Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Inhoudsopgave Inleiding 4 De gereviseerde taxonomie van Bloom 7

Dovnload 385.81 Kb.

Inhoudsopgave Inleiding 4 De gereviseerde taxonomie van Bloom 7Pagina4/9
Datum13.03.2017
Grootte385.81 Kb.

Dovnload 385.81 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

CLASSIFICEREN categoriseren, ordenen, ergens onder brengen, structureren


Onder classificeren wordt verstaan het indelen van verschijnselen, begrippen, objecten, in groepen op grond van overeenkomst in eigenschappen of kenmerken.
Binnen het economie onderwijs is classificeren, structuur aanbrengen, ordenen, op grond van overeenkomsten een belangrijk hulpmiddel om te komen tot overzicht en begrip. Schematiseren leent zich hier uitstekend voor, waarbij ook de relaties tussen de verschillende groepen een rol spelen. Er kan een hiërarchisch geheel ontstaan.
Classificatieschema:

Wij hebben een classificatieschema uitgewerkt, gebaseerd op de onderstaande tekst (Van Dongen, 2007 p.100)Wet Werk en Bijstand

Werkloosheids Wet

Algemene Ouderdoms Wet

Wet Arbeidsongeschiktheid Jongeren

Wet Inkomen naar Arbeidsvermogen

Algemene Nabestaande Wet

Algemene Kinderbijslag WetOm tot dit schema te komen moeten leerlingen de kenmerken zoeken in de diverse onderdelen en deze benoemen. De kenmerken zijn terug te vinden in de relaties tussen de onderdelen.

Door de opdracht te geven tot het maken van deze opdracht in tweetallen met papier, post-its of op de computer (bijvoorbeeld in Inspiration of CMaptools) leert leerlingen de strategie tot categoriseren en classificeren.

De opdracht zou als volgt kunnen luiden:
 1. Onderstreep in het stukje tekst de woorden waar het hier om gaat.

 2. Maak een label (op de computer of op de post-it) van elk van die woorden.

 3. Zet woorden die veel met elkaar hebben bij elkaar, zet woorden die minder met elkaar hebben, verder weg.

 4. Geef met een pijl aan als je vindt dat woorden direct iets met elkaar te maken hebben en schrijf erbij wat ze met elkaar te maken hebben.

 5. Blijf discussiëren met elkaar en schuiven, net zolang tot je een goed ingedeeld overzicht hebt.

 6. Print het uit (als het op de computer gemaakt is).

Vervolgens kunnen de gemaakte schema’s weer met schema’s van andere leerlingen vergeleken en besproken worden.
Een ander voorbeeld (iets bewerkt) uit Leren denken met economie (Grol, 2005) geeft leerlingen drie oplossingen waaronder de leerlingen een aantal situaties moeten sorteren:
In Nederland heeft niet iedereen een baan. Sommige mensen zijn te jong of te oud om te werken, andere mensen kunnen niet werken, omdat ze langdurig ziek zijn of een handicap hebben. Maar een andere groep mensen zou vanwege hun leeftijd of vanwege hun gezondheid best kunnen werken.
Opdracht

Hieronder staan 9 maatregelen, zodat mensen meer aan het werk gaan/blijven. Rangschik eerst alleen deze maatregelen onder de volgende drie principes: • Voorkomen, dat nog meer mensen langdurig werkloos blijven

 • Ontmoedigen (zorgen dat het onaantrekkelijk wordt) om werkloos te zijn

 • Alternatieven bieden

Deze negen maatregelen zijn bedacht: 1. de uitkeringen verlagen met € 400 per maand

 2. een ex-vrachtwagenchauffeur met een lichamelijke handicap verplichten om, als hij dat kan, als receptionist te gaan werken.

 3. subsidies verlenen voor het in dienst nemen van mensen, die voorheen een uitkering hadden.

 4. betere/meer bedrijfsartsen aanstellen, zodat werknemers niet snel ziek(er) worden en daardoor niet meer kunnen werken.

 5. uitkeringstrekkers verplicht een maal per maand laten solliciteren

 6. uitkeringstrekkers opleidingen aanbieden, zodat zij meer kans hebben toe te treden tot de arbeidsmarkt.

 7. het behouden/opnieuw invoeren van de door de overheid gesubsidieerde banen

 8. de wet aanpassen, zodat mensen niet zo snel een uitkering krijgen

 9. strenger toezicht houden of werkgevers zich houden aan de ARBO-regels (hebben te maken met goede werkomstandigheden).

Vergelijk en bespreek jouw keuzes met je buurman/vrouw. Discussieer net zo lang tot je het beide eens bent.


Een ander voorbeeld is te vinden in leren denken met bedrijfseconomie (Grol, 2006), pagina 20: Weg Met Een Woord.

