Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Inhoudstabel netekanaal

Dovnload 2.13 Mb.

Inhoudstabel netekanaalPagina3/4
Datum05.12.2018
Grootte2.13 Mb.

Dovnload 2.13 Mb.
1   2   3   4

3.4. Waterafvoer


Geschiedenis waterbeheersing in Lier


Waterbeheersing rond Lier
Lier en de loop van de Nete ter hoogte van de stad vormden ontegensprekelijk een sleutelrol in de waterafvoer. In 1432 verleende de Bourgondische vorst het privilege voor de bouw van de Molsluis in het zuiden van de stad. In 1446 werd deze sluis gebouwd. Op het einde van de 15de eeuw probeerde men de stad te beschermen door de bouw van nog 2 sluizen: het Groot en het Klein Spui. De drie sluizen moesten een oplossing bieden voor wateroverlast in de stad. Normaal liep het water door de stad maar door de bouw van de spuien werd een deel van het water gedwongen rond de stad te lopen. De sluis ‘de Mol’ of ‘Moltoren’ zorgde ervoor dat het water in de zomer werd opgehouden, waardoor de rivieren bevaarbaar bleven.

Gedurende volgende eeuwen bleef de loop van de Kleine Nete nagenoeg ongewijzigd. In het noorden kwam ze de stad binnen via het Groot Spui. In het zuiden, aan de Balie, verliet ze Lier om daar samen te vloeien met de Grote Nete. De Grote Nete kwam in de stad via het Klein Spui om ten zuiden van de Kleine Nete naar de Balie te stromen. De samenvloeiing van de beide Netes situeerde zich dus in het zuiden van de stad Lier.

De Afleidingsvaart van de Nete (ook wel Omleidingsvaart genoemd) is een in 1860 gegraven kanaal dat half rond de stad Lier loopt. Het was oorspronkelijk bedoeld om overtollig water van de Kleine Nete rond de stad Lier om te leiden om de lager gelegen gebieden in het oosten van de stad te ontlasten. De afleidingsvaart begint bij de Kleine Nete in het noord-oosten van Lier en vloeit in het zuiden in de Nete. Tijdens het graven van de afleidingsvaart is voor de Dungelhoeve de Mammoet van Lier gevonden.

In 1977 besliste de Ministerraad tot de uitvoering van het Sigmaplan voor de beveiliging van het Zeescheldebekken tegen overstromingen. In het kader van dit plan werden de Netedijken verhoogd, versterkt en voorzien van een wegdek.

In de buurt van Lier zijn er 3 gecontroleerde overstromingsgebieden of potpolders. De dijken thv Lier zijn opgetrokken tot een hoogte van 8 m TWA


   1. Polder van Lier - Beneden-Nete – RO-Lier: 25 ha. Ligt op 4,03 m TAW, de overloopdijk heeft een hoogte van 6,80 m TAW en een lengte van 1,1 km, bergingscapaciteit tot aan de overloopdijk is 0,71 miljoen m³

   2. Anderstadt I –tussen Netekanaal en Beneden-Nete- LO-Lier: 10 ha, ligt op een 3,89 m TAW, de overloopdijk heeft een hoogte van 6,80 m en de lengte is 0,608 km

   3. Anderstadt II- tussen Netekanaal en Beneden-Nete- LO-Lier: 11 ha, ligt op een 5,04 m TAW, de overloopdijk heeft een hoogte van 6,20 m en een lengte van 0,704 km

Ten noordoosten van Lier werd er een nieuwe verbinding gegraven tussen de twee Netes om zo het beschermde monument ‘het Spui’ te vrijwaren van het ophogen van de dijken.

200 ha wetland langs de Kleine Nete

Afwaarts het Albertkanaal zit de Kleine Nete in een keurslijf van dijken. Het geactualiseerd Sigmaplan, dat door de Vlaamse Regering werd goedgekeurd op 22 juli 2005, plant een verplaatsing van de dijk van de Kleine Nete ter hoogte van Varenheuvel-Abroek op het grondgebied van de gemeenten Grobbendonk, Nijlen en Zandhoven. De Kleine Nete krijgt hierdoor een winterbedding van minstens 200 ha terug. In een deel van dit gebied zullen de getijden voelbaar zijn.

Momenteel loopt er op initiatief van de VLM en het ANB een haalbaarheidsonderzoek naar de instelling van een natuurinrichtingsproject voor het Viersels Gebroekt en de zuidelijke omgeving. In het gebied zou een integraal waterbeheer nagestreefd worden, met aandacht voor de relaties met ondermeer de vallei van de Kleine Pulsebeek, waterpeilbeheer gericht op een duurzame instandhouding van habitats en regionaal belangrijke biotopen (ondermeer kleine en grote zeggenvegetaties), de versterking van de natuurlijke bergingsfunctie van deze valleien en landbouw. Er zal worden nagegaan in hoeverre en onder welke vorm dit project kan gekoppeld worden aan het voortraject van deze actie. Een koppeling wordt wenselijk geacht o.m. voor grondverwerving t.b.v. de landbouw.

