Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Inhoudsopgave 1 Algemene informatie voor bachelorstudenten 9

Dovnload 0.79 Mb.

Inhoudsopgave 1 Algemene informatie voor bachelorstudenten 9Pagina10/18
Datum04.04.2017
Grootte0.79 Mb.

Dovnload 0.79 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   184Examenonderdelen


naam

Accounting Information Systems

code

60341030

studiepunten

6

contacturen

24 (24 hoorcollege)

 

Inclusief toepassingscolleges.

periode

5

co-ordinator

prof.dr. O.C. van Leeuwen

docenten

F. van Osch; drs. L.H. Schreuders

doel

Het leerdoel is het verwerven van een zodanige kennis van en inzicht in de grondslagen van de bestuurlijke informatieverzorging dat voor organisaties de bestuurlijke informatieverzorging op hoofdlijnen kan worden ontworpen en de opzet en de werking van de bestaande bestuurlijke informatieverzorging op hoofdlijnen kan worden beoordeeld.
Cursisten hebben na afloop van de collegecyclus kennis van en inzicht in:

 • de verschillende te onderscheiden vormen van bestuurlijke informatie en de daaraan te stellen eisen in relatie tot het gebruiksdoel ervan in organisaties. Belangrijke eisen zijn eisen inzake de inhoud, de betrouwbaarheid, de tijdigheid en de presentatievorm van de bestuurlijke informatie;

 • de organisatie van de informatieverzorging (de processen, de functies en de hulpmiddelen).

inhoud

De inhoud van de cursus kent de hoofdthema's:

 • algemene grondslagen

 • fasen van de waardenkringloop

 • typologie van de bedrijfshuishoudingen

De fasen van de waardenkringloop omvat onder meer de processen inkoop, productie en verkoop, waarvoor een ideaaltypische opzet en werking van de bestuurlijke informatieverzorging wordt geschetst.
De typologie van de bedrijfshuishoudingen is een model dat gegeven de aard van de organisatie richting geeft aan het ontwerpen en beoordelen van de organisatie van de bestuurlijke informatieverzorging. Typen organisaties zijn bijvoorbeeld handelsbedrijven, industriële bedrijven, agrarische bedrijven, dienstverleningsbedrijven, overheidsorganisaties, banken en verzekeringsbedrijven.

literatuur

 • Starreveld, Van Leeuwen en Van Nimwegen, Bestuurlijke informatieverzorging. Deel 1: Algemene grondslagen, 5e druk 2002, Stenfert Kroese, Groningen/Houten, nader aan te wijzen hoofdstukken

 • Starreveld, H.B. de Mare en E.J. Joëls, Bestuurlijke informatieverzorging. Toepassingen. Fasen van de waardenkringloop (deel 2A), 4e druk 1997, Samsom, Alphen a/d Rijn, , nader aan te wijzen hoofdstukken

 • Starreveld, H.B. de Mare en E.J. Joëls, Bestuurlijke informatieverzorging. Toepassingen. Typologie van de bedrijfshuishoudingen (deel 2B), 4e druk 1997, Samsom, Alphen a/d Rijn, nader aan te wijzen hoofdstukken

 • nog nader aan te wijzen Angelsaksisch boek

toetsing

schriftelijk tentamen

voorkennis

 • Management en organisatie

 • Financial Reporting.

opmerkingen

Inzake de stage- en de scriptiemogelijkheden kunt u contact opnemen met de vakdocenten of met het secretariaat Accountancy, kamer 2A-19.


naam

Advanced Business Research Methods

code

61351000

studiepunten

6

contacturen

24 (16 practicum, 8 hoorcollege)

periode

1 en 3

coördinator

Dr. R. Brohm

docenten

Dr. R. Brohm; dr. G.B. van Hees; drs. M. Soekijad

doel

 • Leren om het ontwerp en proces van een wetenschappelijk onderzoek te analyseren en beoordelen op basis van methodologische criteria

 • Een onderzoeksopzet te schrijven voor toetsend onderzoek.

