Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Innovatie in de financiële dienstverlening Hoe bereik je de ‘blauwe oceaan’?

Dovnload 282.92 Kb.

Innovatie in de financiële dienstverlening Hoe bereik je de ‘blauwe oceaan’?Pagina1/14
Datum23.06.2017
Grootte282.92 Kb.

Dovnload 282.92 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Innovatie in de financiële dienstverlening

Hoe bereik je de ‘blauwe oceaan’?
Innovation in Financial Services

How to reach the ‘blue ocean’?

https://pixabay.com/static/uploads/photo/2015/10/30/12/21/idea-1014016_960_720.jpghttp://1.bp.blogspot.com/-wj-g1nguopk/u30jnjgzyii/aaaaaaaaaju/1ou4bism32c/s1600/unnamed.jpg

Open Universiteit

Faculteit Management, science & technology

Master of Science in Management


Student: G. Gielen

Begeleider: drs. B.J. Albronda

Medebeoordelaar: dr. F.H.T. de Langen
Datum: 29 april 2016


Samenvatting

Innovatie is van cruciaal belang voor de lange termijn economische groei. Innovatie is bovendien een krachtige verklarende factor achter de verschillen in prestaties tussen bedrijven, regio’s en landen. Van oudsher zijn succesvolle innovatie-clusters vooral zichtbaar in productiesectoren, terwijl in servicesectoren minder dan gemiddeld werd geïnvesteerd in innovatie.


In de afgelopen decennia is het aandeel innovatieve activiteiten door service-ondernemingen weliswaar toegenomen, maar tegelijkertijd structureel achtergebleven bij het aandeel van productie-ondernemingen. Mede gelet op het feit dat servicesectoren inmiddels een substantieel deel uitmaken van veel economieën bestaat dan ook de noodzaak om het onderzoek naar service-innovatie (new service development) te intensiveren en te systematiseren.
Deze algemene problematiek is in dit onderzoek vertaald naar een vraagstelling die erop is gericht om de mogelijke verbindingen tussen innovatiebenaderingen die zijn gebaseerd op waarde-innovatie en klantwaarde enerzijds en new service development (NSD) anderzijds zichtbaar te maken. In het onderzoek ligt de focus op service-innovatie in de financiële sector.
Innovatiebenaderingen die zijn gebaseerd op waarde-innovatie en klantwaarde zijn in dit onderzoek toegespitst op de Blue ocean benadering van Chan Kim en Mauborgne (2005). In de kern komt deze benadering er op neer dat een onderneming concurreert op kosten c.q. prijs door onnodige elementen uit de bedrijfsvoering weg te snijden, en tegelijkertijd op klantwaarde, door het voortdurend aanbieden van nieuwe producten of diensten die zo goed mogelijk aansluiten bij de klantbehoeften.
In de Blue ocean benadering vormt de (potentiële) klant het vertrekpunt voor waarde-innovatie, hetgeen deze strategie bij uitstek geschikt lijkt te maken voor innovatie in servicesectoren. Een belangrijk kenmerk van services is immers dat deze simultaan in aanwezigheid van de klant worden gecreëerd. Service-innovatie wijkt dan ook af van de meer gangbare productinnovatie. In new service development ligt veel meer de nadruk op de afstemming tussen service-innovatie en de gehele interne organisatie van een onderneming. In service-innovatie staat dan ook vooral de procesdimensie centraal.
Tegen deze achtergrond hebben Johne en Storey (1998) een raamwerk ontwikkeld waarin zes voorwaarden voor succesvolle service-innovatie worden geformuleerd. Teneinde zicht te krijgen op de mogelijke verbinding tussen innovatiebenaderingen gebaseerd op waarde-innovatie en new service development is het interessant en relevant om de uitgangspunten van de Blue ocean strategie (Chan Kim en Mauborgne, 2005) te spiegelen aan het NSD raamwerk van Johne en Storey (1998).
De hiervoor geschetste verbindingen zijn verkend in een explorerend onderzoek. Uit een single casestudy-onderzoek, uitgevoerd binnen de Nederlandse vestiging van een multinationale (actief in 40 landen) leverancier van geïntegreerde consulting- en technologieservices, komt naar voren dat klantwaarde geen (expliciet) uitgangspunt vormde in het bestudeerde ontwikkelingstraject.
De resultaten van het onderzoek bieden per saldo echter wel aanknopingspunten voor het gebruik van klantwaarde als uitgangspunt in new service development, specifiek met betrekking tot financiële services. Een gestructureerde aanpak van het innovatieproces gecentreerd rond klantwaarde zoals de Blue ocean benadering kan hier perspectief bieden.
De uitkomsten van het onderzoek dienen voorzichtig te worden geïnterpreteerd. Een belangrijk nadeel van enkelvoudig casestudy-onderzoek is dat de resultaten van het onderzoek in principe niet generaliseerbaar zijn naar (in dit geval) andere innovatietrajecten, afdelingen of organisaties. Met betrekking tot de onderzoeksresultaten is dus bescheidenheid geboden.
Toch biedt de conclusie van het onderzoek, dat een gestructureerde aanpak gecentreerd rond klantwaarde zoals de Blue ocean benadering kan worden toegepast in new service development, perspectief. New service development stelt relatief specifieke eisen aan een onderneming, en de uitgangspunten van innovatiebenaderingen die zijn gebaseerd op waarde-innovatie en klantwaarde, zoals Blue ocean, lijken hier goed bij aan te sluiten.
In breder perspectief zijn de aangetoonde verbindingsmogelijkheden tussen innovatiebenaderingen gebaseerd op klantwaarde, zoals de Blue ocean benadering, en new service development eveneens interessant. Als wordt benadrukt dat een individuele onderneming nooit zulke grote (radicale) sprongen kan maken als Blue ocean veronderstelt, maar dat het inzetten van de benadering ‘slechts’ reikt tot het introduceren van nieuwe werkwijzen om, via product- of service-innovatie, klantwaarde te realiseren, dan worden twee niveaus in de innovatiehiërarchie volgens Hamel (2007) met elkaar in verband gebracht.
Vanuit de kaders van de innovatiehiërarchie kan toepassing van innovatiebenaderingen waarin waarde-innovatie centraal staat (‘strategy innovation’ niveau) op een lager niveau zoals dat van ‘product/service innovation’ ook op dat lagere niveau ruimte creëren voor het opbouwen van duurzaam concurrentievoordeel. Een uitdagend perspectief in een tijd waarin snelle technologische ontwikkelingen en steeds kortere productlevenscycli concurrentievoordelen van ondernemingen continu onder druk houden.
Tegen de achtergrond van het toenemende belang en de gepercipieerde noodzaak van service-innovatie in maatschappelijke en sociale ontwikkelingen heeft het onderzoek een eerste, voorzichtige doorkijk gegeven in de mogelijke verbinding tussen innovatiebenaderingen gebaseerd op waarde-innovatie en klantwaarde en new service development (NSD).


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

  • Samenvatting

  • Dovnload 282.92 Kb.