Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Inhoud Samenstelling bestuur Pagina 1 Algemeen Pagina 2 Bestuur Pagina 2 Financiën Pagina 3 Bestuursactiviteiten Pagina 3 Voorlichtingsmiddagen Pagina 4 Seniorensociëteit

Dovnload 40.56 Kb.

Inhoud Samenstelling bestuur Pagina 1 Algemeen Pagina 2 Bestuur Pagina 2 Financiën Pagina 3 Bestuursactiviteiten Pagina 3 Voorlichtingsmiddagen Pagina 4 SeniorensociëteitDatum17.09.2018
Grootte40.56 Kb.

Dovnload 40.56 Kb.

Jaarverslag KBO Brabant, Afdeling Gilze

Inhoud

Samenstelling bestuur Pagina 1

Algemeen Pagina 2

Bestuur Pagina 2

Financiën Pagina 3

Bestuursactiviteiten Pagina 3

Voorlichtingsmiddagen Pagina 4

Seniorensociëteit ’t Trefpunt Pagina 6

Ziekenbezoek Pagina 7

Computercursussen Pagina 7

Clubs Pagina 8

Adviezen Pagina 9

Communicatie Pagina 9

Conclusie Pagina 10Jaarverslag 2015

Samenstelling van het Bestuur per 31 december 2015:


Dhr. J. de Jonge Voorzitter
Dhr. W.A.A.M. van Wezel Secretaris
Dhr. T.I.J. Jansen Penningmeester


Mevr. J. Hendrickx Vicevoorzitter

Mevr. C.T.W. Kroonhof Lid


Dhr. M.J.C. Kuijpens Lid


Dhr. C. Willemen Lid
Het dagelijks bestuur wordt, conform artikel 8 van de statuten gevormd door de voorzitter, de secretaris, de penningmeester, aangevuld met de vicevoorzitter.

De KBO Gilze werd opgericht op 15 maart 1955.
Daarom was 2015 een jubileumjaar.
Het 60 jarig bestaan van de vereniging en het 25 jarig jubileum van de seniorensociëteit ’t Trefpunt werd heel het jaar 2015 gevierd met veel extra activiteiten voor de leden.
De soos werd door vrijwilligers opgeknapt
en omgetoverd tot een frisse, gastvrije ruimte.
Aan de leden van de vereniging:
de Katholieke Bond van Ouderen, afdeling Gilze te Gilze.
verder te noemen: KBO Gilze.
 1. Algemeen.

Ingevolge artikel 10 lid 3 van de statuten brengt het bestuur hiermede verslag uit omtrent het jaar 2015.

In het afgelopen verenigingsjaar werden weer veel activiteiten voor de senioren in Gilze georganiseerd. Ondanks alle inspanningen liep het ledenaantal terug van 1129 senioren op 1 januari 2015 naar 1092 leden per 31 december 2015.


Het lagere ledenaantal is alleen te verklaren uit overlijden of verhuizing. Er is nooit sprake van een opzegging van het lidmaatschap om een andere reden. De aanmelding van jongere senioren is minimaal.
De vergrijzing van de bevolking rechtvaardigt echter de verwachting dat de groei in de toekomst weer zal toenemen.

Bestuur.

In 2015 waren er belangrijke wijzigingen in de bestuurssamenstelling.
Dhr. Jan Ophof trad na 9 jaar af als voorzitter. Hij werd in mei 2015
opgevolgd door de vicevoorzitter, dhr. Joop de Jonge.
Mevr. J. Hendrickx werd de nieuwe vicevoorzitter.
Dhr. T. Jansen werd de nieuwe penningmeester.
Dhr. C. Willemen werd tot lid van het bestuur gekozen.
Mevr. T. Wirken was na ruim 20 jaar niet meer verkiesbaar als
bestuurslid. De KBO Brabant dankte dhr. Jan Ophof en mevr. Tonnie
Wirken voor hun verdiensten voor de vereniging door hun te eren
met de zilveren speld van de KBO Brabant.

Het bestuur werkte ook in 2015 met een structuur van werkgroepen.


Van deze werkgroepen en zijn leden wordt een inventaris bijgehouden.
De bestuurstaken zijn o.a. vastgelegd in een organigram.

