Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Inhoudsopgave 1 Algemene informatie voor bachelorstudenten 9

Dovnload 1 Mb.

Inhoudsopgave 1 Algemene informatie voor bachelorstudenten 9Pagina13/21
Datum04.04.2017
Grootte1 Mb.

Dovnload 1 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   21
naam

Business Game

code

61151010

studiepunten

3

contacturen

14 (14 casecollege)

 

Tijdens deze casecolleges is er de mogelijkheid tot het invoeren van de te nemen beslissingen en zal er ondersteuning zijn door de docenten. De studenten krijgen per team gedurende de simulatie drie opdrachten die, voor het verstrijken van de bijbehorende deadline, op de digitale leeromgeving gezet moeten worden. Voor de colleges geldt een aanwezigheidsplicht.

periode

6

coördinator

drs. G.L. Sijtsma

doel

Het toepassen van de in blok 1 en 2 opgedane kennis in een bedrijfssimulatie.

De leerdoelen van Business Game zijn geformuleerd op drie niveaus: • Kennis: studenten kunnen problemen oplossen voortkomend uit de simulatie. Hierbij maken zij gebruik van de theorie zoals behandeld in de eerdere blokken

 • Vaardigheden: tijdens de simulatie kunnen studenten beslissingen nemen op operationeel-, tactisch- en strategisch niveau, gebruik makend van de aangereikte kaders

 • Attitude: studenten kunnen overleg voeren met medestudenten en tot besluiten komen hoe ze de simulatie positief kunnen beïnvloeden, waarbij actief gereageerd moet worden op onverwachte gebeurtenissen

inhoud

Studenten vormen in groepen van 25 personen een bedrijf en concurreren binnen een markt met andere door studenten bestuurde bedrijven. Binnen een bedrijf vormen 5 studenten een team waarmee een specifieke afdeling gemanaged moet worden.
Gedurende een aantal simulatierondes zullen teams in ieder geval drie van de volgende vijf afdelingen onder hun hoede krijgen: marketing & verkoop, inkoop, productie, personeel en financiën. Twee keer per week komen de bedrijven bij elkaar om operationele- en tactische beslissingen voor te bereiden. Zij maken daarbij gebruik van geautomatiseerde informatiesystemen.
Naast het nemen van bovenstaande beslissingen zullen teams een eindopdracht in moeten leveren. Deze opdracht sluit aan op de theorie zoals eerder behandeld en gaat behalve op de operationele- en tactische beslissingen ook dieper in op het strategische beslissingsniveau.

toetsing

opdracht
De toetsing zal plaatsvinden op basis van de volgende criteria:
-kwaliteit van de genomen beslissingen
-het resultaat van de simulatie
-de ingeleverde eindopdracht.
naam

Business Information Technology (voorheen ICT Resources)

code

61141020

studiepunten

6

contacturen

34 (14 hoorcollege, 8 casecollege, 12 discussiecollege)

 

In de discussiecolleges worden vraagstukken besproken en groepsgewijs bediscussieerd. Ook kunnen hier vragen gesteld worden over de cases en de te bestuderen literatuur.

 

De theorie wordt tijdens de casecolleges toegepast op bedrijfssituaties. De bevindingen worden in groepen uitgewerkt, vervolgens wordt hiervan schriftelijk en mondeling verslag gedaan. Voor de casecolleges geldt een aanwezigheidsplicht.

periode

5

coördinator

dr. B.J. van den Hooff

doel

Business Information Technology is een inleidende cursus over informatie- en communicatietechnologie (ICT) in de context van bedrijfswetenschappen. Het leerdoel is het verwerven van kennis over en inzicht in de belangrijke management-issues inzake de inzet van deze technologie binnen en tussen organisaties.

