Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Ing p 01 Algemene instructies

Dovnload 74.15 Kb.

Ing p 01 Algemene instructiesDatum07.05.2019
Grootte74.15 Kb.

Dovnload 74.15 Kb.

Versie november 2017


ING P 01 Algemene instructies

Opmaak van akten tot zekerheid van kredieten onderworpen aan de wetgeving op het hypothecair krediet

(Boek VII, Titel IV, hoofdstuk 2 van het Wetboek economisch recht)

Versie november 2017

De wijzigingen "versie november 2017" zijn gemarkeerd in HIGHLIGHT


Algemene richtlijnen voor de redactie van de akten
De akten zullen opgesteld worden op basis van ING modelakten zoals bepaald in de ING opdrachtbrief. Indien specifieke richtlijnen in de ING opdrachtbrief verschillen van deze algemene richtlijnen primeren de specifieke richtlijnen.
De teksten van de ING modelakten mogen niet gewijzigd worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Iedere aangebrachte of aan te brengen wijziging moet via e-mail (naar het e-mailadres vermeld in de ING opdrachtbrief) aangevraagd worden. Indien u ons in dit geval de ontwerpen vóór het verlijden van de akte terugbezorgt, zult u voornoemde wijzigingen duidelijk zichtbaar aanduiden in de ontwerpteksten

De door u aangevulde ontwerpen moeten ons niet bezorgd worden voor het verlijden van de akte.

HYPOTHEEKAKTEN MET AANHECHTING HYPOTHECAIR KREDIET


Naam

(akten met borderel)

Omschrijving

Versie

Akte hypotheek kredietopening

Hypothecaire kaderkredietopening

Mei 2017

Akte hypotheek kredietverhoging

Hypothecaire kaderkredietverhoging

Mei 2017

Akte hypotheek zonder kredietopening

Hypotheek waarborgt enkel het in de hypotheekakte opgenomen hypothecair krediet

Mei 2017

Akte hypotheek uitbreiding


Uitbreiding van hypotheek in kader van hypothecaire kaderkredietopening

Mei 2017

Akte hypotheek transfer


Overdracht van hypotheek in kader van hypothecaire kaderkredietopening

Mei 2017

Akte hypotheek kredietverhoging met uitbreiding

Hypothecaire kaderkredietverhoging in combinatie met uitbreiding van de bestaande hypotheek

November 2017

Nieuw


Akte hypotheek kredietverhoging met transfer

Hypothecaire kaderkredietverhoging in combinatie met transfert van de bestaande hypotheek

November 2017

Nieuw


Formaliteiten voor het verkrijgen van een uitvoerbare titel

Aan te hechten aan documentenMet het oog op het verkrijgen van een uitvoerbare titel moeten volgende documenten op authentieke wijze aangehecht worden aan de hypotheekaktes:

 • het Aanbod ING hypothecair krediet

 • de "Algemene Voorwaarden ING Hypothecaire kredieten";

 • de aflossingstabellen.

Teneinde een uitvoerbare titel te hebben zullen voormelde documenten aan de akte gehecht worden met toepassing van de authenticiteitsregels. De bijlagen zullen dus geparafeerd en ondertekend worden door alle partijen.
Te gebruiken vermeldingen

Bij het begin van de bijlagen: • Bijlagen gehecht aan de akte nummer [ * ] [nummer van de akte] van [ * ] [datum], verleden voor Notaris [ * ] [naam notaris] te [ * ] [plaats]

Op het einde van de bijlagen:

 • De partijen hebben met ons, Notaris, ondertekend

 • Handtekening van de Bank, de Kredietnemer(s), de Derde-hypotheekgevers, de notaris

 • Formule van uitvoerbaarheid

AKTEN VAN HYPOTHECAIRE LASTGEVING

Naam

Omschrijving

Versie

Akte hypothecaire lastgeving

Lastgeving tot hypothekeren

November 2017

Akte hypotheek uitvoering lastgeving

Tekst van akte uitvoering lastgeving door notaris aan lastgevers te bezorgen bij het verlijden van de akte hypothecaire lastgeving

November 2017

Nieuw


In de akte hypothecaire lastgeving worden de kredietvoorwaarden niet opgenomen; aan deze akte moeten dus geen bijlagen aangehecht worden.