 • Een onderzoeksopzet te schrijven voor exploratief onderzoek

 • Het leren van de belangrijkste methodologische concepten en hun onderlinge samenhang.

inhoud

In de eerste twee jaar hebben studenten kennisgemaakt met de basisbeginselen van statistiek en onderzoeksmethoden. In het vak Advanced Business Research Methods wordt in aansluiting daarop ingegaan op evaluatiecriteria voor onderzoeksontwerp en -proces, en verantwoording van zowel meer wetenschappelijke als meer praktijkgerichte onderzoeken. De voornaamste criteria komen aan bod.

werkwijze

Hoorcolleges en casecolleges. In de hoorcolleges wordt de voorgeschreven literatuur behandeld, geïllustreerd met voorbeelden uit de wetenschappelijke en toegepaste onderzoekspraktijk. Tijdens de casecolleges werken studenten in teams aan het schrijven van twee verschillende onderzoeksopzetten. De discussiecolleges dienen ter verdere ondersteuning voor het maken van de cases.

literatuur

 • D. Silverman,  Doing Qualitative Research: A Practical Handbook, 2000, Sage. Delen hieruit worden bekend gemaakt op Blackboard

 • D.R. Cooper and P.S. Schindler, Business Research Methods, 2003, McGraw-Hill. Dit is hetzelfde boek als die je hebt gebruikt in het eerste jaar bij BRM. Delen hieruit worden bekend gemaakt op Blackboard

 • Wetenschappelijk artikelen, te vinden op Blackboard.

toetsing

schriftelijk tentamen
60 % van het eindcijfer; cijfer casecollege-opdrachten 40 % van het eindcijfer.
presentatie
subject

Advanced Human Resource Management

code

61312000

credits

6

contact

24 hours (12 seminar, 12 lecture)

period

1

co-ordinator

dr. E.C. van der Sluis-den Dikken

aim

In the last decades several views on managing human resources have been developed, applied and investigated. In this course, several views and perspectives on Human Resource Management that have been developed through time will be addressed from a theoretical perspective. The aim is to gain insight into the developments of the field of Human Resource Management and the continually changing basic assumptions and principles.

content

In the course Advanced Human Resource Management, theoretical models and main ideas behind Human Resource Management will be discussed, like they have been developed through time. Several theoretical concepts on HRM will be treated from a historical point of view. The basic assumption here is that the ideas that have been developed are meant to provide an answer on dominant issues of a certain period in time. The views on the field of Human Resource Management can be subdivided in on the one hand normative, dictating approaches and on the other hand descriptive ideas. Both categories will be handled, though the main attention will be given to the descriptive models. The themes that will be addressed are related to trends in management thinking: from the early system thinking, via the contingency approach to current network theories.

form of tuition

Lectures and group seminars. During the lectures the obligatory literature will be addressed. In addition, a few guest lectures will be given by professionals from the HRM-practice. In the group seminars individual essays will be discussed and criticised.

Both grades need to have a minimum score of 5.0 to pass the course.literature

An up-to-date reader that is composed of  8 conceptual articles on HRM, published in acknowledged international journals.

examination format

written interim examination
60 % of the final grade. The exam will consist of 8 open questions.
essay
40% of the final grade.The intention of the essay is to address from at least two theoretical perspectives on Human Resource Management, a current situation from practice. The essay comprises at the most 5 pages and needs to be structured in such a way that on the basis of the discussed theories, one can give recommendations in a logic manner about the self chosen situation from practice. Furthermore, it is requested to use additional literature to gain own insights on the discussed Human Resource Management theories.
naam

Bedrijfseconomisch practicum

code

60381030

 

'hoe een koe een haas vangt'

studiepunten

6

contacturen

24 (24 practicum)

periode

4

coördinator

drs. A.C. Guldemond

docent

drs. A.C. Guldemond

doel

Het doel van het vak is een leerervaring te bieden die economische activiteiten combineert met het concreet ervaren van samenwerken in een groep. Kernwoorden voor dit vak zijn: samenwerken, actief, inventief, nieuw, niet eerder gedaan, businessmodel, onderhandelen, gedrag, leren en feedback, zelforganisatie, initiatief, realiteitszin, analyseren en profileren.

inhoud

Workshops op het gebied van samenwerken, communicatie en projectmanagement en tegelijkertijd een bedrijfsadviesopdracht in een middelgrote onderneming. Volgens een oud-student kun je van de docenten leren terwijl ze ook luisteren en je uitdagen op de dingen die je nog niet gedaan hebt. Hierbij kun je denken aan zelf onderzoeksvragen formuleren, interviews afnemen en onderhandelen met een opdrachtgever. De docenten zullen je uitdagen zelf kennis te maken en actief aan de slag te gaan. Het vak is geschikt voor studenten in de laatste fase van hun bachelorstudie met vragen over de praktische toepasbaarheid van de studie en over wat ze van werk kunnen verwachten.