inhoud

Binnen Business Information Technology staat centraal hoe ICT kan bijdragen aan het bereiken van bedrijfsdoelen. Het uitgangspunt is dat informatie en kennis belangrijke organisationele resources zijn in de hedendaagse economie. Er wordt aandacht besteed aan de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van de technologie die een rol speelt bij het beheer van deze resources, en de verschillende soorten ICT-toepassingen die tegenwoordig een rol spelen bij het verwezenlijken van bedrijfsdoelstellingen. Centraal staat de samenhang tussen deze technologie enerzijds, en de organisatie (strategie, processen, structuur, cultuur en mensen) anderzijds. Uitgangspunt is dat enerzijds technologieën worden ingezet die passen bij de huidige strategie, processen, structuur en cultuur van de organisatie, maar dat de technologie ook juist weer tot verandering van de organisatie kan leiden. Ten aanzien van de individuele gebruiker geldt iets vergelijkbaars: enerzijds leiden kenmerken van de gebruiker tot een bepaalde vorm van gebruik en effecten van ICT, anderzijds leidt ICT tot allerlei veranderingen in het werk en de relatie tussen organisatie en individu. Op basis van dit soort inzichten wordt tenslotte ingegaan op belangrijke managementvraagstukken rond implementatie en beheer van ICT-voorzieningen in organisaties.

werkwijze

Hoorcollege: in de hoorcolleges worden de belangrijke concepten en theorieën uit de literatuur behandeld en toegelicht aan de hand van praktijkvoorbeelden.

Casecollege: in de casecolleges wordt de theorie toegepast op bedrijfssituaties. In groepen wordt een analyse gemaakt van bedrijfsdoelen, bedrijfsprocessen, informatiebehoefte, mogelijke ICT-toepassingen en vraagstukken rond implementatie en beheer van deze toepassingen. Er is sprake van doorlopende cases, die elk door een team in de verschillende bijeenkomsten worden uitgewerkt. Vervolgens wordt hiervan schriftelijk en mondeling verslag gedaan. Voor de casecolleges geldt een aanwezigheidsplicht.

Discussiecollege: in de discussiecolleges worden vraagstukken besproken en groepsgewijs bediscussieerd. Ook kunnen hier vragen gesteld worden over de cases en de te bestuderen literatuur. Discussiecolleges zijn facultatief, wie wil deelnemen moet zich hiervoor inschrijven (en verplicht zich daarmee tot actieve deelname).

literatuur

 • Boddy, D., A. Boonstra, & G. Kennedy. Managing Information Systems; An Organisational Perspective. 2nd edition, Harlow, England: Pearson Eductation, 2005

 • Diverse artikelen die via de digitale leeromgeving worden verstrekt

toetsing

opdracht
40 %
schriftelijk tentamen
60 %
subject

Business Intelligence

code

61312020

credits

6

contact

18 hours (6 tutorial, 12 lecture)

period

1

co-ordinator

dr. J.F.M. Feldberg

lecturers

prof.dr. A.E. Eiben; dr. J.F.M. Feldberg

aim

The primary aim of this course is to establish an elementary frame of reference concerning business intelligence. Despite the fact that the course focus is primarily managerial and not technical, an important objective is to train students in the successful application of a popular decision support tool (Cognos Powerplay). By means of  'learning by doing' elementary skills in the usage of decision support systems are acquired. Students completing this course successfully, will be able to actively collaborate in sensible thinking and deciding about the benefits, development, application, and implementation of business intelligence solutions. The realization of business objectives and sustainable competitive advantage are keywords in this context. In addition to this, the frame of reference offers a point of departure for further self-study to deepen and broaden the knowledge offered.

content

Modern organizations, in particular the management of these organizations, tend to suffer more from an overload of data than from a lack of data. To a great extent this overload is caused by the overwhelming growth of information systems in organizations. Enterprise Systems (ERP), Customer Relationship Systems (CRM) as well as the growing number of Internet-based applications (e.g. e-commerce) are all important sources for the explosion of financial, production, marketing and other business data. The challenge for most organizations is to develop and build systems that support the transformation of the collected data into knowledge. To be successful in this transformation processes organizations have to develop the capability to aggregate, analyze and use data to make informed decisions. This course deals with the theory concerning business intelligence as well as with the application of business intelligence solutions. To be able to successfully implement business intelligence solutions, one has to have knowledge about their functioning and proficiency in using them, as well as knowledge about their field of application, e.g., how to select, transform, integrate, condense, store and analyze relevant data. This course uses the term 'business intelligence' in a broad sense. A narrow interpretation would only deal with software solutions ('data warehousing' and 'online analytical processing'). The broad interpretation - to be used in this course - also includes: theories concerning decision making, related decision support systems and their application for management, i.e., data warehousing, online analytical processing and data mining.

