Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Inhoudelijke rapportage basisgezondheidszorg in de periferie van cotonou

Dovnload 179.08 Kb.

Inhoudelijke rapportage basisgezondheidszorg in de periferie van cotonouDatum25.10.2017
Grootte179.08 Kb.

Dovnload 179.08 Kb.

Stichting Alodo p/a Laagte Kadijk 21-F, 1018 BB Amsterdam, tel. 020-6810304, e-mail: info@alodo.nl, internet: www.alodo.nl, KvK Amsterdam: 34188079, giro: 9559894.
INHOUDELIJKE RAPPORTAGE

BASISGEZONDHEIDSZORG IN DE PERIFERIE VAN COTONOU
(projectnummer 21-01-10-057)


1 januari – 31 december 2010

STICHTING ALODO

Juli 2011
1. Inleiding
Voor het vijfde en laatste jaar heeft Stichting Alodo te Amsterdam in 2010 co-financiering van Impulsis ontvangen voor de uitvoering van het project ‘Basisgezondheidszorg in de periferie van Cotonou’ (projectnummer 21-01-10-057). Het project wordt in Benin uitgevoerd door de lokale partnerorganisatie Association Lanminsin.
Sinds 2008 hebben Impulsis en Stichting Alodo jaarlijks beiden een steeds relatief kleiner deel van de begroting voor hun rekening genomen, terwijl het relatieve aandeel van Association Lanminsin jaarlijks steeg. Deze afspraak is onderdeel van een proces waarin Association Lanminsin wordt voorbereid op de beëindiging van de financiële ondersteuning door Impulsis per 1 januari 2011.
Afbouwstrategie

2009: 35% Impulsis, 35% Alodo, 30% Lanminsin

2010: 30% Impulsis, 30% Alodo, 40% Lanminsin

2011: 0% Impulsis, 10% Alodo, 90% Lanminsin


In 2010 was de totale projectbegroting 49.418 euro, ongeveer hetzelfde bedrag als in 2009. Impulsis heeft 14.826 euro bijgedragen (30%). Stichting Alodo zou eveneens 30% bijdragen, maar heeft dat bedrag niet volledig kunnen realiseren (13.121 euro = 27 %). Association Lanminsin zou 19.768 euro bijdragen (40%), maar heeft dit bedrag ondanks grote inspanningen niet kunnen realiseren. Uiteindelijk droeg ze zelf bij met 6.588 euro (13 %). Het tekort van 14.883 euro (30%) is opgevangen door op de uitgaven te bezuinigen, met name personeelskosten. De financiële rapportage is apart bijgevoegd. Ondanks de tegenvallende inkomsten, heeft Association Lanminsin toch een aanzienlijk deel van de doelstellingen kunnen realiseren.
Het project beoogt de goede functionering van de basisgezondheidszorg voor de ongeveer 60.000 inwoners van de dorpen Womey, Tankpè en Togodou in de commune d’Abomey-Calavi in de periferie van Cotonou door ondersteuning en uitbreiding van de ‘Clinique Docteur Hounkonnou’ in Womey. In 2010 bestond het project uit drie doorlopende projectonderdelen en een nieuw onderdeel. De drie bestaande onderdelen waren: 1) ambulance, 2) voorkoming hiv bij baby’s (PTME), 3) capaciteitsversterking van Association Lanminsin. Het nieuwe projectonderdeel was: 4) Verkennende studie gericht op het verbeteren van schoolvoeding. Doordat de beoogde, specifieke financiering voor dit nieuwe onderdeel niet werd verkregen, is dit onderdeel niet uitgevoerd.