 1. Financiën en huisvesting

Financieel blijven de tijden zorgelijk, daar de KBO-Brabant besloten heeft om de verplichte afdracht van € 11,93 per lid te handhaven.
De contributie van de KBO Gilze voor het jaar 2015 bleef onveranderd op € 22,-- per jaar. De contributie voor gastleden werd € 10,--.
De vaststelling van deze contributie is in de jaarvergadering van 07
mei 2014 aan u ter goedkeuring voorgelegd en goedgekeurd.
In de jaarvergadering van 13 mei 2015 besloot de vereniging in zijn vergadering met een meerderheid van stemmen de contributie voor 2016 te verhogen tot € 25,--. De contributie voor gastleden bleef €10,--.
Van de gemeente Gilze en Rijen werd in 2015 in het kader van de budgetfinanciering een vergoeding ontvangen voor de professionele begeleiders van activiteiten om de ouderen meer te laten bewegen:
Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO).
De nieuwe subsidievoorwaarden vanaf 2015 werden door het gemeente-bestuur toegelicht. Het resultaat is enerzijds een verdere korting van de eerder toegekende gelden, maar de regels bieden nu ook vooruitzicht op steun bij speciale projecten voor senioren in de gemeente.
Na juli 2016 wordt er in de gemeente Gilze en Rijen een geheel nieuw
subsidiebeleid gevoerd. Nu is nog niet bekend wat dat voor de KBO
Gilze gaat betekenen.
Het afgelopen jaar werden we ook financieel ondersteund in de vorm van subsidie of donatie door, in willekeurige volgorde, de Rabobank, de Oud Papier Actie Gilze, het plaatselijke comité NFOH, het opgeheven gehandicaptenplatform Gilze en Rijen en de plaatselijke middenstand.
Het financiële jaarverslag 2015 behoeft nog de goedkeuring van de kascontrolecommissie en zal u op de ledenvergadering afzonderlijk ter goedkeuring worden voorgelegd.

 1. Bestuursactiviteiten.

De eerste grote activiteit was de inmiddels traditioneel geworden inloopmiddag in januari. Het werd de start van ons jubileumjaar in
een feestelijk versierde soos. Aan alle clubs werd gevraagd in 2015
extra activiteiten voor de leden te organiseren in het kader van
de jubileumviering.

Zo werd in heel het jaar aandacht gevraagd voor

de vereniging door samen zich in te zetten voor ontmoeting en
het gezamenlijk organiseren van activiteiten.
De nieuwjaarsbijeenkomst is elk jaar een succes met rond de 100
gasten die deze middag genieten van de vele mogelijkheden in de soos.

In 2015 organiseerde de KBO-Gilze een zevental reizen:


 • Een bezoek aan de Seniorenexpo . (13 januari)

 • Een bezoek aan de Passiespelen in Tegelen (31 mei)

 • Een voorjaarsreis naar de Zeeland. (08 mei)
  (zeehondensafari en Sequoiahof).


 • Een dagreis naar de IJsselhoeven en Zutphen (11 juni)

 • Een verrassingsreis voor de gehandicapten. (27 augustus)
  (kermismuseum in Hilvarenbeek)


 • Een jubileumreis met smokkelaarsroute met tot slot een
  diner dansant in de Hooikar (23 september)


 • Een jubileumreis naar Alblasserwaard met uilenshow
  met tot slot een diner dansant in de Hooikar (24 september).

In 2015 organiseerde de KBO-Gilze vijf keer een bingomiddag voor haar leden. Het zijn gezellige middagen zonder winstoogmerk.
Op 28 april was er een jubileumbingo i.v.m. 60 jarig bestaan van de KBO.

De werkgroep “gezamenlijk eten voor alleenstaanden” organiseerde


dit jaar 11 keer een etentje, afwisselend bij Aan ’t Plein en bij restaurant Dynasty in Gilze.
Het jubileum werd gevierd met een goed bezochte maaltijd in de soos.
Op 17 januari speelde de KPJ een extra toneelvoorstelling voor de KBO.
Op 28 januari organiseerden De Leuttappers een seniorenavond.

De KBO Gilze organiseerde in de maanden juni, juli en augustus


al 13 wekelijkse fietstochten voor zijn leden.
Op 30 juli werd een extra fietstocht gehouden als viering van het
60 jarig bestaan van de KBO.
De tocht van 60 km. ging naar “de Bokkenrijder” in Esbeek.

