Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Inhoudsopgave 1 Algemene informatie voor bachelorstudenten 9

Dovnload 1 Mb.

Inhoudsopgave 1 Algemene informatie voor bachelorstudenten 9Pagina12/21
Datum04.04.2017
Grootte1 Mb.

Dovnload 1 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   215Examenonderdelen


naam

Accounting Information Systems

code

60341030

studiepunten

6

contacturen

24 (24 hoorcollege)

 

gecombineerd met activerende werkvormen

periode

5

co-ordinator

prof.dr. O.C. van Leeuwen

doel

Het leerdoel is het verwerven van een zodanige kennis van en inzicht in de grondslagen van de bestuurlijke informatieverzorging dat voor organisaties de bestuurlijke informatieverzorging op hoofdlijnen kan worden ontworpen en de opzet en de werking van de bestaande bestuurlijke informatieverzorging op hoofdlijnen kan worden beoordeeld.
Cursisten hebben na afloop van de collegecyclus kennis van en inzicht in:

 • de verschillende te onderscheiden vormen van bestuurlijke informatie en de daaraan te stellen eisen in relatie tot het gebruiksdoel ervan in organisaties. Belangrijke eisen zijn eisen inzake de inhoud, de betrouwbaarheid, de tijdigheid en de presentatievorm van de bestuurlijke informatie

 • de organisatie van de informatieverzorging: de processen, de functies en de hulpmiddelen

inhoud

De inhoud van de cursus kent de hoofdthema's:

 • algemene grondslagen

 • fasen van de waardenkringloop

 • typologie van de bedrijfshuishoudingen

literatuur

 • Starreveld, Van Leeuwen & Van Nimwegen, Bestuurlijke informatieverzorging. Deel 1: Algemene grondslagen. Meest recente druk, Groningen/Houten: Stenfert Kroese, ISBN 90 207 3052 5

 • Starreveld, H.B. de Mare & E.J. Joëls, Bestuurlijke informatieverzorging. Deel 2A: Toepassingen. Fasen van de waardenkringloop. Meest recente druk, Alphen a/d Rijn, Samson Bedrijfsinformatie, ISBN 90 14 05695 8

 • Bodnar, G.H. & W.S. Hopwood. Accounting Information Systems. Meest recente editie, Pearson Prentice Hall

toetsing

schriftelijk tentamen

voorkennis

 • Management en organisatie

 • Financial Accounting

opmerkingen

Wijzigingen in de literatuur worden uiterlijk 1 maand voorafgaande aan de aanvang van het vak op de daarvoor geeigende wijze bekend gemaakt.
naam

Advanced Business Research Methods

code

61351000

studiepunten

6

contacturen

18 (4 activerende werkvormen, 14 hoorcollege)

 

and 2 feedbacksessions of 30 minutes

periode

1 en 3

coördinator

dr. R. Brohm

docent

dr. R. Brohm

doel

De cursus is bedoeld om je vertrouwd te maken met het onderzoekproces, de bijbehorende criteria, en de belangrijkste keuzes en afwegingen die er zijn te maken in het ontwerp van een onderzoek.

inhoud

 • Onderzoeksproces

 • Toetsend vs. Exploratief onderzoek

 • Positivistische wetenschapsbenadering vs. Een hermeneutische benadering

 • Wetenschapsfilosofische problemen zoals inductie en falsificatieprobleem

 • Bachelorscriptie

 • Onderzoeksontwerp

werkwijze

Tijdens de hoorcolleges wordt de student geïntroduceerd in de reader. Aanwezigheid wordt dringend aangeraden i.v.m. de complexiteit van de stof. Tijdens de feedbacksessies en tutorials krijgen de studenten per team c.q. per groep feedback op hun onderzoeksontwerp

literatuur

Reader en artikelen op Blackboard.

toetsing

presentatie
schriftelijk tentamen

entreevoorwaarden

Business Research Methods.
subject

Advanced Human Resource Management

code

61312000

credits

6

contact

24 hours (12 seminar, 12 lecture)

period

1

co-ordinator

drs. Z. Sasovova

aim

In the last decades several views on managing human resources have been developed, investigated, and applied. During this course a number of these views will be discussed. The aim is to familiarize students with the developments in the field of the Human Resource Management (HRM). The themes that will be addressed are related to trends in management thinking: From the early systems thinking, via a variety of behavioral and economic perspectives to the current strategic view on HRM and social network theories.