2. Samenwerking met Association Lanminsin
Voor de uitvoering van de activiteiten en het behalen van de beoogde resultaten heeft de Stichting Alodo een contract op 11 juli 2010 afgesloten met Association Lanminsin. De partnerorganisatie heeft halverwege en na afloop van het projectjaar gerapporteerd over de voortgang, zowel financieel als inhoudelijk. Daarnaast is er regelmatig contact geweest via telefoon en e-mail. De communicatie en samenwerking met Association Lanminsin verliep in 2010 opnieuw goed.
Van 15 tot 23 januari 2010 heeft Karin Nijenhuis (voorzitter van Stichting Alodo) een monitoringsbezoek aan Association Lanminsin in Benin gebracht. Dit bezoek was al in 2008 gepland maar, met toestemming van Impulsis, uitgesteld. Zij was onder de indruk van de medisch-sociale problematiek in de peri-urbane zone rondom Cotonou waarin Lanminsin actief is. Ook trof haar de gedrevenheid en werkwijze van Association Lanminsin. Het bleek opnieuw dat Lanminsin zeer goed en relevant werk verricht met weinig middelen. Ook heeft zij tijdens haar bezoek de plannen voor de projectaanvraag 2010 doorgesproken. Verder heeft ze samen met Sébastien Hounyo Assou (projectcoördinator Lanminsin) en Etienne Hounkonnou (voorzitter Lanminsin en arts) potentiële donoren bezocht die het project en/of Association Lanminsin misschien na 2010 zouden willen ondersteunen. Dit waren de Nederlandse ambassade, Unicef, het Ministerie van Volksgezondheid en de Belgische ontwikkelingsorganisatie CTB. Ook is een lobbybezoek gebracht aan de voorzitter van het parlement. Dit laatste bezoek was een item op het Beninese tv-journaal van 20 januari 2010 en gaf daarmee publicitaire aandacht aan het werk Stichting Alodo. Tot op heden hebben deze inspanningen helaas niet tot concrete projectfinanciering geleid.
Buiten het project om heeft Stichting Alodo in de eerste maanden van 2010 activiteiten verricht voor de medische behandeling van Etienne Hounkonnou. Hij was in oktober 2009 betrokken was geraakt bij een ernstig auto-ongeval, waarbij delen van zijn bovenste twee nekwervels waren verbrijzeld. Nadat in eerste instantie een spoedoperatie in Frankrijk nodig leek om verlamming te voorkomen, werd uiteindelijk toch besloten om niet te opereren vanwege de grote risico’s. Inmiddels had Stichting Alodo onder haar donateurs en andere belangstellenden een geldinzamelingsactie opgezet, die in korte tijd ongeveer 15.000 euro heeft opgebracht. Dit geld was nodig als bijdrage voor de kosten van een operatie in Frankrijk en de nazorg. Het Ministerie van Volksgerzonheid in Benin heeft - na lobby van Association Lanminsin bij de voorzitter van het Beninese parlement - bijna 10.000 euro beschikbaar gesteld voor een behandeling in Lyon. Uiteindelijk werd om medische redenen de operatie vervangen door een orthopedische behandeling, die in maart 2010 in Lyon succesvol heeft plaatsgevonden. Het overschot heeft Stichting Alodo eind 2010 aan donateurs teruggegeven, tenzij zij expliciet toestemming hadden gegeven aan Stichting Alodo om de donatie voor het reguliere project in Benin te gebruiken. Deze benadering heeft veel positieve reacties onder donateurs opgeleverd.

3. Activiteiten en resultaten
Ambulance

 • 120 personen (planning: 160), waarvan 69 (planning: 120) hoogzwangere vrouwen met een gecompliceerde bevalling, zijn vanuit de dorpen Womey, Tankpè en Togodou (Commune d’Abomey-Calavi) met de ambulance naar het centrale ziekenhuis in Cotonou vervoerd.

Afwijking: Lanminsin bedient 36 gezondheidsposten met haar ambulance. In 2009 heeft de gezondheidspost die het meest een beroep op de ambulance deed (20% van alle aanvragen om inzet van de ambulance), er zelf één heeft gekregen via een Europese, protestantse organisatie.
Voorkoming HIV bij baby’s

 • 957 (planning: 1200 zwangere vrouwen zijn getest op HIV/aids

Afwijking: drie factoren kunnen worden aangewezen: ten eerste willen nog steeds niet alle vrouwen die op consult komen ook daadwerkelijk een test laten doen; ten tweede was in één van de tien gezondheidsposten waar de HIV-procedure wordt gevolgd (van preventieve voorlichting t/m medische begeleiding van de met HIV-besmette baby’s) de betreffende vroedvrouw langdurig ziek, waardoor de HIV-activiteiten daar stil lagen; ten derde was er gedurende twee weken in maart geen voorraad aan HIV-testen.