3.5. Natuur - Biodiversiteit


Vallei Kleine Nete

Met het project ‘Life Kleine Nete’ wil Natuurpunt de natuurwaarden in de vallei van de Kleine Nete tussen Herentals en Lier herstellen. De Kleine Netevallei maakt deel uit van het Europese Natura 2000 netwerk omwille van de bijzondere fauna en flora die je er kan aantreffen en de grote natuurlijke diversiteit in het gebied. Natuurpunt gaat er de komende jaren natte graslanden en bloemrijke ruigten herstellen, nieuwe kansen geven aan heide & vennen en broekbossen ontwikkelen. Al deze maatregelen zullen nieuwe kansen geven aan Europees bedreigde soorten zoals zomerklokje, lange ereprijs, gevlekte witsnuitlibel, heikikker, nachtzwaluw en blauwborst.

Twee partners hebben de handen in elkaar geslagen en werken mee met Natuurpunt in Life Kleine Nete. De Vlaamse Milieumaatschappij afdeling Water gaat een vistrap aanleggen op de Molenbeek/Bollaak ter hoogte van de watermolen in Viersel. Daardoor wordt het leefgebied van vissen zoals de rivierdonderpad en de kleine modderkruiper aanzienlijk uitgebreid.

De provincie Antwerpen gaat dan weer de Kleine Beek meer ruimte geven door het afgraven van te hoge oevers en andere obstakels. Daar zal niet alleen de natuur van profiteren, we creëren hierdoor meer buffering en ruimte voor water en zo verhinderen we overstromingen elders. De totale investering in Life Kleine Nete bedraagt 4,2 miljoen euro.Natuurgebieden langs het kanaal

Langs het Netekanaal liggen een aantal natuurparels, waaronder de Steenbeemden en het Viersels Gebroekt. Deze vroegere vloeibeemden herbergen een zeldzame fauna en flora van waterrijke gebieden. In het deelgebied 't Zomerklokje groeit de gelijknamige zeldzame plant, die wat gelijkt op een sneeuwklokje. De Netevallei is ook een thuis voor watervogels zoals wintertaling en blauwe reiger. Ze herbergt ook planten die graag groeien op heel natte plaatsen langs kleine rivieren, zoals bijvoorbeeld moesdistel en lange ereprijs. Het systeem van vloeibeemden is een oude landbouwtechniek, waarbij hooilanden langs rivieren regelmatig bevloeid werden met vruchtbaar makend rivierwater. De bevloeiing zorgde voor een hogere hooiopbrengst. Dit systeem raakte echter in onbruik. In de tweede helft van de vorige eeuw werd de Kleine Netevallei gekanaliseerd en de verbinding tussen de rivier en de hooilanden verbroken. Daardoor werd het voor talrijke planten en dieren erg moeilijk om te overleven in de Kleine Netevallei. Natuurpunt De Wielewaal probeert sinds 1985 door aankoop en beheer en het project ‘Life Kleine Nete’ de rijke biodiversiteit van vroeger te herstellen. In de Steenbeemden grazen Galloway- en Aubracrunderen, die door hun graasgedrag het landschap open houden.Langsheen het Netekanaal zijn zowel heidegebieden als drassige beemden terug te vinden. De Kesselse Heide, een domein met een oppervlakte van 43 ha, werd in 1978 gekocht door het bestuur van de provincie Antwerpen. Aldus kon het gebied, in de volksmond "Kanaertse heide" genoemd, gevrijwaard blijven van de geplande openbare verkoop in kavels. De Kesselse Heide, op grondgebied van Nijlen, is een overblijfsel van een langgerekt stuifduinengebied. We vinden er grote delen begroeid met heide (struikheide - in augustus en september in bloei) onderbroken door kleine zandvlakten, een vennetje, wild uitgeschoten bossen en vrijstaande bomen. Om dit heide-landschap te bewaren worden er beheerswerken uitgevoerd, zoals het verwijderen van boomopslag en het maaien en afvoeren van grassen.Natuurgebied Viersels gebroekt (bron: Natuurpunt)Natuurgebieden Steenbeemden en Zomerklokje (bron: Natuurpunt)
1   2   3   4

 • 3.5. Natuur - Biodiversiteit

 • Dovnload 2.13 Mb.