Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Inhoudsopgave 1 Algemene informatie voor bachelorstudenten 9

Dovnload 1 Mb.

Inhoudsopgave 1 Algemene informatie voor bachelorstudenten 9Pagina19/21
Datum04.04.2017
Grootte1 Mb.

Dovnload 1 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21
naam

Philosophy I

code

61261010

studiepunten

3

contacturen

24 (24 hoorcollege)

 

Gecombineerd met discussiecolleges.

periode

6

coördinator

dr. H. van Diest

doel

In het perspectief van de notie van reflective practitioner is het doel het leren stellen van reflexieve en conceptueel-analytische vragen ten aanzien van management- en organisatiedenken.

inhoud

Als operationalisering van het gestelde doel wordt de reflexieve en conceptuele aandacht gericht op human resource management met bijzondere aandacht voor de verhouding tussen human resources, human beings en organisatiestructuren.

werkwijze

Combinatie van hoorcolleges, en feedback tijdens discussiecolleges.

literatuur

Reader

toetsing

schriftelijk tentamen

entreevoorwaarden

geen
naam

Philosophy II

code

61341010

studiepunten

3

contacturen

24 (12 werkcollege, 12 hoorcollege)

 

hoorcollege: er worden 6 hoorcolleges gegeven waarin de opgegeven hoofdstukken uit het boek worden besproken als ondersteuning voor de eigen bestudering.

 

werkcollege: deelname aan een werkgroep als de tweede vorm van onderwijs is niet verplicht, maar kan wel maximaal 1 bonuspunt opleveren. Bij deelname moet voor iedere bijeenkomst van een werkgroep een opgave gemaakt worden.

periode

5

docent

dr. C.H. Krijnen

doel

Inzicht verwerven in de aard van wetenschappelijk onderzoek en de beslissingen die ten aanzien van de criteria voor waarheid, betrouwbaarheid en geldigheid van kennisclaims genomen moeten worden. Inzicht hierin is verbonden met verschillende filosofische opvattingen aangaande die beslissingen.

inhoud

De algemene formulering 'wetenschappelijk onderzoek' moet verder gepreciseerd worden. Om aan te sluiten bij kennisgebieden of disciplines waarin de studenten min of meer thuis zijn, is ervoor gekozen om specifiek aandacht te geven aan wetenschappelijk onderzoek in het veld van management & organisatie.

literatuur

 • Wordt nader bekend gemaakt

 • Sheets en aantekeningen van de hoorcolleges komen  beschikbaar op Blackboard

toetsing

schriftelijk tentamen
naam

Professional Skills and Competencies

code

61341000

studiepunten

6

contacturen

30 (18 practicum, 12 hoorcollege)

periode

5

coördinator

dr. C.J. Vinkenburg

docent

dr. C.J. Vinkenburg

doel

Het doel van Professional Skills and Competencies is het verkrijgen van kennis en het aanleren van vaardigheden die bedrijfswetenschappers nodig hebben voor het uitoefenen van een beroep in de zakelijke dienstverlening. Het gaat hierbij om zowel kennis en inzicht als om interview- en gespreksvaardigheden die van belang zijn bij ontwikkelings- en veranderingsprocessen in organisaties. Aan deze onderwerpen wordt aandacht besteed tijdens hoorcolleges en een practicum gespreksvaardigheden. Het hoorcollege en het practicum vormen ieder een op zichzelf staand onderdeel van dit vak. Na afloop van dit vak zijn studenten in staat om:

 • Belangrijke termen en begrippen uit het vakgebied organisatieontwikkeling en organisatieverandering te definiëren en uit te leggen

 • Veranderingsprocessen in organisaties en organisatieontwikkeling in dergelijke termen te beschrijven

 • Diverse fasen in een adviesproces en verschillende adviesrollen te herkennen en onderscheiden

 • Het belang en de verschillende benaderingen van het houden van interviews in veranderingsprocessen te onderkennen

 • Gespreksvaardigheden toe te passen die van belang zijn bij het houden van een interview

inhoud

In zijn of haar toekomstige werkkring zal de afgestudeerde bedrijfswetenschapper dikwijls in situaties terechtkomen waarin een beroep wordt gedaan op kennis van organisatieontwikkeling en op gespreksvaardigheden. Dit geldt niet alleen voor consultants maar ook voor projectmedewerkers, projectmanagers, management trainees, beleidsmedewerkers en financieel adviseurs. Het vak Professional Skills and Competencies sluit aan op de stof zoals behandeld in de vakken Organizational Behavior (1ste jaar), Human Resource Management (2de jaar) en Introduction to Consultancy Industry (3de jaar).