literature

 • Book (to be announced)

 • Various papers.

examination format

written interim examination
65%
practical test
(weekly) business intelligence tutorial tests (35%). All tests and exams will be administered through a digital test environment.

recommended background knowledge

 • Basic course in Information Systems, f.e. on the level of Laudon & Laudon, Management Information Systems, Managing the Digital Firm. 9th edition, Prentice Hall, 2004

 •  O'Brien, James A., 'Introduction to Information Systems', 12th edition, Mc Graw Hill, 2005
naam

Business Law

code

61221010

studiepunten

6

contacturen

34 (14 hoorcollege, 12 discussiegroep, 8 casecollege)

 

+ 12 consultancy

periode

1

coördinator

mr. N.A. Jansen MBA

doel

Het verkrijgen van basiskennis en inzicht in het Nederlandse en internationale recht en de relevantie daarvan voor managers en ondernemers. Kennis van de voor deze module geselecteerde juridische onderwerpen maakt het mogelijk strategie en beleid vorm te geven rekening houdend met de mogelijkheden en beperkingen van de juridische omgevingsfactoren.

inhoud

Inleiding recht, Europees recht, goederenrecht inclusief intellectueel eigendomsrecht, verbintenissenrecht, arbeidsrecht, rechtsvormen en juridische organisatie van ondernemingen, fusies en overnames, jaarrekeningrecht en internationale koopovereenkomsten.

werkwijze

De hoorcolleges vormen een inleiding op het wekelijkse thema. Toepassing van de literatuur wordt geoefend met behulp van te presenteren cases en assignments. De consultancy uren bieden de studenten de mogelijkheid van persoonlijke begeleiding bij de studie en het voorbereiden van de case colleges.

literatuur

Wordt nog bekend gemaakt.

toetsing

schriftelijk tentamen
het tentamen heeft een True/False format, 60 % van het eindcijfer.
presentatie
en rapporten, 40 % van het eindcijfer.

entreevoorwaarden

geen


naam

Business Plan

code

61261000

studiepunten

3

contacturen

24 (24 hoorcollege)

periode

6

coördinator

drs. J.K. Verduijn

doel

In dit integratieproject leer je een ondernemingsplan te schrijven aan de hand van theorie rond ondernemingsplannen en de theorie van alle voorgaande vakken, waar van toepassing voor het gekozen bedrijfsconcept.

inhoud

De theorie uit de voorgaande vakken van de 1e twee jaar van Bedrijfswetenschappen.

literatuur

Course manual op Blackboard en de literatuur van alle voorgaande vakken (1e twee jaar van BWS).

toetsing

paper
naam

Business Research Methods

code

61131040

studiepunten

3

contacturen

16 (8 hoorcollege, 8 casecollege)

 

Tijdens de hoorcolleges worden theorie en voorbeelden behandeld. Aanwezigheid hierbij is facultatief maar wordt aangeraden.

 

Tijdens de casecolleges wordt aan groeps- of individuele opdrachten gewerkt. Hierbij is aanwezigheid verplicht.

periode

3

coördinatoren

dr. E.C. van der Sluis-den Dikken;

doel

Leerdoelen van dit vak zijn:

 • Kennis ontwikkelen over wat onderzoek is en welke verschillende typen onderzoek er mbt de zakelijke dienstverlening kunnen worden onderscheiden: wetenschappelijk onderzoek, toegepast en/of contract onderzoek en praktijkonderzoek

 • Analytisch vermogen ontwikkelen. Dit leerdoel refereert naar het begrijpen van teksten en onderscheiden van hoofd- en bijzaken

 • Operationaliseren van analytisch vermogen. Dit leerdoel refereert naar de vertaling van analyse in onderzoeksvragen en -methoden

 • Onderzoeksvaardigheden kunnen benoemen

inhoud

Tijdens het vak 'Business Research Methods' komt de student in aanraking met methoden en technieken van bedrijfswetenschappelijk onderzoek. Bij dit vak worden achtereenvolgens de volgende onderwerpen behandeld:

 • Wat is onderzoek en welke typen onderzoek zijn er

 • Het opzetten van onderzoek: probleemformulering, begrippen, hypothesen, literatuuronderzoek, onderzoeksopzet

 • Literatuur zoeken en refereren naar bronnen

literatuur

Course manual, aanvullende literatuur en overige informatie worden nog nader bekend gemaakt via Blackboard

toetsing

schriftelijk tentamen
60 %
opdracht
40 % met daarnaast een Webcursus.subject

Christian Social Philosophy in an International Perspective

code

60342060

credits

6

contact

24 hours (12 active participation, 12 lecture)

period

4

lecturer

prof.dr. J.J. van Dijk

aim

Christian social philosophy has an international background, which is translated in every European society in its own national form. The aim is to give insight in the reasons for the different national translations of christian social philosophy in economic en governmental institutions.

content

Christian social philosophy has had a lot of consequences for the socio-economic infrastructure of the Netherlands. Typical Dutch institutions, like the Social Economic Council (SER), Foundation of Labour, the legally binding procedure of the collective bargaining procedure and the role of the works council in Dutch organisations are based on the principles of Christian social philosophy.

But Christian social philosophy is not a mere Dutch phenomenon. Also in other European and American countries Christian social philosophy is very vital. Every country has had its own national developments in thinking, which had also other consequences for the socio-economic infrastructure. What were the main developments in Christian social philosophy in some other countries? Might one say there is a mainstream thinking at international level? What are the differences between the different countries and what is the reason for these differences?literature

Will be announced later

examination format

paper
based on international literature the students have to write a paper of 15 pages in which they deal with the developments in Christian social philosophy in one country.
naam

Consumer Behaviour

code

60311050

studiepunten

6

contacturen

24 (24 hoorcollege)

 

Twee maal twee uur hoorcolleges per week

periode

1

docent

dr. J. Boter

doel

Aan het einde van dit onderdeel is de student bekend met de belangrijkste wetenschappelijke inzichten in consumentengedrag. Daarbij ligt de nadruk op de psychologie van de consument en de invloed van de omgeving op het koopgedrag. Tevens is de student in staat deze kennis te vertalen naar het marketingbeleid van een organisatie.

inhoud

Marketing begint en eindigt met de consument. Het begint bij het bepalen van consumentenbehoeften en eindigt bij het bepalen van tevredenheid na aankoop. Het verkrijgen van inzicht in koopgedrag van consumenten is daarom essentieel voor een succesvol marketingbeleid.

Binnen de (micro-)economie ligt de nadruk veelal op het keuzegedrag van een rationele consument, die bereid is een bepaalde prijs te betalen voor goederen. Echter, vaak is het keuzegedrag van consumenten niet rationeel, maar wordt het beïnvloed door vooroordelen, reclame, of het bij een groep willen horen. In het vak consumentengedrag ligt de nadruk juist op deze minder rationele aspecten van keuzegedrag. Om deze aspecten te begrijpen en erop te kunnen inspelen worden in de cursus theorieën uit bijvoorbeeld de psychologie gebruikt, zoals theorieën over geheugen, leren, perceptie, attitude en motivatie.Consumentengedrag, dat eerder in de studie kort is behandeld, wordt in deze cursus verder uitgediept, deels aan de hand van extra artikelen en cases. Daarbij ligt de nadruk op inzicht in en toepassing van de verschillende theorieën.

literatuur

 • Solomon, Bamossy and Askegaard, Consumer Behaviour; A European Perspective. 2nd edition, Harlow: Pearson Education, 2002

 • Collegematerialen en artikelen worden ter beschikking gesteld op Blackboard

toetsing

schriftelijk tentamen
60 % en wekelijkse opdrachten 40 %

entreevoorwaarden

Hetvolgende wordt bekend verondersteld:

 • Bachelor Economie: Marketing 1.1 en Marketing 1.2 of

 • Bachelor Bedrijfswetenschappen: Marketing of

 • Toelating tot het Premaster programma voor de Master of Marketing
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   21

 • Business Information Technology (voorheen ICT Resources)
 • Business Intelligence
 • Business Law
 • Business Plan
 • Business Research Methods
 • Christian Social Philosophy in an International Perspective
 • Consumer Behaviour

 • Dovnload 1 Mb.