Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Inkomenskaart Venlo 2016

Dovnload 43.19 Kb.

Inkomenskaart Venlo 2016Datum01.08.2017
Grootte43.19 Kb.

Dovnload 43.19 Kb.

Inkomenskaart Venlo 2016

De inkomenskaart geeft een overzicht van landelijke en lokale inkomensondersteunende regelingen. Per regeling staan de voorwaarden globaal genoemd. U kunt hieraan geen rechten ontlenen. Bedragen gelden per 1-1-2016 en kunnen in de loop van het jaar veranderen. Kijk op de genoemde websites voor actuele bedragen en voorwaarden.Noodzakelijke uitgaven en ontspanning

Ontspannende en sociale activiteiten zijn te duur

Geld-Terug-Regeling

Bijdrage voor sociaal-culturele activiteiten. Voorwaarden: inkomen maximaal 110% van de bijstandsnorm. Aanvraag/informatie: Werkplein Venlo, www.venlo.nl, tel. 14077.

Bijzondere noodzakelijke uitgaven

Bijzondere bijstand

Dit zijn noodzakelijke kosten die niet iedereen heeft en die nergens worden vergoed. Bij verschillende kosten kunnen andere inkomensgrenzen gelden. Kosten waar bv bijzondere bijstand kan worden verstrekt zijn: Kosten bewindvoering, curatele of reiskosten ivm bezoek gehandicapt kind in inrichting. Aanvraag/informatie: Werkplein Venlo, www.venlo.nl, tel. 14077.

Individuele Inkomenstoeslag
Voorwaarden:.

 • U ben 21 jaar of ouder.

 • Uw inkomen was de afgelopen 3 jaar niet hoger dan 102% van het voor u geldende bijstandsuitkeringsbedrag

 • U kunt aantonen dat u echt uw best hebt gedaan om met betaald werk een beter inkomen te krijgen, OF u kunt aantonen dat u een beperking hebt en hierdoor niet actief naar werk kunt zoeken

 • U hebt geen uitzicht op een hoger inkomen.

 • U hebt de laatste 12 maanden geen verlaging gehad van uw uitkering door het niet nakomen van de verplichting om zo snel mogelijk aan het werk te gaan.

 • U heeft in de laatste 12 maanden niet de inlichtingenplicht geschonden waarvoor een boete is opgelegd.

 • U hebt in de laatste 12 maanden geen verlaging van minimaal 20% van uw uitkering of een boete gehad van het UWV voor het niet nakomen van de arbeids- of reïntegratieverplichtingen.

 • U studeert niet en u hebt de laatste 3 jaar geen studie gevolgd zoals bedoeld in de WTOS of WSF

 • U hebt minder vermogen dan de vermogensgrens voor iemand, in dezelfde gezinssituatie, die bijstand ontvangt

 • U kreeg de afgelopen 12 maanden niet eerder een individuele inkomenstoeslag

Kinderen

Kinderen en jongeren

Kinderbijslag

Bijdrage voor kosten kinderen. Voorwaarden: (volledige) zorg voor kinderen tot 18 jaar. Aanvraag/informatie: SVB, www.svb.nl, tel. 0475-368020
Kindgebonden budget

Bijdrage voor de kosten van kinderen. Voorwaarden: kinderen t/m 17 jaar, recht op kinderbijslag, niet te hoog inkomen (hoogte afhankelijk van aantal kinderen). Aanvraag/informatie: Belastingdienst, www.toeslagen.nl, tel. 0800-0543
Jeugdsportfonds

Voor kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een sportvereniging. Aanvraag alleen door intermediairs via www.jeugdsportfonds.nl/venlo
Jeugdcultuurfonds

Voor kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar die om financiële redenen niet mee kunnen doen met kunst- of cultuurbeoefening. Aanvraag alleen door intermediairs via www.jeugdcultuurfonds.nl/venlo
Stichting Leergeld

Voor ouders met schoolgaande kinderen. Bijdrage voor schoolkosten, fiets, zwemlessen, laptop. Aanvraag via Stichting Leergeld, http://www.leergeld.nl/venlo
Reiskostenvergoeding

Bijdrage in de reiskosten voor minderjarige MBO-scholier die voltijdse opleiding volgt. Aanvraag: www.limburg.nl

Kinderen in de kinderopvang

Kinderopvangtoeslag

Bijdrage voor de kosten van kinderopvang. Voorwaarden: cliënt werkt, volgt opleiding of re-integreert; kind gaat naar geregistreerde opvang. Aanvraag/informatie: Belastingdienst, www.toeslagen.nl, tel. 0800-0543

Kinderen met een indicatie voor Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)
Wanneer kinderen een indicatie hebben voor VVE (via Jeugdzorg) dan kunnen ze twee dagdelen per week gratis naar de peuterspeelzaal. Er zijn bepaalde speelzalen die de expertise hebben om deze kinderen te begeleiden. Bij de indicatie kan gevraagd worden welke dit zijn (Er zijn steeds meer peuterspeelzalen waar deze expertise is).