Hoorcolleges : tijdens de hoorcolleges zal gekeken worden naar algemene kenmerken van ontwikkelings- en veranderingsprocessen in organisaties, waarbij aandacht wordt besteed aan de verschillende fasen van een veranderingsproces. Specifiek zal worden ingegaan op de plaats en rol van verschillende soorten interviews en gesprekken tijdens de intake- en startfase van een veranderingsproces. Interviews zijn belangrijk in de eerste fasen van een adviestraject of opdracht, om informatie te verzamelen, voor het diagnosticeren van vraagstukken en het doen van onderzoek. Tevens zal een overzicht van adviesrollen en taken worden behandeld. Tijdens de gastcolleges zullen deskundigen uit de praktijk deze onderwerpen nader illustreren.

Practicum Gespreksvaardigheden: tijdens het practicum wordt aandacht besteed aan gespreksvaardigheden die nodig zijn in adviestrajecten en veranderingsprocessen. Gespreksvaardigheden kunnen niet los gezien worden van sociale en communicatieve vaardigheden die nodig zijn bij het omgaan met in- en externe opdrachtgevers, cliënten en collega's. Het practicum zal vooral gericht zijn op het oefenen van vaardigheden die nodig zijn voor het houden van interviews. Interviews zijn belangrijk in de eerste fase van een adviestraject of opdracht, om informatie te verzamelen, voor het diagnosticeren van vraagstukken en het doen van onderzoek. Er zal in dit practicum met name aandacht zijn voor vaardigheden zoals vragen formuleren en stellen, luisteren, samenvatten, procesbewaking, schriftelijke verslaglegging van gesprekken en het leren herkennen van en omgaan met weerstanden tijdens een gesprek. Tijdens dit practicum van 6 bijeenkomsten worden in kleine groepen middels rollenspellen en met behulp van een videocamera adviesvaardigheden zoals luister-, gespreks- en feedbackvaardigheden geoefend. Het practicum wordt afgesloten met een opdracht. Dit betreft het afnemen van een interview en het maken van schriftelijk verslag waarin zowel aandacht wordt besteed aan het proces als aan de inhoud van het interview.

literatuur

 • Cummings, Th.G., & Ch.Worley, Organization Development & Change. Mason: Thomson South-Western, 2001, diverse hoofdstukken (hoorcolleges)

 • Artikelen (hoorcolleges)

 • Molen, H.T. van der, F. Kluytmans & M.Kramer,  Gespreksvoering. Vaardigheden en modellen. Groningen/Heerlen: Wolters-Noordhof / Open Universiteit,1995 (practicum gespreksvaardigheden).

toetsing

schriftelijk tentamen
50%
practicumverslag
en participatie 50% van het eindcijfer.
naam

Purchasing and E-Procurement

code

61331050

studiepunten

6

contacturen

36 (12 werkcollege, 24 hoorcollege)

periode

4

coördinator

prof.dr. J.H.A. Harink

doel

Inkoop betreft alles waar een organisatie - vroeg of laat - een factuur voor ontvangt. En dat gaat niet alleen om een scala aan goederen (pc's, kantoormeubilair, etc.), maar ook om vele diensten (schoonmaak, tijdelijk personeel, etc.). Gemiddeld wordt meer dan 70% van de omzet van een organisatie ingekocht bij leveranciers. Bij handelsbedrijven betreft dit bijna 100%. Inkoop wordt hierbij steeds belangrijker voor een organisatie. Daarnaast vertaalt een besparing op inkoop zich direct door naar een verhoging van de winst. Dit alles zorgt ervoor dat de inkoop steeds meer aandacht krijgt binnen organisaties en vast onderdeel wordt van de agenda van vele managers. Daarmee is inkoop dus relevant voor alle bedrijfskundige disciplines!

inhoud

Het vak Purchasing & E-Procurement richt zich op het inkopen van goederen en diensten in de brede zin van het woord. Zowel het traditionele inkoopproces als het elektronisch inkopen komen uitgebreid aan bod. Onderwerpen die zullen worden behandeld zijn:

 • Het toenemende belang van inkoop: waarom wint inkoop zo snel aan populariteit?

 • Het inkoopproces: hoe koopt een organisatie in?

 • Leveranciersmanagement: hoe werkt een organisatie optimaal samen met leveranciers?

