Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Inhoudsopgave

Dovnload 172.04 Kb.

InhoudsopgavePagina2/9
Datum12.03.2017
Grootte172.04 Kb.

Dovnload 172.04 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Rudolf Erich Raspe (1736 – 1794), De baron van Münchhausen. Een reis naar de maan, door de lucht vliegen op een kanonskogel, zittend op een dwars doormidden gesneden paard: de baron (die echt heeft bestaan) maakt het allemaal mee. De roman is eigenlijk half sprookje, half toekomstroman. De sterke verhalen van Münchhausen zijn zeer bekend (en dus ook verfilmd), en er is zelfs een naam van een ziekte, Münchhausen by proxy (dat heb je als je, door er heel sterk over te fantaseren, bepaalde ziekteverschijnselen ontwikkelt), die naar het boek is genoemd.

Jules Verne (1828 – 1905). Reis om de wereld in 80 dagen, De reis naar de maan (net als bij Münchhausen in een kanonskogel, maar dan wel veel aannemelijker beschreven) en Naar het middelpunt der aarde en Twintigduizend mijlen onder zee zijn z’n bekendste titels.

Nederlandstalige schrijvers van toekomstromans

Ook hier geen klinkende Nederlandse namen. Willem Bilderdijk (1756 – 1831) deed met zijn roman Kort verhaal van eene aanmerklijke luchtreis, en nieuwe planeetontdekking wel een poging, maar hij was echt een uitzondering.


Aantekeningen
Dia nr 17 en 18
Theorie

Aanverwante kunststromingen: uit de Romantiek is later de Neoromantiek voortgekomen. De ideeën waren min of meer dezelfde als die van de Romantiek, maar omdat er na de Romantiek ondertussen al enkele andere kunststromingen waren ontstaan (o.a. realisme, impressionisme) spreekt men van neoromantiek (neo = nieuw). Het hoogtepunt van de neoromantiek ligt tussen ongeveer 1880 en 1910; Engeland was het land met de beroemdste neoromantische kunstenaars.

In Nederland hebben we vooral veel neoromantische gebouwen. Kerken bijvoorbeeld die in de neoromantiek werden gebouwd, moesten (typisch romantisch!) lijken op de gotische kathedralen uit de middeleeuwen; men spreekt in de architectuur daarom ook wel van neogothiek. Je kunt neoromantische gebouwen gemakkelijk herkennen. De Maria van Jessekerk aan de Burgwal is een mooi voorbeeld.
Aantekeningen

De romantiek: tekstenKings of Leon: use somebody. Tekst bij de clip met Ben Saunders


I've been roaming around 
Always looking down at all I see
 
Painted faces fill the places
I can’t reach 

You know that I could use somebody 
You know that I could use somebody
 

Someone like you 
And all you know and how you speak
 
Countless lovers under cover of the street
 

You know that I could use somebody 


You know that I could use somebody
 
Someone like you
 

Off in the night, while you live it up
I'm off to sleep
 
Waging wars to shape the poet and the beat
 
I hope it's gonna make you notice
 
I hope it's gonna make you notice
 

Someone like me 


Someone like me
 
Someone like me, somebody
 

I’m ready now, I’m ready now


I’m ready now, I’m ready now
I’m ready now, I’m ready now
I’m ready now

Someone like you, somebody 


Someone like you, somebody
 
Someone like you, somebody
 

I've been roaming around


Always looking down at all I see

Rhijnvis Feith (1753 – 1824), Fragment uit zijn roman JuliaDe rampzalige

o Mijne julia! ik ben de eenigste ellendeling niet, die hier zijn pad met traanen doorweekt. Er zijn ongelukkiger wezens dan ik ben,ongelukkiger, duizendmaal ongelukkiger. - - Ik vond hier onder eene geheele schaare van gevoellooze menschen één gevoelig hart - hoe duur heeft deszelfs bezitter zijn voorrecht moeten betalen! -Hij is mijn vriend, mijn lotgenoot geworden; en zijn bijzijn alleen kan mij de lange oogenblikken van uwe afwezendheid bij tusschen-poozen draaglijk maken. - Hij is zelfs uwe vriendschap waardig! -- Op het eerste gezicht bevielen wij elkanderen, en wij hadden geene verzekeringen nodig, om beide overtuigd te zijn, dat wij vrienden waren - o! die zijn overkropt harte in den schoot van een' waar' deelnemend Vriend, die even fijn als wij zelve gevoelt, uit kan storten, is in de grootste rampen slechts half ongelukkig. Zulk een vriend ben ik voor Werther - Ach konde ik, konde ik zijn rampzalig lot verzachten! - Helaas! dit is op deeze waereld onmogelijk - Geen vergenoegde lagch zal ooit weêr op zijn gelaat zweven – geene zaligheid immer onverbitterd tot zijne ziel genaken. 

Eenige dagen had ik met hem omgegaan, en reeds dikwerf met hem geweend, eer hij mij zijne treurige geschiedenis mededeelde. Onlangs bezocht ik met hem een afgelegen plekje gronds, dat hem dierbaar geworden is, en daar hij door het plengen van verligtende traanen voor zijnen overstelpten boezem vaak lucht komt zoeken -  ‘Waarlijk, Werther! zeide ik tot hem (en op dit oogenblik geloofde ik het ook) gij zijt nog gelukkiger dan ik ben .... Gelukkiger? viel hij mij met eenen diepen zucht in - en nu kon hij geen woord meer uitbrengen - zijne smart overstelpte hem. Hij zonk met zijnen rechten arm op de helling van eene rots, die aan zijne zijde stond, treurig neder en zijn hoofd rustte op zijne hand - geheel moedeloos - stom van aandoening biggelden de traanen van zijne bleeke wangen op de rots neder. Ik eerbiedigde zijne smart en zweeg. - - o julia! ons jongste afscheid stond op nieuw levendig voor mijne oogen. -
1   2   3   4   5   6   7   8   9

  • De romantiek: teksten Kings of Leon: use somebody . Tekst bij de clip met Ben Saunders
  • Rhijnvis Feith (1753 – 1824), Fragment uit zijn roman Julia

  • Dovnload 172.04 Kb.