Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Inhoudsopgave nieuwsbrief 178 – 15. 06. 2013

Dovnload 0.63 Mb.

Inhoudsopgave nieuwsbrief 178 – 15. 06. 2013Pagina8/15
Datum12.03.2017
Grootte0.63 Mb.

Dovnload 0.63 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   15

Hoe nazi’s na de oorlog topfuncties verkrijgen bij de overheid en in de wereld van wetenschap en technologie

Duizenden kopstukken van de nazi-elite zoals wetenschappers en zakenlieden, waaronder oorlogsmisdadigers, worden na de oorlog veelal via elitaire old boys netwerken en geheime projecten die schuilgaan onder namen als “Odessa” – waarbinnen 50.000 nazis in Noord- en Zuid-Amerika zijn gerealloceerd – aan een nieuwe identiteit en bestaan geholpen. Amerika’s gezant in Duitsland, John Mc Coy verleent in 1957 amnestie aan nazi-industriëlen die zijn veroordeeld voor oorlogsmisdaden. Papieren worden vervalst, misdadigers gedenazificeerd, de herkomst van de werknemers geheim gehouden. Velen belanden op topposities bij de overheid, NASA, de CIA en diverse corporaties. Sommigen blijven in Europa. Het meest in trek zijn echter Argentinië en de Verenigde Staten. Critici stellen zich de vraag of deze grootscheepse invoer van oud-nazi’s geen ideologische vervuiling van het staatsapparaat teweeg heeft gebracht.

Zo haalt de Amerikaanse overheid onder de schuilnaam Operation Paperclip vanaf 1945 minimaal 1500 voormalig nazi-wetenschappers uit Duitsland voor sleutelposities bij de NASA, CIA en de Amerikaanse oorlogsindustrie. Onder de gerecruteerden bevinden zich Wernher von Braun, ontwikkelaar van de V-2 raket die uiteindelijk word gekoppeld aan de atoombom en nazi-arts Hermann Becker-Freyseng die medische experimenten uitvoert op Dachau-concentratiekampgevangenen. Wernher wordt leider in de Amerikaanse ruimtevaarttechnologie. Kurt Blome, nazi-hoofd bacteriologisch onderzoek die te Dachau medische experimenten verricht op onvrijwillige slachtoffers en verantwoordelijk wordt gesteld voor de moord op tienduizenden Polen, krijgt een functie bij defensie, afdeling chemische oorlogsvoering. Klaus Barbie, de “slachter van Lyon” recruteert men voor de inlichtingendienst, net als Reinhard Gehlen en Alois Brunner, verantwoordelijk voor de dood van 140.000 joden.

De andere populaire bestemming is Argentinië alwaar het Perón-bewind Hitlers fascisme een warm hart toedraagt. Historicus P. Farell, beschrijft in zijn boek “Nazi International” hoe er plannen bestaan om met hulp van Juan Perón, IG Farben en Martin Bormann in Zuid Amerika een nieuwe nazi-staat op te richten. Prins Bernhard, oud medewerker van IG Farben, is een goede vriend van de familie Perón. In 1951 decoreert Bernhard, Evita Perón met het grootkruis van Oranje Nassau. Daarvoor bezoekt hij Argentinië in elk geval in 1943, aldus Ton Biesemaat, voor een ontmoeting met zijn verwanten, de Zorreguieta’s.xl De BBC meldt op 8 mei 2007 hoe Prins Bernhard als “KLM-director” (lid van de raad van commissarissen van de KLM) destijds, “mogelijk” betrokken zou zijn bij de vlucht van hoge nazi’s naar het Zuid-Amerikaanse land in de periode 1945 tot 1955. Dit gebeurt volgens de Netwerk documentaire van 1 mei 2007 met medeweten en toestemming van de Nederlandse overheid en de KLM-top. Meer dan 150 nazi-families vluchten met actieve medewerking van de KLM vanuit Zwitserland, onderwie de architect van de holocaust, Adolf Eichmann. De passagierlijsten zijn inmiddels vernietigd.xliDe tweede Reichstagbrand: TIME-Magazine’s “man van het jaar” en zijn “War on Terror”

Het is 2000 als het gerenommeerde TIME-Magazine de kleinzoon van Prescott Bush uitroept tot “man van het jaar.”xlii In 2001 is hij uitgegroeid tot held die de angst gaat wegnemen voor de “terroristen”, de moslimfundamentalisten die op 11 september 2001 tot ontreddering en paniek van de wereld, het World Trade Center zouden hebben verwoest met 3000 doden tot gevolg. Daarom laat hij direct volgend op deze terreurdaad voor de “veiligheid” van de burgers de “Patriot-wet” door het Congres aannemen, die maatregelen mogelijk maakt die in de jaren daarna stapvoets steeds meer privacy, rechten en vrijheid afnemen. Deze volmachtenwet ter bestrijding van het “terrorisme” geeft de overheid nagenoeg onbeperkte bevoegdheden en macht die zich steeds meer uitbreiden in de jaren erna.

Nederland, satelliet van Amerika, volgt in alle opzichten. Talloze burgerrechten en privacy afbrekende maatregelen voert de overheid in. Onder de nieuwe “veiligheids”-maatregelen valt ook de invoer van de identificatieplicht met een persoonsbewijs voorzien van vingerafdrukken, een gezichtsscan en een persoons- of BSN-nummer, alles gekoppeld aan een centrale database.xliii Nederland speelt in Europa een sleutelrol bij de invoer. Het volk, waaronder keurige burgers als moslim-middenstanders, accepteert het persoonsbewijs begripvol: “wij zijn nette burgers en hebben immers niets te verbergen”, is hun argument. (In de NU van 26 oktober 2009 constateert een EU-expert dat slechts 35% van de Nederlanders zich bekommert om de privacyaspecten). De maatschappelijke terreur zou voornamelijk afkomstig zijn van een bepaalde bevolkingsgroep met een “barbaars geloof”, gepresenteerd als gemeenschappelijke vijand. Via Mainstream Media als het ANP-nieuws en de “kwaliteitskranten” wordt deze onware boodschap gelardeerd met Tjibbe Joustra’s terreuralarmen, voortdurend aan het volk op beangstigende wijze duidelijk gemaakt en de “War on Terror” verdedigd.xliv Eén politieke partij spreekt zelfs van massale deportatie van deze bevolkingsgroep.xlv

Om de burgers te beschermen tegen deze “terroristen” krijgen justitie, politie en de AIVD, de geheime staatspolitie van Nederland, steeds meer bevoegdheden. Het heringevoerde persoonsbewijs is, schrijft de NRC van 11 juni 2009, “een in aanleg nationaal opsporingsregister.” Zo is het een koud kunstje om verdachte burgers op grond van hun “risicoprofielen”, opgeslagen in deze centrale database tezamen met de gegevens van het persoonsbewijs, te arresteren. Van terrorisme verdachte burgers mogen zonder verhoor door de rechter uitgeleverd of, in Amerika, in hechtenis genomen en opgesloten worden in concentratiekampen als Guantánamo Bay en andere minder bekende gevangenissen of geheime kampen. Uitlevering zonder tussenkomst van een Nederlandse rechter overkwam bijvoorbeeld Robert Hörchner in het kader van het recente Europees Arrestatie Bevel (EAB) of Uitleveringsverdrag.xlvi Alleen al in de periode sinds de invoer in 2001 tot begin 2005 is er meer dan 2600 maal gebruik gemaakt van het EAB.xlvii

De aanslagen van deze “tweede Reichtag-aanslag” blijken opnieuw nep. Talloze malen is aangetoond hoe de wolkenkrabbers van het World Trade Center rechtstandig in vrije val op hun plattegrond zijn neergekomen zoals gebruikelijk bij het gecontroleerd met springstoffen opblazen van gebouwen. Steeds duidelijker wordt hoe elementen binnen de overheid in werkelijkheid achter de aanslagen zitten.xlviii De mainstream media en politieke leiders weigeren te onderzoeken. Schrijnender is dat opnieuw sommige burgers fungeren als “gatekeepers” van de gevestigde orde. Zij beschermen de daders door iedere twijfel aan het officiële verhaal te ridiculiseren, feiten te ontkennen en oprecht onderzoek in een kwaad daglicht te stellen en zijn daarmee, net als de politici en mainstream media, in feite medeplichtig aan een van de ernstigste misdaden uit de geschiedenis.

