Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Inhoudsopgave 1 Algemene informatie voor bachelorstudenten 9

Dovnload 0.79 Mb.

Inhoudsopgave 1 Algemene informatie voor bachelorstudenten 9Pagina15/18
Datum04.04.2017
Grootte0.79 Mb.

Dovnload 0.79 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
subject

Management Accounting and Control

code

61312010

credits

6

contact

24 hours (12 casecollege, 12 lecture)

 

in which 16 assigments are made

period

1

co-ordinator

dr. H.C. Dekker

lecturers

dr. H.C. Dekker; dr. E. Wiersma

aim

The activity of managing organizations consists of two major functions: planning and control. Planning is the management activity of deciding about what objectives the company will pursue and about how, to what extent and within which time period these objectives will be achieved. Control includes all managerial activities focused on stimulating employees¿ behaviors in such a way that organizational objectives will be realized in an effective and efficient way. Both managerial activities will be explored during this course. In particular, the course will focus on (1) the analysis of information focused on short-term and the long-term decision making, and (2) management accounting for the control of organizational activities.

content

The contents of this course can be divided into two sections. The first section deals with methods and techniques for planning and decision making for the short term and long term. This section includes topics such as the analysis of cost data, cost allocation, modern production systems and techniques, and short-term planning and decision making. The second section of the course deals with management control issues and is focused more on the behavioral aspects of planning and control systems. Topics included in this section are strategic control systems, performance management systems, transfer pricing and value-based management systems.

form of tuition

This course is a combination of lectures and case discussions during the lectures. Cases to be worked out during the course. Written exam at the end of the course.

literature

 •  C.T. Horngren, S.M. Datar & G. Foster, Cost Accounting, A Managerial Emphasis , 11th edition 2003, Pearson Education, Upper Saddle River, New Jersey

 •  Selected articles

examination format

written interim examination
assignment
naam

Management en organisatie

code

60321020

studiepunten

6

contacturen

36 (12 activerende werkvormen, 24 hoorcollege)

periode

2

coördinator

drs. O. Bouwmeester

docenten

drs. O. Bouwmeester; prof.dr. D. Keuning; dr. M.J.J. Wolters

doel

 • In aansluiting op de vakken M&O 1.1, 2.1 en 2.5 kennis verwerven en verdiepen in de organisatiekunde in het bijzonder wat betreft het ontwerp van organisatiestructuren en organisatieadvisering;

 • Problemen in cases via meervoudig kijken kunnen diagnosticeren, evalueren en oplossen;

 • Kunnen uitvoeren van literatuur onderzoek binnen het vakgebied van M&O;

 • Kritisch kunnen reflecteren op M&O theorieën aan de hand van recente artikelen in toonaangevende tijdschriften.

Het kernvak legt de basis voor het werkcollege M&O, waarin naast literatuur onderzoek ook empirisch onderzoek uitgevoerd wordt. Dit onderzoek is op de praktijk gericht, en mondt uit in concrete advisering. Het werkcollege bereidt voor op een academic paper bij M&O.

inhoud

Het kernvak M&O richt zich op het ontwerp van organisatie structuren en op organisatie advisering. Centrale onderwerpen zijn o.a. meervoudig kijken, organisatietypologie en ontwerpregels, topstructuur en topleiding, vraaggericht en virtueel organiseren, de adviessector, adviesrollen, de fasen in een advies, de effectiviteit van advies, de argumentatie van de adviseur en implementatie.

literatuur

Literatuur wordt via de studiewijzer bekend gemaakt.

toetsing

schriftelijk tentamen
Het tentamen bestaat uit een essay 15% en een gedeelte met open vragen 60%. De activerende werkvormen zijn goed voor 25% van het eindcijfer. Voor de beoordeling van het tentamen stellen wij de voorwaarde van een score van minimaal 50%, ongeacht de beoordeling voor de activerende werkvormen

entreevoorwaarden

De literatuur voor Management en Organisatie 1.1, 2.1 en 2.4 wordt bekend verondersteld.

opmerkingen

Het tentamen bestaat uit een essay 15% en een gedeelte met open vragen 60%. De activerende werkvormen zijn goed voor 25% van het eindcijfer. Voor de beoordeling van het tentamen stellen wij de voorwaarde van een score van minimaal 50%, ongeacht de beoordeling voor de activerende werkvormen.
subject

Marketing

code

61212000

credits

6

contact

24 hours (8 case tutorial, 16 lecture)

 

attendance is obligatory for the case lectures

period

2

co-ordinator

drs. M.H.P. Kleijnen

aim

Conceptual objectives

 • To provide you with a basic knowledge about marketing and recent developments in this field

 • Understanding behavior of consumers and implications for marketing management

 • Understanding how to identify, create and deliver customer value

Managerial objectives

Understanding and applying marketing concepts in practice. To enhance practical skills: • Leadership versus teamwork

 • writing versus presenting

content

This course can be considered as providing a basic level of marketing knowledge for all graduate students, independent of their specialisation.

