Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Inhoudsopgave 1 Algemene informatie voor bachelorstudenten 9

Dovnload 1 Mb.

Inhoudsopgave 1 Algemene informatie voor bachelorstudenten 9Pagina14/21
Datum04.04.2017
Grootte1 Mb.

Dovnload 1 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   21
naam

Corporate Finance

code

60321010

studiepunten

6

contacturen

36 (12 activerende werkvormen, 24 hoorcollege)

periode

2

docenten

prof. dr. A.B. Dorsman; prof.dr.ir. H.A. Rijken

doel

Introductie in de theorie en de praktijk van ondernemingsfinanciering en een introductie in de waardecreatie bij ondernemingen

inhoud

Het college zal bestaan uit een mix van theoretische concepten en praktijk. Gestart wordt met het Modigliani en Miller raamwerk voor de ondernemingsfinanciering (irrelevantie solvabiliteit voor de waarde van de onderneming en de dividendpolitiek). Vervolgens wordt dit concept verder uitgebouwd met vennootschapsbelasting en faillissementskosten. Ook wordt in ruime mate aandacht besteed aan de bepaling van de kasstroom en de kostenvoet. Ook komt ruim aan bod het waarderen van ondernemingen en het bepalen of ondernemingen waarde creëren. In de bijbehorende werkcolleges zal theorie worden toegepast met het uitwerken van opgaven en praktijkcases.

werkwijze

activerende werkvormen 1 x per week 2 uur
hoorcollege 2 x per week 2 uur

literatuur

 • Brealey and Myers  Principles of Corporate, 7th edition 2003. NB: het is de principles variant

 • Eventuele andere literatuur wordt tijdens het college bekendgemaakt.

doelgroep

Dit vak is een kernvak voor studenten Economie en een keuzevak voor studenten BWS en andere richtingen. Het is een toelatingsvoorwaarde voor de Master of Finance en het vak Corporate Finance 4.2.

opmerkingen

Het vak wordt gedoceerd in het Nederlands.subject

Development Economics

code

60332050

credits

6

contact

24 hours (24 lecture)

 

+ 1 day Africulture simulation game

period

4

lecturers

dr. C.T.M. Elbers; prof.dr. J.W. Gunning; dr. J.J.Y. Schipper

aim

The course introduces students to current economic research on development issues. The course is aimed both at students who have a general interest in developing countries and those who expect to deal with developing countries in their future career.

content

Lectures are on important topics in economic development: income growth, poverty, inequality; markets for land, credit and insurance; foreign aid and corruption. The emphasis throughout the course is on the microeconomic analysis of decisions by households, policy makers, village leaders and other such agents. A central theme of the course is the relationship between poverty and development. How do poverty and inequality affect the functioning of rural markets and what are the effects on long-term growth? How do market failures such as information asymmetries determine outcomes in credit markets and what is the role of microfinance? Is development aid effective? What do we know about corruption and how to fight it? The lectures provide students with both a critical understanding of the theory as well as an empirical knowledge regarding these issues. A special feature of this course is the Africulture simulation game in which students experience microeconomic decisionmaking as a member of an African rural household: participants have to devise the best allocation strategy (which crops? migrate to the city? how large should the family be?) in a risky environment with various types of shocks (drought, illness). Good thinking allows the family to prosper ...

literature

Selected chapters from Debraj Ray, Development Economics, 1998.

examination format

written interim examination

entry requirements

The participants are expected to have some basic familiarity with the subject of development economics and preferably have a backgound in microeconomics.

remarks

For information contact Mrs. T. Heemskerk, gheemskerk@feweb.vu.nl, tel.: 020-598 6140. See also our web-site http://www.feweb.vu.nl/
naam

E-Business

code

61331070

studiepunten

6

contacturen

24 (24 hoorcollege)

 

indien mogelijk zal de cursus worden ondersteund middels activerende werkvormen gericht op het werken met mainstream E-Business toepassingen.

periode

4

coördinator

dr. T. Verhagen

doel

Het doel van het college is om basiskennis bij te brengen op het gebied van E-Business. E-Business wordt beschouwd vanuit een management perspectief. Aan de orde komt wat E-business is, wat de belangrijkste E-business vormen zijn, en welke aspecten een rol spelen bij het laten slagen van E-Business activiteiten. Ook wordt er ruim aandacht besteed aan de koppeling tussen theorie en praktijk. Hoewel de primaire focus van deze cursus B2C zal zijn, komen ook belangrijke B2B aspecten aan de orde.

inhoud

In de colleges zullen de navolgende thema's en onderwerpen vanuit diverse vakgebieden - bedrijfseconomie, marketing, informatiekunde - worden uitgediept:

 • E-Business modellen

 • E-Marketplaces

 • E-Business strategie

 • E-Marketing en CRM

 • Mobile commerce

 • E-Government

 • Back-office integration (ERP).