content

In the course Advanced Human Resource Management, theoretical models and main ideas behind Human Resource Management will be discussed, as they have been developed over time. Several theoretical concepts on HRM will be treated from a historical point of view. In addition to the historical developments, the views on the field of Human Resource Management can be subdivided into three broad categories according to the reference disciplines of their origin (psychology, economics, and sociology). All three categories will be handled, and the main attention will be given to the descriptive models. The basic concepts of the original theories will be treated together with their applications in the field of HRM.

form of tuition

Lectures and group seminars. During the lectures the obligatory literature will be addressed. In addition, a few guest lectures will be given by professionals from the HRM-practice. In the group seminars individual essays will be discussed and criticized. Both grades need to have a minimum score of 5.0 to pass the course.

literature

An up-to-date reader that is composed of  8 conceptual articles on HRM, published in acknowledged international journals.

examination format

written interim examination
60 % of the final grade. The exam will consist of open questions requiring short answers testing both in-depth knowledge and understanding of the material
essay
40% of the final grade. The intention of the essay is the application of the theoretical knowledge by addressing a current situation from HRM practice from at least two theoretical perspectives on Human Resource Management. The essay comprises a maximum of 5 pages and needs to be structured in such a way that on the basis of the discussed theories, one can give recommendations in a logic manner about the self chosen situation from practice. Furthermore, it is requested to use additional literature to gain own insights on the discussed Human Resource Management theories.

entry requirements

Basic knowledge of human resource management processes and practices is assumed (equivalent to the 2nd year course Human Resource Management).
naam

Bedrijfseconomisch practicum

code

60381030

studiepunten

6

contacturen

24 (24 practicum)

 

Interactieve workshops en praktijkopdracht voor MKB onderneming (opdrachtgever) in samenwerking met medestudenten (opdrachtnemer) onder begeleiding van docent.

periode

2 en 4

coördinator

drs. A.C. Guldemond

doel

Het doel van het vak is een leerervaring te bieden die economische activiteiten combineert met het concreet ervaren van samenwerken in een groep. Kernwoorden voor dit vak zijn: samenwerken, actief, inventief, nieuw, niet eerder gedaan, businessmodel, onderhandelen, gedrag, leren en feedback, zelforganisatie, initiatief, realiteitszin, analyseren en profileren.

inhoud

De adviesopdracht welke door een MKB bedrijf aan de studenten wordt gegeven vormt de kern van het vak. De inhoud wordt bepaald door het probleem en de studie tot op heden in een PVA welke door de docent wordt voorbereid in samenerking met de klant.

werkwijze

literatuur

Literatuur uit voorgaande vakken.

toetsing

opdracht
Beoordeling van de adviesopdracht door de opdrachtgever (50 procent) en docent (50 procent) op inhoud en samenwerking. Er is geen tentamen, de eindpresentatie door de groep voor de klant is het tentamen en valt in de tentamenperiode.

Beoordeling van de adviesopdracht door de opdrachtgever (50 procent) en docent (50 procent) op inhoud en samenwerking. Er is geen tentamen, de eindpresentatie door de groep voor de klant is het tentamen en valt in de tentamenperiode.entreevoorwaarden

Af te raden is meer dan 2 vakken te doen tijdens een periode als BEP gevolgd wordt.

opmerkingen

Workshops op het gebied van samenwerken, communicatie en projectmanagement en tegelijkertijd een bedrijfsadviesopdracht in een middelgrote onderneming. Volgens een oud-student kun je van de docenten leren terwijl ze ook luisteren en je uitdagen op de dingen die je nog niet gedaan hebt. Hierbij kun je denken aan zelf onderzoeksvragen formuleren, interviews afnemen en onderhandelen met een opdrachtgever. De docenten zullen je uitdagen zelf kennis te maken en actief aan de slag te gaan. Het vak is geschikt voor studenten in de laatste fase van hun bachelorstudie met vragen over de praktische toepasbaarheid van de studie en over wat ze van werk kunnen verwachten.

Het levert je plezier op, persoonlijk inzicht in jouw manier van samenwerken en in je persoonlijke kwaliteiten. Verder ga je bewust verbanden zien tussen vakken en krijg je inzicht in de complexiteit van het bedrijfsleven.Citaat van een student: 'Goed luisteren, organiseren en plannen worden op een zelfsturende wijze (met vallen en opstaan) geactiveerd'.Een voorbeeld van een opdracht is de bedrijfseconomische analyse van De Kievitshoeve met als gevolg afstoting van activiteiten, verbetering van economische performance en inzicht in toekomstperspectief van de onderneming www.kievitshoeve.nl