Politiek activist en professor linguistiek Noam Chomski zegt bij een interview in The Commonwealth Club te San Francisco op 6 oktober jongstleden, dat er sprake is van een beangstigende analogie tussen de huidige door corporatiebelangen bepaalde nieuwsvoorziening met die van de Weimar Republiek vlak voor Hitlers aantreden. De schuld van de problemen leggen zij voortdurend bij bepaalde bevolkingsgroepen waardoor de roep om een sterke leider steeds harder wordt en de aandacht van de werkelijke problemen en veroorzakers afgeleid. Divide et impera.xlixOp weg naar de corporate Europese superstaat

Intussen gaat de vorming van een corporate superstaat Europa in een steeds rapper tempo. De “terreuraanslagen” blijken een zegen voor de vorming van een Europees controleapparaat dat al het gaan en staan van de burger reguleert en controleert.

Zo is er volledige meningsvrijheid zolang men maar de juiste inzichten verkondigt. De in april dit jaar aangenomen nieuwe EU-richtlijn tegen discriminatie bepaalt dat woorden waarmee voor gelovigen, gehandicapten, anders geaarden, etnische groepen en ouderen “een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd” strafbaar worden, schrijft de Dagelijkse Standaard op 7 augustus onder de titel: “Katholieken zijn bang maar eigenlijk moeten we dat allemaal zijn!” Politici als Hirsch Ballin sluiten bij de EU-teneur van verdachtmaking aan door gevoeligheden bij bepaalde groepen als gelovigen, homoseksuelen en ethische minderheden uit te buiten als vehikel ter beknotting van de vrijheid van meningsuiting en vergroting van overheidsmacht.

Zelfs de doodstraf herintroduceert men via de kleine lettertjes. In de met dwang, bedrog en volksverraad ingevoerde Europese Grondwet, bekend onder de naam “Verdrag van Lissabon”, ontdekt Professor Karl Albrecht Schachtschneider een voetnoot waarin staat dat, hoewel er formeel geen doodstraf in de EU meer wordt uitgevoerd, er van deze regel zal worden afgeweken bij “vijanden van de staat” in geval van oorlog, rellen en grote sociale onrust.l Met andere woorden: “terroristen.” En wie zijn dat? De Daily Express van 17 juni 2007 rapporteert dat tegenstanders van de EU worden gezien als terroristen: “Degenen die anti-EU zijn zijn terroristen”, oreert een Euro-politicus. Het is namelijk “psychologisch terrorisme om het spook van de Europese superstaat te suggereren” is de politiek-correcte mening, aldus de krant.li

Maar er zijn inmiddels geruisloos preventieve maatregelen getroffen. Eurogendfor, het Europese Gendarmeriekorps is de onlangs speciaal opgerichte internationale paramilitaire terreurpolitie die moet optreden tijdens oproer door “burgerterreur”. Hoewel globalisering volgens de officiële opvatting van wereldpolitici juist vrede in de hand zou werken, zijn er uitgebreide plannen voor een Europees leger met bijbehorende industrie, waarvoor, gezien de economische neergang, veel belangstelling zal zijn bij laaggeschoolde werklozen. De Telegraph van 18 februari 2009, schrijft dat het Europees Parlement de blauwdruk van een Europees leger binnenkort goedkeurt, terwijl de Times van 9 mei eveneens dit jaar, schrijft hoe duizenden bij het leger gaan om aan de recessie te ontsnappen.lii

Voor corporaties is de Europese Unie de uitkomst van een door de bezitters van deze wereld langgekoesterde droom met een corporatiegerichte grondwet die de burgers met geweld door de strot is geduwd. Een schijndemocratie waarin het parlement slechts een adviserende rol heeft en de werkelijk besluitvormende organen, de Europese Commissie en de Raad van Ministers zijn benoemd en besluiten nemen achter gesloten deuren, ingefluisterd door de wereld van het grote geld.liii Een corporatiedroom: Artikel III-209 en III-210 (nr. 2 pargr. b) van de grondwet, bijvoorbeeld, zullen tot resultaat hebben dat het minimumloon steeds lager zal worden. Artikel II-94, de Slotakte (Titel IV, artikel 34, uitleg) en artikel III-209 ontheffen de EU tot verplichtingen van sociale hulp, terwijl de dienstenrichtlijn 93/104 toestaat om mensen tot ver na hun 65ste te laten werken. De Slotakte (Titel IV, art. 32, toelichting) en de dienstenrichtlijn 94/33 maken het mogelijk kinderen vanaf 13 jaar te werk te stellen.liv De Franse krant Le Soir van 27 oktober 2009 schrijft onder de kop “De verborgen agenda van het Lissabonakkoord” over het plan van de Europese Commissie om in 2015 een enorme transatlantische markt te vormen met de Verenigde Staten waarbij zoveel mogelijk obstakels uit de weg geruimd moeten worden die vrije handel, investeringen en commerciële diensten in de weg staan, volgens het beproefde recept van flexibilisering, inividualisering, verminderde rechten, vermindering van sociale zekerheden, minder solidariteit, liberalisering en deregularisaties. Nederland is vurig pleitbezorger. Als vehikel hebben de regering van Amerika en de Europese Commissie in samenspraak met de multinationals de Trans Atlantic Business Dialogue (TABD) opgericht die de grootste Europese en Amerikaanse privé ondernemingen representeren. De bijeenkomsten van de TABD waarin de betrokken corporaties de overheden “adviseren”, vinden net als bij de Bilderberggroep plaats achter gesloten deuren.

Nederland is koploper als het gaat om het bevoorrechten van multinationals boven de burgers. Volgens hoogleraar belastingrecht Geerten Michielse in het TV-programma Zembla van 18 oktober 2009 betalen corporaties in Nederland gemiddeld 6% belastingen waardoor ons land met Liechtenstein en Bermuda een waar belastingparadijs vormt voor corporaties, die hier dan ook en masse hun brievenbusadressen hebben gevestigd. Per jaar loopt ons land daardoor 16 miljard aan belastinginkomsten mis. In één klap kan met dit geld het AOW-gat van “slechts” drie miljard worden gedicht. Voormalig corporatie-directeur en thans namens de staat ABN AMRO-bankeigenaar in een exotische combinatie met het politiek leiderschap van de Partij voor de Arbeid (de partij die het in een heel ver verleden voor arbeiders opnam en daarvoor zelfs was opgericht): Wouter Bos – ontkent deze feiten in het acht uur-journaal.

De eigen burgers daarentegen buit de overheid al decennia lang uit. Nederland staat met zijn belastingschijf van 52 procent in de top-drie van de landen met de hoogste belastingtarieven ter wereld, aldus de Elsevier van 5 mei 2009. Feitelijk is dit extreme percentage aan eigendomsafdracht een vorm van moderne horigheid. Niet voor niets zijn in dit land overheid, corporaties en bankwezen al sinds de zeventiende eeuw drie gezichten van dezelfde club.lv

Een eendere constructie heeft men voor Europa bedacht, uiteindelijk uitmondend in een - om Caroll Quigly nogmaals te citeren - “wereldsysteem van financiële controle in privé handen.” Dat wil zeggen; als de burgers dat toestaan…

Noten - Klik hier om de noten te bekijken ; Door Jim Beame op 29-10-2009

http://www.anarchiel.com/display/het_verborgen_gezicht_van_de_europese_unie#c137174

Tsunami aan lastenverhogingen op komst’tsunami belastingen

Geschreven door Ben op 4 juni 2013.
Premier Rutte moet binnenkort meer dan zes miljard euro tevoorschijn gaan toveren en dat gaat vast en zeker niet tot een feestelijke stemming leiden. Lastenverhogingen zitten eraan te komen. Een btw verhoging naar 23%, gekoppeld aan een flinke verschuiving van vele producten uit het lage naar het hoge tarief? De eigen bijdrage in de ziektekosten verhogen naar 700 euro en tegelijk nog meer medicijnen en behandelingen helemaal niet meer vergoeden. Veel hogere huren. Beperking van de hypotheekaftrek ook voor de bestaande gevallen. Snijden in de salarissen, uitkeringen, subsidies en toeslagen. En… dat is nog maar het begin, want ook de gemeentebesturen, provincies en waterschappen zullen zich gaan melden.

Er komt nog veel meer op ons af

Naar landen als Italië, Frankrijk en Spanje kunnen we het best even helemaal niet kijken net als naar de financiële ontwikkelingen in Japan en de VS. De werkloosheid groeit en groeit en de economieën krimpen bij de dag. Nieuwe auto’s worden er bijna niet meer verkocht. Vele garagehouders hebben al hun reserves opgesoupeerd. De verkoop van huizen is even heel iets omhooggegaan, de verwachting is echter dat er nog minstens 30% van de prijzen af moet, terwijl nu al honderdduizenden hypotheken onder water staan. Zelfs Duitsland, waar naar verwezen wordt als de krachtige motor van Europa, begint nu in de problemen te komen.