Werk en zorg voor

thuiswonende kinderenInkomensafhankelijke

combinatiekortingKorting op de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Voorwaarden: zie www.belastingdienst.nl onder Inkomstenbelasting, Heffingskortingen. Aanvraag/informatie: Belastingdienst, tel. 0800-0543

Werk

Wil aan het werk

Re-integratie instrumenten

Ondersteuning bij het vinden van werk. Aanvraag/informatie: Werkplein Venlo, www. venlo.nl, tel. 14077

Wil eigen bedrijf starten,

houden of stoppenBijstand zelfstandigen

Bedrijfskapitaal (lening) of periodieke uitkering of IOAZ. Voorwaarden: zelfstandige die wil starten, stoppen of die financiële problemen heeft. Aanvraag/informatie: Werkplein Venlo, www.venlo.nl, tel. 14077 en Kamer van Koophandel, www.kvk.nl

Inkomen

Geen of laag inkomen

(Aanvullende) bijstand

(Gezins)uitkering bij inkomen onder sociaal minimum. Voorwaarden: van 18 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd, geen of laag inkomen, niet te veel vermogen, geen recht op andere uitkering, kan niet direct aan het werk. Informatie: Werkplein Venlo, tel. 14 077. Aanvraag: www.werk.nl. Vanaf pensioengerechtigde leeftijd: aanvraag/informatie www.SVB.nl, tel. 0475-368160
Belastingdienst

Aangifte Inkomstenbelasting i.v.m. teruggaaf (bijvoorbeeld uitbetaling Algemene Heffingskorting partner of aftrek specifieke zorgkosten). Aanvraag/informatie: www.belastingdienst.nl, tel. 0800-0543
Kwijtschelding gemeentelijke

belastingenHondenbelasting (alleen 1e hond), rioolrechten gebruiker en afvalstoffenheffing. Aanvragen binnen 3 maanden na de datum die op de aanslag staat. Voorwaarden: laag inkomen (normbedragen: www.szw.nl). Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW), www.BsGW.nl , tel. 088-8420420

Kwijtschelding waterschapsbelasting

Gehele of gedeeltelijke kwijtschelding waterschapsbelasting. Voorwaarden: laag inkomen, geen vermogen. Kwijtschelding aanvragen kan tot 3 maanden na de laatste betaling. Aanvraag/informatie: Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW), www.BsGW.nl , tel. 088-8420420
Toeslagenwet

Aanvulling inkomen. Voorwaarden: ZW, WW, WAZ, WIA, WAO, Wajong, IOW, Wamil, Wet arbeid en zorg; inkomen onder sociaal minimum. Aanvraag/informatie: UWV, www.uwv.nl, tel. 0900-9294

Geen of laag inkomen na verlies baan

Werkloosheidswet

Uitkering na beëindiging werkzaamheden. Voorwaarden: 36 weken voorafgaand aan werkloosheid minimaal 26 weken gewerkt. Aanvraag/informatie: UWV, www.uwv.nl, www.werk.nl, tel. 0900-9294

Oudere werknemer na WW-uitkering

IOAW of IOW

Inkomensvoorziening voor 50+ werklozen, geboren voor 1 januari 1965, zonder WW-uitkering, of > 60 jaar zonder WW-uitkering en gedeeltelijk arbeidsongeschikt (<80%). Informatie IOAW: Werkplein Venlo, tel. 14077. Aanvraag: www.werk.nl. Aanvraag/informatie IOW: UWV, www.uwv.nl, tel. 0900-9294

Geen/beperkt inkomen

door ziekte of beperkingJonggehandicaptenkorting

Aanvulling inkomen jonggehandicapten. Voorwaarden: (recht op) een Wajong-uitkering. Wordt automatisch toegepast op de Wajong uitkering. Informatie: www.belastingdienst.nl, onder Inkomstenbelasting, Heffingskortingen
WIA