Bij alle onderwerpen van de economie zijn dergelijke opdrachten goed te bedenken. Leg de nadruk op het verwoorden van de kenmerken, die tot ordening leiden.
   1. SAMENVATTEN abstraheren, generaliseren

Samenvatten, resumeren ontstaat als de leerling in het kort kan aangeven wat de strekking is van bepaalde informatie of welke generalisatie eruit te halen valt.

Samenvatten gaat eenvoudiger aan de hand van een gemaakt schema van de tekst. De informatie is dan overzichtelijker.

Een voorbeeldSchema


Wat is de strekking van dit verhaal?

De laagste straf krijgt de verdachte, die de ander aanwijst, immers 0 jaar. Als ieder voor de laagste straf gaat dan wijzen ze elkaar aan. Maar dan is het gevolg 14 jaar. Het beste voor beide verdachten is allebei te zwijgen. Ze wezen echter elkaar aan: ze kregen 10 jaar ieder. Ze vertrouwden er dus geen van tweeën op dat de ander zou zwijgen.
De laatste conclusie: ze vertrouwden er dus geen van tweeën op dat de ander zou zwijgen. wordt in het stukje niet expliciet vermeld, maar is wel impliciet aanwezig.
Leerlingen leren meer van het zelf samenvattingen maken dan het leren van gegeven samenvattingen. Het gevolg van een gegeven samenvatting kan zijn dat leerlingen deze uit het hoofd leren. Zij leren dan niet constructief, maar reproductief.

Het samenvatten kan geregeld geoefend worden zowel met teksten uit het boek, met teksten uit krant of tijdschrift, als met het bekijken van een video. Eveneens bij het luisteren naar een gesproken tekst bijvoorbeeld de uitleg van de leraar of een gastspreker.


Spiekbriefje schrijven
Een aardige vorm waarbij leerlingen een samenvatting moeten maken is het schrijven van een spiekbriefje. Bijvoorbeeld:

Leerlingen hebben het hoofdstuk dat gaat over marktvormen goed bestudeerd. De opdracht is dat ze voor het komende proefwerk een spiekbriefje schrijven. Het gaat om een ¼ A4 die tot ieders beschikking staat waarin ze alles mogen noteren wat zij belangrijk achten voor het proefwerk. Tijdens het proefwerk liggen alle spiekbriefjes bij de docent. De leerling mag tijdens het proefwerk hier één keer op kijken.


Meerwaarde van de opdracht

Leerlingen die moeten op een ¼ A4 een samenvatting maken van het hoofdstuk. Ze worden hier gedwongen de essentie uit het hoofdstuk te halen en zo leren ze ook hoofd- en bijzaken te onderscheiden. De opdracht werkt daarnaast ook motiverend en ze worden beloond op het proefwerk doordat ze er één keer op mogen kijken. Uit ervaring blijkt dat 9 van de 10 leerlingen dit niet nodig acht op het proefwerk. Het gaat om het proces van het schrijven van een spiekbriefje en niet om het uiteindelijke product; het spiekbriefje is van minder belang.


Context leren en generaliseren, abstraheren

Juist bij leren vanuit een context, waarbij leerlingen een probleem onderzoeken van een voor hen herkenbare situatie of gebeurtenis, kan het bezwaar hebben dat leerlingen in de context blijven hangen, dus het geleerde alleen in die bepaalde situatie zien. Daarvoor is het nodig dezelfde concepten steeds in verschillende contexten aan te bieden. Voor economie is dat niet al te moeilijk, omdat in een probleem wel de nadruk kan liggen op een of twee concepten, maar meestal ook andere concepten een rol spelen. Wel moet er voor gewaakt worden - en soms moet dat gestuurd - dat leerlingen een algemeen- of vak principe uit de contexten halen. Als dat niet gebeurt, belemmert het de transfer van het geleerde naar nieuwe situaties.

In de klas kan dat uitgevoerd door leerlingen ofwel als tussenstap bij oplossing van probleem, vraagstuk of casus of wel als nabespreking, te vragen welke belangrijke verbanden – kernverbanden of kernelementen - er aan de orde komen of welke ze gevonden hebben.


   1. CONCLUDEREN voorspellen

Concluderen komt op hetzelfde neer als hierboven is geschreven. Leerlingen moeten een algemeen principe uit informatie halen. Als leerlingen dat verworven hebben, zijn zij gemakkelijker in staat tot transfer. Op grond van het algemene principe kunnen zij voorspellingen doen in nieuwe situaties.


Een voorbeeld

Leerlingen krijgen het volgende probleem voorgelegd.1   2   3   4   5   6   7   8   9

 • Classificatieschema

 • Dovnload 385.81 Kb.