 • Effectief website design

 • Online research

In de collegeserie zal naast de theorie ook ruimte zijn voor gastsprekers die de E-Business praktijk toelichten.

literatuur

 • Turban, e.a., Electronic Commerce: A Managerial Perspective, Upper Saddle River: Prentice Hall. De editie wordt later bekendgemaakt.

 • Aanvullende artikelen worden via de digitale leeromgeving dan wel dmv een reader ter beschikking gesteld

toetsing

schriftelijk tentamen
open vragen.
naam

Economics

code

61161010

studiepunten

3

contacturen

20 (8 practicum, 12 hoorcollege)

periode

6

coördinator

dr. H.G. Bloemen

docenten

dr. H.G. Bloemen; dr. S. Hochguertel

doel

Het meegeven van economische theorie over marktwerking en het ondernemersgedrag.

inhoud

Stof hoorcolleges:
Behandeld worden de marktwerking en de onderliggende producenten- en consumententheorie. We gaan in op het gedrag van de individuele consument en producent en laten zien hoe vraag en aanbodcurve tot stand komen. De werking van markten onder verschillende marktvormen zals concurrentie, monopolie, en oligopolie komt aan bod. Strategisch gedrag tussen ondernemingen en elementaire speltheoretische concepten worden daarbij behandeld. Voorts komen onderwerpen als asymmetrische informatie, agency-theorie, principle agent problemen, transactiekosten economie en bounded rationality aan de orde. Opzet Practicum:
Het practicum bestaat uit cases over de onderwerpen uit de hoorcolleges en uit groepspresentaties.

literatuur

Begg, D. & D. Ward, Economics for Business. McGraw Hill, 2003

toetsing

schriftelijk tentamen
60 % van het eindcijfer
opdracht
Iedere week dient een take-home opdracht te worden ingeleverd en er worden groepspresentaties gehouden. De beoordeling telt mee als 40 % van het eindcijfer.
naam

Economie van het onroerend goed

code

60341050

studiepunten

6

contacturen

24 (24 hoorcollege)

periode

5

docenten

dr. J. Rouwendal; dr. F.R. Bruinsma; drs. R. Vreeker

doel

Economie van onroerend goed biedt een inleiding tot de theorieën en methoden op het terrein van de onroerend goedmarkt. Het vak biedt een veelheid aan inzichten in belangrijke elementen van de vastgoedsector, zoals locatiekeuze, de werking van de grondmarkt en overheidsbeleid. Naast theoretische kennis zal empirisch inzicht verworven worden aan de hand van de ontwikkeling van de Amsterdamse Zuidas.

inhoud

Een belangrijk deel van de investeringen in Nederland vindt plaats in onroerend goed. Het gaat om investeringen met een lange levensduur die dan ook een stempel zetten op de ruimtelijke structuur van Nederland. Economische dynamiek manifesteert zich bij uitstek ook via de onroerend goedmarkt. Vanuit beleggersoogpunt is onroerend goed een belangrijk onderdeel van de portefeuille. Voor Amsterdam geldt dat de meest interessante onroerend goed ontwikkelingen het komende decennium zich zullen afspelen op de Zuid-as. De onroerend goedmarkt is nauw verbonden met de grondmarkt. In Nederland is de grondmarkt sterk gereguleerd: het gebruik van grond wordt in hoge mate beïnvloed door de publieke sector. Onderwerpen die aan bod komen zijn: beschrijving van de deelmarkten (woningen, kantoren, bedrijfsgebouwen en grond), actoren op de onroerend goedmarkt (gebruikers/bewoners, bouwondernemingen, projectontwikkelaars, beleggers, bemiddelaars en overheid), prijsvorming, overheidsbeleid, speculatie, huur versus kopen, korte termijn versus lange termijn, ontwikkelfunctie (publiek, privaat of publiek-privaat), kosten-batenanalyse.

literatuur

 • Denise DiPasquale & William C. Wheaton, Urban Economics and Real Estate Markets, Prentice Hall, 1996

 • Syllabus over het Nederlandse Ruimtelijke Ordeningsbeleid

 • Additioneel studiemateriaal en powerpoint slides met hoorcollegestof zullen downloadable worden gemaakt via Blackboard

toetsing

schriftelijk tentamen
met open vragen.

entreevoorwaarden

geen

opmerkingen

Het vak heeft relaties met diverse andere keuzevakken uit het derde jaar, waaronder Stedelijke economie, Milieueconomie en -management en Geomarketing. Het vak bevat aantrekkelijk toepassingen voor studenten uit de algemeen- en de bedrijfsgerichte afstudeerrichtingen.
naam