The course is a prerequisite for most of the doctoral courses in marketing, but besides that the acquired knowledge will be valuable in any organisational or financial career as well.The main objective of this course is to confront you with the most recent developments in marketing, as well as the basic marketing knowledge required for every future acedemic or marketer. Therefore this course subsequently deals with:

 • The latest the developments in marketing (e.g., CRM, new media)

 • How to create marketing strategies from a customer-oriented perspective

 • How to learn from the market and it's environment

Another aim of this course is to provide you with the opportunity to link your theoretical knowledge to practice. This will be realized through a case assignment. This assignment has one overall goal: to develop a marketing plan for an innovative product of service.

literature

 • Kotler,  Marketing Management, 11th edition 2003,  Pearson / Prentice Hall

 • Additionally, lecture slides as well as material case lectures are part of the obligatory literature

 • Possible changes and/or additions will be announced via Ad Valvas

examination format

written interim examination
60 % of final grade
assignment
40 % of final grade
subject

Marketing Research

code

61332040

credits

6

contact

24 hours (24 groepsopdracht)

period

4

co-ordinator

dr. H. van Herk

aim

 • Explain and discuss procedural and methodological factors that play a role when assessing marketing research projects.

 • Discuss sources, value and use of secondary data in the marketing research process.

 • Understand and the advantages and disadvantages of qualitative research; know methods used and interpretation of data

 • Describe the use of databases in marketing research

 • Explain the fundamentals of sampling in marketing research

 • Explain and discuss in detail the use and application of attitude scales in marketing research

 • Discuss the various procedures used for data collection

 • Explain and be capable in making a questionnaire

 • Explain techniques to check and describe data (frequency tables, cross tabulations)

 • Perform and interpret parametric and non-parametric tests

 • Know the objectives, use and interpretation of multivariate data-analysis techniques

 • Explain the right multivariate technique for data analysis given a marketing research problem

 • Understand the report preparation process

content

This course is a first course in Marketing Research, other Marketing Research courses build upon this one. After an introduction, the marketing research process will be discussed. Attention will be given to qualitative research as well as quantitative research. Moreover, drafting questionnaires, sampling, and various data analysis techniques will be explained. An emphasis in this course will be on analysis of data, interpretation of results, and understanding of research implications. The technical details of the various techniques will be part of other courses such as the Advanced Marketing Research course in the Master of Science in Marketing.

literature

N.K. Malhotra & David F. Birks, Marketing Research. An Applied Approach, 2nd European edition 2003 or more recent, Pearson Education.

examination format

written interim examination
assignment
case and data analysis
naam

Marketing, Planning and Information Systems

code

61251000

studiepunten

3

periode

3

coördinator

drs. F.E.J.M. Derksen (en andere docenten)

doel

 • Toepassen op een concreet vraagstuk van concepten en theorieën uit de vakken Marketing en Information Systems

 • Het laten zien van een wetenschappelijke houding bij het toepassen van concepten en theorieën

 • Het opstellen van een rapportage van de bevindingen gericht op de academische gemeenschap

werkwijze

De opdracht wordt gemaakt in groepen van drie studenten. Aan het begin van de periode is er een introductiecollege met meer informatie over het project. Tijdens de periode zijn er momenten ingepland om als groepje te kunnen overleggen met een begeleidend docent.

literatuur

Zie de literatuur voor periode 1 van het 2e jaar.

toetsing

werkstuk
toetscriteria van het werkstuk worden bekendgemaakt in het introductiecollege.
subject

Microeconomics 3.2

code

60322030

credits

6

contact

36 hours (12 tutorial, 24 lecture)

period

2

lecturer

prof.dr. G.J. van den Berg (and others)

aim

To develop the theory of decision making at the level of a single agent and to understand the resulting outcomes at the market level.

content

In case of an individual, decisions are made concerning labor supply, consumption, savings, and so on, while in case of a single firm this concerns decisions on labor demand, product characteristics and, in certain market forms, on wages and product prices. Outcomes at the individual level are aggregated into outcomes at the market level. We focus on the labor market as the most relevant application. We consider models that allow for market imperfections due to incomplete information, notably job search models, efficiency wage models, and model that explain discrimination. This is used to study unemployment, wages, and the effects of policies concerning unemployment benefits, welfare, and minimum wages.

literature

 • Bosworth, D., P. Dawkins and T. Stromback, The Economics of the Labour Market, 1996, Addison Wesley

 • plus articles that are mentioned during the course

examination format

written interim examination

entry requirements

The participants are expected to have some basic familiarity with micro economics.naam

Midden- en kleinbedrijf

code

60311070

studiepunten

6

contacturen

24 (24 hoorcollege)

 

Het vak wordt in het Nederlands gegevens, vanwege de sterk institutionele inkadering. Het college is aanvullend bij de voorgeschreven literatuur.

