Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Inhoudsopgave 1 Algemene informatie voor bachelorstudenten 9

Dovnload 0.79 Mb.

Inhoudsopgave 1 Algemene informatie voor bachelorstudenten 9Pagina13/18
Datum04.04.2017
Grootte0.79 Mb.

Dovnload 0.79 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
naam

IKO / Interfacultair keuzevak Ontwikkelingsvraagstukken

code

60000010

studiepunten

6

periode

1, 2, 3 en 4

coördinator

drs. J.J.F. Heins

periode

 • 1e en 2e periode (basiscursus): donderdagmorgen 

 •  3e en 4e periode (vervolgtraject): dagdeel varieert

inhoud

Dit interfacultaire keuzevak bestaat uit een basiscursus en een vervolgtraject. De basiscursus (voor 6 ECTS) omvat een serie van 14 hoorcolleges, waarin vanuit verschillende disciplines informatie geboden wordt over ontwikkelingsvraagstukken en het thema 'De VU in de tropen. Theorie en praktijk van de ontwikkelingssamenwerking¿. De eerste 6 colleges bieden basisinformatie, terwijl in de laatste 8 bijeenkomsten het thema meer centraal zal staan. Het vervolgtraject (3 tot 12 ECTS) kan ingevuld worden met een studiereis naar Suriname (onder voorbehoud), het deelnemen aan het simulatiespel 'Africulture' over rurale ontwikkeling in Afrika, of met het schrijven van een werkstuk over een onderwerp naar keuze (eventueel in het verband van een subwerkgroep).

literatuur

 • Potter, R.B., R. Binns, J.A. Elliott en D. Smith, Geographies of Development, 2e druk 2004,  Pearson Education/Prentice Hall, Harlow (UK).Met uitzondering van de hoofdstukken 5 en 8, resp. pp. 181-227 en 319-367

 • Heins, J.J.F. en B.G. Keuper (red.)  Rozen in de woestijn, voorbeelden van succesvolle ontwikkeling, 2003 , Vrije Universiteit Amsterdam, themabundelOntwikkelingsproblematiek nr. 13

 • Websiteartikelen bij de hoorcolleges

toetsing

schriftelijk tentamen
75 % opdracht, 25 % in de basiscursus.

opmerkingen

Een informatieboekje met nadere beschrijving van basiscursus en vervolgtraject is aan te vragen bij: Mw. G.E. Heemskerk, Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde (FEWEB), Afd. Algemene en Ontwikkelingseconomie (AOE), De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam, kamer 4A-33, tel. 020-5986140, e-mail: iko@feweb.vu.nl. Zie ook de website:
naam

Information Systems

code

61211010

studiepunten

6

contacturen

36 (16 hoorcollege, 8 casecollege, 12 discussiecollege)

periode

1

coördinator

prof.dr. Y.H. Tan

doel

Het verkrijgen van een verdere verdieping van de kennis betreffende informatie- en communicatietechnologie.

inhoud

 • Strategie voor informatietechnologie o.a. IT outsourcing

 • Management en Organisatie van informatietechnologie

 • Methoden van systeemontwikkeling

 • Communicatietechnologie o.a. Inter-Organizational Systems

 • Electronic Business

werkwijze

Hoorcolleges worden afgewisseld met discussiecolleges en casecolleges. In de hoorcolleges wordt de theorie uiteengezet. In de discussiecolleges wordt theorie uitgediept door behandeling van vraagstukken en groepsgewijze discussie over relevante vraagstukken. Tijdens de casecolleges wordt de theorie toegepast op concrete bedrijfsproblemen. Studenten werken de cases in groepjes uit door middel van een schriftelijk verslag en/of mondelinge presentatie. De discussiecolleges zijn op vrijwillige basis, voor de casecollege geldt een aanwezigheidsplicht.

literatuur

 • Boek en artikelen worden nader aangekondigd.

 • Ander materiaal wordt via de digitale leeromgeving verstrekt

toetsing

schriftelijk tentamen
60 % van het eindcijfer
opdracht
40 % van het eindcijfer
naam

Internal and External Analysis

code

61151000

studiepunten

3

contacturen

6 (6 hoorcollege)

 

en zelfwerkzaamheid

periode

3

coördinator

dr.ir. I.S. Lammers

doel

 • Ervaring opdoen met het doen van een zelfstandig organisatiekundig onderzoek in de professionele dienstverlening.

