Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Inhoudsopgave nieuwsbrief 178 – 15. 06. 2013

Dovnload 0.63 Mb.

Inhoudsopgave nieuwsbrief 178 – 15. 06. 2013Pagina3/15
Datum12.03.2017
Grootte0.63 Mb.

Dovnload 0.63 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Woolwich bloedbad bedrog exposed

2013/06/01 Olympic Zion News

Nog meer waarheid over de valse vlag in Londen en dit leugenachtige georganiseerdeevenement. Video’s zeggen meer dan duizend woorden.http://www.youtube.com/watch_popup?v=Ql0A91wHudI

Een saai bezoek aan Woolwich – 31-5-2013

2013/06/01 Olympic Zion News

http://www.youtube.com/watch_popup?feature=player_embedded&v=BzG0Wf2K2vM
Het vriendelijke, gemoedelijke, gastvrije België is een NWO-regime geworden

350 euro boete voor belletje trekken in Hasselt !
In Hasselt mag niemand anders dan Sinterklaas, Zwarte Piet, de Paashaas en de Kerstman zijn gezicht bedekken.

OPGEPAST: Dit is niet verzonnen. Dit is een greep uit wat Vlaamse gemeenten definiëren als overlast en sanctioneren met een GAS-boete tot 350 euro.

Het is verboden op een openbare plaats ijskegels aan de buitenkant van de daken te laten hangen. Dendermonde

Het is tijdens carnavalsoptochten verboden opgeraapte confetti te gooien. - Deinze

Het is verboden door geluiden, gebaren of tekens, al dan niet gebruikmakend van een voorwerp, voertuigen op de openbare weg te doen vertragen, te doen stoppen of aan te klampen zonder wettige reden of toelating. Een afwijking op dit verbod kan toegekend worden door de burgemeester, die voorwaarden kan opleggen. – Antwerpen

Het is verboden om met een groep van meer dan 10 fietsers meermaals eenzelfde parcours af te leggen in Dendermonde. Is de groep samengesteld uit maximum 10 fietsers, dan dient er tussen twee zulke groepen minstens 1000m tussenruimte te zijn. Onder ‘groep’ wordt hier verstaan: een aantal personen die tezamen fietsen en naast of achter elkaar rijden. Dendermonde

Het is verboden het zicht van op de openbare weg naar de uitstalramen van winkels en handelshuizen te hinderen alsook het uitzicht vanuit de vensters van woningen en gebouwen op de openbare weg. – Brasschaat

Het is verboden personen te doen schrikken. - Lokeren

Het is verboden, om het even welk geluid of rumoer te maken, veroorzaakt zonder reden of zonder noodzaak en dat is toe te schrijven aan een gebrek aan vooruitzicht en voorzorg en dat van aard is de rust van de inwoners in het gedrang te brengen. Het bewijs kan met alle mogelijke middelen geleverd worden. - Ronse

Op 1 en 2 november is het verboden de grafzerken schoon te maken. – Dendermonde

De burgemeester kan buiten de carnavaldagen, tijdens de periode van 1 januari tot en met de zondag vóór Pasen, gemaskerde danspartijen toelaten. Het is echter verboden zich gemaskerd van of naar het lokaal waar de danspartij plaatsheeft te begeven via een openbare weg, alsmede zich in die toestand in een andere inrichting te bevinden. Inbreuken op deze bepalingen worden gesanctioneerd met een administratieve geldboete van 120 EUR. – Dendermonde

Het is verboden zich op een voor anderen hinderlijke wijze op te houden in of op een voor het publiek toegankelijke ruimte, waaronder een portaal, telefooncel, wachtlokaal voor een openbaar vervoermiddel, parkeergarage, rijwielstalling. – Willebroek

De organisator brengt de burgemeester minstens 48 uur op voorhand op de hoogte van de openbare vergaderingen die niet in openlucht plaatsvinden. – Borgloon

Het is verboden tapijten of ieder ander voorwerp uit te kloppen of te schudden boven de openbare weg. - Schaarbeek