 • drs. A.C. Guldemond

 • Afdeling Accounting

 • T (020) 59 86078

 • E aguldemond@feweb.vu.nl
naam

Belastingrecht

code

60341060

studiepunten

12

contacturen

80 (40 werkcollege, 40 hoorcollege)

 

Dit vak wordt verzorgd door de Faculteit Rechtsgeleerdheid. Voor informatie en Blackboardtoegang dient de student zich te wenden tot deze faculteit. NB: de Faculteit Rechtsgeleerdheid hanteert een andere periode-indeling bij het rooster. Het vak loopt van september tot april. Raadpleeg het rooster zorgvuldig.

periode

1, 2, 3 en 4

doel

Economen die werkzaam zijn in bestuurlijke functies en bedrijfsleven worden in toenemende mate geconfronteerd met gecompliceerde problematiek, waarbij fiscale aspecten een belangrijke en veelal doorslaggevende rol spelen. De econoom dient als intermediair te kunnen fungeren tussen opdrachtgevers (bijvoorbeeld ondernemingen en/of particulieren) en fiscale specialisten, m.a.w. fiscale problematiek te onderkennen. Dit wordt van steeds meer belang nu het belastingrecht jaarlijks gecompliceerder wordt en de fiscale gevolgen van allerlei beslissingen materieel een voortdurend grotere rol spelen. Het internationaal belastingrecht wint daarbij sterk aan betekenis als aspect van internationale juridische en economische betrekkingen.
Hiertoe dient men kennis te hebben van het positieve belastingrecht, zoals dat is vastgelegd in heffingswetten en inzicht te verwerven in de onderlinge samenhang van de verschillende belastingen. Voorts dient men de basiskennis te verdiepen door deze toe te passen op aan de praktijk ontleende feitencomplexen in de vorm van cases, zodat men later in de praktijk fiscale aspecten kan onderkennen. Het is daartoe wenselijk de studie in het vak belastingrecht vanaf de aanvang van het studiejaar ter hand te nemen, aangezien het programma is gericht op het verwerven van (kritisch) inzicht en het leggen van verbanden met andere maatschappelijke en economische vraagstukken.
Het belastingrecht is aan permanente verandering onderhevig. In verband hiermee is de studie van dit vak gericht op het leren onderkennen van de fiscale problematiek, die voortvloeit uit bepaalde juridische en economisch-maatschappelijke vraagstukken. Deze methodiek prevaleert daarom boven het verwerven van parate-feitenkennis, zonder nochtans dit laatste te onderschatten.

inhoud

In de hoorcolleges wordt de stof uit de voorgeschreven studieboeken, die het positieve belastingrecht tot onderwerp hebben, verduidelijkt. Daarnaast worden capita selecta uit de belastingwetenschap behandeld, zoals de economische betekenis van de belastingen; het verband tussen belastingen, maatschappij en recht; grondslagen van een rechtvaardig belastingstelsel in het licht van inkomensverdeling en collectieve uitgaven, e.d. Aan het begin van het collegejaar wordt daartoe een gespecificeerd collegeprogramma uitgereikt.

werkwijze

De hoorcolleges worden gegeven in het eerste semester gedurende vier uur per week en in het tweede semester, gedurende twee uur per week. In totaal minimaal 52 college-uren, waarvan 20 uren belastingwetenschap (capita).
Tevens wordt - in het tweede semester - een werkcollege 'techniek van de belastingheffing' gegeven (20 college-uren).
Op het werkcollege wordt een aantal vraagstukken behandeld, welke tevoren door de studenten worden voorbereid. Hierbij komen met name aan de orde problemen met betrekking tot fiscale winstberekening, de fiscale balans, het aanmerkelijk belang, de inkomsten uit sparen en beleggen, alsmede enkele problemen op het gebied van de vennootschapsbelasting, internationaal en europees belastingrecht alsmede de omzetbelasting. Indien de werkcolleges onvoldoende resultaat opleveren, dient men deze (deels) over te doen. In bijzondere situaties kan in overleg met de docent een aanvullend werkstuk gemaakt worden

literatuur

Verplichte literatuur

 • Hofstra, H.J., e.a., Inleiding tot het Nederlands Belastingrecht, Deventer

 • Stevens, L.G.M., Elementair Belastingrecht voor Economen en bedrijfsjuristen, Deventer, laatste druk (bedoeld als inleiding en orientering op de stof)

 • Soest, A.J. van, e.a., Belastingen. Arnhem: Gouda Quint,  laatste druk/standaardwerk

 • Belastingwetten, SDU of Kluwer of Vermande. Uitgave 2006

 • M.P. van Overbeeke, e.a. Compendium Belastingrecht, 2006. Recente uitgave als syllabus verkrijgbaar bij de VU Boekhandel