Op naar nul procent begrotingstekort in 2017

Voor wie het even niet meer weet. Die zes miljard of meer die minder uitgegeven moet gaan worden is maar een klein deeltje van het totaal. In 2017 moet namelijk het begrotingstekort zijn teruggebracht tot nul. Kortgezegd niet meer uitgeven dan er binnenkomt. In 2011/12 werd dit bedrag berekend op meer dan twintig miljard euro. Op dit moment doen zich daarnaast twee ontwikkelingen voor die elkaar versterken. De staatsinkomsten zakken en de staatsuitgaven stijgen. Het tekort is daardoor aan het oplopen in plaats van aan het dalen.

Kabinet en samenleving

Hoewel het vanwege de aanstaande vakantieperiode even wat rustig is zal het vanaf augustus meer dan spannend gaan worden. Het CPB zal met cijfers komen die diep in het rood zitten. Knip, plak en schaafwerk help niet. Enorme lasten-verhogingen zullen de economie nog verder tot stilstand brengen. En nee mijnheer Rutte de mensen zullen niet in de rij staan om een huis te gaan kopen. Het grootste probleem voor ons allemaal is dat politici geen oplossingen hebben. Niet die van het zittende kabinet maar ook de oppositie niet. De gereedschappen passen niet bij het probleem.

Innovatie en vrijheidNodig is innovatie in vrijheid. Het weer gebruik maken van onze sterkste eigenschappen om een basiseconomie op te zetten die voor ieder van ons voldoende eten, een warme woonplek  werk en een basale gezondheidszorg  oplevert. Solidariteit zal opnieuw gedefinieerd moeten gaan worden. Wat nu is, kan namelijk onmogelijk gehandhaafd worden. Voor o.a. graaiers, mooipraters, Fyra-projectleiders, raden van bestuur van scholen, semi-overheidsinstellingen en woningcorporaties is geen plaats meer. We gaan terug naar simpel, nu vrijwillig, of straks gedwongen.

Simpel en overzichtelijk, robuust, warm, inspirerend, menselijk en op de toekomst gericht. Tot binnenkort als het zover is.

http://biflatie.nl/artikelen/nederland-artikelen/tsunami-aan-lastenverhogingen-op-komst/
Onwetende boeren?
Veel mensen geven een ander een bloemetje als blijk van waardering of cadeautje met de allerbeste bedoelingen. Wat de meeste mensen niet weten is dat bij de bloementeelt enorme hoeveelheden gif gebruikt worden. Ja de chemische industrie moet toch miljardenwinsten blijven maken en we zitten toch wel met het overbevolkingsprobleem vindt de zogenaamde ‘elite’

Laatst hoorde ik dat er van de werkenden in de Nederlandse tuinbouw van West Nederland veel mensen kanker aan de huid en handen schijnen te hebben gekregen. De chemische en medische maffia geeft natuurlijk de zon de schuld en heeft met geldverslindende reclames ervoor gezorgd dat bijna iedereen nu denkt dat de zon gevaarlijk, en dus onze vijand is. Wij wakkeren weten wel beter: de natuur en alles wat De Schepper ons gegeven heeft is er voor de wereldbewoners. Zonder zon is er geen leven mogelijk.


Nu weer terug op de bloementeelt. Om de paar dagen rijden de tuinbouwers, maar liever laten ze anderen voor hun rijden, met de giftank over het land. Gods akkers die zo maar even respectloos misbruikt en vergiftigd worden. Net als de veeboeren worden ze, waarschijnlijk zonder het zelf te weten, ingezet om satans werk te ondersteunen. Mooie nieuwe machines en haast onwaarschijnlijk makkelijk, worden de leningen ervoor door banken gefiatteerd. Nadat de bollen of bloemen geoogst zijn wordt het land klaargemaakt voor het volgende seizoen. Mais is dan populair, kunnen de koeien lekker het gif opeten wat het land nog in overvloed te bieden heeft, maar wat dacht u van worteltjes? Die zuiveren de grond zo fijn. U eet dus het gewas, wat voor een schijntje te koop is, wat zo lekker het gif uit de grond haalt voor de boer.
Wat zou hier achter zitten???

Nou heren van de vee,- land,- en tuinbouw wat zou u zeggen van slavernij? U geeft de banken al uw bezit in onderpand met uw hypotheek/schuldbekentenis, waarmee zij zo meteen heel Nederland bezitten want gaat u er maar vanuit dat als de schulden u tot over de lippen rijzen zij met een mooie constructie voor u komen. U mag op uw bedrijf blijven werken, maar zij worden er de eigenaren van. Zo wordt u dus een Amelkkoe, net als de veeboer zijn vee heeft om uit te melken en als het arme dier uitgemolken is wordt het geslacht. Die behandeling staat de vee,- land,- en tuinbouwers ook te wachten alleen zien ze het nog steeds niet omdat ze verblind zijn door de status en werksnelheid van die prachtige nieuwe machines. Het is niet voor niets dat ze de wegen teisteren alsof ze door de duivel achtervolgd worden.  Eerst worden ze uitgemolken en afgeknepen en dan volgt de genadeslag/slacht in de vorm van geestelijke (burn out) of lichamelijke (kanker door gif, stress en zorgen) ziekte. Het is niet voor niets dat in het verleden varkensboeren zelfmoord pleegden omdat ze geen uitweg meer zagen en gedwongen werden hun dieren te behandelen zoals ze in hun hart niet wilden.


Het veelvuldig gebruikte gif komt dus zowel op de gronden, in de lucht, in de bloemen, planten en groenten. De multinationals verdienen er zo op meerdere manieren aan: de verkoop, de effecten van het gif en hun bank(vrienden) kopen er zo de wereld(gronden) mee.

Vooral lelies en bollen hebben erg veel gif nodig om zo mooi te worden dat de consument ze onweerstaanbaar vindt. Al dat gif heeft zich in de plant opgeslagen en staat dus lekker in uw huiskamer uit te dampen, het water dat de bloemen immers tot zich nemen verdampt in huis. Kleine deeltjes van het gif komen in uw lichaam, via uw eten krijgt u ook al genoeg gif binnen in de vorm van het eveneens opgeslagen landbouwvergif en de toegevoegde e-nummers in uw ‘voeding’. Rara waarom is kanker zo’n epidemie geworden. Nou niet van de zon in ieder geval, dat zal via bovenstaand stuk wel duidelijk geworden zijn.


Hoever zijn wij afgedwaald? BOEREN KOM NOU EENS EINDELIJK UIT DIE COMA!!! STOP MET TV KIJKEN, DÉ  PROPAGANDA,- EN MINDCONTROL MACHINE VAN DE ‘ELITE’.
O ja, en met dit prachtige weer: wat smeert u op uw huid tegen verbranding? Kijk eens op de verpakking bij de ingrediënten wat denkt u dat dit met uw lichaam doet?
Hierbij zo maar even wat links die meer dan de moeite waard zijn over bloemen en bestrijdingsmiddelen, terwijl dat prima zonder kan. Kijk je toch even anders tegen je gekregen of gegeven bosje bloemen aan.
http://home.wanadoo.nl/natuurverrijking/publicaties/bloemenwijzer.htm

http://www.groene-uitvaart.nl/page_1757.html

http://www.kwekerijbloemrijk.nl/kwekerij-biologische-bloemen.php

http://www.waterbodem.nl/artikel.php?id=24

http://www.de-eekhoorn.com/nieuwsbrief/nieuwsbrief.php?nb_nr=302
Nederland mag het bijstandstoerisme van de EU niet aanpakken!
Weet u nog de toeslagenfraude van de Bulgaren?

Weet u nog dat Weekers daar lekker over zat te liegen? Natuurlijk wist Weekers over de toeslagen, en natuurlijk deed Weekers daar niets tegen, vanwege het simpele feit dat het geen fraude is! Nederland moet namelijk verplicht iedereen die hier komt een uitkering geven die er om vraagt. Dat moet Nederland namelijk onder druk van de EU. Klinkt vreemd?

Toch is het waar. Vrije verkeer van personen, de EU promoot letterlijk (arbeids)migratie, elke Europeaan overal dezelfde rechten, etc. Dus de rechten die wij in ons eigen land genieten, waar we zoveel extra belasting voor moeten betalen, die gelden dus net zo hard voor elke Oost Europeaan die zijn weg hiernaartoe kan vinden – met dank aan de EU! De EU verzet zich dan ook heftig tegen de recente Nederlandse aanpak van het bijstandstourisme. Ja, de EU is Pro-Bijstandstoerisme. ‘Het [bijstandstoerisme] zou zelfs aangemoedigd moeten worden,’ zei eurocommissaris Cecilia Malmström eerder. Of we dus toch vooral maar de vele honderden miljoenen euro’s aan Nederlands gemeenschapsgeld willen blijven weggeven aan alle Oost Europeanen die hun weg naar Nederland hebben gevonden.

