Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Inhoudsopgave 1 Algemene informatie voor bachelorstudenten 9

Dovnload 1 Mb.

Inhoudsopgave 1 Algemene informatie voor bachelorstudenten 9Pagina17/21
Datum04.04.2017
Grootte1 Mb.

Dovnload 1 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21
naam

Management Accounting

code

60332010

lecturers

drs. E. de With; drs. A.C. Guldemond

studiepunten

6

contacturen

34 (24 hoorcollege, 10 casecollege)

periode

1

doel

Dit vak bouwt voort op de basiskennis uit de vakken Management Accounting 1.2 en 2.1. Het doel van het keuzevak Management Accounting is het verwerven van kennis en inzicht op het gebied van de financieel-economische berichtgeving aan interne belanghebbenden, vooral managers.

inhoud

Management Accounting houdt zich bezig met de problematiek van de financieel-economische berichtgeving aan interne belanghebbenden bij de organisatie. Drie onderwerpen worden bij het keuzevak Management Accounting uitgebreid behandeld:

 • kostprijsberekening van producten (product costing)

 • management control (accounting for planning and control)

 • beslissingscalculaties (accounting for decision making)

Bij onderdeel 1 komen aan de orde onderwerpen als job costing, process costing, activity-based costing, de kostenplaatsenmethode, de integrale kostenmethode, de variabele kostenmethode, throughput costing en de allocatie van gemeenschappelijke kosten. Ook wordt aandacht besteed aan strategisch kostenmanagement.

Bij onderdeel 2 wordt aandacht besteed aan de management control structuur, het management control proces, budgettering, flexibele budgetten en standaarden, verschillenanalyse, interne verrekenprijzen en prestatiemeting en -beoordeling. Speciale aandacht wordt besteed aan Economic Value Added (EVA) en de Balanced Scorecard (BSC). In het kader van management control wordt ook aandacht besteed aan gedragsaspecten.Bij onderdeel 3 worden enkele vormen van beslissingscalculaties besproken, zoals het zelf maken of uitbesteden, vervangingsbeslissingen, knelpuntscalculaties en verkoopprijsbeslissingen. Er wordt aan het eind van de collegecyclus ingegaan op investeringsbeslissingen, waardebepaling van acquisities en reële opties.

literatuur

 Horngren, Charles T., Srikant Datar & George Foster, Cost Accounting, A Managerial Emphasis. 12th edition, Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall, 2006

toetsing

schriftelijk tentamen

entreevoorwaarden

geen. Het is wel wenselijk om het vak Management Accounting in de eerste twee jaar van de bachelorstudie te hebben gevolgd.

opmerkingen

De casecolleges (activerende werkvormen) houden in dat gedurende tien colleges cases worden behandeld. Door het vooraf voldoende uitwerken van deze cases kunnen bonuspunten worden behaald. Dit vak behoort tot de ingangseisen van de master Accounting & Control en is ook een toelatingseis voor de postgraduate opleidingen tot registeraccountant en registercontroller.
subject

Management Accounting and Control

code

61312010

credits

6

contact

24 hours (12 casecollege, 12 lecture)

 

in which 16 assigments are made

period

1

co-ordinator

dr. H.C. Dekker

lecturer

dr. H.C. Dekker

aim

The activity of managing organizations consists of two major functions: planning and control. Planning is the management activity of deciding about what objectives the company will pursue and about how, to what extent and within which time period these objectives will be achieved. Control includes all managerial activities focused on stimulating employees¿ behaviors in such a way that organizational objectives will be realized in an effective and efficient way. Both managerial activities will be explored during this course. In particular, the course will focus on (1) the analysis of information focused on short-term and the long-term decision making, and (2) management accounting for the control of organizational activities.

content

The contents of this course can be divided into two sections. The first section deals with methods and techniques for planning and decision making for the short term and long term. This section includes topics such as the analysis of cost data, cost allocation, modern production systems and techniques, and short-term planning and decision making. The second section of the course deals with management control issues and is focused more on the behavioral aspects of planning and control systems. Topics included in this section are strategic control systems, performance management systems, transfer pricing and value-based management systems.

form of tuition

This course is a combination of lectures and case discussions during the lectures. Cases to be worked out during the course. Written exam at the end of the course.

literature

 • Horngren, C.T., S.M. Datar & G. Foster, Cost Accounting, A Managerial Emphasis. 11th edition, Upper Saddle River, NJ, Pearson Education, 2003

 •  Selected articles

examination format

written interim examination
assignment
naam

Management en organisatie

code

60321020

studiepunten

6

contacturen

36 (12 activerende werkvormen, 24 hoorcollege)

periode

2

coördinator

drs. O. Bouwmeester

docenten

prof.dr. D. Keuning; drs. O. Bouwmeester; dr. M.J.J. Wolters

doel

 • In aansluiting op de vakken M&O 1.1, 2.1 en 2.5 kennis verwerven en verdiepen in de organisatiekunde in het bijzonder wat betreft het ontwerp van organisatiestructuren en organisatieadvisering;

 • Problemen in cases via meervoudig kijken kunnen diagnosticeren, evalueren en oplossen;

 • Kunnen uitvoeren van literatuur onderzoek binnen het vakgebied van M&O;

 • Kritisch kunnen reflecteren op M&O theorieën aan de hand van recente artikelen in toonaangevende tijdschriften.