Economische en sociale geschiedenis

code

60321060

studiepunten

6

contacturen

24 (24 hoorcollege)

periode

2

coördinator

dr. T.L.M. Kint

docenten

prof.dr. C.A. Davids; dr. T.L.M. Kint

doel

Het bijbrengen en verdiepen van inzicht in de ontwikkelingsgang van hedendaagse economische en sociale structuren in de wereld en daarnaats vergroting van de economische en sociaal-historische kennis.

inhoud

Ondanks een grote verscheidenheid op bijna alle gebieden van maatschappelijk leven kan de wereld van vandaag gezien worden als een `global village'. Zij is het resultaat van velerlei integratieprocessen, die vooral sinds de 19de eeuw op gang zijn gekomen, gekenmerkt worden door een eigen dynamiek en in onderlinge verwevenheid op permanente voortgang gericht zijn. Op het economische en sociale deelveld van integratie zal aandacht worden besteed aan mondiale ontwikkelingen van na 1850, zoals internationale handel, internationale migratie en internationale kapitaalstromen. Ook onderwerpen die meer op zichzelf lijken te staan, zoals b.v. de geschiedenis van het cooperatiewezen, komen - ingepast in de integratievisie aanbod.

literatuur

 • C.M. Cipolla, Before the Industrial Revolution, European Society and Economy, 3rd edition1994, W.W. Norton & Co., London/New York,

 • D. S. Landes, The Wealth and Poverty of Nations, Why some are rich and some so poor, 1998, W.W. Norton & Co., London/New York ; dan wel de vertaling: Arm en Rijk, 2e druk 2002, Het Spectrum, Utrecht  (een aantal hoofdstukken in overleg met de docent vast te stellen).

toetsing

mondeling tentamen

opmerkingen

 • Tijdens de colleges wordt veel aandacht besteed aan het stellen en beantwoorden van vragen, aan discussie en aan het trekken van historische parallellen.

 • De cursus wordt gedoceerd in het Nederlands.
naam

Emerging Technologies

code

60341000

studiepunten

6

contacturen

24 (18 hoorcollege, 6 discussiecollege)

 

Inclusief gastcolleges

periode

5

coördinator

prof.dr.ir. J.W.M. Gerrits

doel

Nieuwe technologieën hebben het potentieel om industrieën te veranderen of nieuwe industrieën te creëren. Op dit moment zijn bijvoorbeeld het Internet, biotechnologie en nanotechnologie de technologieën die voor belangrijke veranderingen zorgen.

Elke organisatie dient hierop in te spelen. Het doel van dit vak is om studenten het volgende bij te brengen: • Het ontwikkelingspad van nieuwe technologieën.

 • Het adoptieproces van nieuwe technologieën door organisaties

 • Innovatiemanagement: het realiseren van een competentie in organisaties om adequaat in te kunnen spelen op nieuwe technologieën

 • Een aantal voor dienstverlening belangrijke opkomende (2 tot 5 jaar) technologieën

inhoud

In het eerste deel van het college wordt de theorie behandeld. Daarbij worden door gastsprekers enkele onderdelen uit de praktijk toegelicht.

In het tweede deel van het college gaan de studenten een paper schrijven om de impact van een opkomende technologie in kaart te brengen voor een bepaalde industrie. Daarbij passen ze de kennis uit het eerste deel toe.literatuur

 • Day & Schoemaker, Wharton on Managing Emerging Technologies. 2000

 • Papers

toetsing

paper
In teams (afhankelijk van het aantal studenten).

opmerkingen

In de discussiecolleges bespreken en presenteren studenten hun paper in wording.
naam

Enterprise Systems

code

61321060

studiepunten

6

contacturen

24 (24 hoorcollege)

periode

2

docent

dr. E.R.K. Spoor

doel

Aan het eind van de cursus is de student in staat om, gefundeerd op wetenschappelijk onderzoek, uiteen te zetten wat Enterprise Systems voor organisaties (kunnen) betekenen, welke veranderingen de selectie, invoering en exploitatie van deze systemen in organisaties teweegbrengen en met welke modellen deze veranderingen zijn te verklaren.