 • HIV/aids testen zijn regelmatig op betrouwbaarheid getest

 • 33 vrouwen en hun seropositieve baby’s zijn onder medisch toezicht gesteld en worden behandeld (planning minstens 45). De vrouwen worden ook psycho-sociaal ondersteund en krijgen voedingsadviezen.

Afwijking: zie hierboven

 • In totaal zijn in de drie dorpen 8.732 personen waarvan 6.04 vrouwen (planning10.000 personen waarvan 9.000 vrouwen) door de animateur voorgelicht en bewust gemaakt van de preventie van HIV/aids en het belang van het testen van vrouwen én hun echtgenoten.

Afwijking: niet bekend

Daarnaast zijn 69 religieuze en opinieleiders tijdens drie sessies bewust gemaakt van hun rol in de vermindering van HIV-overdracht.

Dit was een extra activiteit, buiten het jaarplan om.


 • De tien gezondheidscentra, waar in 2007 en 2008 in het kader van het project in totaal 65 gezondheidswerkers zijn getraind in de standaardprocedure van het Beninese Ministerie van Volksgezondheid voor de preventie van HIV/aids bij de overdracht van moeders op kinderen, zijn één keer (planning: minstens één keer per jaar) extern gemonitord op naleving van de PNLS-procedures en hygiënische omstandigheden

Afwijking: geen

 • Het communicatieplan is jaarlijks geactualiseerd.

 • Regelmatige kwaliteitscontrole van HIV/aids-testen vindt plaats in een erkend laboratorium.


Gezondheidsvoorlichting

 • uitvoering van verkennende studie ter voorbereiding van een project gericht op het verbeteren van voeding en hygiëne rondom basis- en peuterscholen.

Afwijking: deze studie is niet uitgevoerd, aangezien de beoogde financiering door de Belgische NGO Coopération Technique Belge ondanks goede vooruitzichten niet is verkregen. In 2010 heeft CTB alleen studies ter realisering van doelen binnen eigen projecten gefinancierd, in tegenstelling tot eerdere jaren.
Capaciteitsversterking Lanminsin

 • Bij vijf (planning: minstens vijf) in Benin aanwezige donoren en overheidsorganen is een aanvraag voor projectfinanciering ingediend.

Afwijking: geen.

Lanminsin heeft aanvragen gedaan:  • HIV-testen en medicijnen in natura bij het Programme National de Lutte contre le Sida pour les réactifs de dépistage du VIH voor alle tien gezondheidsposten. Helaas is – evenals voorgaande jaren – voor slechts vijf klinieken geleverd.

  • Medisch onderzoek en – in geval van complicaties - opname van seropositieve vrouwen en hun baby’s bij het L’Hôpital d’Instruction des Armées. Evenals eerdere jaren heeft het ziekenhuis deze diensten gratis verleend. De samenwerking is goed verlopen.

  • Aanvraag bij Plan International in Benin om het onderdeel HIV-preventie over te nemen. De aanvraag is afgewezen.

  • Aanvraag bij l’Agence Française de Développement (AFD) in Benin om een nieuwe ambulance. De aanvraag is afgewezen.

  • Aanvraag bij CTB om de haalbaarheidsstudie naar schoolvoeding te financieren. De aanvraag is afgewezen (zie hierboven).
 • Association Lanminsin heeft 13 % van het budget (planning: 40%) voor het project 2010 zelf geworven.

 • Een jaarlijkse externe financiële audit over 2009 is uitgevoerd.

 • De aanbevelingen uit de audit over 2009 zijn geïmplementeerd.