Het kernvak legt de basis voor het werkcollege M&O, waarin naast literatuur onderzoek ook empirisch onderzoek uitgevoerd wordt. Dit onderzoek is op de praktijk gericht, en mondt uit in concrete advisering. Het werkcollege bereidt voor op een academic paper bij M&O.

inhoud

Het kernvak M&O richt zich op het ontwerp van organisatie structuren en op organisatie advisering. Centrale onderwerpen zijn o.a. meervoudig kijken, organisatietypologie en ontwerpregels, topstructuur en topleiding, vraaggericht en virtueel organiseren, de adviessector, adviesrollen, de fasen in een advies, de effectiviteit van advies, de argumentatie van de adviseur en implementatie.

literatuur

 • Keuning, D. en Eppink, D.J.,  Management en Organisatie: Theorie en Toepassing, Groningen: Wolters Noordhof,  2004.

 • Morgan G., Images of Organization, Beverly Hills: Sage, 1997

 • Thompson, J.D.  Organizations in Action, Transaction, 2003.

 • Overige literatuur/artikelen wordt via de studiewijzer bekend gemaakt

toetsing

schriftelijk tentamen
Het tentamen bestaat uit een essay 15% en een gedeelte met open vragen 60%. De activerende werkvormen zijn goed voor 25% van het eindcijfer. Voor de beoordeling van het tentamen stellen wij de voorwaarde van een score van minimaal 50%, ongeacht de beoordeling voor de activerende werkvormen.

entreevoorwaarden

De literatuur voor Management en Organisatie 1.1, 2.1 en 2.5 wordt bekend verondersteld.

opmerkingen

Het kernvak M&O geeft toegang tot het werkcollege M&O.
subject

Marketing

code

61212000

credits

6

contact

24 hours (8 case study tutorial, 16 lecture)

 

attendance is obligatory for the case lectures

period

2

co-ordinator

drs. M.H.P. Kleijnen

aim

Conceptual objectives

 • To provide you with a basic knowledge about marketing and recent developments in this field

 • Understanding behavior of consumers and implications for marketing management

 • Understanding how to identify, create and deliver customer value

Managerial objectives

Understanding and applying marketing concepts in practice. To enhance practical skills: • Leadership versus teamwork

 • writing versus presenting

content

This course can be considered as providing a basic level of marketing knowledge for all graduate students, independent of their specialisation. The course is a prerequisite for most of the doctoral courses in marketing, but besides that the acquired knowledge will be valuable in any organisational or financial career as well.The main objective of this course is to confront you with the most recent developments in marketing, as well as the basic marketing knowledge required for every future acedemic or marketer. Therefore this course subsequently deals with:

 • The latest the developments in marketing (e.g., CRM, new media)

 • How to create marketing strategies from a customer-oriented perspective

 • How to learn from the market and it's environment

Another aim of this course is to provide you with the opportunity to link your theoretical knowledge to practice. This will be realized through a case assignment. This assignment has one overall goal: to develop a marketing plan for an innovative product of service.

literature

 • Kotler & Keller, Marketing Management. 12th edition, Pearson / Prentice Hall, 2006

 • Additionally, lecture slides as well as material case lectures are part of the obligatory literature

 • Possible changes and/or additions will be announced on Black Board

examination format

assignment
40 % of final grade
written interim examination
60 % of final grade
subject

Marketing Research

code

61332040

credits

6

contact

24 hours (24 group assignment)

period

4

co-ordinator

dr. H. van Herk

aim

 • Explain and discuss procedural and methodological factors that play a role when assessing marketing research projects.

 • Discuss sources, value and use of secondary data in the marketing research process.

 • Understand and the advantages and disadvantages of qualitative research; know methods used and interpretation of data

 • Describe the use of databases in marketing research

 • Explain the fundamentals of sampling in marketing research

 • Explain and discuss in detail the use and application of attitude scales in marketing research

 • Discuss the various procedures used for data collection

 • Explain and be capable in making a questionnaire

 • Explain techniques to check and describe data (frequency tables, cross tabulations)

 • Perform and interpret parametric and non-parametric tests

 • Know the objectives, use and interpretation of multivariate data-analysis techniques

 • Explain the right multivariate technique for data analysis given a marketing research problem

 • Understand the report preparation process

content

This course is a first course in Marketing Research, other Marketing Research courses build upon this one. After an introduction, the marketing research process will be discussed. Attention will be given to qualitative research as well as quantitative research. Moreover, drafting questionnaires, sampling, and various data analysis techniques will be explained. An emphasis in this course will be on analysis of data, interpretation of results, and understanding of research implications. The technical details of the various techniques will be part of other courses such as the Advanced Marketing Research course in the Master of Science in Marketing.