inhoud

Enterprise Systems (ES) zijn complexe bedrijfsbrede informatiesystemen, die in de regel modulair zijn opgebouwd en instelbaar zijn met behulp van honderden parameters. Een ES heeft de pretentie een 'standaard pakket' te zijn. Het is echter slechts de visie van de leverancier van het ES op de processen in een bedrijfssegment. Leveranciers noemen zo'n visie ook wel een 'industry-solution' of  'branche-solution'. De verschillen die de leverancier tussen (potentiële) klanten in een segment ervaart of voorziet worden in het pakket vertaald naar modules en parameters. Daarmee is het pakket in bepaalde mate instelbaar voor de individuele organisatie. Ideaal dus, zou op het eerste gezicht kunnen worden geconcludeerd. Maar zo eenvoudig blijkt het niet te zijn. In de praktijk ervaren bedrijven, die willen overgaan op een ES, grote discrepanties tussen hun bedrijfsprocessen en de ondersteuning die ES-pakketten voor deze processen kunnen bieden. En toch worden ES erg veel en steeds meer toegepast, vooral bij grote bedrijven. Waarom kiest een bedrijf voor een ES? Zijn er alternatieven? En als er een ES wordt gekozen, wat moet er dan worden aangepast: de bedrijfsprocessen of het ES-pakket? Wat zijn de consequenties? Deze keuzes zijn moeilijk en de gevolgen kunnen enorm zijn.
Het college behandelt enterprise systems eerst vanuit de leverancier. Aan orde komen: de architectuur en inrichting van ES, de opkomst van service-georiënteerde architecturen en de gevolgen voor de ES-markt, het implementatietraject en de projectinrichting.
Daarna wordt de medaille omgedraaid en staat de problematiek van de invoering en het gebruik van een enterprise system, bezien vanuit de organisatie, centraal. Ervaringen met deze systemen en problemen met aanpassing van de organisatie en/of het ES laten zich vertalen naar ideeën over succes. Verschillende manieren om tegen organisatorische verandering aan te kijken geven een ondergrond voor de rol van creativiteit in het veranderingsproces, voor het omgaan met tegenstellingen tijdens de implementatie en voor het lastige proces van het kiezen van een ES.

Beide kanten van de medaille geven een beeld van het spanningsveld tussen de leverancier met diens generieke oplossing en de organisatie met diens specifieke procesvoering.werkwijze

Gedurende de collegeweken kunnen studenten deelnemen aan een cyclus van wekelijkse opdrachten. Studenten ontvangen iedere week via Blackboard een aantal vragen over de te bestuderen literatuur. De antwoorden op die vragen, ingeleverd via Blackboard, worden wekelijks nagekeken en van een cijfer voorzien. Studenten kunnen hiermee 40 procent van hun eindcijfer verdienen. Deelname is niet verplicht.

literatuur

Een aantal artikelen., welke op Blackboard  ter beschikking worden gesteld.

toetsing

schriftelijk tentamen
60% van het eindcijfer.
opdracht
40 % van het eindcijfer.

entreevoorwaarden

geen.

opmerkingen

Als het gemiddelde cijfer van de opdrachten lager is dan het tentamencijfer, of als er niet is deelgenomen aan de opdrachten, dan telt alleen het tentamencijfer.
naam

European Distribution and Supply Chain Logistics

code

60331030

studiepunten

6

contacturen

30 (6 werkcollege, 24 hoorcollege)

periode

1

docent

prof.dr. A.R. van Goor

doel

Door samenwerking op Europese schaal met leveranciers en afnemers is het distributiebeleid voor veel ondernemingen drastisch gewijzigd. In dit vak gaan we in op de logistieke aspecten waarmee producenten, retailers en logistieke dienstverleners te maken krijgen als ze overgaan van nationale distributie op Europese distributie.

inhoud

Distribution and Supply Chain Management:

 • Trends in European Distribution

 • Trends in Supply Chain Management

Fundamentals of European Distribution Logistics:

 • Integrated Concept European Distribution Logistics

 • Distribution Logistics and Product Characteristics

 • European Transport Network

 • European Warehousing and Site Selection

 • Inventory Management and DRP

 • Cost Management

 • Economic Trade Off Decisions

 • Pipeline Management

 • Contract logistics

 • European Distribution Strategy Development Approach

 • ICT in European Distribution Logistics

Demand and Supply Chain Management:

 • Integrated Concept DSCM

 • E-business and E-Logistics

 • Efficient Replenishment Upstream

 • Advanced Planning and Scheduling

 • Supply Chain Control and Realization

literatuur

 • A.R. van Goor, M.J. Ploos van Amstel and W. Ploos van Amstel. European Distribution & Supply Chain Logistics, 2003, Wolters/ Stenfert Kroese, Groningen

 • Reader (electronisch) met geselecteerde artikelen

toetsing

schriftelijk tentamen
70% van het eindcijfer.
werkstuk
30% van het eindcijfer.

entreevoorwaarden

nvt

opmerkingen

Met name voor studenten die een specialisatie TDL overwegen wordt strongly advised om dit vak te volgen. Logistieke dienstverleners (het accent bij Intro TDL) maken gebruik van alle concepten, die in dit vak (EDSCL) worden besproken. Maar dit vak vormt een zelfstandig en afgerond geheel en behoort eigenlijk tot de bagage van alle BWS-studenten. Het vak EDSCL heeft geen overlap met het vak Logistics.
naam