De werkgroep natuurwandelingen organiseerde in 2015 elf wandelingen


onder leiding van een natuurgids.
De extra natuurwandeling (ook geschikt voor gebruikers van een rollator aan de Warande. (m.m.v. de tennisclub !)

De KBO-Gilze werkte mee aan de organisatie van de zomeractiviteiten


van de gemeente Gilze en Rijen. (17 activiteiten in 6 weken)

Voor de dag van de ouderen werden alle 150 alleenstaande 80plus-leden,

niet inwonend in zorgcentrum St. Franciscus, door de bestuursleden persoonlijk bezocht om ze uit te nodigen voor een feestelijke middag met koffietafel. In een volle zaal genoten de gasten weer van de geboden gezelligheid, de vrolijke meezingers en voordrachtjes.
Op 27 oktober hield de midgetgolfclub een open dag in Chaam bij
de banen van De Steengroeve.
Op 30 oktober was er voor de senioren een extra voorstelling van
Het Gils Cabaret in De Schakel.
De kerstviering werd dit jaar weer in De Schakel gehouden.
De viering werd opgeluisterd door het optreden van ons seniorenkoor “De vrolijke zangers”. Na de kerstviering was er voor de leden een toneelvoorstelling van onze eigen toneelclub “Tot Ieders Genoegen”.


 1. Voorlichtingsmiddagen.

Het blijkt dat de voorlichtingsmiddagen in een grote behoefte voorzien.
De meeste middagen worden in onze seniorensociëteit ’t Trefpunt
georganiseerd. Het gemiddelde aantal bezoekers per middag was in
2015 ongeveer gelijk aan dat van voorafgaande jaren (70-100).
Onderwerpen waren o.a.:
20 januari Zeeuwse middag met klederdrachten.
03 februari Huisarts Dr. Van Gulik over senioren
preventie van ziekten.
17 maart Over WMO en Mantelzorg in de gemeente
Gilze en Rijen.

14 april Valpreventie door GGD Midden Brabant. 09 juni Fietsveiligheid (i.s.m. VVN)


17 juni Interactieve verkeersmiddag “Nul
Verkeersdoden” ( VVN en provincie NB)

28 oktober Culturele Middag (in De Schakel).


12 november Notaris en Rabobank (in Oase te Rijen)
17 november Gezonde voeding voor senioren door
GGD midden Brabant.

De KBO Gilze gaf bij zijn tijdschrift ONS bovendien informatie mee


over het werk van WZSW, van de Hulpcentrale Gilze en Hulten, over een drietal activiteiten georganiseerd door het zorgcentrum St. Franciscus,
over de aanmelding van het Mantelzorgcompliment, over de avond over
de Dementievriendelijke gemeenschap in onze gemeente, over het
budgetcafé , over het werk van onze VOA’s en cliëntondersteuners,
over de voordeeldag van de KBO in de Molenwiek in Molenschot, over
de open dagen van de bridgeclub, de sjoelclub, over de inloopmiddagen
van de computerclub, over het opheffen van de Volksdansgroep en het
oprichten van de soosmiddag op maandag voor deze doelgroep.
Verder werden er folders meegegeven over het werk van de groep
belastinginvullers, van de bezoekersgroep en van de computergroep
met inschrijvingsformulieren voor de beginnerscursus op tablet of
iPad.

 1. Seniorensociëteit ’t Trefpunt

In de Seniorensociëteit is in 2015 heel wat veranderd.
De soos heeft dankzij de inzet van vele vrijwilligers een geheel
nieuw aanzicht gekregen. Er werd binnen geschilderd, zodat een
frisse ruimte met een gastvrije uitstraling is ontstaan. Er kwamen
nieuwe stoelen, tafelbladen en originele tafelversiering.
Aan de wijziging van de verlichting naar Led-lampen wordt nog
gewerkt.
Belangrijk is ook te vermelden dat, na het behalen van de nodige
certificaten voor sociale hygiëne door twee medewerkers, bij de
gemeente voor de soos een horecavergunning is aangevraagd.
Nadat het dak van de soos was geïsoleerd, werden er nieuwe
plafondplaten geplaatst.
Natuurlijk is in 2015 ook het nodige onderhoud gepleegd en zijn de voorgeschreven keuringen uitgevoerd. Van het onderhoud en de werkzaamheden wordt een logboek bijgehouden.