Het levert je plezier op, persoonlijk inzicht in jouw manier van samenwerken en in je persoonlijke kwaliteiten. Verder ga je bewust verbanden zien tussen vakken en krijg je inzicht in de complexiteit van het bedrijfsleven.Citaat van een student: 'Goed luisteren, organiseren en plannen worden op een zelfsturende wijze (met vallen en opstaan) geactiveerd'.

literatuur

Geen nieuwe literatuur.

toetsing

Beoordeling van de adviesopdracht door de opdrachtgever. Dit is het eindresultaat. Er is geen tentamen.
naam

Belastingrecht

code

60341060

studiepunten

12

contacturen

80 (40 werkcollege, 40 hoorcollege)

 

Dit vak wordt verzorgd door de Faculteit Rechtsgeleerdheid. Voor informatie en Blackboardtoegang dient de student zich te wenden tot deze faculteit. NB: de Faculteit Rechtsgeleerdheid hanteert een andere periode-indeling bij het rooster. Het vak loopt van september tot april. Raadpleeg het rooster zorgvuldig.

periode

1, 2, 3 en 4

doel

Economen die werkzaam zijn in bestuurlijke functies en bedrijfsleven worden in toenemende mate geconfronteerd met gecompliceerde problematiek, waarbij fiscale aspecten een belangrijke en veelal doorslaggevende rol spelen. De econoom dient als intermediair te kunnen fungeren tussen opdrachtgevers (bijvoorbeeld ondernemingen en/of particulieren) en fiscale specialisten, m.a.w. fiscale problematiek te onderkennen. Dit wordt van steeds meer belang nu het belastingrecht jaarlijks gecompliceerder wordt en de fiscale gevolgen van allerlei beslissingen materieel een voortdurend grotere rol spelen. Het internationaal belastingrecht wint daarbij sterk aan betekenis als aspect van internationale juridische en economische betrekkingen.
Hiertoe dient men kennis te hebben van het positieve belastingrecht, zoals dat is vastgelegd in heffingswetten en inzicht te verwerven in de onderlinge samenhang van de verschillende belastingen. Voorts dient men de basiskennis te verdiepen door deze toe te passen op aan de praktijk ontleende feitencomplexen in de vorm van cases, zodat men later in de praktijk fiscale aspecten kan onderkennen. Het is daartoe wenselijk de studie in het vak belastingrecht vanaf de aanvang van het studiejaar ter hand te nemen, aangezien het programma is gericht op het verwerven van (kritisch) inzicht en het leggen van verbanden met andere maatschappelijke en economische vraagstukken.
Het belastingrecht is aan permanente verandering onderhevig. In verband hiermee is de studie van dit vak gericht op het leren onderkennen van de fiscale problematiek, die voortvloeit uit bepaalde juridische en economisch-maatschappelijke vraagstukken. Deze methodiek prevaleert daarom boven het verwerven van parate-feitenkennis, zonder nochtans dit laatste te onderschatten.

inhoud

In de hoorcolleges wordt de stof uit de voorgeschreven studieboeken, die het positieve belastingrecht tot onderwerp hebben, verduidelijkt. Daarnaast worden capita selecta uit de belastingwetenschap behandeld, zoals de economische betekenis van de belastingen; het verband tussen belastingen, maatschappij en recht; grondslagen van een rechtvaardig belastingstelsel in het licht van inkomensverdeling en collectieve uitgaven, e.d. Aan het begin van het collegejaar wordt daartoe een gespecificeerd collegeprogramma uitgereikt.

