Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Inhoudsopgave 1 Algemene informatie voor bachelorstudenten 9

Dovnload 1 Mb.

Inhoudsopgave 1 Algemene informatie voor bachelorstudenten 9Pagina3/21
Datum04.04.2017
Grootte1 Mb.

Dovnload 1 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

1.4Onderwijs- en Examenregeling

In de Onderwijs- en Examenregeling (OER) staan alle formele regels met betrekking tot het onderwijs en de examens van deze bacheloropleiding vermeld. Zo zijn in deze OER onder andere opgenomen: het doel van de opleiding, de samenstelling van de onderwijsprogramma’s en de regels met betrekking tot de tentamens. Deze laatste regels staan verder uitgewerkt in de Regels en richtlijnen voor tentamens en examens (R&R). Beide regelingen (OER en R&R) kun je raadplegen op de facultaire website (www.feweb.vu.nl) . De belangrijkste punten van de OER en R&R worden hierna vermeld.


1. Aanmelding voor tentamens

Elke deelname aan een schriftelijk tentamen moet uiterlijk acht kalenderdagen voor de desbetreffende tentamendatum worden aangevraagd via het geautomatiseerde Tentamen Informatie Systeem (TIS). Je kunt je inschrijven via de website http://tis.vu.nl. Als je je niet op tijd hebt ingeschreven kun je in principe niet deelnemen aan het tentamen. Hierop kan een uitzondering gemaakt worden als er voldoende ruimte in de tentamenzaal is en er voldoende opgaven zijn. In dat geval kun je de uitslag alleen krijgen als je een boete hebt betaald. Bij hoge uitzondering kan de examencommissie op verzoek van een belanghebbende student afwijken van deze tentamenaanmeldingsregeling.

Aanmelden tentamens bij Wiskunde

Voor tentamens bij W&I geldt het volgende: voor elk schriftelijk tentamen dient men zich tot uiterlijk zeven dagen vóór het desbetreffende tentamen aan te melden via TIS( http://tis.vu.nl ). Deze regel wordt streng nageleefd. Dit betekent dat men bij een te late inschrijving van het desbetreffende tentamen kan worden uitgesloten. Bij deelname aan een tentamen ben je verplicht een geldige collegekaart te tonen; zonder deze kaart wordt men uitgesloten van het tentamen. De gecorrigeerde tentamens zijn tot 30 dagen na de bekendmaking van de uitslag bij het Onderwijsbureau (studentenbalie S3.11) in te zien.


Een mondeling tentamen vraag je aan via een speciaal formulier. Je vult dit in volgens de instructies die daarop vermeld staan (ook de gewenste tentamendatum) en levert het gehele formulier in. Een dergelijk formulier is verkrijgbaar bij het Onderwijsbureau W&I (studentenbalie S3.11). Na vaststelling van de tentamendatum wordt het formulier je toegestuurd als oproep voor het tentamen. Deze oproep moet je meenemen naar het tentamen. Na afloop ontvang je deel 2 (roze), voorzien van een cijfer en een paraaf van de docent.2. Tentamenrooster

Het tentamenrooster wordt ruim van te voren bekend gemaakt bij de studenten. Dit gebeurt via de website www.feweb.vu.nl en via het studiesecretariaat. Bij het opstellen van het tentamen- en examenrooster kan de examencommissie slechts rekening houden met feestdagen en overige vrije dagen die als zodanig door het bestuur van de Vrije Universiteit zijn aangewezen.


3. Aanvangstijden en zalen

De aanvangstijden en zaalindeling staan op de dag van het tentamen vermeld op de monitoren of mededelingenborden in de hal bij het studiesecretariaat. De berichtgeving van de monitoren is ook via de wbsite te bekijken.