Het beoefenen van waarzeggen, uitleggen van dromen, kwakzalverij en aanverwante praktijken is verboden. – Lokeren

De plaatsen die voor welbepaalde spelen of sporten voorbehouden zijn, mogen niet gebruikt worden voor andere spelen of sporten of voor andere doeleinden. Hasselt

Het is een gemaskerde personen verboden snijdende, stekende of kneuzende voorwerpen (andere dan de voorwerpen voorzien in de wet van 3 januari 1933 – wapenwet), die gebruikt kunnen worden om te slaan, te steken of te verwonden, te dragen of in bezit te hebben. Inbreuken op deze bepalingen worden gesanctioneerd met een administratieve geldboete van 120 EUR. – Dendermonde

Het is verboden veldvruchten of andere nuttige voortbrengsels van de bodem, die nog niet los van de grond zijn, weg te nemen. – Lokeren

Het is verboden op de rug- en zijleuning van de openbare banken te zitten of de banken te bevuilen. – Hasselt

Van de waterglijbanen moeten de zwemmers afzonderlijk naar beneden glijden en zonder het glijden te onderbreken, recht te staan of rond te lopen. Toegang tot de waterglijbaan gebeurt enkel via de daartoe voorziene trap. Inbreuken op deze bepalingen worden gesanctioneerd met een administratieve geldboete van 120 EUR. – Dendermonde

Waar bestratingswerken uitgevoerd worden, zal gedurende 15 dagen het op het plaveisel uitgestrooide zand niet mogen weggenomen worden. – Gent

Het is verboden mortel te bereiden op de kerkhoven, tenzij in een emmer. – Hasselt

Het is toegelaten dezelfde lijkwagen te gebruiken voor het vervoer van twee bloed- en aanverwanten tot de tweede graad en voor personen die op het ogenblik van het overlijden een feitelijk gezin vormden, die, tengevolge van hetzelfde feit overleden zijn, onder voorwaarde dat de kisten op behoorlijke wijze in de lijkwagen kunnen geplaatst kunnen worden. – Kortrijk

Enkel de biologisch afbreekbare confetti met een diameter van +/- 10 mm zal nog worden toegelaten. – Wellen

Het is verboden, heimelijk of zonder noodzaak te kloppen of te bellen aan de deuren of vensters van de woningen. – Dendermonde

Balspelen en andere spelen zijn toegelaten op een openbare plaats die daartoe door het gemeentebestuur speciaal werd aangeduid. Op andere openbare plaatsen is dit enkel mogelijk mits voorafgaande schriftelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen op voorwaarde dat een verantwoordelijke aangeduid wordt die instaat voor de voorgeschreven veiligheidsmaatregelen en die een verzekeringspolis voorlegt die alle mogelijke schade dekt. De aanvraag moet minstens 8 dagen op voorhand schriftelijk ingediend worden. – Lede

Het maken van een open vuur in de woning is verboden. – Lede

Zonder voorafgaande schriftelijke toelating van de burgemeester is het verboden om lasers en lichtstralen te gebruiken. - Hasselt

Het is eenieder uitdrukkelijk verboden zedenschennende liederen te zingen in het openbaar of dergelijke bewoordingen te uiten. Inbreuken op deze bepaling worden gesanctioneerd met een administratieve geldboete van 60 EUR. – Dendermonde

Het is verboden aan deuren te bellen of te kloppen met het doel een aalmoes te bekomen. – Mortsel

Het is verboden telegeleide vliegtuigen te laten opstijgen of te laten vliegen behoudens schriftelijke voorafgaande toelating van de Burgemeester die rekening houdt met de locatie, het tijdstip en de te verwachten hinder voor de omwonenden en de natuurlijke omgeving. – Rumst

Behalve voor Sinterklaas, Zwarte Piet, de kerstman en de paashaas is het verboden het gelaat geheel of gedeeltelijk te bedekken. – Hasselt