Bij het verlijden van de akte hypothecaire lastgeving zal de notaris aan de lastgevers een exemplaar bezorgen van het ING model Akte hypotheek uitvoering lastgeving

VOOR ZEKERHEDEN OP GESCHONKEN GOEDEREN – zie "Bijzondere instructies schenking”

 1. Vertegenwoordiging van ING en vastlegging van de aktedatum

Onze procedure voorziet geen aanwezigheid van een vertegenwoordiger van ING bij het verlijden van de akte.

De vertegenwoordiging gebeurt als volgt: 1. hypotheek: door sterkmaking door één van uw medewerkers;

 2. hypotheektransfer: voor de handlichting via een eenzijdige verklaring van de notaris in de akte van hypotheektransfer;

 3. hypothecaire lastgeving: door een onderhandse volmacht aan één van uw medewerkers, die hierdoor mag optreden voor de NV Immomanda. Deze volmacht wordt niet aan de akte gehecht.

De cliënten zijn hierover ingelicht en verkrijgen de nodige tijd om eventueel verdere uitleg in te winnen in hun ING kantoor voor het verlijden van de akte.

Wij verzoeken u ons 5 bankwerkdagen voor de voorziene aktedatum per e-mail of per telefoon de datum voor het verlijden van de akte mede te delen.Na onderzoek van ons dossier ontvangt u per e-mail onze toestemming zodat u met onze cliënten datum en het uur voor het verlijden van de akte kunt afspreken.


 1. Ter beschikking stellen van fondsen bij het verlijden van de akten.

Het bedrag zal vermeld worden in de e-mail die de door u voorgestelde datum bevestigt. De betaling zal gebeuren via overschrijving naar uw bankrekeningnummer 2 werkdagen voor het verlijden van de akte. Gelieve ons te melden bij het vastleggen van de aktedatum indien het bankrekeningnummer dat vermeld werd in de opdrachtbrief niet correct of niet gekend is.

 1. Goed voor grosse en Goed voor volmacht

De bevestiging e-mailt u binnen de 24 uur na het verlijden van de akte met vermelding van de effectieve aktedatum en onze referentiegegevens naar het e-mailadres vermeld in de opdrachtbrief. Indien u dit wenst kunt u hiervoor volgende modellen gebruiken:

 • Goed voor grosse

 • Goed voor volmacht.

 1. Akten kunnen niet verleden worden op de voorziene aktedatum

Binnen de 24 uren na voorgestelde aktedatum verwittigt u via e-mail indien de akte niet verleden kon worden:

 • Indien de akte binnen de 7 werkdagen na de voorgestelde datum verleden kunnen worden moeten de fondsen niet teruggestort worden en volstaat het ons de nieuwe aktedatum mee te delen;

 • Indien de nieuwe aktedatum buiten de periode van 7 werkdagen valt of indien de akte niet door zouden gaan, verzoeken wij dit mee te delen. Wij nemen dan contact op met u zodat u de fondsen per kerende kunt terug storten. U zult ons van zodra mogelijk de nieuwe datum meedelen.

 1. Hypothecaire opzoekingen

De notaris zorgt voor het hypotheekbewijs (met de inschrijvingen, overschrijvingen, bevelschriften en verklaringen inzake de bescherming tegen inbeslagname van de privéwoning van de zelfstandige) op naam van alle huidige en vorige eigenaars. Het hypotheekbewijs zal betrekking hebben op een opzoeking over een periode van dertig jaar.

 1. In geval van problemen met rang, eigendomsrechten, andere moeilijkheden

De notaris zal de bank contacteren voor het verlijden van de akte bij eventuele problemen zoals bijvoorbeeld:

 • indien wordt vastgesteld dat onze inschrijving niet de rang zou kunnen innemen zoals gevraagd,

 • indien een toestand wordt vastgesteld die moeilijkheden kan meebrengen en de verkoopwaarde van het onroerend goed nadelig zou kunnen beïnvloeden (bijvoorbeeld huurcontracten meer dan negen jaar, overeenkomsten van onverdeeldheid, beding met recht van wederinkoop, tontine-beding, schenking, splitsing van eigendom, verklaringen afgelegd inzake de bescherming tegen inbeslagname van de privéwoning van de zelfstandige enz.),

 • indien de waarde van het te belasten goed lager ligt dan het totale bedrag van hypotheek en/of lastgeving. 1. Belastingen, RSZ en BTW

In alle gevallen waarin de wetgever voorziet in een fiscaal of sociaalrechtelijk onderzoek zal de notaris, op zijn initiatief en verantwoordelijkheid, bij de bevoegde ontvanger/instantie verifiëren of alle belastingen (inkomstenbelastingen, BTW, provincie- en gemeentelijke belastingen, onroerende voorheffing, ….) betaald werden. Indien uit het onderzoek blijkt dat er belastingschuld(en) en/of schulden m.b.t. de sociale zekerheidsbijdragen bestaan zult u dit voor het verlijden van de akte aan ING meedelen en de reactie van ING af te wachten.