Omdat de Nederlandse overheid niet aan heel Europa een Nederlandse formaat uitkering kan verstrekken (daar kunnen wij Nederlanders natuurlijk nooit genoeg belasting voor betalen, ook al doet de VVD nog zo hun best), verplicht de EU effectief Nederland alle uitkeringen en toelages in het geheel te verlagen naar Oost Europese niveau’s.

Het niveau van de Nederlandse zorgstaat verlagen tot niveau’s van Oost Europa? Ja, Nederland moet kapot van de EU als voorwaarde voor één groot homogeen Europa. De EU wil één Europa met één Europees volk, met één valuta, één soevereiniteit, één wetgeving, één leider, één dictatuur. Het idee “Nederland” past natuurlijk niet in dat (overigens volledig gestoorde) Europa-plaatje, dus het “Nederland”-idee moet zo snel mogelijk verdwijnen. En dat is dan dus ook de opdracht die Rutte en Samsom uitvoeren – en in Griekenland, Spanje en Portugal lukt dat al heel aardig.

Het Europese continent is door de plannen van de EU beland in een race naar de bodem. Ons gemeenschapsgeld is tegenwoordig aan de Europese Commissie om weg te geven aan Bulgaren. Reken dus op heftige lastenverzwaringen de komende tijd, gekoppeld aan afname van rechten, pensioenen, toelages en uitkeringen. Uw zuurverdiende centjes zijn nu namelijk voor Eurocommissarissen om lekker te verbrassen. EU Totalitair, wel zo gemakkelijk.BRON

FBI noemt de Koran het 'geopenbaarde woord van God'http://xandernieuws.punt.nl/_contentimages/2013-06-08-15-40-18.koran%20terrorist%2006.jpg

Regering Obama wil internetters die 'opruiende' artikelen over de islam of moslims plaatsen gerechtelijk gaan vervolgen
Talloze islamitische terreurgroepen zoals Hezbollah (foto) beweren het al veel langer, maar nu vindt ook de FBI dat de Koran het 'geopenbaarde woord van God' is.

De Amerikaanse organisatie Judicial Watch heeft onder de 'Freedom of Information' wet officiële FBI-documenten opgevraagd waaruit blijkt dat de federale politieorganisatie vele honderden pagina's, documenten en trainingen heeft aangepast om aan de wensen van moslims te voldoen. Eén van de wijzigingen betreft de omschrijving van de Koran. Die werd veranderd van de 'leringen van de profeet Mohammed' in het 'geopenbaarde woord van God'.

'De FBI herschrijft de geschiedenis om Al-Qaeda te helpen,' zei Tom Fitton, president van Judicial Watch. 'Dit toont aan dat het bureau van hoog tot laag drastisch hervormd moet worden.'

Volgens Fitton heeft de aanslag op de marathon in Boston aangetoond dat het land minder veilig wordt als radicale moslimorganisaties wordt toegestaan de trainingen en operaties van de FBI te veranderen. 'De zuivering van zogenaamd 'kwetsend' materiaal bij de FBI laat zien dat de politieke correctheid helemaal uit de hand is gelopen en het land in gevaar heeft gebracht. De regering Obama moet stoppen de pijnlijke gevoeligheden van radicale islamisten boven de veiligheid van het Amerikaanse volk te stellen.''Koran is het geopenbaarde woord van God'

Eén van de niet bij name genoemde experts die de FBI inschakelde wees erop dat de omschrijving van de Koran in een trainingsprogramma niet klopt en moest worden gewijzigd. 'De Koran is namelijk niet de leringen van de profeet (Mohammed), maar het geopenbaarde woord van God' (2). Elders was er kritiek op het feit dat de Moslim Broederschap in een FBI-artikel een terreurorganisatie werd genoemd.

Een ander document zou 'incorrect' Al-Qaeda verantwoordelijk houden voor de bomaanslagen op de Khobar Towers. Ook zou het niet kloppen dat A.Q. 'duidelijk verbonden' is met de bomaanslag op het WTC in New York in 1993.

FBI-directeur beloofde 'kwetsend' materiaal te veranderen

Judicial Watch kreeg de beschikking over de FBI documenten nadat dit in een rechtszaak was geëist, waarbij de organisatie met succes een beroep deed op de Freedom of Information Act (vergelijkbaar met de Nederlandse Wet Openbaarheid van Bestuur). Zo werden ook de opnamen van een op 8 februari 2012 gehouden vergadering tussen FBI-directeur Robert Mueller en diverse moslimorganisaties opgevraagd.

Uit deze opnamen bleek dat directeur Mueller de moslimsorganisaties destijds verzekerde dat de FBI in heel het land de verwijdering van alle door moslims aangewezen 'kwetsende' passages en materialen had bevolen. In totaal zouden 876 pagina's en 392 presentaties zijn aangepast aan de wensen van de moslims.

In 2011 noemde Mueller in een parlementaire hoorzitting de Moslim Broederschap, de moederorganisatie van de Palestijnse terreurbeweging Hamas, zelf nog 'een bron van terreur, zowel in de VS als overzee'. Het officiële motto van de Moslim Broederschap luidt dan ook: 'Allah is ons doel. De profeet is onze leider. De Koran is onze wet. Jihad is onze weg. Sterven in de naam van Allah is onze hoogste hoop.'Muslim Outreach Summits

De moslims waren ook niet blij met het gelijkstellen van 'islamitische militanten' met 'terroristen' en de constatering dat vaak 'jonge mannelijke immigranten met een Midden Oosten uiterlijk' binnen het terroristenprofiel van de FBI vallen. De FBI willigde ook de eis van één van de experts in dat de anti-terreurtrainingen moesten worden aangepast aan 'de huidige politieke context'. Daarmee werd de pro-islamitische koers van de Amerikaanse president Barack Hussein Obama bedoeld. Op deze site hebben we daar al legio voorbeelden van gegeven.

Zo is de regering Obama recent begonnen met een serie 'Muslim Outreach Summits'. Dit zijn speciale conferenties waar moslims in Amerika hun wensen kwijt kunnen en de overheid kunnen zeggen wat er in hun ogen allemaal veranderd zou moeten worden in de VS.

'Vervolging van islam- en moslimcritici'

Ook werd er een campagne opgestart waarmee burgers te horen krijgen dat mensen die op het internet 'opruiende' artikelen of commentaren over de islam of moslims plaatsen, gerechtelijk kunnen worden vervolgd. De federale procureur Bill Killian gaat de Muslim Advisory Council in de staat Tennessee adviseren over hoe moslims dit het beste kunnen doen. Volgens Killian zijn er namelijk ook terroristen van andere religies, zoals Timothy McVeigh en Terry Nichols, die in 1995 een overheidsgebouw in Oklahoma opbliezen. Dat zouden volgens hem 'christenen' zijn geweest.

'Dit is de zoveelste poging van Obama's ministerie van Justitie om de volgers van de islam te beschermen,' was het commentaar van Judicial Watch op het dreigen met vervolging van iedereen die iets negatiefs over de islam of moslims op het internet plaatst. Minister van Justitie Eric Holder verzekerde moslims persoonlijk dat de regering hen beschermt. Hij sprak zelfs zijn dank uit aan de islamitische lobbygroep Muslim Advocates, die zijn leden adviseert juist niet mee te werken met de Amerikaanse overheid.

De regering Obama heeft Mohamed Elibiary aangesteld als speciaal adviseur voor het ministerie van Homeland Security. Elibiary steunt openlijk een islamitische theoloog die de Amerikaanse operaties tegen terroristen veroordeelt. Officials van Homeland Security hebben in het geheim overleg gevoerd met extremistische Arabische-, moslim- en Sikhgroeperingen over de nationale veiligheid van de VS.Obama schakelde anti-Amerikaanse Sharia-imam in

Obama beval de NASA om zich op 'moslim diplomatie' te focussen, en zijn ministerie van Buitenlandse Zaken zond de anti-Amerikaanse imam Feisal Abdul Rauf als officiële afgevaardigde naar het Midden Oosten om de moslims aldaar de hand te reiken. In 2010 kwamen er opnames van een radio-interview uit 2006 boven tafel, waarin Rauf -niet beseffend dat hij nog altijd werd opgenomen- na afloop erkende dat de gematigde islam niet bestaat en dat dit enkel een tactiek is om het Westen te misleiden, totdat ook wij onderworpen kunnen worden aan de Sharia wetgeving.