 • Het zelfstandig toepassen en gebruiken van de organisatiekundige theorie uit blok 1.

inhoud

Studenten werken in groepen van 4 of 5 studenten aan een kwalitatief onderzoek naar een actueel thema binnen een dienstverlenend bedrijf van eigen keuze. Ze maken hierbij zoveel mogelijk gebruik van theoretische concepten die in eerdere Organisatiekundige vakken aan de orde zijn geweest. Studenten leggen de opzet van hun werkstuk (bedrijfskeuze, probleemstelling en literatuurgebruik) ter toetsing aan de docent voor. Gedurende een periode van vier weken werken studenten samen zelfstandig aan het werkstuk. Het werkstuk wordt onder meer getoetst op wetenschappelijke criteria van netjes werken.

literatuur

Course manual via Blackboard

toetsing

werkstuk
subject

International Economics 3.2

code

60322050

credits

6

contact

24 hours (24 lecture)

period

2

docenten

dr. C.T.M. Elbers; prof.dr. J.W. Gunning; prof.dr. H. Visser

aim

 • Making students acquainted with the 'body of knowledge' of international economics at a sufficiently high level for them to be able to read and understand articles on International Economics in such journals as the Economic Journal, Weltwirtschaftliches Archiv or the American Economic Revue without undue difficulty and, furthermore, to be able to explain economic news to others.

 • Training students to apply theoretical models to real-life problems and making them discover the breadth and scope of these models, but their limitations as well.

content

The course is divided into two parts:

 • International Trade Theory and Policy (taught by Dr Elbers and Professor Gunning)

 • International Monetary Economics (taught by Professor Visser)

International Trade Theory and Policy includes such topics as globalisation, trade policy, the economics of trade blocs, trade and environmental and social standards and the effects of trade on productivity at the level of the firm. International Monetary Economics covers such subjects as exchange rate theory, exchange rate policy, exchange rate crises, liberalisation of capital flows, the Tobin Tax, currency boards and dollarisation.

The course will be given in the form of a series of lectures. Students are expected to read additional material.literature

 • Study Guide International Monetary Economics 2005-2006, which includes problems to be discussed in the classroom. The Guide is available on Blackboard.

 • H. Visser, A Guide to International Monetary Economics, 3rd edition 2004 Edward Elgar/Cheltenham or The International Monetary Economics course book, 2005 edition.

 • Reader International Trade Theory and Trade Policy.

 • Additional handouts or Blackboard files.

examination format

written interim examination
subject

International Marketing

code

60332060

credits

6

contact

24 hours (24 lecture)

period

5

co-ordinator

dr. H. van Herk

lecturers

dr. H. van Herk; M.E. Kaplan M.I.M, A.L.M

aim

 • To become familiar with the structure on international business marketing;

 • To understand the concepts and tools used in analyzing prospective arenas for product development and marketing;

 • To gain appreciation of the international marketing environment with special emphasis on cross-cultural factors;

 • To increase awareness of the importance of international marketing activities in today's world;

 • To communicate effectively about international marketing

content

This course approaches international marketing from theoretical and managerial perspectives. The purpose of the course is to introduce students to global characteristics and interdependencies, as well as to the objectives, strategies, and tactics of marketing programs related to various countries and cultures. Emphasis is placed on maintaining a global perspective in approaching marketing topics (stressing the theoretical underpinnings of cross-cultural challenges of doing business in the international environment), on gaining knowledge of the tools available to aid international marketers, and on practical applications of the course concepts.