De sooscoördinator en zijn team van vrijwilligers hebben in het


afgelopen jaar weer veel werk verzet. Zonder deze inzet zou
de seniorensociëteit nooit de ontmoetingsplaats voor onze ouderen
kunnen blijven die het nu is.
De gastvrijheid en de kwaliteit van de verzorging staan op een
hoog niveau dankzij de inspanningen van de medewerkers.
De seniorensociëteit is bijna de hele week bezet doordat er allerlei
activiteiten plaatsvinden. Er is een groot aantal dagdelen bezet voor
de verschillende clubs, maar ook het vrij biljarten en kaarten behoren
tot de vaste activiteiten.
Of de leden lopen zomaar binnen voor een kopje koffie en een praatje.
’t Trefpunt is natuurlijk ook de plaats voor een vergadering of een
feestelijke bijeenkomst van de verschillende clubs.
Heel bijzonder is de maandagmiddagsoos voor de voormalige leden
van de opgeheven volksdansgroep. Deze groep blijft elkaar ontmoeten
op dezelfde tijd dat er vroeger repetitie was. Naast het gezellig samen
praten onder het genot van een consumptie is er meestal een leuke
activiteit als kaarten, sjoelen of Rummycubben.

 1. Bezoekersgroep

Het afgelopen jaar zijn helaas weer veel van onze leden geconfronteerd met ziekte. Onze bezoekersgroep heeft maandelijks veel leden bezocht die na een verblijf in het ziekenhuis thuis verder aan hun herstel werkten. Het bezoek wordt door de leden op hoge prijs gesteld. Elke maand wordt de lijst opgesteld van gemiddeld 25 leden die voor een bezoekje in aanmerking komen. Behalve zieken komen ook de achtergebleven partners van patiënten in het verpleeghuis,
nabestaanden van overledenen of eenzame leden voor een bezoek
in aanmerking. Er is een nieuwe folder over de bezoekersgroep.
Het aantal bezoekers is uitgebreid tot zes.

Computercursussen.

De computerwerkgroep in Gilze heeft in 2013 zijn laatste cursussen


gedraaid. Het aantal deelnemers liep sterk terug.
Er zijn in de omgeving steeds meer mogelijkheden voor senioren om kennis te maken met de nieuwe media.
De werkgroep verwijst eventuele kandidaten naar deze opleidingen.
Het plan om tablets en iPads te gaan introduceren voor de senioren
is in 2015 werkelijkheid geworden.
Na een flinke periode van voorbereiding en studie is er voortaan
elke laatste maandag van de maand een z.g. inloopmiddag voor
mensen met vragen over hun tablet of pc. Deze inloopmiddagen zijn
een groot succes en zullen daarom ook in het nieuwe jaar worden
voortgezet.
De werkgroep computers is ook gestart met het geven van cursussen
voor het eerste gebruik van iPad en tablet. Na een oproep om docenten te werven waren er zoveel aanmeldingen dat de cursussen nu één op
één gegeven kunnen worden. De reacties van docenten en cursisten
zijn heel positief. We gaan dan ook door in 2016.
De KBO Gilze heeft een begin gemaakt met een eigen pagina op
het platform van de KBO Brabant, het z.g. Cubigo-project.

Clubs.

De 17 verschillende clubs van de KBO-Gilze draaien geheel zelfstandig.


Eenmaal per jaar is er een gesprek van het bestuur met de besturen van de verschillende clubs om te vernemen of er problemen of wensen zijn.
Naast de wens van een aantal clubs om meer leden komen de meeste clubs met de wens om nieuwe of vervangende materialen aan te
mogen schaffen. Het bestuur probeert altijd met de clubbesturen
mee te denken en waar mogelijk financieel bij te dragen, als het nodig is.
Ook kunnen er wervende teksten in de ONS worden gepubliceerd.
In het algemeen gesproken draaien de clubs lekker en zonder veel
problemen. De locaties in De Schakel, de sporthal en De Sleutel geven
geen problemen.
Elke club heeft nu een eigen bestuur van tenminste drie leden.
De financiën worden geregeld door een overkoepelende regeling
bij de bank.
Dat maakt het overzicht voor de penningmeesters veel helderder.
Het aantal deelnemers aan de clubs is gemiddeld in 2015 licht
gestegen. De Volksdansgroep is per 01 augustus 2015 gestopt,
maar de leden (16) komen nog elke maandag bijeen in de soos.