werkwijze

De hoorcolleges worden gegeven in het eerste semester gedurende vier uur per week en in het tweede semester, gedurende twee uur per week. In totaal minimaal 52 college-uren, waarvan 20 uren belastingwetenschap (capita).
Tevens wordt - in het tweede semester - een werkcollege 'techniek van de belastingheffing' gegeven (20 college-uren).
Op het werkcollege wordt een aantal vraagstukken behandeld, welke tevoren door de studenten worden voorbereid. Hierbij komen met name aan de orde problemen met betrekking tot fiscale winstberekening, de fiscale balans, het aanmerkelijk belang, de inkomsten uit sparen en beleggen, alsmede enkele problemen op het gebied van de vennootschapsbelasting, internationaal en europees belastingrecht alsmede de omzetbelasting. Indien de werkcolleges onvoldoende resultaat opleveren, dient men deze (deels) over te doen. In bijzondere situaties kan in overleg met de docent een aanvullend werkstuk gemaakt worden

literatuur

Verplichte literatuur

 • H.J. Hofstra e.a., Inleiding tot het Nederlands Belastingrecht, Deventer

 • L.G.M. Stevens, Elementair Belastingrecht voor Economen en bedrijfsjuristen, Deventer, laatste druk (bedoeld als inleiding en orientering op de stof)

 • A.J. van Soest en anderen, Belastingen, Gouda Quint, Arnhem, laatste druk. (standaardwerk)

 • Belastingwetten, SDU of, Kluwer of Vermande, uitgave 2005

 • M.P. van Overbeeke, e.a. Compendium Belastingrecht, 2005. De  laatste uitgave is - als syllabus - verkrijgbaar bij de VU Boekhandel

 • Syllabus Capita selecta belastingrecht 2005. (als syllabus verkrijgbaar bij de VU boekhandel)

In verband met de dynamiek in het belastingrecht dient men van alle literatuur steeds de laatste druk te raadplegen c.q. bijgewerkte losbladige uitgaven.

Ter oriëntatie aanbevolen literatuur

 • Weekblad voor Fiscaal Recht (weekblad)

 • Belastingbeschouwingen (maandblad)

 • Vakstudie Nieuws, Beslissingen Nederlandse Belasting Rechtspraak. (B.N.B.)

 • FED-losbladig Fiscaal Weekblad.

 • De Wegwijsserie, uitgaven van Kon.Vermande Lelystad

 • H. Mobach, e.a., Cursus Belastingrecht (losbladig naslagwerk), uitgegeven in zeven banden, Gouda Quint/Noorduyn. (dit losbladige naslagwerk wordt ook gedeeltelijk in afzonderlijke boekjes uitgegeven, onder de naam: Studenteneditie 2005/2006 Cursus Belastingrecht, onderdeel Inkomstenbelasting, Vennootschapsbelasting enz. enz.)

Naslagwerken

 • Fiscale Encyclopedie de Vakstudie, Kluwer (zeer uitgebreid, losbladig)

 • Elsevier Belastinggids Inkomstenbelasting (wordt jaarlijks uitgegeven)

 • Fiscale Monografieën, Kluwer

 • FED Fiscale Brochures (praktische toelichtingen op diverse onderwerpen)

Bibliotheken

 • Juridische en Economische Bibliotheek VU

 • Het Internationaal Belastingdocumentatiebureau, Wenckebachweg 210, Amsterdam (Amstel-Bedrijvenpark).

toetsing

schriftelijk tentamen

Het tentamen Belastingrecht wordt uitsluitend schriftelijk (open vragen) afgenomen en bestaat uit een theoretisch deel, gebaseerd op de hoorcolleges en een praktisch deel, waarbij de werkcollegestof centraal staat. Op het tentamen mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van de pocketeditie Belastingwetten, uitgeverij SDU of Vermande, zonder toevoegingen. Zowel de hoor- als werkcolleges vormen verplichte tentamenstof. Het tentamen heeft, inclusief de voor de werkcolleges voldoende gemaakte werkstukken een studiebelasting van 12 punten. Het eindcijfer belastingrecht is het gemiddelde van het cijfer voor het tentamen en het cijfer voor het werkcollege, waarbij geldt dat elk afzonderlijk een voldoende resultaat moet hebben. Aan een tentamen of werkcollege afzonderlijk worden geen studiepunten toegekend.blackboard

Bij deze cursus wordt blackboard gebruikt. Zodra de blackboardcursus toegankelijk is, is deze te bereiken voor studenten van de VU.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   18

 • Advanced Business Research Methods
 • Advanced Human Resource Management
 • Bedrijfseconomisch practicum
 • Belastingrecht

 • Dovnload 0.79 Mb.