met kraantjeswater voorzien. Kinderen kunnen ook hun eigen drank (enkel water) meebrengen naar school. Gebruik hiervoor een stevige kruik of fles. Zorg dat het flesje in de boekentas niet kan uitlopen. Boeken die hierdoor schade oplopen zullen vergoed moeten worden. In de school zijn ook twee drankfonteinen.
Er kan het hele jaar soep besteld worden. Voor soep wordt een vast bedrag per week aangerekend (0,60 EUR x aantal soepdagen). Soep bestel je dus steeds voor een hele week.

De kinderen kunnen ook een warme maaltijd (soep en hoofdgerecht) gebruiken voor 4 EUR. Inschrijven gebeurt via het maandelijks bestelformulier waarop je kan aanduiden op welke dag je kind warm eet. Ook de soepweek kan je hierop aanduiden.Bij ziekte steeds vóór 9 uur de school verwittigen, anders zijn we verplicht de maaltijd aan te rekenen. Soep kan afgezegd worden als je een hele week afwezig bent.

Bestellingen op de dag zelf zijn niet mogelijk.

De afrekening gebeurt telkens op het einde van de maand (zie nr. 29).
16. Dinsdag fruitdag
Bij het begin van het schooljaar kan je een fruitabonnement voor je kind bestellen. Dankzij het “tuttifrutti” project kan dit tegen een zeer lage prijs. Kinderen zijn niet verplicht om hier aan deel te nemen, maar in het kader van “een gezonde school” moedigen wij dit wel sterk aan. In de loop van de maand september krijg je hierover een infobrief.
17. Tussendoortjes
De kinderen brengen geen snoep of chips mee naar school. Kies liever voor een gezonde hap. Een lekker stuk fruit of groente is zeker oké. Een eenvoudig koekje kan ook. We kunnen hier onmogelijk een opsomming maken van welk koekje nu wel of niet mag. Wij zijn ervan overtuigd dat u als ouder hier een gezonde keuze in zal maken.

Kinderen vinden het doorgaans fijn om te trakteren bij een verjaardag. Dit mag natuurlijk maar is zeker geen verplichting. Hou ook hier rekening met de snoepregels. • Geen taarten met slagroom of boterroom.

 • Geen blikjes, brikjes of drank in grote flessen die in de klas verdeeld wordt.

Brengt uw kind toch snoep mee, dan wordt dit onmiddellijk in de boekentas gestopt.


18. Allergieën
Is uw kind allergisch voor bepaalde (voedings)stoffen, dan vragen wij u nadrukkelijk om de school in te lichten (zie bijlage).
19. Verloren voorwerpen
De school is niet verantwoordelijk voor diefstal of het verlies van persoonlijk materiaal van de kinderen. Indien uw kind iets verloren heeft, kunnen de ouders steeds terecht bij de leerkracht om na te gaan of het materiaal zich bij de verloren voorwerpen bevindt. Wij raden aan om kledij, brooddozen … zoveel mogelijk te merken met de naam van uw kind. Hierdoor vinden verloren voorwerpen sneller hun eigenaar terug. Indien uw kind thuiskomt met kledij of materiaal van een andere leerling, bezorg dit dan steeds terug aan de school.
20. Zorgbeleid
Via een uitgebreid leerlingvolgsysteem proberen wij als schoolteam vroegtijdig problemen op te sporen en te signaleren.

Het zorgteam, bestaande uit de zorgleerkrachten en de zorgcoördinator, stippelt samen met de klastitularis, die de spilfiguur is in het zorgproces, een handelingsplan uit. Hierdoor wordt het kind zoveel mogelijk binnen de klasomgeving geholpen.

Dit team ondersteunt collega’s bij het uitvoeren van zorgverbredingsactiviteiten en zorgt voor een afstemming op schoolniveau.