De huurder zal de fiets ‘als een goede huisvader’ hanteren en beheren. – Gent

Het is verboden personen die aan een besmettelijke ziekte lijden te vervoeren of te doen vervoeren met een ander vervoermiddel dan met een speciale ziekenwagen. – Schaarbeek

Het vissen staat onder het toezicht van parkwachters en politie. Elke visser zal deze in elke omstandigheid bijstaan. – Brasschaat

Het is verboden meer dan vijf katten of honden te houden in een gesloten bebouwing of appartementsgebouw. – Lier

Het is verboden buiten de zalen voor spektakels of concerten en plaatsen voor sportbijeenkomsten of vermakelijkheden, de voorbijgangers op de openbare weg aan te klampen om hun inkomkaarten te koop aan te bieden of om hun uit te leggen hoe ze er zich kunnen aanschaffen. Het is eveneens verboden voor handelaars of restauranthouders alsook voor personen die ze tewerkstellen, cliënten aan te spreken of te roepen teneinde ze aan te sporen om naar hun zaak te komen. - Halle

Deuren, poorten, hekken, enz… mogen niet op de openbare weg openen. - Mortsel


Dommer en niet slimmer


Onze hersenen worden al 20.000 (?) jaar kleiner en sinds de verspreiding van de landbouw zijn we enkel dommer. Meer nog: volgens een artikel in de Huffington Post moest de westerse mens sinds de 19e eeuw zelfs 14 IQ-punten prijsgeven.

Michael Woodley, Jan te Nijenhuis en Raegan Murphy analyseerden de resultaten van 14 IQ-tests  die afgenomen werden tussen 1884 en 2004. Daaruit leiden ze af dat de vooruitgang in onderwijs, hygiëne en voeding sinds de jaren 1940 een positief effect had op het IQ van de gemiddelde westerling, maar dat die vooruitgang onvoldoende compenseerde voor de sterke daling in genetisch bepaalde intelligentie.

De volgende mogelijke theorieën kunnen onze dalende intelligentie verklaren:


 • De negatieve correlatie tussen IQ en vruchtbaarheid. Of anders gezegd: intelligente vrouwen hebben minder kinderen.

 • Het leven is er eenvoudiger op geworden. Intelligentie is in onze moderne maatschappij veel minder cruciaal voor onze overlevingskansen.

 • We eten minder omega-3 vetten. Omega-3 vetten bevorderen de intelligentie en helpen cognitieve aftakeling te voorkomen.

 • We bewegen minder dan onze voorouders en we zijn meer gestresseerd. Beweging heeft een positief effect op onze intelligentie en stress een negatief effect.

 • We komen meer in contact met giftige chemicaliën zoals brandvertragers, lood, pesticiden en fluoride die onze intelligentie kunnen schaden.

Bron: http://www.express.be/articles/?action=view&cat=sciences&item=we-worden-dommer-niet-slimmer-en-hier-is-waarom&language=nl&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign= 

H.A.A.R.P. wapen, aardbevingswapen, weersbeïnvloeding en mindcontrolnicola tesla

Geplaatst op april 18, 2013
de werking van, H.A.A.R.P., HAARP, hoe het werkt, hoe wertk, uitgelegd, uitleg, werking

Nicola Tesla was de mastermind achter heel veel technologie die bij het gewone volk weg gehouden wordt, omdat hij vele verdienmodellen dreigde te ondermijnen. Zo wist Nicola Tesla elektriciteit raadloos van a naar b te verplaatsen via de ionosfeer en daarmee zou iedereen in de wereld vrij kunnen beschikken over elektriciteit. Toen zijn investeerder J.P. Morgan dit ontdekte werd het experiment gesaboteerd. Nicola Tesla was ook de uitvinder van wat tegenwoordig H.A.A.R.P. heet. Amerika heeft Tesla aan het einde van zijn leven voor gek verklaard en legde beslag op zo’n beetje al zijn patenten.