literature

Czinkota and Ronkainen, International Marketing, 7th edition 2004, ISBN 0-324-282289-3 (International Student Edition), Thomson/South-Western ,

examination format

written interim examination
/ class discussion / case analysis.
naam

Introduction to Consultancy Industry

code

61321020

studiepunten

6

contacturen

28 (12 werkcollege, 16 hoorcollege)

periode

2

coördinator

prof.dr. G.R.A. de Jong

doel

De consultancy industry is vandaag de dag niet meer weg te denken als onderdeel van de zakelijke dienstverlening. Dit vak is een eerste kennismaking met de sector, zowel vanuit een maatschappelijk/economisch perspectief als vanuit het perspectief van de individuele professional die binnen deze sector opereert. Het vak is allereerst gericht op het verkrijgen van kennis van en inzicht in de plaats die de consultancy industry inneemt in de maatschappij. Tevens wordt inzicht verschaft in hoe organisaties georganiseerd zijn binnen de consultancy industry en op welke wijze professionals daarbinnen werkzaam zijn.

inhoud

De consultancy industry wordt belicht vanuit drie invalshoeken, te weten een maatschappelijk-, bedrijfskundig- en individueel perspectief. De wisselwerking tussen deze drie niveaus staat daarbij centraal. Wanneer de sector vanuit de maatschappelijke invalshoek wordt geanalyseerd, komen thema's aan bod als 'economische en maatschappelijke betekenis van de branche', de 'structuur van de branche' en 'de consultancy industry in historisch perspectief'. Wanneer de consultancy industry vanuit een bedrijfskundig perspectief wordt belicht, ligt de nadruk op de wijze waarop organisaties in deze branche worden georganiseerd en bestuurd. Hierbij zullen theorieën en modellen worden gebruikt om organisaties binnen de consultancy industry te beschrijven en te analyseren. Ten slotte wordt aandacht besteed aan de individuele professional. Thema's die hierbij aan bod komen zijn onder andere 'typen, rollen en posities van consultants', 'ontwikkeling, competenties en loopbaan van consultants' en 'ethische vraagstukken en maatschappelijke verantwoordelijkheid'.

werkwijze

Het vak wordt gegeven in de vorm van hoorcolleges, waarbij ook gastdocenten vanuit de consultancy praktijk zijn betrokken. Naast de hoorcolleges vinden werkgroepbijeenkomsten plaats, waarin kernthema's uit consultancy firmas worden uitgewerkt.

literatuur

Milan Kubr, Management Consulting; A guide to the profession, 4th edition 2002, ISBN 92-2-109519-3, International Labour Office, Geneve.

toetsing

schriftelijk tentamen
60 %
opdracht
40 %
naam

Introduction to E-Business and ICT-Industry

code

61321030

studiepunten

6

contacturen

28 (16 hoorcollege, 12 discussiecollege)

 

Voor de discussiecolleges maken groepen studenten een werkstuk waarin ze een type bedrijf uit de sector onderzoeken en daarover rapporteren.

periode

2

coördinator

prof.dr.ir. J.W.M. Gerrits

doel

Studenten weten na afloop hoe de E-Business- en ICT-sector er uitziet. Ze weten welke partijen daarin welke rol spelen en kennen de belangrijkste bedrijfskundige vraagstukken van de bedrijfstak

Studenten weten hoe de dienstverlening van deze partijen er uit ziet en hoe deze geleverd wordt.inhoud

Sector overview: overzicht van alle soorten bedrijven in de sector. De sector wordt breed genomen en omvat onder andere:

 • hardwarefabrikanten & softwarefabrikanten

 • telco's & netwerk-providers

 • hosting-providers & ASPs

 • IT-oursourcing providers

 • IT-consultants, business consultants & strategy consultants

 • implementatie-consultants (ERP en CRM)

 • websitebouwers & websitedesigners

 • reclamebureaus, media

 • business models (fee-based, license-based, usage-based)

Besturing van de organisatie, met onderwerpen als:

 • telco: ARPU, churn, billing

 • advies: backlog, fee structure

 • reclame: mediabestedingen, thema vs actie-marketing

 • hardware/software: standaards, Net vs J2EE

 • dienstverlening

 • vormen van dienstverleningsprocessen

literatuur

Artikelen

toetsing

schriftelijk tentamen
60% van het eindcijfer
werkstuk
40% van het eindcijfer
naam