4. Tentamencode

 • Je dient je tijdens het tentamen te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, gemeentelijk identiteitsbewijs, studentenchipkaart, OV-jaarkaart)

 • Er is in de tentamenzaal geen vrije plaatskeuze

 • De enig toegestane attributen bij het afleggen van een tentamen zijn potlood, pen, gum, puntenslijper, lineaal en calculator. Bij sommige vakken is het gebruik van een grafische rekenmachine toegestaan. Dit wordt door de docent meegedeeld

 • Als je na het aanvangstijdstip van het tentamen arriveert, heb je in principe geen recht op deelname

 • Je mag de tentamenzaal niet binnen één uur na het aanvangstijdstip verlaten

 • Je moet na afloop van het tentamen op je plaats blijven zitten tot de toezichthouder alle tentamens heeft opgehaal

 • Je bent verplicht het te beoordelen werk aan de toezichthouder te overhandigen alvorens de tentamenzaal te verlaten


5. Fraude

In het geval van fraude kent de examencommissie aan de desbetreffende student het cijfer 0 toe; tevens kan de examencommissie de student voor een periode van maximaal een jaar uitsluiten van deelname aan een of meer toekomstige tentamens van de opleiding.


6. Tentamen ook over collegedictaat

Voorzover in een examenonderdeel onderwijs wordt verzorgd, behoort de collegestof uit het meest recente studiejaar tot de bronnen waaruit vragen mogen worden gesteld.


7. Tentamens, correctie en inzage

De uitslag van een schriftelijk tentamen moet na 10 werkdagen zijn vastgesteld. Vervolgens heb je recht op inzage in het beoordeelde werk. De inzage vindt meestal plaats op één of meer vaste tijdstippen. Deze worden bekend gemaakt door de examinator. Tijdens de inzage kun je kennisnemen van de vragen en opgaven, de standaarduitwerkingen en de normering.


8. Becijfering
a. Becijfering Bedrijfswetenschappen jaar één en twee

Alle vakken moeten met een voldoende worden afgesloten. Een voldoende wordt gedefinieerd als 5,5 of hoger. Het eindcijfer voor een vak wordt veelal gevormd door het deelcijfer van een schriftelijk tentamen en het deelcijfer voor de casecolleges of practica. Hierbij geldt dat het deelcijfer voor het schriftelijk tentamen telt voor 60%, dat van het casecollege voor 40%. Voor deze deeltentamens geldt een drempelwaarde. Dit houdt in dat voor zowel het schriftelijk deeltentamen alsmede de cases/practicum minimaal het cijfer 5,0 moet worden behaald. De studiepunten worden pas toegekend wanneer het eindcijfer voor het betreffende vak voldoende is.


Deelresultaten worden vastgesteld voor:

 • een schriftelijk tentamen (cijfer op schaal 0,1-10 met één decimaal)

 • uitwerking en presentatie van een case/practicum (cijfer op schaal 0,1-10 met één decimaal)

 • alleen in de eerste twee perioden: deelname aan discussiecolleges (voldoende/onvoldoende)


Becijfering Bedrijfswetenschappen jaar drie

Alle vakken moeten met een voldoende worden afgesloten. Een voldoende wordt gedefinieerd als 5,5 of hoger. Het eindcijfer van een vak kan tot stand komen door het middelen van diverse apart getoetste onderdelen. Hiervoor worden in het derde jaar geen deelcijfers vastgesteld, alleen het eindcijfer voor het complete tentamen wordt geregistreerd.


b. Becijfering Econometrie & Operationele Research

Voor een tentamen wordt een geheel cijfer uit de verzameling 1,2,…,10 vastgesteld of de kwalificatie ‘voldoende’ of ‘onvoldoende’ gegeven. Deelcijfers worden vastgesteld met één cijfer achter de komma. In speciale gevallen - bijvoorbeeld fraude - kan het cijfer 0 worden toegekend. Een tentamen is voldoende als het cijfer ten minste een 6 bedraagt of de kwalificatie ‘voldoende’ is verkregen dan wel een vrijstelling is toegekend door de examencommissie EOR. Een deelresultaat is voldoende indien het cijfer 5,5 of hoger is.