 • De organisatie van inkoop: wie koopt er binnen een organisatie in? Wordt dat centraal, decentraal of anders gedaan? En wat is de rol van de Chief Purchasing Officer (CPO)?

 • E-procurement: hoe kan het internet worden gebruikt bij inkoop?

 • De selectie en invoering van e-procurement: hoe bepaalt een organisatie wat zij met het internet moet gaan doen?

 • Inkoopcontrol: hoe kan een organisatie gericht haar inkoop verbeteren?

 • Inkoop als onderdeel van facility management: hoe worden medewerkers van een organisatie optimaal bediend?

 • E-marketplaces: wat moet een organisatie hiermee doen?

 • Inkoopethiek: hoe gedraagt een inkopende organisatie zich netjes?

literatuur

 • Harink, J.H.A., E-procurement, de kinderschoenen ontgroeid. Arko Uitgeverij, 2004, ISBN 90 77072 47 0

 • Lennartz, R.E., A. Trompetter & R.A.F. Veeke, Inkoopmanagement in facilitaire omgevingen. Samsom, 2000, ISBN 90 14 06607 4

toetsing

schriftelijk tentamen
70% van het eindcijfer
paper
30% van het eindcijfer

opmerkingen

Enkele hoorcolleges worden gegeven door gerenommeerde gastdocenten, uit het bedrijfsleven of van andere universiteiten. Op deze wijze wordt een kwalitatief hoogwaardige en afwisselende collegereeks aangeboden.
naam

Quantitative Business Analysis

code

61231020

studiepunten

6

contacturen

30 (12 hoorcollege, 18 casecollege)

 

voor de casecolleges geldt een aanwezigheidsplicht.

periode

4

coördinator

prof.dr.ir. C.A.G.M. van Montfort

docenten

prof.dr.ir. C.A.G.M. van Montfort; dr. J.R. van den Brink

doel

Dit vak heeft tot doel het geven van inzicht in het gebruik van kwantitatieve beslissingsmethoden voor managementvraagstukken.

inhoud

In het eerste deel van het college ligt het accent op beslisbomen en spelbomen. Beslisbomen en spelbomen zijn moderne management gereedschappen voor het analyseren van financiële beslissingssituaties met onzekerheid en voor het analyseren van onderhandelingssituaties met meerdere spelers. Deze kwantitatieve analysemethodes zullen worden behandeld in het kader van praktische toepassingen waarbij gebruik gemaakt wordt van ondersteunende software voor management doeleinden.

In het tweede deel van het college wordt ingegaan op technieken voor simulatie, lineaire regressie en forecasting. Simulatie is een veel gebruikte management techniek voor het verkrijgen van inzicht in de invloed van onzekerheidsfactoren op beslissingssituaties. De basisprincipes, de mogelijkheden en de beperkingen van computersimulaties zullen worden behandeld aan de hand van toepassingen op het gebied van financiering. Lineaire regressie en forecasting-technieken zullen eveneens in het kader van dit soort toepassingen worden geïllustreerd.Het leren omgaan met op Excel gebaseerde software is een belangrijk bestanddeel van de colleges.

literatuur

De volgende literatuur is verplicht voor het tentamen:

 • Montfort, K. van & R. van den Brink, Quantitative Business Analyses, London: Pearson Publishing, ISBN 1-84479-110-6

 • Sheets  hoorcolleges, cases en practicumopgaven op Blackboard

toetsing

schriftelijk tentamen
Er is een schriftelijk tentamen, dat voor 60 % het eindcijfer bepaalt. Zowel het eindcijfer voor de casussen als het tentamencijfer moeten minimaal 5.0 zijn.
opdracht
Er zijn vier casusopdrachten, die in groepjes van drie personen moeten worden gemaakt. Het eindcijfer voor de casussen is het gemiddelde cijfer over de vier casuscijfers. Dit eindcijfer voor de casus bepaald voor 40 % het eindcijfer van het vak.
naam

Services Marketing

code

61241010

studiepunten

6

contacturen

22 (14 hoorcollege, 8 casecollege)

 

De casecolleges behandelen praktische vraagstukken. Het leren toepassen van theoretische modellen bij het zelf oplossen van deze vraagstukken staat dan centraal. Voor de casecolleges geldt een aanwezigheidsplicht.