In een Arabisch interview zei Rauf ronduit: 'Het belangrijkste is het vestigen van de algemene fundamenten van de (islamitische) Sharia (wetgeving) die nodig zijn om te kunnen regeren... Dus als in onze tijd overheden willen verzekeren dat de nieuwe wetten niet in tegenspraak zijn met de Sharia wetten, creëren zij instellingen die de islamitische wet verzekeren en verwijderen zij alle andere die in tegenspraak zijn met de Sharia.' (zie link onderaan 15-08-2010)

Ook doen we bestuurders en politieke instituten de suggestie om overleg te plegen met (moslim) religieuze instellingen en (moslim) bekendheden, om er zeker van te zijn dat hun besluitvorming in de geest van de Sharia is.'   'Fervente pro-moslim kruistocht'

Dat laatste is dus exact wat er nu in de VS en de meeste EU landen gebeurt. Rauf bevestigde dit: ' Het eerste en het belangrijkste is dat we moeten begrijpen wat de Sharia van ons verlangt. Ten tweede moeten we deel uitmaken van een grotere groep die in staat is (overheden) advies te geven, zoals gedaan wordt door onze lobby's (pressiegroepen) in het Westen. Ten derde worden we een institutionele groep die tegemoet zal komen aan de behoeften van de samenleving.'

Judicial Watch constateert dan ook dat 'de regering Obama in de loop der jaren een fervente kruistocht is begonnen om door middel van een hele serie programma's bij een aantal belangrijke overheidsinstellingen moslims te vriend te houden.'

Xander - (1) Vineoflife, (2) Sribd (document) 

Speciale app beschikbaar om afluisteren door VS te voorkomenhttp://xandernieuws.punt.nl/_contentimages/2013-06-08-17-37-09.nsa%20afluisterschandaal.jpg

Obama suggereert mogelijk voortijdig aftreden - Amerikaanse overheid heeft direct toegang tot persoonlijke info op servers van Google, Facebook, PalTalk, AOL, Skype, YouTube, Apple, Microsoft en Yahoo
Met het nieuws afgelopen week dat de NSA (National Security Agency) in het geheim de telefoongesprekken van miljoenen Amerikanen afluistert is het aantal schandalen waar de Amerikaanse president Obama in verwikkeld is geraakt niet meer te tellen. Gisteren leek Obama te beseffen dat zijn presidentschap dit mogelijk niet gaat overleven en zei hij dat hij 'ergens in de komende 3 1/2 jaar zal terugtreden' (2). In Zuid Afrika is er een speciale app ontwikkeld met de naam 'Seecrypt', waarmee naar verluid alle verbinden waardoor de NSA je telefoongesprekken kan nagaan kunnen worden geblokkeerd.

'De app werkt alleen als beide personen die elkaar willen texten of bellen over de app beschikken,' schrijft politiek verslaggever Alex Pappas van de Daily Caller. 'Als de app wordt gebruikt zal de provider niet de identiteit of het telefoonnummer van de andere persoon aan de lijn kunnen zien. Dat kan alleen de beller die Seecrypt gebruikt.'

Volgens Normay Walters van Seecrypt was het niet eenvoudig een versleutelde 'voice-over-data' app te maken die met zo weinig mogelijk vertraging werkt en overal ter wereld kan worden gebruikt. Seecrypt slaagt hier in door gebruik te maken van een serie gepatenteerde protocollen en een infrastructuur die opereert op een privaat gecontroleerd en wereldwijd ontplooid netwerk.

Toegang tot negen grote internetbedrijven

Ondertussen komen er steeds meer details naar buiten over het afluisterschandaal. Zo zouden zowel de NSA als de FBI op simpele wijze toegang hebben tot alle audio- en videoberichten, textboodschappen, emails en documenten van alle gebruikers van negen grote internetbedrijven. Volgens de Washington Post werkt de overheid direct met de informatie op de servers van Google, Facebook, PalTalk, AOL, Skype, YouTube, Apple, Microsoft en Yahoo (3).Obama begint bondgenoten te verliezen

In de VS is er zoveel ophef over het afsluiterschandaal ontstaan dat nu zelfs enkele van Obama's trouwste linkse bondgenoten de president beginnen af te vallen. Veel analisten constateren dat Obama het uitvoeren van zijn plannen voor zijn tweede termijn nu wel kan vergeten. Ook zouden inmiddels de eerste rechtszaken worden aangespannen.'Burner' telefoons

Naast de app worden ook andere tips gegeven, zoals het gebruik van een niet op naam gestelde 'burner' telefoon die je na korte tijd gewoon weggooit. De aanschaf van zo'n prepaid telefoon heeft echter alleen zin als de personen die je belt ook over een 'burner' beschikt. Zo niet, dan kan de overheid alsnog het gesprek via de persoonlijke telefoon met abonnement afluisteren.Off The Record messaging

Bij het gebruik van Tor, waarmee je anoniem online bent, moet je geen documenten en flash- of quicktime files openen en ook geen browser plugins installeren. Omdat de NSA al je chats via Google, AIM, Yahoo en Skype kan opvragen, zou je beter OTR (Off The Record) messaging kunnen gaan gebruiken. De berichten en chats via OTR zijn versleuteld en dus niet zomaar te lezen. Probleem is wel dat het gebruik van OTR de nodige computerkennis zou vereisen.

Als je gesprekken écht geheim moeten blijven dan zou je volgens sommigen een krachtig 'white noise' signaal moeten gebruiken, dat werkt als een elektronische 'waterval' dat ieder gesprek 'onverstaanbaar' maakt. Voor de gewone beller en internetter is dat echter geen optie.  (1)

'Overheid weet alles van iedereen'

NSA klokkenluider William Binney, 32 jaar lang een technisch directeur bij de organisatie, verklaarde vorig jaar dat de overheid 'van virtueel iedere Amerikaanse burger alle data kan opvragen, zodat ze weten wie je contacten zijn, wie er iets over jou weet en wat je zoal doet... Dit is een zeer gevaarlijk proces.' (4)

In Bluffdale (Utah) werd een speciaal complex gebouwd waar alle informatie wordt verzameld en geanalyseerd. De hier gebouwde supercomputers zouden gedurende 100 jaar alle communicatie kunnen opslaan. Dit programma heeft zelfs een speciale naam: 'Stellar Wind'.

Begin dit jaar gaf de voormalige contraterreurexpert Tim Clemente tegenover CNN toe dat de overheid inderdaad in staat is om alle gevoerde telefoongesprekken op te vragen. 'Welkom in Amerika,' reageerde Clemente op de ongelovige reactie van presentator Erin Burnett. 'Alles wordt op dit moment opgenomen, of we dat nu weten of leuk vinden of niet.' (5)

Xander - (1) World Net Daily, (2) World Net Daily, (3) Guardian, (4) Infowars, (5) Infowars
Belgische jihadisten minstens dertig vrouwen verkracht en vermoord
http://www.nujij.nl/algemeen/belgische-jihadisten-minstens-dertig-vrouwen.23504028.lynkx

mediawerkgroepsyrie.wordpress.com
Afgeluisterde telefoongesprekken door de Belgische staatsveiligheid halen alle twijfels weg: de tientallen Belgische jihadisten in Syrië maken zich op grote schaal schuldig aan oorlogsmisdaden

De Belgische takfiri mochten allen ‘iemand de keel oversnijden’. Een veertigtal Belgische jihadisten met als leider de 22-jarige Houssien Elouassaki uit Vilvoorde begaan de gruwelijkste oorlogsmisdaden, die men zich maar kan inbeelden.

“Onthoofding, verkrachting en moord zijn geen misdaad”

De beelden van een oudere man, die met een bot mes werd onthoofd door Vlaams en Franssprekende Belgen van Arabische origine, vormen slechts het topje van de ijsberg. In de omgeving van de luxevilla in Aleppo, waar ze vertoeven, maakten Belgische rebellen zich schuldig aan de verkrachting en moord op dertig vrouwen. Onthoofding, verkrachting en moord zien deze takfiri niet als een misdaad indien het slachtoffer sjiiet, alawiet, christen of seculier is.


Ook Nederland werkt aan massaal bespieden burgers http://bin.snmmd.nl/m/m1mxxhwaago2_sqr256.jpgBron / origineel: (c) www.nu.nl
Niet alleen Amerikaanse geheime diensten hebben vergaande bevoegdheden burgers te bespieden. Ook in Nederland is dat mogelijk en wordt informatie met buitenlandse diensten uitgewisseld. Dat stelt Ot van Daalen, directeur van digitale burgerrechtenbeweging Bits of Freedom, in gesprek met NU.nl. Hij roept klokkenluiders op naar buiten te treden en de Nederlandse overheid te stoppen met plannen massaal internetverkeer te gaan tappen.