c. Becijfering Economie en Bedrijfseconomie jaar één en twee

Alle examenonderdelen moeten met een voldoende worden afgesloten. Een voldoende wordt gedefinieerd als 5,5 of hoger. Gedurende de activerende werkvormen kun je een bonuspunt van maximaal één cijferpunt behalen. Dit kan alleen als je aan de aanwezigheidsplicht en de participatieplicht hebt voldaan. Wanneer je één van de drie keer afwezig bent geweest of wanneer één van de opdrachten niet in orde was, dan heb je recht op een halve bonuspunt. Als je meer dan één keer afwezig bent of als meerdere opdrachten niet in orde zijn, vervalt je recht op een bonuspunt. Als een vak geen drie maar zes keer een activerende werkvorm telt, dan geldt dat je tenminste vijf/zes opdrachten voldoende moet hebben voor één bonuspunt en drie/vier opdrachten voldoende vooreen halve bonuspunt. Minder dan drie opdrachten voldoende levert geen enkel bonuspunt op. Let op: voldoende betekent dus ook dat je aanwezig moet zijn! De docent behoudt het recht je de bonus te ontnemen, indien je tijdens een ‘beurt’ in je werkgroep niet voldoet aan in alle redelijkheid te stellen eisen.


De bonus wordt alleen toegekend bij de eerste tentamengelegenheid van het betreffende vak en de herkansing die daar onmiddellijk op volgt. Daarna vervalt de bonuspunt.
Voor een vak van drie ects wordt één schriftelijk tentamen gegeven en dus één cijfer behaald. De case/opdracht vormt - voor zover dat van toepassing is - een integraal onderdeel van dit schriftelijk tentamen. De themaopdrachten, cursussen, vakken die in een practicumperiode worden aangeboden, worden in de desbetreffende periode beoordeeld.
Becijfering Economie en Bedrijfseconomie jaar drie

Alle vakken moeten met een voldoende worden afgesloten. Een voldoende wordt gedefinieerd als 5,5 of hoger. Het eindcijfer van een vak kan tot stand komen door het middelen van diverse apart getoetste onderdelen. Hiervoor worden in het derde jaar geen deelcijfers vastgesteld, alleen het eindcijfer voor het complete tentamen wordt geregistreerd.


9. Meerdere malen afleggen van een tentamen

Als een tentamen voor een vak meerdere malen wordt afgelegd, telt het laatst behaalde resultaat.


10. Geldigheidsduur

Behaalde bachelor examenonderdelen uit het eerste jaar zijn geldig tot het einde van het tweede inschrijvingsjaar (31 augustus). Als je bijvoorbeeld bent gestart in september 2006 en je hebt in oktober 2006 een voldoende voor micro-economie (periode 1.1) gehaald, dan is dit resultaat geldig tot en met 31 augustus 2008.


Een volledig afgerond eerstejaarsprogramma is geldig tot het einde van het vijfde inschrijvingsjaar. Om het voorbeeld van hierboven te gebruiken: als je alle vakken van het eerste jaar hebt gehaald binnen de termijn van twee jaar, dan zijn alle vakken geldig tot en met 31 augustus 2011.
Voor de resultaten van de vakken uit het tweede en derde jaar geldt eveneens een geldigheidstermijn tot het einde van het vijfde inschrijvingsjaar.
Kort samengevat betekent dit dat je twee jaar mag doen over het eerste jaar van de bacheloropleiding, en vijf jaar over de gehele bacheloropleiding.
Afwijkende geldigheidsduur Bedrijfswetenschappen