 • Syllabus Capita selecta belastingrecht 2005. Als syllabus verkrijgbaar bij de VU boekhandel

toetsing

schriftelijk tentamen

Het tentamen Belastingrecht wordt uitsluitend schriftelijk (open vragen) afgenomen en bestaat uit een theoretisch deel, gebaseerd op de hoorcolleges en een praktisch deel, waarbij de werkcollegestof centraal staat. Op het tentamen mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van de pocketeditie Belastingwetten, uitgeverij SDU of Vermande, zonder toevoegingen. Zowel de hoor- als werkcolleges vormen verplichte tentamenstof. Het tentamen heeft, inclusief de voor de werkcolleges voldoende gemaakte werkstukken een studiebelasting van 12 punten. Het eindcijfer belastingrecht is het gemiddelde van het cijfer voor het tentamen en het cijfer voor het werkcollege, waarbij geldt dat elk afzonderlijk een voldoende resultaat moet hebben. Aan een tentamen of werkcollege afzonderlijk worden geen studiepunten toegekend.blackboard

Bij deze cursus wordt blackboard gebruikt.
naam

Business Administration in the Service Industry

code

61111030

studiepunten

6

contacturen

32 (14 hoorcollege, 10 casecollege, 8 discussiecollege)

 

+ 2 VISIO workshop

periode

1

coördinator

drs. M.J. Flikkema

doel

Verkrijgen van inzicht in:

 • het Bedrijfskundig model dat gedurende de bachelorfase wordt gebruikt

 • de relatie tussen soorten bedrijven, stakeholders, bedrijfsprocessen en bedrijfsfuncties

 • de wijze waarop veranderingen in bedrijfsprocessen en bedrijfsfuncties de relaties tussen dienstverleners en hun stakeholders, in het bijzonder klanten, beïnvloeden

 • de bijdragen die vanuit de verschillende bedrijfsfuncties worden geleverd aan het veranderen van de strategische positie van een dienstverlener

inhoud

BASI is het introductievak Bedrijfskunde met bijzondere aandacht voor dienstverlenende bedrijven. De introductie begint met spelregels en een toelichting van het Bedrijfskundig model, aan de hand waarvan duidelijk wordt hoe het bachelorprogramma van de studie Bedrijfswetenschappen aan de VU is opgebouwd en wat er van studenten wordt verwacht. Daarna wordt in zeven hoorcolleges een overzicht gegeven van soorten bedrijven, soorten stakeholders (bijvoorbeeld klanten en aandeelhouders) en hun onderlinge relatie. De variatie tussen bedrijven blijkt groot, in het bijzonder als we stilstaan bij de verschillende posities die bedrijven kunnen innemen in de markt, in netwerken en in waardeketens. De grote diversiteit aan stakeholders maakt duidelijk dat bij bedrijfskundige vraagstukken vaak verschillende belangen tegen elkaar moeten worden afgewogen.

Bedrijfsprocessen vormen belangrijke instrumenten voor het vormgeven en veranderen van de relatie met stakeholders. Denk maar eens de impact van thuisbankieren. Maar wat is nou precies een bedrijfsproces en hoe kun je die beschrijven, modeleren, analyseren en verbeteren? Studenten zullen het niet alleen tijdens het hoorcollege, maar ook via een spel, een VISIO workshop en een praktijkcase ervaren. Dan zal ook duidelijk worden hoe bedrijfsprocessen, bedrijfsfuncties (zoals marketing, logistiek, ICT, HRM, inkoop, verkoop en finance) en afdelingen zich tot elkaar verhouden en hoe vanuit de verschillende bedrijfsfuncties bijdragen worden geleverd aan het veranderen van bedrijfsprocessen en de positie van de organisatie als geheel.

literatuur

 • Looy, B.van , R. van Dierdonck & P. Gemmel, Services Management: An Integrated Approach. 2nd edition, London: Prentice Hall,  2003, ISBN 027367353 X

 • Andere verplichte literatuur wordt via de vakhandleiding bekend gemaakt

toetsing

schriftelijk tentamen
60 %. Caseuitwerkingen en -presentatie: 40 %.

opmerkingen

Voor de case- en discussiecolleges geldt een aanwezigheidsplicht. Bij het tentamen wordt aanwezigheid bij alle hoorcolleges verondersteld.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   21

 • Advanced Business Research Methods
 • Advanced Human Resource Management
 • Bedrijfseconomisch practicum
 • Belastingrecht
 • Business Administration in the Service Industry

 • Dovnload 1 Mb.