Telefoongesprekken bijhouden

In Amerika ontstond ophef toen duidelijk werd dat telefoondienstverlener Verizon de registratie van alle telefoongesprekken van klanten aan de geheime dienst NSA verstrekt. Maar de bewaarplicht verkeersgegevens die in Europa van kracht is heeft hetzelfde gevolg, stelt Bits of Freedom. "De politie heeft de bevoegdheid om gegevens op te vragen, maar de AIVD en andere geheime diensten hebben het recht om die gegevens ook te vragen", stelt Van Daalen. "Het vermoeden is dat de bewaarplicht juist hiervoor bedoeld is. De Europese Commissie heeft nooit kunnen bewijzen dat het voor andere doelen effectief is."Uitwisselen

Als gegevens eenmaal in handen zijn van geheime diensten bestaat het risico dat die met bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten worden uitgewisseld. "Engelse diensten hebben toegang tot gegevens van de NSA. Die geven dat niet voor niets en willen ook data terug van Engelse veiligheidsdiensten", betoogt Van Daalen dan ook. "Veiligheidsdiensten leven van het opslaan van data en dataminen. Er is geen andere reden waarom die bewaarplicht zou bestaan."

Van Daalen wijst op een waarschuwing die de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdienst vorig jaar afgaf. De Commissie maakt zich zorgen dat de Nederlandse positie in gevaar komt, omdat er minder informatie is om te ruilen met andere diensten.

Ook in Nederland wordt regelmatig informatie opgevraagd bij sociale netwerken. Staatssecretaris Teeven weigert opheldering te geven hoe vaak dat gebeurt. Hoe vaak de AIVD gebruik maakt van bevoegdheden om die informatie te krijgen, is ook onduidelijk. Van Daalen benadrukt dat het logisch is dat informatie van sociale netwerken wordt opgevraagd. "Als communicatie verschuift naar sociale netwerken dan verschuift ook de aandacht van geheime diensten daarheen."Alles tappen

Van Daalen wijst erop dat de Nederlandse geheime diensten verder willen gaan dan alleen informatie uit servers halen. Zij zijn bezig om toestemming te krijgen al het internetverkeer te tappen. "Dat betekent in theorie dat jouw en mijn e-mail in handen van veiligheidsdiensten kan komen en op het bureau van Rutte kan belanden zonder dat wij verdachten zijn", stelt hij dan ook.

"Daarom ben ik zo opgelucht dat Plasterk in het nieuws bevestigde dat de situatie op dit moment is dat er alleen wordt afgeluisterd als er een bevel van de minister is gekomen. Hij spreekt zich uit tegen massaal in de gaten houden van burgers", aldus Van Daalen. "Dat betekent dat de plannen die hij zelf heeft ook van tafel kunnen, want die zijn gericht op het aftappen van grote groepen mensen."

Van Daalen wijst er verder op dat het nieuws over het Amerikaanse monitoren naar buiten is gekomen doordat klokkenluiders naar buiten zijn getreden. Hij roept Nederlandse klokkenluiders hetzelfde te doen en te delen wat zij weten.

Aarde beeft al zo’n vijf maanden in Nieuw-Zeelandtrage beving

Geschreven op 03 juni 2013 door Caroline Kraaijvanger


Het lijkt wel of het nooit meer stopt: een aardbeving in Nieuw-Zeeland die in januari begon, is nu nog steeds bezig. Dat melden wetenschappers.

De Nieuw-Zeelandse beving wordt ook wel een ‘stille aardbeving’ genoemd. Hoewel er bij de beving ongeveer evenveel energie vrijkomt als bij een beving met een kracht van 7 op de Schaal van Richter, voelen de Nieuw-Zeelanders er niets van. Dat komt, omdat de energie over een hele lange periode en dus heel traag vrijkomt. Bij een ‘normale’ beving, komt diezelfde hoeveelheid energie vaak in een periode van enkele seconden vrij en zijn de gevolgen dus goed voelbaar en vaak heftig.Subductiezones

Hoewel deze stille aardbevingen nog een vrij onbekend fenomeen zijn, weten we er inmiddels wel het één en ander van af. Zo blijken ze veelvuldig voor te komen in subductiezones: gebieden waar een oceanische plaat en een continentale plaat elkaar ontmoeten en de eerstgenoemde plaat onder de tweede duikt. Ook zien we de aardbevingen wel eens opduiken in gebieden waar twee platen zich horizontaal langs elkaar bewegen. Denk bijvoorbeeld aan de San Andreas-breuk.Wellington

De supertrage, Nieuw-Zeelandse beving vindt ten westen van Wellington plaats, op zo’n veertig kilometer diepte. Opvallend genoeg komt de trage beving niet echt als een verrassing: in 2003 en 2008 vond hier ook al zo’n trage beving plaats. Weer vijf jaar later – in 2013 – herhaalt de geschiedenis zich.Nog enkele maanden actief

De beving startte in januari en is nog steeds bezig, zo melden Nieuw-Zeelandse onderzoekers. Maar hoe lang gaat deze nog door? De wetenschappers verwachten dat deze nog zeker enkele maanden actief zal zijn.

Zoals gezegd voelen de Nieuw-Zeelanders daar niets van. Waarom zouden we ons dan ook druk maken over deze bevingen? Wetenschappers wijzen erop dat dergelijke trage bevingen vaak op elkaar, maar ook op ‘gewone’ (voelbare) bevingen reageren. Zo zijn er heel wat gevallen bekend waarin een voelbare beving vergezeld ging of zelfs veroorzaakt werd door zo’n supertrage beving. Een andere reden om deze trage bevingen goed in de gaten te houden, is dat ze ons iets kunnen vertellen over de kans dat een gebied getroffen wordt door een zware beving. Een subductiezone gedraagt zich namelijk niet overal op dezelfde manier: sommige delen zitten bijvoorbeeld ‘op slot’: ze bewegen alleen als er een aardbeving is. Terwijl in andere gebieden de platen voortdurend bewegen, zonder dat daarbij bevingen ontstaan. De trage bevingen ontstaan op de overgangsgebieden tussen gebieden die vrij bewegen en op slot zitten. Het is dus heel belangrijk om die plekken op te zoeken en te achterhalen hoe elk deel van de subductiezone zich gedraagt en waar de druk – en dus de kans op een beving – het grootst is.

http://www.scientias.nl/aarde-beeft-al-zon-vijf-maanden-in-nieuw-zeeland/87649

Komeet Ison, doet de gemoederen nu al oplaaien


Een paar maanden geleden dook hij ineens op. Komeet Ison, een komeet die, zo hoopt men, alle verwachtingen zal overtreffen. De helderste komeet ooit. De komeet zal ook overdag zichtbaar zijn. Maar ook onheilsprofeten rekenenen op spektakel. Meteoorinslagen, massale zonnevlammen, een ontwrichting van de asteroïdengordel. Noem het op! Het wordt beweerd. Zelfs de Opname zou door komeet Ison worden aangekondigd. Kortom, iedereen verwacht iets van Ison.

Of je nu linksom of rechtsom draait, een aantal dingen vallen op:

1: De laatste tijd “scheren” er veel meteorieten en asteroïden langs de aarde

2: Er zijn in 2013 meer vuurballen gesignaleerd dan ooit te voren.

3: Er zijn nauwelijks foto’s of filmbeelden van komeet Ison (Hoewel Hubble de komeet al goed kan zien)

Hier een aantal opvattingen over komeet Ison:

 http://www.youtube.com/watch?v=eW9hj6kPk9g  en http://www.youtube.com/watch?v=CbbvgNRJTXM  (Is Ison de tweede ster van Bethlehem?)

De meeste niet religieuze astronomen zijn niet zo optimistisch:

http://www.youtube.com/watch?v=4SIQ6qAFceM (Ison kan zeer problematisch worden)

http://www.youtube.com/watch?v=Vt-t6dxJePE (meteoorinslagen en nog veel meer) 

November en december worden alvast zeer interessant. 
Europarlementariër: De Europese Unie is ontworpen door de Nazi's

'EU heeft Sovjetsysteem gekopieerd en is de vijand van zijn burgers'

http://xandernieuws.punt.nl/_contentimages/2013-06-09-15-41-54.eu%20swastika%20hitler%2001b.jpg


De Europese Unie bewijst dat deze man in feite over zijn graf heen alsnog de Tweede Wereldoorlog heeft gewonnen.