Voor studenten die vóór 1 september 2002 met hun studie bedrijfswetenschappen zijn begonnen, geldt een afwijkende geldigheidsduur. Deze is afhankelijk van het moment van instroom:


voor studenten die op 1 september 2001 zijn gestart met de bacheloropleiding

De eindresultaten en de deelresultaten van de casecolleges en discussiecolleges uit het eerste programmajaar zijn drie jaar geldig. • De eindresultaten en de deelresultaten van de vakken uit het tweede en derde programmajaar zijn zes jaar geldig

 • Het derde jaar kent geen deelresultaten. Wanneer het vak bestaat uit een aantal apart getoetste onderdelen, betekent dit dat je alle onderdelen van dit vak opnieuw moet doen als je het niet gehaald hebt


voor studenten die op 1 september 2000 zijn gestart met de doctoraalopleiding

 • De eindresultaten van de vakken uit het eerste programmajaar zijn drie jaar geldig

 • De deelresultaten van de casecolleges en discussiecolleges uit het jaar 2000-2001 zijn uitsluitend geldig gedurende het cursusjaar 2000-2001

 • De eindresultaten en de deelresultaten van de vakken uit het tweede, derde en vierde programmajaar zijn zes jaar geldig

 • Het derde en vierde jaar kennen geen deelresultaten. Wanneer het vak bestaat uit een aantal apart getoetste onderdelen, betekent dit dat je alle onderdelen van dit vak opnieuw moet doen als je het niet gehaald hebt11. Ongeldigheid tentamenresultaten

Er zijn gevallen waarin een tentamen slechts met uitdrukkelijke toestemming van de examencommissie mag worden afgelegd, op straffe van ongeldigheid van het tentamenresultaat. Dat is onder meer het geval indien je een extra tentamengelegenheid wenst, een tentamen op andere wijze dan regulier wenst af te leggen (bijvoorbeeld mondeling in plaats van schriftelijk) of je niet voldaan hebt aan de aanmeldingsverplichting voor tentamens. Het is docenten (examinatoren) niet toegestaan in deze gevallen tentamen af te nemen c.q. de uitslag van een tentamen bekend te maken dan na uitdrukkelijke toestemming van de examencommissie. Indien een examinator in voorkomende gevallen zonder toestemming van de examencommissie toch een resultaat bekendmaakt, kun je je als student daarop niet beroepen tegenover de examencommissie teneinde geldigheid van het tentamenresultaat te bepleiten.


12. Toegang tot onderdelen van het tweede en derde bachelorjaar

Je mag pas deelnemen aan tentamens, cases, practica etc. van het tweede- en derdejaarsprogramma als je gedurende je eerste studiejaar tenminste 39 ects hebt behaald. Aan het eind van je tweede inschrijvingsjaar moet je je eerste jaar hebben behaald om verder te kunnen studeren.


13. Besluiten van de examencommissie

Een student die een verzoek aan de examencommissie richt, kan daags na de vergadering mondeling uitsluitsel vragen bij de ambtelijk secretaris van de examencommissie; een schriftelijk antwoord wordt zo spoedig mogelijk opgestuurd. Besluiten van de examencommissie met een meer algemene strekking worden gepubliceerd in het universitaire informatieblad Ad Valvas, alsmede op de facultaire homepage.


14. Het bachelorexamen

Je bent voor het bachelorexamen geslaagd als je voor alle examenonderdelen een voldoende hebt behaald. Een voldoende wordt gedefinieerd als 5,5 of hoger. Je moet je bachelorexamen zelf aanvragen bij het studiesecretariaat. De examencommissie controleert of je aan alle examenvereisten hebt voldaan en stelt de uitslag van je bachelorexamen officieel vast. Het getuigschrift wordt gedateerd op de laatste dag van de maand waarin je je getuigschrift aanvraagt. De getuigschriften worden tweemaal per jaar uitgereikt. Je kunt je getuigschrift pas in ontvangst nemen als je ter plekke een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) kunt overleggen.