In de bossen van Alaska ligt het H.A.A.R.P complex. Volgens het Pentagon is H.A.A.R.P een onschuldig wetenschappelijk onderzoekscentrum, maar volgens veel deskundigen is dit Amerika’s geheime wapen dat inmiddels al jaren lang wordt ingezet om gebieden onder controle te krijgen. Ik noem even een opsomming: aardbeving Haïti (zie hier), de aardbeving in Fukushima en de recent de aardbeving in Iran. Ook grote bosbranden als die in Australië en Rusland hebben het doel om de overheden onder druk te zetten om maar vooral naar de pijpen van Amerika te dansen. Droogtes zijn eenvoudig te creëren met H.A.A.R.P. net als orkanen.

Opvallend is altijd dat de Amerikaanse troepen meteen paraat staan om in te grijpen bij dergelijke calamiteiten. Haïti werd niet alleen vernietigd met dit wapen. De Amrikaanse troepen hadden de invasie al vooraf geoefend. Het draaiboek lag volledig klaar. En na de aardbeving kwamen Bill Clinton en George Bush (junior) even miljarden ophalen voor Haïti die vervolgens nooit bij de bevolking terecht gekomen zijn.haarp

Maar wat is dat nu eigenlijk dat H.A.A.R.P. antennesysteem en is het echt wel een wapen of is het (zoals wordt beweerd) een onderzoekopstelling?

H.A.A.R.P. werking

H.A.A.R.P. staat voor High Active Auroral frequence Research Project. Of te wel het project wat zich bezig houdt met het met op verscheidene frequenties beïnvloeden van de elektromagnetische beschermlaag die zich rond de aarde bevindt.

In feite is de werking van het H.A.A.R.P. gebaseerd op meerdere principes:

Geluidsgolven

Met het H.A.A.R.P. systeem kun je zeel lage geluidsgolven opwekken. Denk hierbij aan de snaren van een gitaar. De laagste toon (de lage E snaar) trilt in een zichtbare trilling terwijl de hogere tonen een veel kleinere trilling veroorzaken. Geluid is in feite een golfbeweging (bekijk dit filmpje). Door weerkaatsing van zeer laagfrequente geluidsgolven in de atmosfeer kun je een aardbeveing opwekken. Deze laag frequente radiogolven werken als een box van je geluidsset op een glas water. De lage bas (voor mensen onhoorbaar) wordt ingesteld op de resonantie frequentie van de aarde. Als je deze radiogolf laat weerkaatsen op de atmosfeer (invalshoek=uitvalshoek) dan kun je die richten op een aardbevingsbreuklijn. Waarom staan er geluidswallen langs een snel weg? Welnu met geluid werkt het eigenlijk het zelfde als met zonlicht op een spiegeltje. Het weerkaatst. Zo kun je de atmosfeer als een ‘geluidsspiegeltje’ gebruiken voor deze lage geluidsgolven. En als dit geluid precies op een frequentie zit waarop de aarde gaat resoneren (= geluidsgolven versterken elkaar doordat ze de zelfde golflengte hebben), dan trigger je een aardbeving.ionospfeer-aardeElektromagnetisme

De aarde is omgeven door een elektromagnetisch veld. Dit elektromagnetisch veld wordt mede opgewekt door het draaien van de aarde in combinatie met de samenstelling van de aarde.

Deze laag beschermt ons in feite tegen zonnestraling. Zoals u weet heeft de NASA het wel eens over zonnestormen. Deze zonnestormen kunnen soms zo heftig zijn dat alle elektrische apparatuur en alle communicatie uitvalt. Welnu…zoiets kun je ook kunstmatig opwekken met H.A.A.R.P.