 1. B.T.W. - Akte van hypothecaire lastgeving

U zult vaststellen dat de tekst van de hypothecaire lastgeving een verklaring bevat met betrekking tot de hoedanigheid van de lastgevers tegenover de B.T.W., en een machtiging aan ING en aan een door ING aan te stellen notaris voor uitvoering van de lastgeving.

De teksten van de verklaring en de machtiging werden opgemaakt voor de toepassing van de artikelen 62 § 2 en 93 ter van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde en de ministeriële beslissing nr. ET 38.079 d.d. 11 december 1992 die aldus nageleefd worden door de ondertekening van de lastgeving, opgesteld en aangevuld volgens ons ontwerp. 1. Ruimtelijke ordening.

Voor zover nodig, zal de notaris vóór het verlijden van de akten nagaan of alle formaliteiten betreffende de ruimtelijke ordening en stedenbouw vervuld werden.

 1. Termijn voor het verlijden van de akte en de hypotheekinschrijving

Wij dringen er op aan dat de akte zo vlug mogelijk na de datum van de voorafgaande opzoeking verleden wordt en dat de hypotheek binnen de vier dagen na de datum van de akte wordt ingeschreven.

 1. De afgifte van de grosse / de uitgifte van de hypothecaire lastgeving en de op hetzelfde moment te bezorgen documenten

Samen met de grosse of de elektronische versie ervan, zult u het inschrijvingsborderel, het hypotheekbewijs en een lastenstaat bezorgen, waaruit blijkt dat ING de gewenste rang inneemt.

Samen met de uitgifte van de akte lastgeving tot hypothekeren zult u het hypotheekbewijs bezorgen.

Alle documenten zullen ons ten laatste 3 maanden na het verlijden van de akte bezorgd worden.
Versturing van de papieren versie naar

ING Lending Client Services - Document Management


Sint Michielswarande 60
1040 ETTERBEEK

 1. de uitgifte van de akte hypothecaire lastgeving voor alle aktes

 2. de grosse, voor aktes, die verleden werden voor 1/10/2017 (= startdatum voor elektronische verzending van grosse / uitgifte van de hypothecaire lastgeving)

Elektronische versturing per email naar BE-Notarydeed@ing.be voor de aktes, die verleden worden vanaf 1/10/2017

 1. de elektronische grosse

 2. de elektronische uitgifte van de akte hypothecaire lastgeving 1. Identiteit en verschijning van de partijen

Voor natuurlijke personen als kredietnemer, derde hypotheekgever, lastgever of andere tussenkomende partij:

Naam, voornamen, beroep, geboorteplaats en-datum, woonplaats, nationaliteit, huwelijksvermogensstelsel en indien handelaar, zelfstandige of vrij beroep eveneens het ondernemingsnummer (KBO).


Voor rechtspersonen als derde hypotheekgever of als derde lastgever:

Benaming, rechtsvorm, zetel van de vennootschap, nationaliteit, oprichtingsakte en laatste statutenwijzigingen, de publicatiegegevens in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, het rechtspersonenregisternummer (KBO) en, in voorkomend geval, het btw-identificatienummer.

De vennootschap moet vertegenwoordigd worden, overeenkomstig de statuten met vermelding van de toepasselijke artikelen en de hoedanigheid waarin de vertegenwoordigers optreden. 1. Tussenkomst van niet-kredietnemers 1. Bescherming gezinswoning

Indien het onroerend goed waarop de waarborg gevestigd wordt, de voornaamste woning van het gezin betreft en uitsluitend eigendom is van een der echtgenoten/wettelijke samenwonenden dan dient de andere echtgenoot/samenwonende altijd mee te verschijnen en moet volgende bijzondere clausule ingelast worden:

Clausules voor zowel echtgenoten als wettelijk samenwonenden :

 1. Hypotheekakte

Is hier tussengekomen ........, die in toepassing van art. 215 B.W. /art.1477, § 2 B.W. uitdrukkelijk instemt met de bepalingen van deze akte en meer bepaald met de hypotheekvestiging op het goed vermeld sub * "

 1. Akte hypothecaire lastgeving

Bij hypothecaire volmacht is de tussenkomst van de andere echtgenoot/de wettelijk samenwonende partner vereist in alle gevallen waar de hypothecaire volmacht slaat op voor bewoning vatbare goederen.