Finance and Financial Arithmetic

code

61141000

studiepunten

6

contacturen

26 (18 hoorcollege, 8 casecollege)

 

waarin discussiemomenten worden geïntegreerd.

periode

5

coördinator

prof. L. Keuleneer

docenten

prof. L. Keuleneer; drs. H.F.N.C. Buysse; dr. F. Hamelink

doel

Finance and Financial Arithmetic heeft als doel een goed inzicht te verschaffen enerzijds in het belang van financieel management bij het bereiken van de ondernemingsdoelstellingen en anderzijds in de basisconcepten van financiering, zodat hierop verder kan gebouwd worden in vervolgcursussen.

inhoud

De belangrijkste onderwerpen die aan bod komen betreffen:

 • de relatie tussen financieel management en de ondernemingsdoelstellingen

 • de tijdswaarde van geld, de motor van alle financiële beslissingen

 • hoe de gewogen gemiddelde vermogenskosten van de onderneming berekenen

 • hoe komen tot verstandige investeringsbeslissingen

 • welk is de optimale financiële structuur van een onderneming en welke vermogenssoorten zijn er daarvoor beschikbaar

 • de waardebepaling in relatie tot risico en return

 • de dividendpolitiek en dividendbeslissingen in een onderneming

 • financieel risicomanagement: een overzicht van de instrumenten en hun toepassing in de praktijk

literatuur

Ross, S.A., R.W. Westerfield & B.D. Jordan, Fundamentals of Corporate Finance, 7th edition, Boston: McGraw-Hill, Alternate International Edition, 2006, ISBN 0-07-122917-5

toetsing

schriftelijk tentamen
60 %
opdracht
40 %
naam

Financial Accounting

code

60311080

studiepunten

6

contacturen

36 (36 hoorcollege)

 

afgewisseld met behandeling van vraagstukken en cases

periode

1

docent

drs. P.W. Boone

doel

Dit kernvak bouwt voort op de basiskennis uit het vak Financial Accounting en boekhouden. Het doel is om de kennis van de externe financiële verslaggeving uit te breiden en te verdiepen door behandeling van enkele van de meer complexe problemen die zich hierbij in de praktijk voordoen. Uitgangspunt hierbij is de huidige internationele regelgeving op dit gebied. Na het volgen van dit vak beschikt de student over de kennis en vaardigheden om zich een gefundeerd oordeel te vormen over veel van de vraagstukken rond verslaggeving zoals die de laatste jaren met enige regelmaat in het nieuws verschijnen.

inhoud

Inleiding institutioneel kader externe verslaggeving: het 'conceptual framework' van de International Accounting Standards Board (IASB), inleiding op International Financial Reporting Standards (IFRS) van de IASB, de geconsolideerde jaarrekening en de verwerking van fusies, overnames en deelnemingen. Verder komen ook specifieke onderwerpen aan bod (o.a. immateriële vaste activa en impairment, belastingen, leasing, vreemde valuta).

literatuur

 • Klaassen, J., & M.N. Hoogendoorn, Externe verslaggeving, 6e druk. Groningen: Stenfert Kroese, 2004, ISBN 90-207-3277-3

 • syllabus Externe Verslaggeving

 • twee jaarrekeningen

toetsing

schriftelijk tentamen

opmerkingen

Dit vak  (FA) behoort tot de ingangseisen van de master Accounting & Control (A&C)

Het werkcollege bij het kernvak kent 2 varianten: • variant Boekhouden (behoort tot de ingangseisen PGO-opleiding Accountancy) 

 • variant Management Accounting (welk kan worden gekozen indien naast het kernvak Financial Accounting óók het keuzevak Management Accounting is gevolgd)
naam

Financial Accounting and Bookkeeping

code

61121020

studiepunten

6

contacturen

32 (12 hoorcollege, 10 casecollege, 10 discussiecollege)

 

inclusief 2 Annual report project presentatie

periode

2

coördinator

drs. W.M. van der Vooren

docenten

drs. D. Turkenburg; drs. F. Duimstra; drs. W.M. van der Vooren

doel

In het vak Accounting staat de financieel-economische informatieverstrekking in en door organisaties centraal. Het vak Financial Accounting en Bookkeeping kijkt vooral naar de informatieverstrekking door organisaties aan derden, zoals aan eigenaren, aandeelhouders, financiers, fiscale instanties en het publiek in ruime zin. Deze informatie wordt veelal in de vorm van een jaarrekening verstrekt. De jaarrekening bestaat uit een balans, resultatenrekening en toelichtingen daarop. Verslaggeving door middel van het jaarverslag wordt in het angelsaksisch woordgebruik ook wel aangeduid met Financial Reporting. De jaarrekening is gebaseerd op informatie die door de boekhouding wordt geleverd. In de cursus wordt derhalve aandacht gegeven aan het administratieve proces.