1. gat in de ionosfeer

H.A.A.R.P. kan namelijk wat een magnetron ook kan; elektromagnetisme de atmosfeer in sturen. Dit zou u met uw magnetron ook kunnen doen als u de deur open laat wanneer u hem aanzet. Gelukkig is dit beveiligd, anders zou u uw hersenen koken. Door een electromagnetische bundel op de ionosfeer te richten kun je een verzwakking van het elektromagnetisch veld van de aarde op één specifieke plek realiseren. Hierdoor kun je het effect van een zonnestorm feitelijk toelaten. Die zonnestraling is er namelijk voortdurend. Als je dan het elektromagnetisch schild lokaal verzwakt kun je dus een zonnestorm toelaten op een door jou geselecteerd gebied. De mate waarmee je het elektromagnetisch veld verzwakt bepaalt de impact. Feitelijk kun je zorgen dat alle elektriciteit en communicatie uitvalt, maar je kunt ook een dus danig hoge straling door laten dat het effect groter is dan een atoom bom.

Al die onrust over kernwapens in Iran of Noord Korea zijn dus compleet onnodig. Amerika (en inmiddels waarschijnlijk ook Rusland en China) beschikken over H.A.A.R.P. systemen, waarmee ze kunnen voorkomen dat er überhaupt een lancering plaats vindt. Bovendien kunnen ze met het zojuist omschreven principe een heel land zonder de inzet van kernwapens compleet uitschakelen. Vergeet de dreiging van de kernwapens. Die is er niet. H.A.A.R.P. overtreft alles. Elke raket die dus opstijgt in Noord Korea is omdat Amerika dit toe laat (H.A.A.R.P. niet inzet), zodat een aanval op deze “gevaarlijke schurkenstaat” in de publieke opinie gerechtvaardigd wordt.magnetischveld-aarde

2. opwarmen luchtlagen door magnetron effect

Door elektromagnetische straling de atmosfeer in te stralen (in lichtere mate dan boven omschreven) kun je ook luchtstromen beïnvloeden. Feitelijk kun je delen in de atmosfeer opwarmen, zodat je de circulatie van de luchtstromen volledig reguleert. Combineer je dit met chemtrails (waarmee je onder andere wolken kunt bouwen) dan kun je zowel mooi weer bouwen als orkanen sturen. De orkanen Katrina (hier) en Sandy (hier) waren dan wat mij betreft ook goed getimede orkanen. De eerste diende als test voor Homeland Security om mensen massaal op te kunnen sluiten en te ontwapenen. De tweede had een dubbel doel: opnieuw een test voor Homeland Security en de FEMA camps én het pushen van Obama in de verkiezingen.

Hoe werkt dat dan? Zoals iedereen weet stijgt warme lucht en koude lucht daalt. Door bijvoorbeeld een plek in de atmosfeer gericht te verwarmen, kun je zorgen dat je daar dus een soort ‘trek’ creëert zoals je dit hebt in een pijp van een openhaard. Je kunt door extreme verwarming van een bepaalde gebied zelf zo’n heftige omhoog stromende luchtbundel creëren dat je een orkaan opwekt. Door andere punten op de route van de orkaan te verwarmen trek je die orkaan als het ware in een gewenste richting. Je kunt een orkaan dus bouwen en sturen. Natuurlijk schets ik het hier eenvoudig, want het is echt een hele wetenschap waarbij vooral ook gebruik gemaakt wordt van de oceaan en van reeds actieve cellen die versterkt kunnen worden tot orkaankracht. En bij een orkaan daalt de koude luchtstroom binnen in de kern naar beneden. Het is dus niet eenvoudig, maar wel iets wat ze onder de knie hebben.orkaan

Je kunt door middel van weersbeïnvloeding niet alleen orkanen opwekken, maar er ook voor zorgen dat luchtstromen steeds dusdanig van richting veranderen, dat je regenachtig weer in bepaalde gebieden voorkomt. Zo kun je voor grote droogtes zorgen en daarmee bosbranden stimuleren. Herinnert u zich de bosbranden in Autrsalië nog. Herinnert u zich de bosbranden rond Moskou in 2010 nog (zie hier)? Bij wie moest Rusland aankloppen om haar graan tekorten aan te vullen? Juist ja…Mindcontrol