Is hier tussengekomen ..., die in toepassing van art. 215 B.W. /art.1477, § 2 B.W. uitdrukkelijk instemt met de bepalingen van deze akte en meer bepaald met de het verlenen van deze lastgeving tot hypotheekvestiging op het goed vermeld sub ..., alsook met de eventuele hypotheekvestiging in uitvoering van deze lastgeving"


In de ING modellen wordt aangeduid op welke plaats deze clausule moet ingelast worden.


 1. Goederen in onverdeeldheid of met gesplitste zakelijke rechten

Alle mede-eigenaars of eigenaars van zakelijke rechten moeten tussenkomen in de akte zodat de waarborg gevestigd wordt op de volle eigendom in volgende gevallen.

 • Goederen in onverdeeldheid

 • Erfpacht

 • Recht van opstal

 • Vruchtgebruik en blote eigendom
  In geval het vruchtgebruik via testament of bij overeenkomst gevestigd werd, verzoeken we u ons hiervan een kopie te bezorgen.

Indien niet alle mede-eigenaars of eigenaars van zakelijke rechten willen tussenkomen in de vragen we u de bank te contacteren.

 1. Verschijning in de akten

Hypotheekakte:

De eigenaars, die geen kredietnemer zullen in de hypotheekakte verschijnen als Derde-hypotheekgever(s).


Akte hypothecaire lastgeving

De eigenaars, die geen kredietnemer zijn zullen in de Akte hypothecaire lastgeving verschijnen als Lastgever(s).

 1. Volgende clausules zijn als "facultatieve clausules" opgenomen in de ING-modellen

Hypotheekakte: enkel in geval van erfpacht/ recht van opstal / vruchtgebruik en blote eigendom

"Voornoemde hypotheek en de inschrijvingen zullen slaan op de respectievelijke rechten van @notaris – schrappen wat niet past grondeigendom en erfpacht @ grondeigendom en opstalrecht @ blote eigendom en vruchtgebruik @ op de hierna beschreven onroerende goederen"


Akte hypothecaire lastgeving: voor alle voornoemde gevallen ( dus ook bij goederen in onverdeeldheid)

"Deze hypotheek mag worden gevestigd op alle huidige en toekomstige zakelijke rechten en onverdeelde aandelen van de Lastgever(s) in de hiervoor omschreven onroerende goederen en dit in één of meer opeenvolgende akten"
 1. Goederen die het voorwerp uitmaken van schenking

In bepaalde gevallen zullen de schenkers in de hypotheekakte verschijnen als Derde-hypotheekgevers of als Lastgevers.

Voor meer info – zie "Bijzondere instructies schenking".
 1. Commercieel belang in geval van tussenkomst als derde hypotheekgever / derde lastgever door een rechtspersoon

In dergelijk geval zal volgende clausule ingelast worden in de akte
Hypotheekakte

"De onderhavige hypotheek wordt door * (benaming van de derde hypotheekgever) verleend ingevolge het handelsbelang dat zij hierbij heeft dat faciliteiten door de Bank zouden toegekend worden aan de kredietnemers."
Hypothecaire lastgeving

De onderhavige lastgeving wordt door *(benaming van de derde lastgever) verleend ingevolge het handelsbelang dat zij hierbij heeft dat faciliteiten door de bank zouden toegekend worden aan de kredietnemer.” 1. Beschrijving van de onroerende goederen

Aard, ligging en kadastrale gegevens (volgens titel en recent uittreksel uit de kadastrale legger) met de oppervlakte en met vermelding van de aanpalende eigenaars.

In geval in de beschrijving melding moet worden gemaakt van een deel van een kadastraal nummer (huidige kadastrale toestand) zal men verwijzen naar een opmetingsplan waarop het deel afgepaald is alsmede naar de geregistreerde en overgeschreven akte waaraan dat plan gehecht werd.
 1. Beschrijving van de oorsprong van eigendom

Alle gegevens van de eigendomsoverschrijvingen van de laatste dertig jaar.


Page ofDovnload 74.15 Kb.