Uitkering voor arbeidsongeschikten. Voorwaarden: meer dan 35% arbeidsongeschikt. Aanvraag/informatie: UWV, www.uwv.nl, 0900-9294
Wajong

Uitkering voor jonggehandicapten. Voorwaarden: arbeidsongeschikt voor 17e verjaardag of tijdens studie. Aanvraag/informatie: UWV, www.uwv.nl, tel. 0900-9294

Schulden

Achterstanden betaling(en) en/of

leren budgetterenSchuldhulpverlening

Hulp en advies bij financiële problemen. Voor wie: mensen met betalingsachterstanden en/of mensen zonder overzicht over inkomsten en uitgaven. Aanvraag/informatie: Werkplein Venlo, www.venlo.nl, tel. 14077, www.zelfjeschuldenregelen.nl en www.nibud.nl

Woning

Kan huur niet betalen

Huurtoeslag

Bijdrage voor de huur. Voorwaarden: naar verhouding hoge huur en laag inkomen. Zie www.toeslagen.nl voor berekening. Aanvraag/informatie: Belastingdienst, www.toeslagen.nl, tel. 0800-0543
Woonkostentoeslag


Voor huurders kan in uitzonderlijke gevallen bijzondere bijstand in de vorm van woonkostentoeslag worden toegekend. Voor eigenaren met hoge woonlasten is het ook soms mogelijk om bijzondere bijstand in de vorm van woonkostentoeslag worden toegekend. Aanvraag/informatie: Werkplein Venlo, www.venlo.nl, tel. 14077.

Beperkingen/mantelzorg

Beperkingen door ziekte,

handicap of ouderdomWmo

Woon-, rolstoel- en vervoersvoorzieningen en hulp bij het huishouden. Voorwaarden: beperking(en), eigen bijdrage. Aanvraag/informatie: Informatie en adviespunten in de Huizen van de Wijk, Sociale Wijkteams of www.venlo.nl, tel. 14 077

WLZ (Wet Langdurige Zorg)

WLZ-zorg

Persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, verblijf in een instelling, behandeling en kortdurend verblijf. Voorwaarden: ziekte, beperkingen of ouderdom en er zijn geen alternatieve oplossingen. Er wordt een eigen bijdrage gerekend. Aanvraag/informatie: CIZ, www.ciz.nl, tel. 0900-1404
Bijzondere bijstand

Bijdrage voor kosten in bijzondere omstandigheden. Voorwaarden: o.m. afhankelijk van inkomen, individueel beoordeeld. Vergoeding elders. Aanvraag/informatie: mensen met een bijstandsuitkering bij de vaste contactpersoon, mensen met een andere inkomensbron bij Werkplein Venlo, www.venlo.nl, tel. 14077

Tegemoetkoming meerkosten zorg

Vervanging WTCG en CER

Bijdrage in de extra hoge ziektekosten. Voorwaarden: langdurige beperkingen of ziekte en een laag inkomen. Aanvraag/Informatie https://www.venlo.nl/tegemoetkoming-voor-chronisch-zieken-en-gehandicapten tel 14077.

Nabestaanden

ANW

Voor nabestaanden na overlijden partner en voor verzorgers van kinderen. Voorwaarden: nog niet de AOW-leeftijd, geboren voor 1950 óf 45% arbeidsongeschikt óf verzorging van kind jonger dan 18 jaar. Aanvraag/informatie: SVB, www.svb.nl, tel. 0475-368010

Zorgverzekering

Kan zorgverzekering niet betalen

Zorgtoeslag

Bijdrage voor de premie van de zorgverzekering. Voorwaarden: inkomen tot € 27.012 per jaar (alleenstaanden). Als u een toeslagpartner .hebt, mag uw inkomen samen maximaal € 33.765 per jaar zijn. Aanvraag/informatie: Belastingdienst, www.toeslagen.nl, tel. 0800-0543
Collectieve ziektekostenverzekering

Zorgverzekering met korting bij VGZ. Voorwaarden: inkomen maximaal 120% van de bijstandsnorm.

Aanvraag/informatie: VGZ, tel. 0900-8490, www.vgz.nl, voor direct afsluiten www.gezondverzekerd.nl.

 • Noodzakelijke uitgaven en ontspanning
 • Beperkingen/mantelzorg
 • Zorgverzekering

 • Dovnload 43.19 Kb.