Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Inhoudsopgave 1

Dovnload 0.73 Mb.

Inhoudsopgave 1Pagina1/7
Datum25.10.2017
Grootte0.73 Mb.

Dovnload 0.73 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7INHOUDSOPGAVE

INHOUDSOPGAVE 1

VOORWOORD 3

TAALREGLEMENT 5

HOOFDSTUK 1 – ALGEMEEN 7

1.1 INLEIDING 7

1.2 NASLAGWERKEN 7

HOOFDSTUK 2 – LEMMA'S 9

2.1 WAT ZIJN LEMMA'S? 9

2.2 TOEGELATEN LEMMA'S 9

2.2.a Samenstellingen met vormvarianten 9

2.2.b Telwoorden en hun samenstellingen 10

2.2.c Lemma's uit de twaalfde en dertiende uitgaven van Van Dale 10

2.3 NIET-TOEGELATEN LEMMA'S 12

2.3.a Lemma's met vormafwijkingen 12

2.3.b Afkortingen en initiaalwoorden 13

2.3.c Samenstellingen en afleidingen 14

2.3.d Niet op zichzelf staande lemma's 14

2.3.e Niet als lemma in het EGWN14 vermeld 15

HOOFDSTUK 3 – DE FLEXIES 16

3.1 WAT ZIJN FLEXIES 16

3.2 ZELFSTANDIGE NAAMWOORDEN (zn) 16

3.2.a Het meervoud 16

3.2.b Het verkleinwoord 19

3.2.c Persoonsnamen 21

3.2.d GE+stam van het werkwoord 22

3.2.e Oude buigingsvormen 23

3.3 BIJVOEGLIJKE NAAMWOORDEN (bn) 23

3.3.a De gelede of verbogen vorm –e 23

3.3.b De uitgang -n 26

3.3.c De genitief-s 27

3.3.d De trappen van vergelijking 28

3.3.e Oude buigingsvormen 29

3.4 WERKWOORDEN (ww) 30

3.4.a Vervoegde vormen 30

3.4.b Vormbeperkingen 32

3.4.c De deelwoorden 34

3.4.d Infinitiefconstructies 35

3.4.e Oude werkwoordelijke vormen 35

3.5 TELWOORDEN 36

3.5.a Hoofdtelwoorden 36

3.5.b Rangtelwoorden 36

3.6 OVERIGE WOORDSOORTEN 36

BIJLAGE 1 DE TOEGELATEN VORMVARIANTEN 38

BIJLAGE 2 ZN MET MEERVOUD (hoewel niet vermeld in het EGWN14) 41

BIJLAGE 3 SAMENGESTELDE ZN ZONDER MEERVOUD 44

BIJLAGE 4 HET VERKLEINWOORD 47

A. Niet toegelaten 47

B. De regels voor de vorming 47

BIJLAGE 5 TRAPPEN VAN VERGELIJKING BIJ SAMENGESTELDE BN (sgbn) 49

A. Inleiding 49

B. De algemene regel 49

B.1 Geen trappen toegelaten 49

B.2 Wel trappen toegelaten: 51

BIJLAGE 6 WW DIE ZOWEL ZWAK ALS STERK WORDEN VERVOEGD 53

1.A Ww zonder betekenisverandering, met samenstellingen 53

1.B De volgende samenstellingen zijn niet uitwisselbaar: 55

2. Ww zonder betekenisverandering, zonder samenstellingen 56

3. Ww met betekenisverandering 56

BIJLAGE 7 DE GIJ-VORM 58

A. Tegenwoordige tijd 58

B. Verleden tijd bij sterke werkwoorden 58

BIJLAGE 8 DE SCHEIDBARE WW IN SAMENSTELLINGEN 60

WOORDENLIJST 62

FREQUENTIELIJST 63


INFORMATIE OVER HET NEDERLANDSTALIG SCRABBLEVERBOND 633

INFORMATIE OVER DE SCRABBLE BOND NEDERLAND 634

INFORMATIE OVER DE MALINO FEDERATIE 635

VOORWOORD

Het Van Dale woordenboek van de Nederlandse taal is voor woordpuzzelaars de vanzelfsprekende scheidsrechter. Woorden die in het woordenboek voorkomen, zijn toegestaan, andere woorden niet. Er is echter een uitgestrekt grijs gebied tussen de vetgedrukte trefwoorden in de Grote Van Dale en de daarvan afgeleide woordvormen, bijvoorbeeld aaien (aaide, geaaid), arm (-er, -st) en gedachte (-n, -s), maar veel afgeleide vormen ontbreken, zoals aaiden, aaiende; armeren, vetarmer; gedachtetje.