periode

1

docent

drs. P.A. Risseeuw (en prof. dr. A.R. Thurik)

doel

Inzicht verschaffen in de rol die kleine en middelgrote bedrijven spelen in de economie; inzichtelijk maken waarin kleine bedrijven en grote bedrijven van elkaar verschillen; helderheid brengen in wat ondernemerschap is.

inhoud

De afgelopen 25 jaar is de belangstelling voor ondernemerschap en het midden- en kleinbedrijf sterk toegenomen: in de markt, in het overheidsbeleid, en ook in het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. Begrippen als intrapreneurship en extrapreneurship geven de belangstelling voor het fenomeen ondernemerschap bij grote bedrijven aan. De managementeconomie van de vorige eeuw heeft zich omgevormd tot een ondernemerschapseconomie.

Het mkb (95 procent van de bedrijven, 60 procent van de werkgelegenheid in de private sector) speelt een belangrijke rol bij innovatie, bij het gezond houden van concurrentieverhoudingen, als omgeving waarin ondernemerschap zich thuis voelt en als generator van economische groei. Ondernemingen in het mkb spelen een belangrijke rol als samenwerkingspartner, als leverancier en als intermediair. In Nederland is inmiddels meer dan een derde van de startende ondernemers afkomstig van hbo of universiteit. Op de arbeidsmarkt groeit de vraag naar mensen die verstand hebben van de mkb-sector.De discipline midden- en kleinbedrijf & ondernemerschap neemt in zijn veelzijdigheid een aparte plaats in het curriculum in: het gaat om bedrijf en markt, om economie en psychologie, om innovatie en ordening, om systeem en individu. Die aspecten komen, geordend in drie hoofdthema's, aan de orde:

 • de rol van kleine bedrijven in de moderne economie (small business economics);

 • het belang van ondernemerschap in de moderne economie (entrepreneurship);

 • het starten, runnen en doen groeien van een klein bedrijf (small business management).

literatuur

P.A. Risseeuw & A.R. Thurik, Handboek ondernemers en adviseurs: economie en management van het midden- en kleinbedrijf, 2003 Kluwer-Deventer, behalve hoofdstuk 3, 4, 19 en 22.

toetsing

schriftelijk tentamen
naam

Milieueconomie en -management

code

60331100

studiepunten

6

contacturen

24 (24 hoorcollege)

 

en presentatie/discussie door student

periode

4

docenten

prof.dr. J.C.J.M. van den Bergh; prof.dr. C.A.A.M. Withagen

doel

De student bestudeert relevante economische en milieukundige aspecten van de milieuproblematiek. Tevens verkrijgt de student inzicht in het verband tussen theorie, methoden en empirische analyse. Studenten zullen een presentatie geven en discussie voeren over een artikel uit een wetenschappelijk tijdschrift.

inhoud

De cursus biedt een geavanceerde behandeling van moderne economische theorieën en methoden om de relatie te begrijpen tussen economische structuur en verandering enerzijds en natuurlijke hulpbronnen, milieukwaliteit en milieubeleid anderzijds. Deze benadering omvat tevens aandacht voor toepassingen, bijvoorbeeld op het gebied van modelleren en monetaire waardering. De volgende onderwerpen komen aan de orde.

 • Milieu-externaliteiten, publieke goederen en welvaartseconomie.

 • Geavanceerde theorie van milieubeleid.

 • Theorie en methoden van monetaire waardering van milieuveranderingen.

 • Methoden voor de beoordeling van milieuprojecten en milieuïnvesteringen.

 • Macroeconomische en internationale handelsaspecten van milieu.

 • Mondiale milieuproblemen.

 • Productie en gebruik van energie.

 • Afval, grondstoffen en materiaalgebruik.

 • De economie van natuurlijke hulpbronnen, met ruim aandacht voor bossen, biodiversiteit en water.

werkwijze

 • Hoorcolleges 24 uur

 • Cases 16 uur

 • Zelfstudie 120 uur

literatuur

 • Kahn, J.R. (2005), The Economic Approach to Environmental and Natural Resources. 3rd edition. The Dryden Press, Forth Worth, Texas, USA.

 • Enkele artikelen uit boeken en tijdschriften zullen beschikbaar worden gesteld tijdens de cursus.

 • Powerpoint slides met hoorcollegestof zullen beschikbaar worden gesteld via Blackboard.

toetsing

schriftelijk tentamen
open vragen.

opmerkingen

Het vak bevat aantrekkelijke toepassingen voor studenten uit zowel de algemene- als bedrijfsgerichte afstudeerrichtingen.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

 • Management en organisatie
 • Conceptual objectives
 • Managerial objectives
 • Marketing Research
 • Marketing, Planning and Information Systems
 • Microeconomics 3.2
 • Midden- en kleinbedrijf
 • Milieueconomie en -management

 • Dovnload 0.79 Mb.