Geconcludeerd kan worden dat Lanminsin er in 2010 wel in is geslaagd om de kernactivtiteiten (ziekenvervoer, HIV-preventie) voor een belangrijk deel uit te voeren, maar een nieuwe activiteit (haalbaarheidsstudie) kon vanwege de afwijzing van een beoogde financiering niet doorgaan. Ook andere aanvragen bij donoren en overheden waren tevergeefs. Hierdoor heeft Lanminsin niet haar eigen bijdrage via acquisitie kunnen realiseren; wel werden ondersteuningen voor hiv-testen en samenwerking met het militaire hospitaal voor het onderdeel hiv-preventie gecontinueerd.
4. Doelgroep
Het aantal direct belanghebbenden was 9.938 personen, waarvan 8.002 vrouwen, 1.884 mannen en 52 kinderen. Dit is lager dan het beoogde aantal van 13.932 personen waarvan 11.500 vrouwen. De reden is dat niet alle projectactiviteiten (volledig) konden worden uitgevoerd.
De indirecte belanghebbenden waren de ongeveer 60.000 inwoners van de drie dorpen Womey, Tankpè en Togoudo, alsmede 41 gezondheidsposten: 38 kleine privé- gezondheidsposten die gebruik maken gebruik van de ambulance, inclusief tien geselecteerde centra die betrokken zijn bij het HIV-preventieonderdeel.


5. Projectactiviteiten Stichting Alodo in Nederland
Ten behoeve van het project waren in Nederland de volgende activiteiten beoogd en gerealiseerd.
Fondsenwerving bij:

 • Vaste en nieuwe donateurs (50 personen)

Afwijking: geen

 • Lezers nieuwsbrief (200 e-mailadressen)

Afwijking: geen

 • Klaverjasclub Het Goede Doel te Leidschendam

Afwijking: geen. Een bedrag van 500 euro is toegekend.

 • Rotary’s

Afwijking: contacten bij 2 Rotary’s zijn niet omgezet in een samenwerking en donatie

 • ASN-bank

Afwijking: aanvraag is afgewezen

 • Stichting Kootje

Afwijking: geen; in 2010 toekenning van 2100 euro.

 • Steunstichting Deurman

Afwijking: op aanvraag is geen reactie gekomen

 • Een nog nader te bepalen verkenning van mogelijkheden tot meerjarige fondsenwerving bij onder meer medische instellingen

Afwijking: geen verkenning bij medische instellingen, wel bij andere donoren: Derdewereldfonds Atos Origin. Verder zijn de Klaverjasclub in Leidschendam en de Diaconie PKN Dronten trouwe donateurs.

Publiciteit:

 • Halfjaarlijkse nieuwsbrief van de Stichting Alodo. Verspreiding onder ongeveer 200 e-mailadressen.

Afwijking: één nieuwsbrief verspreid (december 2010). Daarnaast updates over de behandeling van Etienne Hounkonnou.

 • Via website (aantal bezoekers onbekend)


Niet gepland, wel gerealiseerd:

 • Daarnaast was Karin Nijenhuis op 20 januari 2010 samen met Sébastien Hounyo Assou en Etienne Hounkonnou op het Beninese jounaal te zien, toen zij een bezoek brachten aan Maturin Nago, voorzitter van het Beninese parlement. De naam van “Fondation Alodo” werd daarbij genoemd.

 • Op 3 maart 2010 hebben Karin Nijenhuis en Wim Bruins een presentatie gegeven op basisschool Het Zuiderlicht in Dronten. De leerlingen hebben tussen maart en juni wekelijks geld gespaard voor het project in Benin, in totaal 355 euro. Dit bedrag werd in juni aan Wim Bruins overhandigd.

 • Karin Nijenhuis heeft op 25 maart 2010 een presentatie bij Impulsis gehouden tijdens een themamiddag voor partnerorganisaties over mogelijkheden voor lokale inkomsten in de gezondheidszorg.

 • Op 20 november 2010 heeft Karin Nijenhuis een korte presentatie gegeven bij Kaartclub Het Goede Doel in Leidschendam, die Stichting Alodo al enige jaren ondersteunt. Bij die gelegenheid kreeg Alodo een cheque van 500 euro.


Bestuur Stichting Alodo
Binnen het bestuur zijn in 2010 geen wijzigingen opgetreden. Het bestuur bestaat uit: Karin Nijenhuis, Amsterdam (voorzitter), Floor van Dijk, Amsterdam (secretaris), Wim Bruins, Dronten (penningmeester) en Barbara Bakker, Eelde (algemeen lid).