inhoud

Het vak Financial Accounting and Bookkeeping richt zich op de externe belangstellenden. Gebruikelijke communicatiemiddelen zijn daarbij: balans (een overzicht op een bepaald moment, van de investeringen in een organisatie (bedrijf) en de bronnen waarmee deze investeringen zijn gefinancierd), resultatenrekening (een overzicht waarop de kosten en de opbrengsten over een periode staan vermeld) en een kasstroomoverzicht (een overzicht dat inzicht geeft in kasstromen over een bepaalde periode). De toevoeging bookkeeping aan dit vak geeft aan dat er niet alleen op de uiteindelijke informatie wordt gelet, maar ook op de wijze van totstandkoming van deze informatie: het administratieve proces. Het administratieve proces houdt in: het volgens vaste regels en procedures registreren en verwerken (met name: sorteren, rubriceren en aggregeren) van financiële gegevens van een huishouding, om de informatie die nodig is te verschaffen.

werkwijze

Hoorcollege: een korte introductie op de leerstof die in de daaropvolgende discussie- en casecolleges aan de orde komt en door de student moet worden bestudeerd.

Discussiecollege: aansluitend op de in de hoorcolleges behandelde onderwerpen moeten de leerstof aan de hand van het boek en uitwerkingen van cases worden bestudeerd.Aan de hand van vooraf gepubliceerde uitwerkingen van opgaven kunnen vragen gesteld worden; in het tweede uur is er de gelegenheid om, samen met een andere student, een case uit te werken en de uitwerking in te leveren.

Casecollege: de cases die op het verplichte casecollege aan de orde komen worden individueel uitgewerkt. Op het casecollege moeten studenten in het eerste uur de uitwerkingen presenteren en het tweede uur een opgave (met behulp van het boek) uitwerken.

Annual report project-college: gedurende de behandeling van de leerstof moet in een concreet jaarverslag diverse aspecten van Financial accounting worden opgezocht en geanalyseerd. Dit project mondt uit in een presentatie over het desbetreffende bedrijf.

literatuur

 •  Needles, E. Belverd, & Marian Powers,  Financial Accounting. 7th edition, Boston/New York: Houghton Mifflin, 2005, ISBN-0-618-39362-5

toetsing

schriftelijk tentamen
Het tentamen bestaat uit mc- en open vragen. Het eindcijfer bestaat voor 60 % van het eindcijfer uit het tentamencijfer, voor het overige is dat het cijfer voor de casecolleges.

opmerkingen

Voor de casecolleges geldt een aanwezigheidsplicht.
naam

Financial Management

code

61231000

studiepunten

3

contacturen

12 (8 hoorcollege, 4 casecollege)

periode

4

coördinator

prof. L. Keuleneer

doel

Het doel van dit vak is om studenten inzicht te verschaffen in financiële planning en management en de instrumenten die daarbij kunnen worden gebruikt. Het vak biedt inzicht in financiële basisbegrippen en stimuleert studenten deze inzichten toe te passen op praktische bedrijfssituaties.

inhoud

Aan de orde komen: het gebruik van ratio's en verslaggeving in besluitvormingsprocessen binnen ondernemingen. Het probleem van lange termijn financiële planning en groei. Verder wordt aandacht besteed aan korte termijnfinanciering en planning en aan kas-, liquiditeiten-, krediet- en voorraadbeheer. Ter afsluiting wordt ingegaan op internationaal financieel management met betrekking tot wisselkoersen, investeren en het gebruik van de diverse instrumenten op de internationale financiële markten.

werkwijze

Hoorcolleges waarin discussiemomenten worden geïntegreerd met de casecolleges. Voor de casecolleges geldt een aanwezigheidsplicht

literatuur

Ross, Westerfield en Jordan, Fundamentals of Corporate Finance, 7th, Alternate, International Edition, McGraw-Hill, 2006

toetsing

schriftelijk tentamen
meerkeuzevragen, weging 60 %.
opdracht
weging 40 %
subject

Financial Management in not-for-profit Organisations

code

60342010

credits

6

contact

24 hours (24 tutorial)

period

5

co-ordinator

drs. G.T. Budding

lecturers

drs. G.T. Budding; prof.dr. T.L.C.M. Groot

aim

The most important goals of this course are:

 • To gain more insight into governmental and not-for-profit organizations

 • To gain more insight into financial management (particularly Accounting) techniques

 • To develop a critical attitude towards the use of financial management techniques in the context of not-for-profit organizations

content

Not-for-profit organizations play an essential role in society. Therefore, it is important to pay special attention to these organizations. In using financial management (particularly Accounting) techniques, one has to take into account the sector specific characteristics of these organizations, such as the political environment, problems in measuring the output and the reimbursement by taxes or subsidies instead of prices. These specific conditions as well as the complications they bring about are dealt with during this course.

literature

 • Anthony, R.N. & D.W. Young, Management Control in- non-profit Organizations, 7th edition. McGraw-Hill , 2005, ISBN 0-07-119922-5.