literature

N.K. Malhotra & David F. Birks, Marketing Research. An Applied Approach. 2nd European edition or more recent, Pearson Education, 2003

examination format

written interim examination
assignment
case and data analysis
naam

Marketing, Planning and Information Systems

code

61251000

studiepunten

3

periode

3

coördinator

drs. F.E.J.M. Derksen

doel

 • Toepassen op een concreet vraagstuk van concepten en theorieën uit de vakken Marketing en Information Systems

 • Het laten zien van een wetenschappelijke houding bij het toepassen van concepten en theorieën

 • Het opstellen van een rapportage van de bevindingen gericht op de academische gemeenschap

inhoud

Ieder team dient de mate waarin de website van een organisatie de marketingstrategie van deze organisatie ondersteunt, te onderzoeken. Daartoe moeten zowel de marketingstrategie als de website meetbaar gemaakt worden. Er kan hierbij voortgebouwd worden op wetenschappelijk onderzoek dat reeds gepubliceerd is. Deze publicaties worden bij aanvang van het college beschikbaar gesteld. De bevindingen van het onderzoek moeten worden gerapporteerd aan de academische gemeenschap in een wetenschappelijke publicatie en dienen dan ook het format van een dergelijke publicatie te hebben.

werkwijze

De opdracht wordt gemaakt in groepen van drie studenten. Aan het begin van de periode is er een introductiecollege met meer informatie over het project. Tijdens de periode zijn er momenten ingepland om als groepje te kunnen overleggen met een begeleidende docent.

literatuur

Literatuur voor vakken uit periode 1 van het 2e jaar, aangevuld met publicaties uit wetenschappelijke tijdschriften.

toetsing

paper
Een werkstuk in de vorm van een academic paper geschreven door een team van 3 studenten. De toetscriteria van het werkstuk worden vermeld in de leswijzer en toegelicht tijdens het introductiecollege.
naam

Methoden en technieken van AE/FE (algemeen economisch/financieel economisch) onderzoek

code

60311000

studiepunten

6

contacturen

36 (12 activerende werkvormen, 24 hoorcollege)

 

hoorcollege en practicum in de pc-zaal

periode

1

coördinator

dr. E. Vogelvang

docent

dr. J.M. Sneek

doel

NB: het is mogelijk dat de Bachelorcommissie de inhoud van de cursus wijzigt door een substantieel gedeelte van M+T te vervangen door wiskunde. Indien dat niet gebeurt, is het volgende van toepassing:

De doelstelling van de cursus is om studenten te leren zelfstandig een economische hypothese te vertalen naar een economisch model om daarna deze hypothese op een correcte wijze met behulp van econometrische en statistische methoden te toetsen. Indien men deze aanpak van kwantitatief economisch onderzoek beheerst, dan is een tweede belangrijk aspect van deze cursus dat de studenten in staat zijn om gepubliceerd kwantitatief economisch onderzoek op zijn waarde te schatten.Het keuzevak Toegepaste Kwantitatieve Economie, dat aansluitend in periode 2 wordt gegeven is een zeer geschikt vervolgvak.inhoud

Introductie van een aantal basisprincipes die voor het opzetten, verrichten en publiceren van economisch onderzoek relevant zijn. De student moet zich enige basiskennis van de matrixrekening eigenmaken. In de daarop volgende colleges worden verschillende modellen t.b.v. economisch onderzoek besproken. Dit betreft zowel causale economische modellen als tijdreeksmodellen. Er worden schatters van de onbekende parameters van die modellen bepaald, diverse toetsen besproken en hun eigenschappen bestudeerd. Men weet dan wanneer een methode of een toets wel of niet gebruikt mag worden. De gebruiksmogelijkheden van de modellen, zoals het berekenen van voorspellingen, het berekenen van elasticiteiten ed. zijn onderdelen van de cursus. De praktische relevantie van de theoretisch besproken onderwerpen staat voorop en wordt toegelicht met diverse toepassingen. Het softwarepakket EViews en echte economische data zullen worden gebruikt in een empirische opdracht. Deze opdracht simuleert het doen van een kwantitatief economisch onderzoek.

literatuur

 • Vogelvang, Ben, Econometrics, Theory and Applications with EViews. Prentice Hall/Harlow: Pearson Education/Financial Times, 2005

 • Anthony, M. & Biggs, N., Mathematics for Economics and Finance, Methods and Modelling. Hoofdstuk 15 t/m 18

toetsing

schriftelijk tentamen
Schriftelijk (open-boek) tentamen en practicumverslag. Cijfer wordt gegeven voor het tentamen. Inleveren van een voldoende verslag van het practicum is verplicht voor de datum van het tentamen.

entreevoorwaarden

Studenten moeten de inhoud van de statistiekcolleges van de eerste twee jaar voor aanvang van deze cursus weer paraat hebben.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

 • Management Accounting and Control
 • Management en organisatie
 • Marketing Research
 • Marketing, Planning and Information Systems
 • Methoden en technieken van AE/FE (algemeen economisch/financieel economisch) onderzoek

 • Dovnload 1 Mb.