Een ander onderdeel van het H.A.A.R.P. systeem is de beïnvloeding van de menselijk psyche door het frequentiegebied van de hersengolven aan te spreken. Om hiervan een goed begrip te krijgen vraag ik u eerst dit artikel (zie hier) maar eens goed te lezen. Feitelijk komt het er op neer dat uw hersenen een bepaalde elektromagnetische uitstraling hebben op hun omgeving. Omgekeerd heeft de omgeving ook een uitwerking op uw hersenen. Met uw hersenen kunt u in de toekomst apparatuur bedienen zonder uw handen te hoeven te gebruiken. Omgekeerd kan de apparatuur ook uw hersenactiviteit beïnvloeden. Wat u niet weet is dat dit nu al het geval is. U bevindt zich voortdurend in een ‘soep’ van beïnvloeding (zie ook hier).

Ik zal er verder niet al te ver over uitweiden, maar het is bijvoorbeeld op zijn minst opvallend te noemen dat de telecommunicatiefrequenties van onze mobiele netwerken in het gebied liggen waarop onze hersenen opereren. H.A.A.R.P. hoeft hierin dus niet eens zo’n prominente rol te spelen. Daarvoor hebben we al de telecom netwerken. Maar het is in ieder geval een inzetbaar en goed richtbaar middel (mindcontrol wapen). De conclusies mag u zelf trekken.

Aardbeving Iran

Zoals ik in dit artikel al aangaf lijkt het erop dat de oorlog tegen Iran en dus een derde wereldoorlog op de loer ligt. Feitelijk is deze oorlog al begonnen. Ik durf zelf te beweren dat H.A.A.R.P. is ingezet om de aardbeving van 16 april jl. te triggeren. Natuurlijk is het slechts één van de vele wapens die worden ingezet, maar omdat 90% van de wereld bevolking bij een aardbeving niet denkt aan een wapen, ziet 90% van de wereld ook niet dat de oorlog al gestart is. Ik wilde het u toch even uitleggen.http://martinvrijland.com/2013/04/18/h-a-a-r-p-wapen-aardbevingswapen-weersbeinvloeding-en-mindcontrol/
De Illuminati
Bij het woord elite denken de meeste mensen aan een groep rijke lieden die zichzelf vermaken met deftige feestjes en paardenraces. Maar het is iets totaal anders.

De elite, althans het deel van de elite dat zich de illuminati ("de verlichten") noemt, bestaat in de kern uit 13 steenrijke, zionistische families die voortdurend met elkaar in verbinding staan. Hun namen zijn waarschijnlijk Rothschild, Rockefeller, Warburg, Bruce, Cavendish, De Medici, Hanover, Hapsburg, Krupp, Plantagenet, Romanov, Sinclair en Windsor. Maar deze lijst wordt zo angstvallig verborgen gehouden voor de buitenwereld, dat sommige bronnen op een aantal plekken een andere naam noemen (1).

Ze worden ondersteund door 300 andere families, vaak met bekende namen zoals Agnelli, Bush, Ford, Kuhn, Loeb, Montgomery, Morgan, Roosevelt en Schiff (2). Daaromheen bewegen zich nog een heleboel machtsbeluste lieden, zoals Henry Kissinger, Dick Cheney, Donald Rumsfeld, Bill Gates, Hillary Clinton, Warren Buffet, etc. Tezamen controleren ze praktisch alle macht en het geld in de wereld.
"De prijs die goede mensen betalen voor onverschilligheid over algemene zaken, is dat ze geregeerd worden door slechte mensen." - Plato

Ze beheren talloze organisaties en ordes, zoals het Vaticaan, de Verenigde Naties, de Wereldbank, de CIA, de NSA, NASA, Bilderberg, Thule, Skull & Bones en vele anderen (3). De illuminati werken al honderden jaren aan een geheime agenda, die hen in kleine stapjes toe moet brengen naar een Nieuwe Wereld Orde (4). Dit houdt in dat de wereld nog maar één regering heeft die alles controleert en waarin de burgers vrijwel geen enkel recht meer hebben. Dit mogen dan geen ruim 7 miljard burgers meer zijn, zoals nu, maar nog maar maximaal 500 miljoen. De rest dient uitgeroeid te worden.