Gerard Batten, Europarlementariër namens de UK Independence Party, verklaarde deze week bij het Grove hotel in het Engelse Watford, locatie van de Bilderberg top 2013, dat de Europese Unie ontworpen is door de Nazi's. Batten is zeker niet de eerste Britse official die dit openlijk durft te zeggen. In 2009 zette een voormalige adviseur van premier Thatcher in een toespraak nauwgezet uiteen hoe Hitlers Nazi's de grondleggers waren van de Europese Economische Gemeenschap, de voorloper van de EU.

'In 1942 zeiden de Duitse Centrale Bank onder dr. Walther Funk en leidinggevende industriëlen hoe ze na de oorlog de economieën van Europa zouden gaan besturen,' zei Batten tegen Infowars-voorman Alex Jones. 'Ze stelden een 'Europese Economische Gemeenschap' voor, dat is hoe ze het noemden, met een gemeenschappelijk landbouwbeleid' en afspraken over de handel en culturele zaken.

'Elite wil Europa veranderen in autocratische dictatuur'

Volgens Batten is het zeer aannemelijk dat veel Nazi-economen die verantwoordelijk waren voor het bedenken van de EEG die in de vroege jaren '50 werd opgericht, later in de bureaucratische top van de supranationale instelling terecht kwamen. Rond dezelfde tijd kwamen -mede op initiatief van prins Bernard- de illustere Bilderbergers voor het eerst bij elkaar. In het Verdrag van Maastricht in 1993 werd vervolgens de huidige Europese Unie opgericht.

De Amerikaanse inlichtingendienst CIA speelde in de jaren '70 een belangrijke rol bij de 'gedwongen' aansluiting van Groot Brittannië bij de EEG. De CIA zou actief de aanzienlijke oppositie in het Verenigd Koninkrijk de mond hebben gesnoerd. 'Ik zie dit als een instrument van het Amerikaanse buitenlandse beleid in die tijd,' zei Batten, die eraan toevoegde dat de wereldelite erop gebrand is om Europa te veranderen in een (in Brussel gevestigde) gecentraliseerde en autocratische dictatuur. (1)

Door Nazi's bedachte EU 'is onze vijand'

Christopher Story, oud adviseur van de onlangs overleden voormalige premier Margaret Thatcher, leverde in een toespraak in 2009 talloze details over het Nazi verleden van de Europese Unie. Toen de Nazi's in het verloop van de Tweede Wereldoorlog in de gaten kregen dat ze de oorlog wel eens zouden kunnen verliezen, ontwikkelden ze volgens Story een 'lange termijn misleidingstrategie'.

'Deze misleidingstrategie werd oorspronkelijk in een document opgesteld met de titel Europäische Wirtschafts Gemeinschaft, oftewel de Europese Economische Gemeenschap. Dat gebeurde in 1942 in Berlijn, dat kunt u nalezen in mijn boek 'Het Europese Unie Collectief' dat als subtitel 'De vijand van zijn lidstaten' heeft. De Europese Unie is natuurlijk níet onze vriend, maar onze vijand, en is dat altijd al geweest omdat het doel van de EU is onze soevereiniteit op te heffen en ons over te nemen.' Hiervoor kreeg Story luid applaus.

'82% van wat in het parlement behandeld wordt komt uit Brussel,' vervolgde hij. 'Wij hebben onze algemene macht overgedragen aan een niet gekozen groep in Brussel, wat een zichzelf in stand houdende situatie is. Het grote probleem met deze vijand is dat hij op de automatische piloot staat.'EU hanteert Sovjetsysteem

De Europese Unie zaait volgens Story doelbewust zoveel mogelijk verwarring. 'Om de 3 of 4 jaar zijn er opeenvolgende, bijgestelde verdragen, maar als je er nauwkeurig naar kijkt, zoals ik bijvoorbeeld met het Verdrag van Maastricht heb gedaan, dan zie je dat de ene stelling 40 pagina's verder door een andere stelling wordt tegengesproken. Dat is de tactiek van de Sovjets en precies wat er gebeurde onder de Sovjetwetgeving. Rechten worden gegeven maar (veelal in hetzelfde document) ook weer weggenomen.'

'Er bestaat absoluut een parallel, want als je in het Europese Parlement werkt -ik had een vriend die Europarlementariër was en ben er enkele malen geweest- dan zie je dat het precies zo werkt als de Opperste Sovjet. Het heeft dezelfde structuur. De gele sterren op de blauwe achtergrond kunnen zó ingewisseld worden voor de gele hamer en sikkel.'

Xander  - (1) Infowars


Amerikaanse volkspetitie eist aftreden president Obamahttp://xandernieuws.punt.nl/_contentimages/2013-06-09-14-19-04.obama%20in%20zorgen.jpg

Witte Huis geeft toe dat emails van buitenlanders systematisch worden gecontroleerd
Jarenlang leek Obama onaantastbaar, maar nu begint zijn positie toch te wankelen. Of zal hij ook dit schandaal overleven?

In een nieuwe volkspetitie die werd gelanceerd op whitehouse.gov wordt het onmiddellijke aftreden van president Obama geëist vanwege de ontelbare ongrondwettelijke acties die hij heeft ondernomen. Het recente afluisterschandaal, waaruit bleek dat de NSA de telefoongesprekken van alle Amerikanen opneemt, volgde pal op de al even ontluisterende onthulling dat Obama de telefoongegevens en persoonlijke emails van journalisten die kritisch over zijn beleid schrijven heeft laten opvragen en controleren.

'President Nixon trad af na het afluisteren van een handjevol journalisten en spaarde het land daarmee een afzettingsprocedure,' luidt de tekst van de petitie. 'Wij roepen Obama op hetzelfde te doen. Zijn regering heeft de NSA miljoenen Amerikanen laten controleren en heeft het Vierde Amendement ernstig geschonden. Hij heeft de persoonlijke gegevens van verslaggevers in beslag laten nemen en daarmee het Eerste Amendement overtreden. De IRS (belastingdienst) heeft onder zijn toezicht politieke organisaties die tegen zijn beleid zijn lastig gevallen.'

'Bovendien heeft zijn regering onder ede gelogen tegen het Congres. Als aanvulling op het schenden van Artikel I, Sectie 8 van de Grondwet door de invasie in Libië*, heeft zijn regering martelingen uitgevoerd en een verborgen drone-oorlog gevoerd. Vanwege de ernst van deze misdaden roepen wij op tot het onmiddellijke aftreden van Barack Obama.'Ongrondwettelijke oorlog tegen Libië

*Obama wachtte in 2010 niet op toestemming van het Congres om Libië aan te vallen. Volgens Artikel I, Sectie 8 van de Amerikaanse Grondwet kan alleen de oorlog worden verklaard als het Congres daarmee instemt. In juni 2011 zette Obama op arrogante wijze het Congres buitenspel door openlijk te zeggen dat hij hen niet nodig had om militair op te treden tegen Libië.

In juli 2011 verwierp het Congres het verzoek van de regering Obama om alsnog toestemming voor de oorlog te krijgen. Desondanks ging het Witte Huis gewoon door en werd het NAVO ingrijpen omgelabeld in een 'kinetische actie'. Later poogde Obama zijn optreden te rechtvaardigen door in een brief aan de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, John Boehner, te verklaren dat de militaire aanval 'geautoriseerd was door de VN Veiligheidsraad.'

De petitie moet voor 7 juli minimaal 100.000 handtekeningen krijgen om het Witte Huis te verplichten een officiële reactie te geven. (1)Onaantastbare positie Obama wankelt

Obama probeert zich er op zijn gebruikelijke leugenachtige wijze uit te redden, maar deze keer gaat dat een stuk minder eenvoudig als in de afgelopen jaren, toen zijn schier oneindige krediet in de reguliere media onaantastbaar leek. Gisteren leek hij zowaar eventjes te beseffen dat zijn presidentschap de vele schandalen mogelijk niet gaat overleven en zei hij dat hij 'ergens in de komende 3 1/2 jaar zal terugtreden.'Buitenlanders in ogen van VS rechteloos

Nadat duidelijk werd dat de VS het hele internet controleert probeerde Obama zich er uit te redden met de leugen dat het alleen om de emails van buitenlanders gaat. Dat toont eens te meer aan hoe rechteloos buitenlanders in de ogen van deze Amerikaanse regering zijn.

In het jaar 2007 werd het Prism project gestart, waarmee de NSA directe toegang kreeg tot de gegevens op de servers van onder andere Google, Facebook, YouTube, Skype, Apple, Microsoft en Yahoo. Onder Obama 'is dit project exponentieel gegroeid', gaf een Democratische afgevaardigde toe. Alle zoekopdrachten, emails, chats en andere documenten van alle internetgebruikers ter wereld worden gecontroleerd en permanent opgeslagen in Utah ('project Stellar Wind').  