De zorgcoördinator werkt steeds in samenspraak met de directie, de klastitularis, de externe zorgbegeleiders, het CLB en de ouders. Naast het kennen en kunnen wordt er op onze school enorm veel belang gehecht aan de socio-emotionele ontwikkeling. Het welbevinden van onze kinderen staat centraal.

Het zorgteam ondersteunt kinderen die een tijdelijke achterstand hebben opgelopen (vb. wegens ziekte, het niet beheersen van het Nederlands) of kinderen met leermoeilijkheden. Dit gebeurt steeds in overleg met de ouders.
21. Centrum voor leerlingbegeleiding (CLB)
Onze school werkt samen met het Centrum voor Leerlingbegeleiding ‘CLB Pieter Breughel’, Brusselstraat 270 te 1702 Groot-Bijgaarden www.vclb-pieterbreughel.be (tel. 02/569.61.72).
22. Zwemlessen
Voor De Klimop worden de zwemlessen georganiseerd op maandag (eerste leerjaar C), donderdag (1ste leerjaar A en B),vrijdag (tweede tot zesde leerjaar), Het tweede leerjaar gaat wekelijks zwemmen.

De andere leerjaren gaan gedurende één semester wekelijks zwemmen. U ontvangt hiervan binnenkort een overzichtsrooster. Dit vindt u ook terug op onze website. De kost hiervoor wordt verrekend in de maximumfactuur.

Gelieve ook rekening te houden met volgende praktische gegevens:


 • de leerlingen worden volgens hun zwembekwaamheden ingedeeld in verschillende niveaus

 • Dilkom zelf zorgt voor een gekleurde zwemmuts volgens zwemniveau (1,00 EUR)

Kinderen, die een geldige reden hebben om niet deel te nemen aan de zwemles, bezorgen een doktersattest aan de leerkracht.
23. Sport in De Klimop
Elke maandag, dinsdag of donderdag krijgen de kinderen turnles. De turnzak bevat: een zwarte turnshort, eenvoudige turnpantoffels en "De Klimop"-T-shirt (T-shirt kost € 5,50). Leerlingen van het 1ste en 4de leerjaar krijgen een gratis T-shirt. Een zwarte short dient u zelf aan te kopen.

Een gezonde geest in een gezond lichaam. Daarom staat er in De Klimop elke dag een kwartiertje “beweging” op het programma. In De Klimop worden er gedurende het schooljaar nog heel wat extra sportactiviteiten georganiseerd. Hiervan wordt u telkens tijdig op de hoogte gebracht.


24. Sneeuwklassen
De leerlingen van het zesde leerjaar gaan op sneeuwschool naar La Chapelle d’Abondance in de Franse Alpen, van 9 tot en met 16 maart 2018. Deze reis kost € 575.

De totale prijs voor de ouders bedraagt maximaal € 425 per leerling en wordt gespreid aangerekend: een factuur in september (€ 115), een in november (€ 155) en een factuur in januari (€ 155).25. Verzekering
Het gemeentebestuur Dilbeek heeft bij AXA ten gunste van het geheel der gemeentelijke lagere scholen van Dilbeek een verzekering afgesloten (polis nr. : 010.730.356.364).

De leerlingen genieten op basis van deze polis de hierna vermelde waarborgen. De verdere details en verzekerde bedragen kunnen op het schoolsecretariaat worden geraadpleegd.


A. Burgerlijke aansprakelijkheid

Dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid welke overeenkomstig de ter zake geldende Belgische en buitenlandse wetgevingen ten laste gelegd zouden kunnen worden ingevolge lichamelijke en/of stoffelijke schade veroorzaakt aan de directie, het schoolpersoneel, de leerlingen of aan derden.

De schade toegebracht aan de schoolgebouwen en hun inhoud is uitgesloten van de waarborg burgerlijke aansprakelijkheid.