 

Naast de hoorcolleges kunnen studenten tijdens het (facultatieve) inloopspreekuur - alleen of in groepjes - ingaan op bepaalde thema's die gerelateerd zijn aan de hoorcolleges.

periode

5

coördinator

drs. W. de Vries

docent

drs. W. de Vries

doel

Het verkrijgen van kennis en inzicht inzake de marketing van ontastbare producten (diensten) en de gevolgen die dit heeft voor het marketingbeleid. Het kunnen toepassen van de verworven kennis en inzicht.

inhoud

Het oog hebben voor klant- en concurrentieoriëntatie (dienstenmarketing aspect). Vervolgens deze oriëntaties kunnen vertalen in de juiste interne en externe activiteiten (dienstenmanagement aspect) die adequaat bijdragen aan de gestelde organisatiedoeleinden.
Tot de onderwerpen die aan bod komen, behoren onder andere:

 • de dienstenclassificatie en de omgeving van de dienstverlener

 • strategische aspecten van dienstenmarketing

 • de dienstverleningsprocessen en de dienstenmarketing-mix

 • diensteninnovatie

 • capaciteitsmanagement, management van wachttijden en wachtrijen

 • kwaliteit en kwaliteitsperceptie

 • relaties en relatiemarketing

Zowel de consumenten markten (B2C) als de zakelijke markten (B2B) krijgen hierbij aandacht.

literatuur

 • De Vries, Goud & Goud, Strategic Service Management.  Wolters-Noordhoff, 2004

 • Reader

 • Blackboard

toetsing

schriftelijk tentamen
60 %
opdracht
40 %
naam

Statistics I

code

61131030

studiepunten

6

contacturen

36 (22 practicum, 14 hoorcollege)

periode

4

coördinator

dr. J.M. Sneek

doel

Statistics I heeft heel specifiek tot doel inzicht te krijgen in hoe bij een gegeven dataset op verantwoorde wijze conclusies te trekken zijn, omtrent de populatie waaruit de dataset getrokken is.

inhoud

Bij het vak Statistics I wordt ingegaan op beschrijvende statistiek (grafische weergave, frequentieverdelingen, gemiddelde, spreiding, etc.) en wordt de basis gelegd voor inferentiële statistiek (kansberekeningen, discrete en continue stochastische variabelen en steekproefverdelingen). Er wordt een begin gemaakt met schattingsmethoden en toetsingstheorie.

werkwijze

In de hoorcolleges worden de algemene principes aan de orde gesteld, aangevuld met voorbeelden. In de practica werken studenten aan individuele opdrachten. Er zijn huiswerkopdrachten die gedeeltelijk met specialistische computerprogrammatuur gemaakt dienen te worden.

literatuur

 • Berenson, M.L.,  D.M. Levine & T.C. Krehbiel, Basic Business Statistics. Concepts and Applications. 10th edition, Prentice Hall, ISBN 0-13-197581-1

 • Overig studiemateriaal kan worden gedownload van Blackboard

toetsing

schriftelijk tentamen


naam

Statistics II

code

61251910

studiepunten

3

contacturen

22 (14 practicum, 8 hoorcollege)

periode

3

coördinator

dr. J.M. Sneek

doel

Het verschaffen van basiskennis op het terrein van schatten en toetsen.

inhoud

Studenten zullen in later en in hun beroep geconfronteerd worden met wetenschappelijke artikelen en met conclusies gebaseerd op empirisch datamateriaal. In Statistics II worden - voortbouwend op Statistics I - enkele onderdelen uit de toetsende statistiek aan de orde gesteld (onder andere toetsen op gemiddeldes, fracties en varianties in een, twee of meer populaties, chikwadraat-toets, variantieanalyse, non-parametrische toetsen en regressieanalyse).

werkwijze

In de hoorcolleges worden de algemene principes aan de orde gesteld, aangevuld met voorbeelden. In de practica werken studenten aan individuele opdrachten. Er zijn huiswerkopdrachten die gedeeltelijk met specialistische computerprogrammatuur gemaakt dienen te worden.

literatuur

 • Berenson, M.L., D.M. Levine & T.C. Krehbiel, Basic Business Statistics. Concepts and Applications. 10th edition, Prentice Hall, ISBN 0-13-197581-1

 • Overig studiemateriaal kan worden gedownload van Blackboard

toetsing

schriftelijk tentamen
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

 • Philosophy II
 • Professional Skills and Competencies
 • Purchasing and E-Procurement
 • Quantitative Business Analysis
 • Services Marketing
 • Statistics I
 • Statistics II

 • Dovnload 1 Mb.