De vier bestuursleden zijn allen drukbezette mensen die de werkzaamheden voor Alodo in hun schaarse vrije tijd uitvoeren. Tijd ontbreekt om fors meer inspanningen te verrichten voor fondsenwerving en publiciteit.6. Lessons learnt

Uit de projectperiode 2010 kunnen de volgende lessen worden getrokken:  • Lanminsin is een uitstekende, capabele, veerkrachtige en betrouwbare partner

  • Het werk dat zij doet is uitermate relevant. Lanminsin blijkt een innovatieve, flexibele partner te zijn die goed weet in te springen op veranderende omstandigheden.

  • Fondsenwerving door Lanminsin in Benin is echter zeer lastig. Lanminsin heeft de capaciteiten om projecten met grotere budgetten te beheren, maar krijgt (buiten de fondsen via Impulsis en Alodo om) nauwelijks de kans krijgen om dat te bewijzen. Veel fondsen lijken vooral hun eigen doelstellingen te willen uitvoeren en zijn niet bereid om met een kleine NGO als Lanminsin samen te werken, ook al zijn hun resultaten uitstekend. Lobby bij de nationale overheid is een taai en politiek proces en hangt vooral af van de juiste contacten en netwerken. Het heeft in een aantal gevallen positief uitgepakt en geleid tot bijdragen in natura (hiv-testen, vaccins). Ook is Etienne’s behandeling in Frankrijk uit Beninese middelen gefinancierd door lobby door de voorzitter van het Beninese parlement bij het Ministerie van Volksgezondheid.

  • Ook wordt fondsenwerving in Nederland voor een project dat al vijf jaar loopt steeds moeilijker. Fondsen willen vaak maar een of twee jaar achter elkaar financieren en zijn bovendien vooral geïnteresseerd in concrete, aansprekende activiteiten. De beschikbare tijd bij de bestuursleden voor uitgebreide fondsenwerving is beperkt. Verder is de kring van donateurs constant, maar breidt niet aanzienlijk verder uit. De geldinzamelingsactie voor Etienne’s behandeling in Frankrijk geeft wel aan dat de betrokkenheid van donateurs nog steeds onverminderd groot is.

  • Stichting Alodo heeft haar bijdrage voor het project niet volledig kunnen realiseren, en een aanzienlijk deel kwam bovendien pas tegen het einde van het projectjaar binnen. Tussen juli en november konden geen overmakingen plaatsvinden. In combinatie met het onvermogen van Lanminsin om haar eigen bijdrage in 2010 te realiseren, heeft een aantal projectactiviteiten in het najaar tijdelijk stilgelegen.

  • Desondanks heeft Lanminsin toch nog een groot aantal activiteiten kunnen uitvoeren.

  • De toekomst van Lanminsin en haar activiteiten is ongewis. Als Lanminsin er niet in slaagt om nieuwe financiering aan te boren, zal zij waarschijnlijk haar activiteiten moeten staken. Alodo is nog van plan om in 2011 een aanvraag voor een nieuwe ambulance bij Wilde Ganzen te doen en onderzoekt mogelijkheden in Nederland voor nieuwe financiering, maar gezien het huidige overheidsbeleid waarin stevig wordt bezuinigd op ontwikkelingssamenwerking, lijken die mogelijkheden beperkt. Bijdragen van donateurs alleen zijn onvoldoende om een project met een jaarbudget van ongeveer 50.000 euro draaiende te houden; daarvoor is toch een structurele donor nodig die meerdere jaren achtereen financiert, zoals Impulsis. Ondanks de ongewisse toekomst, zijn Stichting Alodo en Association Lanminsin veel dank verschuldigd aan Impulsis, dat vijf jaar lang het project financieel heeft willen ondersteunen en prachtige resultaten zijn bereikt. • INHOUDELIJKE RAPPORTAGE BASISGEZONDHEIDSZORG IN DE PERIFERIE VAN COTONOU (projectnummer 21-01-10-057) 1 januari – 31 december 2010
 • 2. Samenwerking met Association Lanminsin
 • 3. Activiteiten en resultaten
 • 4. Doelgroep
 • 5. Projectactiviteiten Stichting Alodo in Nederland
 • 6. Lessons learnt

 • Dovnload 179.08 Kb.