Deze waarborg is enkel van toepassing tijdens de schoolactiviteit. Deze waarborg is niet van toepassing tijdens de schoolweg. Het is raadzaam dat de ouders een gezinspolis afsluiten.B. Lichamelijke ongevallen waarbij de waarborg “burgerlijke aansprakelijkheid” geen uitwerking heeft

1. Behandelingskosten

Terugbetaling van de geneeskundige verstrekkingen welke opgenomen zijn in de nomenclatuur van het RIZIV-tarief zoals deze voor geneesheer, chirurg, apotheker, ziekenhuis, bloedtransfusie, radiografie, orthopedie, prothese, massage, fysiotherapie, enz … na tegemoetkoming van de wettelijke uitkeringen van de ziekte- en invaliditeitsverzekering of van het organisme welke deze vervangt.

Er is tevens tot beloop van de gewaarborgde bedragen voorzien in de terugbetaling van tandprothesen, brillen, begrafenis, vervoer en repatriëring van een gewonde.

De schade aan brillen is alleen gedekt op voorwaarde dat zij gedragen worden op het ogenblik van het ongeval. Op de schoolweg is de waarborg brilschade daarenboven slechts toegestaan voor zover de leerling een lichamelijk letsel heeft opgelopen.

Deze waarborg is van toepassing tijdens de schoolactiviteiten als ook op de schoolweg.

2. De uitkering van een kapitaal bij overlijden en blijvende ongeschiktheid

Deze waarborg is van toepassing tijdens de schoolactiviteiten als ook op de schoolweg.

Bij ongeval of ziekte wordt uw huisarts bijgeroepen. Gelieve daartoe bijlage 4 terug te bezorgen.
26. Abonnementen
U ontvangt begin september een overzicht/bestellijst van alle abonnementen die via de school aangekocht kunnen worden. We benadrukken wel dat dit in geen geval verplicht schoolmateriaal is en dus volledig vrijblijvend is.
27. Rapporten
De vier perioderapporten (zie kalender) zullen de ouders inlichtingen verschaffen in verband met de schoolvorderingen. Op het einde van het schooljaar krijgt elke leerling een eindevaluatie. Op dinsdag 19 september organiseren wij een algemeen oudercontact. De individuele oudercontacten gaan door op 26-27 oktober en 26-27 april. Op het einde van het schooljaar kan het zijn dat u persoonlijk uitgenodigd wordt voor een extra oudercontact.

28. Vakantieregeling
1. Hervatting van de lessen:

• vrijdag 1 september 2017

2. Vrije dagen van het eerste trimester:

• maandag 18 september 2017 (vrije dag)

• maandag 2 oktober 2017 (pedagogische studiedag)

3. Herfstvakantie: van zaterdag 28 oktober 2017 tot en met zondag 5 november 2017

4. Kerstvakantie:

• van zaterdag 23 december 2017 tot en met zondag 7 januari 2018

5. Krokusvakantie:

• van zaterdag 10 februari 2018 tot en met zondag 18 februari 2018

6. Paasvakantie:

• van zaterdag 31 maart 2018 tot en met zondag 15 april 2018

7. Vrije dagen van het derde trimester:

• maandag 30 april 2018 (vrije dag)

• dinsdag 1 mei 2018 (Feest van de Arbeid)

• woensdag 2 mei 2018 (pedagogische studiedag)

• donderdag 10 mei 2018 (Hemelvaartsdag)

• vrijdag 11 mei 2018 (brugdag)

• maandag 21 mei 2018 (Pinkstermaandag)

8. De lessen worden beëindigd op vrijdag 29 juni 2018


29. Maandafrekening
Op geregelde tijdstippen ontvangt u van ons een maandafrekening.

Het betalen gebeurt op een rekening van het gemeentebestuur van Dilbeek. De opvolging hiervan nemen zij ook voor hun rekening. Domiciliëring is mogelijk (bij voorkeur). U ontvangt hiervoor jaarlijks de nodige documenten.

Elke leerling krijgt zijn afrekening zodat u deze kunt nakijken. Gelieve in de klasagenda te tekenen voor ontvangst en het maandbedrag binnen de week over te schrijven op de gemeenterekening.