 • Syllabus Financial Management in not-for-profit Organizations

examination format

assignment
presentation
subject

Financial Risk Management

code

61332080

credits

6

contact

24 hours (24 lecture)

 

and active participation

period

4

co-ordinator

ir. F.W. van den Berg

aim

This course expands on financial topics covered in the first and second year. While in Financial Management / Corporate Finance the financial function of an industrial or trading corporation is analyzed, we concentrate in this course on Financial Markets and Financial Institutions and how these institutions protect themselves against financial risk (credit, foreign exchange, interest rate, international, operational etc.). The structure of financial markets is also analyzed. Hedging of (financial) risk through various advanced instruments (derivatives et al) is explained. The aim is to prepare students for a (possible) career in the FBI sector: Finance, Banking (commercial and investment) and Insurance, incl. pension funds, investments funds, stock markets, Euronext, DNB, ECB, AFM etc.

content

The following topics, issues and concepts will be dealt with:

 • Determination and management of various financial risks, such as Liquidity risk, Sovereign risk, Insolvency risk, Interest Rate risk, Foreign Exchange risk etc. including concepts as Value-at-Risk, Stress Test, Gap analysis, Immunization, (Modified) Duration, Disintermediation, Securitization

 • Asset Liability Management (at basic level) and (International) Financial Risk Management (incl. application of derivatives such as swaps, options, futures and forwards) to hedge against the volatility of interest rates and exchange rates

 • Credit extension by banks: credit analysis, risk classification, financing need projections, credit classification, pricing, collateral, procedures, covenants, legal lending contracts

 • Financial products: types of loans such as mortgages, revolving credits, term loans; convertible / subordinated bonds, commercial paper, money market instruments, trade credit, preference shares, venture capital, mezzanine financing, warrants

 • Several Financial Scandals which are (partly) the result of insufficient control, such as: Barings - Nick Leeson; junk bonds - Michael Milken; Savings & Loans banks in USA; Wall Street crash '29 - '33; Octobre 1987 crash; LTCM - Long Term Capital Mgt.; problems with Continental Illinois Bank, Penn Square Bank, Bankers Trust Co., BCCI, Herstatt Bank, Credit Lyonais / Slavenburg Bank; insider trading - Ivan Boesky; derivatives problems with Orange County / Procter & Gamble

form of tuition

Lectures, discussions, videos.

literature

Saunders, Anthony & Marcia Millon Cornett, Financial Institutions Management: A Risk Management Approach. 5th edition, McGraw-Hill, 2005/6

examination format

written interim examination

entry requirements

This course is a core course for Business Administration students specializing in Finance, Banking & Insurance (FBI). Students must be familiar with Corporate Finance / Financial Management as covered in the 1st and 2nd year. Pre-master students (from a finance, economics, accounting or equivalent background) must familiarize themselves with this material beforehand. This not a basic finance course, knowledge of financial accounting and corporate finance is a prerequisite.
naam

Financial Statement Analysis

code

60311090

studiepunten

6

contacturen

34 (24 hoorcollege, 10 casecollege)

periode

4

docent

drs. E. de With

doel

Accounting-informatie vormt in veel organisaties de kern van de financiële informatieverstrekking aan managers, vermogensverschaffers, beleggers en andere partijen. Het doel van dit keuzevak is om de student te leren dit soort informatie te analyseren en te gebruiken, door het aanbieden van zowel een fundamenteel denkkader als praktische technieken.

inhoud

Financial Statement Analysis (FSA) houdt zich bezig met het analyseren van financiële informatie van ondernemingen, met name informatie uit de financiële overzichten. Na een inleiding wordt aandacht besteed aan 'standard setting'. Vervolgens worden de belangrijkste elementen van de jaarrekening (balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht) behandeld. Daarna wordt begonnen aan de daadwerkelijke analyse van de jaarrekening. Deze analyse bestaat uit vier onderdelen: Strategy Analysis, Accounting Analysis, Financial Analysis en Prospective Analysis. Aan het einde van de collegecyclus wordt ingegaan op twee toepassingen: kredietwaardigheidsonderzoek en waardering van acquisities. Bij het laatste onderwerp wordt ook kort aandacht besteed aan reële opties.