Introduction to Finance, Banking and Insurance

code

61321050

coördinator

drs. L.A. van Eerden

docenten

drs. L.A. van Eerden; prof.dr. D. Schoenmaker

studiepunten

6

contacturen

36 (8 activerende werkvormen, 28 hoorcollege)

periode

2

doel

Het doel van dit vak is studenten een introductie in de financiële sector te bieden vanuit een bedrijfskundige optiek. Dit betekent dat er vanuit een managementperspectief naar de gezichtsbepalende ontwikkelingen in de financiële sector gekeken wordt. Het vak bouwt voort op de integratie van de verschillende vakken uit de opleiding en biedt nieuwe kennis op het terrein van de (internationale) financiële dienstverlening. Dit introductievak biedt inzicht in de actuele ontwikkelingen binnen de sector en problematiseert de belangrijkste uitdagingen voor het management van financiële instellingen. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de wisselwerking tussen financiële omgeving en financiële actoren zoals banken, institutionele beleggers en multinationale ondernemingen.

inhoud

De financiële dienstverleningssector is nog altijd een van de meest dynamische sectoren in de economie. Het gezicht van deze sector is de laatste jaren, via een aanhoudend proces van financiële innovatie en toepassing van moderne risicomanagement technieken, fundamenteel gewijzigd. Er heeft een snelle en omvattende groei van de internationale geld-, kapitaal- en effectenmarkten plaatsgevonden. Daarnaast is er een steeds sterkere concurrentie tussen de verschillende soorten financiële instellingen, zoals banken, verzekeraars, pensioenfondsen en beleggingsinstellingen, ontstaan. Via deze concurrentie is het traditionele bankbedrijf, in de vorm van kredietverlening, onder druk gekomen. Fundamentele veranderingen in het internationale toezichthoudende kader structureren nu het internationale speelveld. Als een van de sectoren die aanhoudend het meeste investeert in nieuwe informatie- en communicatietechnologie, is het aanbod van financiële producten sterk uitgebreid. Deze aanhoudende dynamiek van product- en procesinnovatie werkt direct door in het management van bedrijfsprocessen binnen financiële instellingen. In dit vak zal vooral de wisselwerking tussen de financiële omgeving en financiële instellingen centraal staan. Er wordt hierbij zoveel mogelijk aandacht besteed aan de Europese ontwikkelingen. Aan de orde komen:

Ontwikkelingen in de internationale financiële omgeving • Financiële globalisering: geld-, kapitaal- en aandelenmarkten

 • Economische dynamiek, financiële instabiliteit en crises

 • Landenrisico, contagion en het management van internationaal opererende banken

 • Ontwikkeling van de functies van het financiële systeem en de toepassing van technologie

 • Bankieren zonder banken: een perspectief voor de 21 ste eeuw

 • Ontwikkelingen in internationale regulerende kaders

 • Toezicht op financiële markten en effectenbeurzen

 • Financiële regulering en de organisatie van risicomanagement binnen banken,

 • pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen

 • Management van normen en waarden in financiële instellingen

 • Ontwikkelingen in de strategie van financiële instellingen

 • Management van financiële (product) innovatie: marketing, afzetkanalen

 • Management van financiële (proces) innovatie: disintermediatie, bedrijfsproces

 • Vormen van samenwerking: (Europese) fusies en overnames in de financiële wereld

Thema van het te schrijven paper: Contagion-effecten, financiële instabiliteiten het antwoord van internationaal opererende banken.

werkwijze

Het vak wordt gegeven in de vorm van hoorcolleges. Parallel aan de hoorcolleges wordt een actieve werkvorm georganiseerd waarin in teamverband een consultancy-opdracht uitgevoerd moet worden. Het resultaat zal worden vastgelegd in een paper waarin aandacht zal moeten worden besteed aan relevante theorie en praktijk. De colleges worden gegeven in het Nederlands, het collegemateriaal is in het Engels.

literatuur

 • Meir Kohn , Financial Institutions and Markets, 2nd edition 2004, Oxford University Press, New York

 • Selectie van artikelen wordt nog nader aangegeven.

toetsing

tentamen
60 %
presentatie
and paper 40%
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

 • Information Systems
 • Internal and External Analysis
 • International Economics 3.2
 • International Marketing
 • Introduction to Consultancy Industry
 • Introduction to E-Business and ICT-Industry
 • Introduction to Finance, Banking and Insurance

 • Dovnload 0.79 Mb.