De illuminati hebben ieder respect voor een mensenleven verloren en zijn corrupt tot op het bot. De bloedlijnen van de 13 families gaan terug tot in de Sumerische tijd en ze houden deze lijnen zo zuiver mogelijk door steeds onderling te trouwen. Ze vormen tevens de top van de machtigste organisatie ter wereld, de vrijmetselarij. Ze hebben hun plannen vastgelegd in een 'stonehenge'-achtig monument in Georgia, VS, de zogenaamde "Georgia Guidestones" (5). Op dit monument staat niets vermeld over hun duistere aard, maar die houden ze dan ook angstvallig geheim.

Symbolisch: net als de rest van de illuminati-plannen hebben de "Georgia Guidestones" flink te lijden onder het groeiende bewustzijn van het publiek.De wortel van al het kwaad

De oorsprong van de illuminati is niet menselijk, maar buitenaards. Ruim 4.000 jaar geleden landde er een groep reptiel-achtigen met het plan om (ongezien) de Aarde te veroveren. Doordat ze de kunst van gedaanteverwisseling verstaan, deden ze zich voor als normale mensen, die generatie op generatie meer macht en geld vergaarden. Een reptielachtige is niet aan één menselijk lichaam gebonden. Dit ras kan duizenden jaren oud worden, dus als er één mensenlichaam te oud geworden is, gaat hij gewoon weer verder met een nieuw lichaam. Voor de buitenwereld lijkt dit een nieuwe telg uit de familie.Beeldje van "Het Beest"

De 300 families om de 13 kernfamilies heen hebben vrijwel altijd ook bloedlijnen die verwant zijn aan de arische hoofdbloedlijnen, omdat gedaanteverandering lastiger is met het bloed van 'mengelmoesjes'. Hun ware gedaante laten ze alleen op plekken zien waar er geen enkele kans op ontdekking bestaat, zoals in de kastelen waar de families wonen, speciale afdelingen van ondergrondse steden of bij geheime, satanische bloedrituelen en seksfeesten.

Slechts enkele mensen hebben open en bloot contact met ze. De "Pindar" ("Penis van de Duivel") is het meest vooraanstaande lid van de belangrijkste illuminati-familie - de familie Rothschild - en rapporteert aan de opper-reptielachtige die zich ergens diep onder de grond bevindt, bijgenaamd "Het Beest".

Reptielachtigen zijn de meest negatieve wezens in het universum. Naar menselijke maatstaven zijn ze onvoorstelbaar slecht en gewetenloos. Wie de daden van de illuminati door de jaren heen bestudeert, bekruipt het gevoel dat het inderdaad niet menselijk kan zijn wat daar achter zit. Van het creëren van wereldoorlogen en "terroristische" aanslagen zoals 11 september, het ziek maken van de bevolking via chemtrails, giftige medicijnen en schadelijk voedsel zoals van McDonald's en KFC, het organiseren van occulte bijeenkomsten met satanische bloedrituelen, mensenjachten en seksfeesten vol kindermisbruik (6), tot aan het vermoorden van goedwillende politici, uitvinders en zelfs pop-artiesten aan toe (7). Vrijwel alle slechte dingen die er in de wereldgeschiedenis gebeurd zijn, zijn uiteindelijk wel op het conto van deze groep te schrijven.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

 • – Dendermonde
 • – Brasschaat
 • - Ronse
 • – Willebroek
 • - Schaarbeek
 • – Kortrijk
 • – Lede
 • – Dendermonde
 • – Rumst
 • - Halle
 • 14 IQ-punten prijsgeven.
 • H.A.A.R.P. wapen, aardbevingswapen, weersbeïnvloeding en mindcontrol
 • Vergeet de dreiging van de kernwapens. Die is er niet.
 • De wortel van al het kwaad

 • Dovnload 0.63 Mb.