De VS geeft jaarlijks $ 80 miljard uit aan zijn inlichtingendiensten, die in totaal 854.000 werknemers tellen. Bij de NSA werken ongeveer 55.000 mensen. (2)

Xander - (1) Infowars, (2) Deutsche Wirtschafts Nachrichten
De enige weg om van de crisis af te komen is wakker worden!

juni 9, 2013

Toen ik vanmorgen nog in bed lag, moest ik opeens terug denken aan een serie experimenten die uitgevoerd werden door een wetenschapper genaamd G.R. Stephenson in het jaar 1967. Ik ging dat meteen opzoeken en deze gaan als volgt:monkey ladder experiment

Experiment 1:

Hij plaatste 5 apen in een kooi met daarin een ladder. Bovenaan de ladder plaatste hij een banaan. Toen een van de apen de ladder wilde beklimmen bespoot hij die aap en de overige vier met koud water. Later weer poogde een andere aap hetzelfde, maar ook hij en de overige apen werden met ijskoud water bespoten. Daarna durfde geen aap meer de ladder te beklimmen.

Experiment 2:

Bij het volgende experiment, haalde hij een van de apen weg en plaatste een nieuwe aap de in kooi. Zoals verwacht ging deze nietsvermoedende aap ook de ladder beklimmen en opeens vielen de overige vier apen hem aan en hielden hem tegen. Logisch, want ze wilden niet bespoten worden.

Experiment 3:

Daarna haalde hij een van de eerste groep apen weg en verving hij het met een nieuwe. Dus in totaal zijn er twee nieuwe apen en 3 over van de eerste groep. Ook in dit geval was het voorspelbaar dat deze tweede aap hetzelfde zou doen, namelijk de ladder beklimmen om de banaan te pakken. Maar ook hij werd door de rest van de apen inclusief de eerste geplaatste aap aangevallen. De eerste nieuwe aap heeft geleerd (conditionering) dat “als je de banaan probeert te pakken, dan zal je in elkaar geslagen worden.”

De wetenschapper bleef steeds de groep apen een voor een vervangen met een nieuwe aap totdat de hele groep vervangen werd. Al deze vervangen apen waren niet op de hoogte van de alle eerste experiment, namelijk dat als je probeert de banaan te pakken dat je dan bespoten zal worden met koud water. Maar ze hebben wel het gedrag overgenomen (vandaar het woord na-apen), dat wanneer een van hen de ladder poogt te beklimmen in elkaar geslagen zal worden.

Zodoende wisten de apen onderling niet waarom ze een aap in elkaar moeten slaan als hij probeert de ladder te beklimmen, maar ze hebben wel onderling een ‘wet/ regel’ gemaakt, dat als een van hen dat probeert in elkaar geslagen zal worden.

Nu vraag je je af waar ik naar toe wil met dit experiment. Nou heel simpel. Alhoewel dit experiment over apen gaat, gedragen wij mensen ons precies hetzelfde. Dit heet dus kuddegedrag. Massaal elkaar nadoen omdat we het van elkaar hebben gezien. Dit heet conditionering. Het maakt niet uit vanuit welke maatschappelijk ‘ladder’ (daar heb je die ladder) vandaan komt, de meesten van ons zijn gewoonweg geconditioneerd en weten niet beter. Dit zie je op allerlei terreinen. Je ziet het bij het feit dat de meerderheid mensen helaas het huidige monetaire stelsel klakkeloos accepteren. We geloven de centrale banken en hun vertegenwoordigers dat wat zij zeggen klopt omdat we ervan uit gaan dat zij de experts zijn (de eerste vier apen van experiment 2) en dus wat zij zeggen is ‘waarheid’.

We nemen automatisch aan dat de regels en wetten van een overheid kloppen, want we zijn met zijn allen geboren binnen dit stelsel en we zijn een onderdeel van het geheel, daarom nemen we het aan zoals het is zonder sceptisch te zijn.

We accepteren het belastingstelsel zoals die is en als de regering zegt dat ze die gaan verhogen (wat ze gedaan hebben) dan accepteren we dat ook (derde experiment). Waarom we dat accepteren of dat we ons überhaupt afvragen of het wel klopt, doen we niet. Het enige wat we zien is dat de regering het zegt en wij geloven de illusie dat die ons vertegenwoordigt, dus het zal wel kloppen.

De meesten van ons is geboren toen Israël al in 1948 aanvaard werd als ‘soevereine’ staat en we accepteren het ook als ‘waarheid’, dus het zal wel kloppen. We duiken niet in de geschiedenis om ons bij de feiten neer te leggen dat Israël is gesticht met bloedgeld, terrorisme en imperialisme. Dat is te confronterend en dus houden we elkaar het liefst voor de gek met ook nog eens onszelf schuldgevoel aanpraten dat we Israël erkennen uit medelijden voor de slachtoffers van WOII (terwijl het een niets met het ander te maken heeft)

Voorbeelden zat die ik kan noemen waarin mensen iets aanvaarden omdat ze er naar zijn geconditioneerd. Ze accepteren de regels omdat die nu eenmaal allang bestaan en door de ‘wijzen’ zo in elkaar zijn gezet. Helaas zijn diegenen die zich niet laten conditioneren een minderheid. Zelfs moslims worden massaal geconditioneerd en ook zijn ze slachtoffers van het huidige neoliberalisme en oligarchie. Hun islamitische identiteit is alles behalve voldoende, want de islam die 1400 jaar geleden is ontstaan werd met de eeuwen heeft niet voldoende ontwikkeld. Vroeger was dat wel het geval toen moslims vooruit waren op allerlei gebieden, maar dat is helaas het verleden. Moslims van nu zijn blijven steken in oude gedachten. Zelfs die van de middeleeuwen waren beschaafder dan die van het heden. Men heeft het vandaag de dag over ‘sharia’ wat nog wetten en regels voorstelt van de paarden en kamelentijd. Zelfs Westerlingen die de wetenschap op allerlei gebieden verder hebben ontwikkeld zijn op dit moment als meerderheid zelf het slachtoffer van het het huidige neoliberalisme en ze zijn ondanks de aanwezigheid van intellectualisme en vrijheid om te studeren en te onderzoeken helemaal geconditioneerd, laat staan de moslims, die nog een lange weg te gaan hebben. De gemiddelde beschaafde ontwikkelde moslim is nog slechts in de eerste voetstappen aan het treden van een gemiddelde westerling die beschaafd is.

Moslims over het algemeen hebben een lange weg te gaan om te laten zien dat ze beschaafd zijn. Want daar zijn ze allang nog niet. Laat staan dat ze de gemiddelde westerling kunnen overtreffen en zelf ontwaken uit de diepe slaap van het neoliberalisme.

Ik besef al te goed dat ik met deze waarheid veel moslims pijn doe, maar het is de enige manier om onszelf een spiegel voor te houden. Een pijl kan alleen door middel van een boog geschoten worden als je het eerst hard naar achteren trekt.

Paus erkent het bestaan en wroeten van een ‘homo-lobby’ in de Curiepaus erkent het bestaan en wroeten van een ‘homo-lobby’ in de curie

Het had natuurlijk niet naar buiten moeten komen, maar dat deed het wel. Paus Franciscus sprak 6 juni met een groep vertegenwoordigers van priesters en religieuzen  uit Zuid Amerika en die groep maakte – voor eigen gebruik – een samenvatting van dat gesprek. Die samenvatting lekte online uit. En de samenvatting is boeiend. De paus erkende in het gesprek dat er een ‘gay lobby’ actief is in de curie die, omgeven door de dreiging met chantage, dingen naar zijn hand zet. Hij speeekt ook over corruptie in het Vaticaan


Van die gay-lobby was ook sprake rond het aftreden van Ratzinger/paus Benedictus. Die zou niet langer opgewassen zijn geweest tegen de homolobby. De druk van die lobby zou bijgedragen hebben aan zijn besluit af te treden. De ex-paus zou wat hem bekend is over deze kwestie hebben vastgelegd in de overdrachtsdocumenten die hij gaf aan Franciscus.

Franciscus zei in datzelfde gesprek dat hij helemaal vertrouwd op de acht kardinalen die hij heeft aangesteld als onderzoekscommissie. “Ik ben in dat soort dingen niet goed. Ik ben iemand die slecht georganiseerd is, maar de groep zal zorgen dat er voorgang komt,” zou de paus hebben gezegd
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   15


Dovnload 0.63 Mb.