De leerlingen melden aan de klastitularis wat dient aangestipt te worden (maaltijden - abonnementen – soep ...).

De maximumfactuur voor verplichte activiteiten bedraagt 85 EUR per leerling per schooljaar (wordt forfaitair aangerekend: factuur oktober (€ 25), factuur december/januari (€ 20), factuur maart (€ 20) en factuur april/mei (€ 20).
30. Keuze godsdienst of zedenleer
Bij de inschrijving van uw dochter/zoon heeft u de keuze gemaakt tussen een cursus in één van de erkende godsdiensten of de niet-confessionele zedenleer. Die keuze geldt voor de ganse duur van de studies in de school.

Op de eerste schooldag van september volgen de leerlingen de keuze van dit schooljaar, tenzij u uw keuze wijzigt. Indien u voor volgend schooljaar de keuze van levensbeschouwing wenst te wijzigen moet dit voor 30 juni 2018 gebeuren. Als ouder vraagt u zelf een nieuw keuzeformulier aan. Dit formulier kan u persoonlijk ophalen op het secretariaat van de school. Het ingevulde formulier bezorgt u vóór 30 juni 2018 aan de directeur. De nieuwe keuze geldt vanaf 1 september 2018.
31. Verplichtingen bij afwezigheid
Elke afwezigheid wordt de dag zelf telefonisch gemeld. Na een afwezigheid bezorgt de leerling een door de ouders ondertekend briefje, waarop de duur en de reden van afwezigheid vermeld staan. Voor een afwezigheid wegens ziekte van meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen is een medisch attest vereist.

Bij veelvuldige afwezigheid (dit is vanaf de vijfde keer in hetzelfde schooljaar) wordt voor elke afwezigheid een medisch attest gevraagd.Uitvoerige richtlijnen i.v.m. afwezigheden vindt u in het schoolreglement (hoofdstuk 3).
32. Te laat komen
Het is niet prettig dat kinderen te laat komen. Het klasgebeuren is dan volop bezig en het is voor hen dan ook moeilijk aan te sluiten bij de les. Wij vragen u dan ook uitdrukkelijk ervoor te zorgen dat de kinderen op tijd in de school zijn.

Een leerling die te laat komt, krijgt van de leraar een formulier dat door de ouders ingevuld wordt en de volgende schooldag aan de groepsleraar wordt afgegeven.


33. Inschrijving van de leerling
De inschrijving gebeurt aan de hand van een officieel document zoals: een uittreksel van de geboorteakte, het trouwboekje van de ouders, de identiteitskaart van het kind. Bij de eerste inschrijving ontvangen de ouders deze brochure (informatie en schoolreglement) en volgende formulieren:

 • kennisneming van het schoolreglement, ontvangst "informatie aan de ouders"

 • keuzeformulier godsdienst - zedenleer

 • vragenlijst over de achtergrond van uw kind

De klasverdeling gebeurt evenwichtig, in functie van het aantal leerlingen per levensbeschouwelijk vak en de leerlingenkenmerken.

Zie ook hoofdstuk 2 van het schoolreglement.
34. Taalscreening
Taalscreening

De school onderzoekt het niveau van het Nederlands bij elke leerling die voor het eerst naar het lager onderwijs gaat. Dit gebeurt via een verplichte taalscreening. De screening gebeurt nooit voor de inschrijving van de leerling en is geen toelatingsvoorwaarde.Taaltraject

Op basis van de resultaten van de taalscreening voorziet de school een taaltraject voor de leerlingen die het nodig hebben. Dit taaltraject sluit aan bij de noden van de leerling wat het Nederlands betreft.Taalbad

Als de leerling het Nederlands onvoldoende kent om de lessen te kunnen volgen, kan de school een taalbad organiseren. Het doel van het volgen van een taalbad is dat de leerling voltijds en intensief de Nederlandse taal leert om zo snel mogelijk te kunnen deelnemen aan de reguliere onderwijsactiviteiten.