literatuur

Palepu, Krishna G., Paul M. Healey, & Victor L. Bernard, Business Analysis and Valuation: Using Financial Statements, Text Only, 3rd edition. Thomsom/South Western, 2004, ISBN 0-324-20252-0.

toetsing

schriftelijk tentamen

entreevoorwaarden

Financial Accounting 3.1

opmerkingen

De case-colleges (activerende werkvormen) houden in dat gedurende tien colleges cases worden behandeld. Door het vooraf voldoende uitwerken van deze cases kunnen bonuspunten worden behaald. De cases zijn ontleend aan de jaarrekeningen van toonaangevende Amerikaanse en Nederlandse beursfondsen, zoals Microsoft, Mc Donald's, Wal-Mart, Dell Computer, Procter & Gamble, Philips, Shell en Akzo Nobel.

Dit vak behoort tot de ingangseisen van de master Accounting & Control en is ook een toelatingseis voor de postgraduate opleidingen tot registeraccountant en registercontroller.
naam

Human Resources Management

code

61221000

studiepunten

6

contacturen

29 (7 responsiebijeenkomst, 14 hoorcollege, 8 casecollege)

 

In de responsiebijeenkomsten wordt aan groeps- of individuele opdrachten gewerkt.

 

Voor de casecolleges geldt een aanwezigheidsplicht.

periode

2

coördinator

drs. D.A. Driver-Zwartkruis

doel

 • kennis en inzicht verwerven in verschijningsvormen en achtergronden van personeelsmanagement in organisaties

 • inzet en effect van procedures en activitieiten ten behoeve van de personele beheersing van de factor mens in de organisatie

inhoud

Waar Organizational Behavior(1e jaar) betrekking had op thema's als motivatie en groepen, heeft Human Resource Management  betrekking op werven, selecteren, beoordelen, belonen, betalen, organiseren, opleiden en trainen. Deze werkwoorden geven al aan dat personeelsmanagement neerkomt op gecoördineerd 'duwen en trekken' aan mensen in de context van een arbeidsorganisatie. Die coördinatie vindt plaats vanuit de primaire doelstelling van de organisatie, en de daaruit afgeleide doelstellingen voor het personeelsmanagement, maar wordt ook bepaald door institutionele kaders zoals die van het ondernemings- en arbeidsrecht. Ingegaan wordt op de context waarbinnen HRM zich afspeelt, hoe organisaties hun menselijk kapitaal kunnen inzetten om hun concurrentievoordeel te behouden of te verbeteren, op het beoordelen en belonen van medewerkers en op de wijze waarop organisaties kunnen vorm geven aan het aantrekken, behouden en ontwikkelen van medewerkers.

literatuur

A. Noe, J.R. Hollenbeck, B. Gerhart, & P.M. Wright, Human Resource Management: Gaining competitive advantage. 4th edition, McGraw-Hill Companies Inc., 2003, chapter 1-2, 4-10,12,15-16.

toetsing

schriftelijk tentamen
weging 60 %
opdracht
weging 40 %
naam

Information Systems

code

61211010

studiepunten

6

contacturen

34 (14 hoorcollege, 12 discussiegroep, 8 casecollege)

periode

1

coördinator

drs. S. Meents

doel

Het verkrijgen van een verdere verdieping van de kennis betreffende informatie- en communicatietechnologie.

inhoud

 • Strategie en innovatie voor informatietechnologie

 • Business modellen voor nieuwe diensten en netwerkorganisaties

 • Infrastructuur voor nieuwe diensten

 • Business Intelligence

 • Supply Chain Management and Customer Relationship Management

 • Succesfactoren voor nieuwe diensten

werkwijze

Hoorcolleges worden afgewisseld met discussiecolleges en casecolleges. In de hoorcolleges wordt de theorie uiteengezet. In de discussiecolleges wordt theorie uitgediept door behandeling van vraagstukken en groepsgewijze discussie over relevante vraagstukken. Tijdens de casecolleges wordt de theorie toegepast op concrete bedrijfsproblemen. Studenten werken de cases in groepjes uit door middel van een schriftelijk verslag en/of mondelinge presentatie. De discussiecolleges zijn op vrijwillige basis, voor de casecollege geldt een aanwezigheidsplicht.

literatuur

 • Boek en artikelen worden nader aangekondigd

 • Ander materiaal wordt via de digitale leeromgeving verstrekt

toetsing

schriftelijk tentamen
60 %
opdracht
40 %
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   21

 • Economie van het onroerend goed
 • Economische en sociale geschiedenis
 • European Distribution and Supply Chain Logistics
 • Finance and Financial Arithmetic
 • Financial Accounting and Bookkeeping
 • Financial Management in not-for-profit Organisations
 • Financial Risk Management
 • Financial Statement Analysis
 • Human Resources Management

 • Dovnload 1 Mb.