15. Recht van beroep

Als je het oneens bent met een beslissing van een examinator of een commissie neem dan zo spoedig mogelijk nadat de desbetreffende beslissing kenbaar is gemaakt contact op met de studieadviseur. Deze kan je informeren over de beroepsmogelijkheden en –procedures. Zie voor de beroepsmogelijkheden ook hetgeen hierover is vermeld in het instellingsspecifieke deel van het studentenstatuut.


1.4.1Studieadvies in het eerste jaar


Gedurende het eerste studiejaar krijg je van de examencommissie voor 1 juli van dat jaar een niet-bindend studieadvies over het al dan niet voortzetten van je studie.

1.4.2Studievoortgangscontrole


Voldoende behaalde examenonderdelen leveren studiepunten op. Hierbij wordt het European Credit Transfer Systeem (ects) gebruikt. Bij dit systeem bestaat één cursusjaar uit 60 ects. Deze 60 ects staan voor een studiebelasting van 1680 uur. Voor 1 ects moet je dus ongeveer 28 uur studeren. Je studievoortgang wordt gemeten in behaalde ects punten. Elk jaar omstreeks maart en voor 1 oktober krijg je van de examencommissie een overzicht van je studievoortgang. Als je de norm, die is vastgelegd in de Wet op de studiefinanciering, niet haalt dan wordt je naam voor 1 november doorgegeven aan de Informatie Beheer Groep (IBG). De Dienst Studentzaken van de VU informeert je in dat geval tijdig -voor 1 november- over de gevolgen en je beroepsmogelijkheden.

1.4.3Toelatingsvoorwaarden


Voor Economie en Bedrijfseconomie en Bedrijfswetenschappen: een VWO-diploma met tenminste Wiskunde A1,2 en Economie 1 (tweede fase) of Wiskunde A of B (oude stijl).
Voor Econometrie en Operationele Research: een VWO-diploma met tenminste Wiskunde B1 en Economie 1 (tweede fase) of Wiskunde A of B (oude stijl).
Tot de bacheloropleidingen worden tevens toegelaten degenen met een propedeutisch getuigschrift (HBO en WO). Bij een dergelijk diploma beoordeelt de examencommissie of de bezitter voldoende wiskundevoorkennis heeft.
Het opheffen van een deficiëntie in wiskunde

Als je wiskunde niet in je examenpakket hebt, is er sprake van een deficiëntie. Deze moet zijn opgeheven voordat inschrijving bij de opleiding plaatsvindt. Je kunt een wiskundedeficiëntie kun je opheffen door elders een certificaat te behalen dat gelijkwaardig is aan het vwo-vak Wiskunde A1,2 of B1. Voor instroom in de opleiding economie of bedrijfswetenschappen kun je tweemaal per jaar deelnemen aan een toets wiskunde A1,2 die door de Faculteit wordt afgenomen. Neem hiervoor contact op met één van de studieadviseurs (020 – 59 86116).


Colloquium doctum

Voldoe je niet aan de hiervoor vermelde toelatingsvoorwaarden en heb je de leeftijd van 21 jaar bereikt dan bestaat de mogelijkheid een toelatingsonderzoek -colloquium doctum- te ondergaan. Nadere informatie kun je verkrijgen bij de Afdeling Studentendecanen van de Dienst Studentzaken: www.vu.nl/diensten/studentenzaken.


1.4.4Meer informatie


Meer informatie en de oorspronkelijke regelingen zijn te vinden in:

 • WHW, artikel 7.12 vierde lid, 7.13

 • Statuut VU, hoofdstuk II

 • Faculteitsreglement

 • Onderwijs- en examenregeling (OER)

 • Regels en richtlijnen voor tentamens en examens (R&R)

 • En op de website van de faculteit: www.feweb.vu.nl.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

 • 1.4.1Studieadvies in het eerste jaar
 • 1.4.3Toelatingsvoorwaarden
 • 1.4.4Meer informatie

 • Dovnload 1 Mb.