Een opsomming van het aantal vaste deelnemers per week of per maand


volgens de stand van december 2015:

biljarten: 31, bridgeclub: 63, sjoelen: 18, toneel: 17, ouderenorkest: 5, line-dance: 40, koor: 28, gymnastiek 50+: 33, ouderengymnastiek: 15, midgetgolf: 37, koersbal: 36, handenarbeid: 25, natuurwandelingen: 25, fietsclub: 25 en eten voor alleenstaanden: 15. 1. Adviezen

Vier leden van de KBO-Gilze waren in 2015 “Ouderenadviseur”.
Vele ouderen hebben al gebruik gemaakt van hun deskundigheid. Deze adviseurs worden op diverse gebieden regelmatig bijgeschoold door o.a. de KBO-Brabant. Op verzoek van de gemeente hebben deze VOA’s zich bereid verklaard mee te werken aan het project “administratieve ondersteuning”. Eén VOA heeft zich aangemeld om te worden
opgeleid tot “cliëntondersteuner” van KBO Brabant.
Senioren die geen eigen netwerk of vertrouwenspersoon hebben
kunnen een beroep doen op de steun van een VOA bij het onderzoek
in het kader van de WMO of langdurende zorg. De consulenten van
de gemeente zullen hun cliënten op deze mogelijkheid attent maken.

Door de vier specifieke belastinginvullers van onze vereniging wordt


aan meer dan 300 huishoudens hulp verleend bij de aangifte inkomstenbelasting, huurtoeslag, zorgtoeslag, schenkingen en successierecht. Deze belastinginvullers worden jaarlijks door de
belastingdienst bijgeschoold.

Communicatie.

De communicatie met onze leden verloopt gestroomlijnd. Dankzij de inzet van onze 25 bodes zijn we in staat het magazine van KBO Brabant


“ ONS” (met de nodige informatiebladen over activiteiten van onze vereniging) steeds op tijd bij de leden te bezorgen. In de ONS worden op verzoek ook de uitnodigingen van de activiteiten in St.Franciscus verspreid. De communicatie via het Weekblad Gilze en Rijen verloopt goed. Regelmatig staan in dit weekblad verslagen van onze activiteiten.
De secretaris houdt een homepage over onze afdeling bij.
De site geeft ook een goed overzicht van alle activiteiten van onze vereniging : www.kbo-gilze.nl.
De geplaatste foto’s trekken de meeste belangstelling.

09. Conclusie:In het jaar 2015 werd weer hard gewerkt in onze vereniging.
Binnen de kring KBO gemeente Gilze en Rijen van de KBO Brabant
werd in de loop van 2015 weer constructief samengewerkt met de
KBO ’s van Rijen, Molenschot en Hulten.
De vier KBO’s hebben ook een afvaardiging in het Seniorenplatform
van de gemeente.
Vanaf 2014 heeft de samenwerking tussen de verschillende
organisaties in het dorp geleid tot een gezamenlijke activiteitenkalender
en een afstemming van de thema ’s van de voorlichting over b.v. de WMO,
dementie en mantelzorg.

Het jaar 2015 was voor de KBO-Gilze weer een jaar van zorg om


steeds alles te kunnen blijven organiseren, maar dankzij de extra
inspanning van de (nieuwe) medewerkers is alles toch goed geslaagd.
Onze leuze “voor en door senioren” is ook dit jaar volledig waar gemaakt.
De KBO-Gilze is een organisatie die zich inzet voor de senioren in het
kerkdorp Gilze. Het werven van “jonge senioren” (55-65) blijft moeilijk.

Tot slot:


We zijn heel blij met onze enthousiaste ploeg vrijwilligers, die bereid is
de handen uit de mouwen te steken.
Het bestuur durft te stellen dat de KBO Gilze een goed voorbeeld is van
hoe men de saamhorigheid in een dorpsgemeenschap als Gilze gestalte
kan geven.

Het bestuur mei, 2016Let op, dubbelzijdig. Pagina van 10

 • Dhr. J. de Jonge Voorzitter Dhr. W.A.A.M. van Wezel Secretaris Dhr. T.I.J. Jansen Penningmeester

 • Dovnload 40.56 Kb.