35. Veranderen van school
De verantwoordelijkheid ligt volledig bij de ouders. Zij oordelen of het verantwoord is dat hun kind in de loop van het schooljaar van school verandert. Er is geen goedkeuring van het schoolhoofd, inspecteur of departement vereist.

De uitschrijvende school moet binnen een week de historiek van de eventuele problematische afwezigheden melden aan de nieuwe school.


36. Kostenbeheersing en studietoelagen
Voor de onderwijsgebonden kosten die noodzakelijk zijn om de eindtermen te realiseren zal het schoolbestuur de materialen en activiteiten gratis ter beschikking stellen. In bijlage 1 vindt u de lijst van de materialen die gratis ter beschikking gesteld worden. Uw kind is hiervoor verantwoordelijk. Indien dit materiaal stuk of verloren is, dient u zelf in te staan voor de vervanging.
Ouders zorgen zelf voor de basisuitrusting: een boekentas, pennenzak
, kaften, kaftpapier, etiketten, plastificeerpapier ... Deze basisuitrusting behoort niet tot de maximumfactuur.

Voor studietoelagen vindt alle informatie op www.studietoelagen.be.


37. Positief engagement
De Klimop is een Nederlandstalige school. Niet alle ouders spreken thuis met hun kind Nederlands. Dit kan er soms toe leiden dat hun kind het wat moeilijker heeft bij het leren.

De Klimop wil alle kinderen zo goed mogelijk begeleiden bij hun taalontwikkeling.

Wij verwachten van de ouders dat ze er alles aan doen om hun kind, ook in de vrije tijd, te stimuleren bij het leren van Nederlands.
Dit kan bijvoorbeeld door:

• Zelf Nederlandse lessen te volgen.

• Uw kind naschools extra Nederlandse lessen te laten volgen.

• Te zorgen voor een Nederlandstalige begeleiding van uw kind bij het maken van zijn huistaak, bij het leren van zijn lessen … (bv. kind in de studie laten blijven, een Nederlandstalige huiswerkbegeleidingsdienst zoeken …).

• Bij elk contact met de school zelf Nederlands te praten of er voor te zorgen dat er een tolk is. (volgens de gemeentelijke regels).

• Uw kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige jeugdbeweging, sportclub, academie

• Uw kind naar Nederlandstalige tv-programma’s te laten kijken en er samen met hem over te praten.

• Uw kind met Nederlandstalige computerspelletjes te laten spelen.

• Elke avond voor te lezen uit een Nederlandstalig jeugdboek en uw kind aanmoedigen om een Nederlandstalig boek te lezen.

• Binnen de school en bij elke schoolactiviteit enkel Nederlands te praten met uw kind, met andere kinderen, met het schoolpersoneel en met andere ouders.

• Uw kind, in zijn vrije tijd, geregeld te laten spelen met zijn Nederlandstalige vriendjes.

• Uw kind in te schrijven voor Nederlandstalige vakantieactiviteiten.

• Uw kind in te schrijven voor Nederlandstalige taalkampen.

• …


38. Nog enkele belangrijke regels en afspraken
Leerlingen hebben een degelijke boekentas. Boekentassen met wieltjes zijn niet toegelaten. Voor beschadigde of verloren boeken zal een vergoeding gevraagd worden.

Dure voorwerpen of speeltuigen horen niet op school. Voor leerlingen is een gsm-toestel op school niet noodzakelijk. Wanneer de leerling dit toch meeheeft, blijft het uitgeschakeld en in de boekentas.

Indien uw kind toch gebruik maakt van één van deze apparaten, zullen ze door de directie of leerkracht in bewaring worden genomen. De ouders kunnen deze apparaten bij de directie komen afhalen. De school is niet verantwoordelijk ingeval van diefstal of beschadiging van dergelijke toestellen of dure voorwerpen.

Na schooltijd is het niet meer toegelaten vergeten huiswerk, schoolboeken e.d. in de klas te gaan halen.


Dovnload 175.04 Kb.