De Vlaamse en Nederlandse scrabblebonden en de Malino Federatie hebben voor hun leden opnieuw een woordenlijst samengesteld waarin ook alle afgeleide vormen zijn opgenomen. Deze Officiële Scrabblewoordenlijst 2007 fungeert vanaf 1 januari 2007 bij scrabble- en malinowedstrijden in clubverband of thuis als onmisbare scheidsrechter. In 1997 is een scrabblewoordenlijst uitgebracht op basis van de 12e editie van de Grote Van Dale, in 2002 verscheen een herziene versie op basis van de 13e editie. Bij het verschijnen van de 14e editie van de Grote Van Dale is de Officiële Scrabblewoordenlijst 2007 opnieuw volledig herzien en aangepast. Het uitgangspunt is telkens de elektronische versie van de 14e editie (op cd), omdat daarin meer woorden zijn opgenomen dan in het boek.
Alle in deze lijst opgenomen woorden (van twee tot en met acht letters) zijn nauwgezet beoordeeld door de overkoepelende taalcommissie van de bonden. De Officiële Scrabblewoordenlijst 2007 is gebaseerd op de Grote Van Dale (14e editie, elektronische versie) en het taalreglement van de bonden. In deze uitgave vindt u eerst het taalreglement en daarna de complete woordenlijst van 136.237 woorden van twee tot en met acht letters. Voor afgeleide woordvormen van meer dan acht letters kunt u te rade gaan in het genoemde taalreglement.
Achter in het boek vindt u informatie over de twee scrabblebonden en de Malino Federatie. De Officiële Scrabblewoordenlijst 2007 is een project van het Nederlandstalig Scrabbleverbond (NTSV) in Vlaanderen, de Scrabble Bond Nederland (SBNL) en de Malino Federatie, in samenwerking met Van Dale Lexicografie.
Deze actuele uitgave past uitstekend in de nieuwe reeks puzzelwoordenboeken van Dr. Verschuyl, die sinds kort bij Van Dale is verschenen. Het spreekt vanzelf dat de nieuwe officiële spelling nauwgezet wordt toegepast in deze Officiële Scrabblewoordenlijst 2007.

De uitgever


TAALREGLEMENT


HOOFDSTUK 1 – ALGEMEEN

1.1 INLEIDING

Om te bepalen of een woord(vorm) al dan niet goedgekeurd kan worden, heeft de Overkoepelende Taalcommissie (OTC) van de scrabblebonden en de Malino Federatie dit Taalreglement opgesteld.
Als basisnaslagwerk wordt de elektronische versie van de 14e uitgave van het Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse Taal (afgekort als: het EGWN 14) gebruikt. Voor alle lettercombinaties van twee tot en met acht letters is de Scrabblewoordenlijst (SWL) opgesteld die bindend is. Voor de langere woorden dient het Taalreglement als leidraad.
Bij het opstellen van het Taalreglement wordt uitgegaan van twee hoofdbegrippen: het woord zoals het als lemma (trefwoord) terug te vinden is in de naslagwerken, en de flexies (woordvormen) zoals die vanuit de taalregels kunnen gevormd worden door middel van verbuigingen, vervoegingen of afleidingen.
Aangezien de letterverzamelingen voor Scrabble® en Malino niets voorzien voor uitspraaktekens als accent, trema, umlaut, cedille, tilde en ook niets voor spellingtekens als samentrekkings-, koppel- of weglatingstekens (apostrof), worden zij verwaarloosd. Zo worden woorden als café, mee-eten, auto's en reünie aanvaard als respectievelijk cafe, meeeten, autos en reunie.
In het Taalreglement (vanaf hoofdstuk 2) en de bijlagen worden de goedgekeurde voorbeeldwoorden in romein (vet) weergegeven. De afgekeurde voorbeeldwoorden zijn altijd cursief (vet-cursief) vermeld.

1.2 NASLAGWERKEN

Bij het Nederlandstalig Scrabbleverbond, de Scrabble Bond Nederland en de Malino Federatie worden de volgende naslagwerken gebruikt:


 • De Officiële scrabblewoordenlijst 2007, met alle toegelaten woorden van twee tot en met acht letters;

 • Aanvullende, door de OTC opgemaakte officiële woordenlijsten, met woorden van meer dan acht letters;

 • De beslissingen van de OTC, vastgelegd in taaldossiers en in het Elektronisch Woordbestand (EWB);

 • Het officiële Taalreglement voor Scrabble® en Malino;

 • De 14e uitgave van het Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal, in het bijzonder de elektronische uitgave op cd-rom (het EGWN 14);

 • De meest recente editie van de Algemene Nederlandse Spraakkunst (ANS), enkel bij grammaticale problemen.


HOOFDSTUK 2 – LEMMA'S

2.1 WAT ZIJN LEMMA'S?Onder een lemma verstaan we de basisvorm van een woord, ook wel tref­woord genoemd. Als lemma's worden aangemerkt:
1. De lemma's die in het EGWN 14 staan. Het betreft de vormen die in het rechterblok bovenaan op het computerscherm donkerblauw vermeld worden.

  1   2   3   4   5   6   7

 • INHOUDSOPGAVE
 • TAALREGLEMENT HOOFDSTUK 1 – ALGEMEEN 1.1 INLEIDING
 • Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse Taal
 • HOOFDSTUK 2 – LEMMA

 • Dovnload 0.73 Mb.