Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Inwendig reglement

Dovnload 27.44 Kb.

Inwendig reglementDatum13.11.2017
Grootte27.44 Kb.

Dovnload 27.44 Kb.

INWENDIG REGLEMENT


S.O.C. MARIA-TER-HEIDE TENNIS


Hoofdstuk 1 : Algemene BepalingenArtikel 1 :

Tennis Sport- en Ontspanningscentrum Maria-ter-Heide, afgekort Tennis-S.O.C.-MTH, heeft tot doel de bij haar vereniging aangesloten leden de gelegenheid te geven de tennissport te beoefenen.

De vereniging kan wedstrijden, tornooien en ontmoetingen inrichten op de terreinen van de club.
Artikel 2 :

Tennis SOC-MTH is aangesloten bij de V.T.V. (Vlaamse Tennisvereniging) en bij de K.B.T.B. (Koninklijke Belgische Tennisbond) als overkoepelend orgaan onder het stamnummer 0043.


Artikel 3 :

De kleuren van de club zijn lichtgroen en wit.

De zetel is gevestigd te 2930 Brasschaat, Elisalei 1, maar kan ten allen tijde elders worden overgebracht.
Artikel 4 :

De vzw Soc Maria-ter-Heide bestaat verplicht uit twee organen : de raad van bestuur en de algemene vergadering. In de statuten werd een derde orgaan opgericht te weten het dagelijks bestuur.Hoofdstuk 2 : Raad van Bestuur – Algemene VergaderingArtikel 5 :

De vereniging is samengesteld uit actieve, aangesloten en bezoekende leden. De actieve leden alleen hebben stemrecht op de algemene vergadering.


Artikel 6 :

De jaarlijkse algemene vergadering zal in de maand januari plaatsvinden.

De oproeping zal geschieden door de Raad van Bestuur die de leden ten minste 8 dagen op voorhand schriftelijk zal verwittigen.

De dagorde moet minstens volgende punten bevatten : • Goedkeuring van de rekeningen

 • Begroting volgend jaar

 • Kwijting aan de bestuurders (RVB voor opdracht vorig boekjaar)

 • Verslag secretaris

 • Verkiezing of herverkiezing bestuurders en leden dagelijks bestuurArtikel 7 :

Voorstellen die minstens 14 dagen op voorhand bij de Voorzitter van de Raad van Bestuur werden ingediend moeten eveneens in de dagorde worden opgenomen.Artikel 8 :

Op de Algemene Vergadering kunnen geen besluiten genomen worden betreffende punten die niet op de dagorde werden vermeld.


Indien op de Algemene Vergadering een voorstel van dringende aard zou ingediend worden, kan de vergadering hierover een besluit nemen, indien drie/vierde van de aanwezig stemgerechtigde leden ermee instemmen, kan het voorstel besproken worden. Al de besluiten van de Algemene Vergadering worden bij absolute meerderheid van stemmen genomen.

Besluiten in verband met wijziging van statuten, ontslaan van actieve leden of ontbinding van de vzw, vereist de aanwezigheid van 2/3e van de stemgerechtigde actieve leden van de vereniging en een 2/3e meerderheid bij de stemming.

Bij ontstentenis van het vereiste quorum dient een “bijzondere algemene vergadering” te worden bijeengeroepen binnen de 30 dagen, waarop de 2/3e meerderheid van de aanwezige actieve leden zal volstaan om het besluit te nemen.

Hoofdstuk 3 : Dagelijks bestuurArtikel 9:

Het dagelijks bestuur zal minimaal uit 5 leden bestaan :
Artikel 10 :

De leden van het dagelijks bestuur worden voor een periode van vier jaar verkozen, om de twee jaar voor de helft herkiesbaar. De beurten van aftreden der groepen worden als volgt samengesteld : • eerste groep : voorzitter- penningmeester- twee raadsleden.

(jeugdverantwoordelijke, terreinverantwoordelijke)

 • tweede groep : ondervoorzitter- secretaris- twee raadsleden.

(feestbestuurder, raadslid)
De uittredende bestuursleden zijn herkiesbaar. Om verkozen te worden moeten de kandidaten de gewone meerderheid van stemmen bekomen.

Stemmen bij volmacht is toegelaten. Slechts één volmacht per persoon.

Zij die hun kandidatuur wensen te stellen voor een zetel in het dagelijks bestuur dienen hun aanvraag schriftelijk in te dienen bij de voorzitter, ten minste veertien dagen voor de jaarlijks Algemene Vergadering.
Artikel 11 :

Alle beslissingen genomen door het dagelijks bestuur, bij eenvoudige meerderheid van stemmen, zijn geldig. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.


Artikel 12 :

De voorzitter zal de club vertegenwoordigen. Hij roept het dagelijks bestuur bijeen, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek van een bestuurslid.


Hij tekent zelf of geeft volmacht aan de secretaris en/ of penningmeester om alle stukken van bestuurlijke aard te ondertekenen.
Artikel 13 :

De ondervoorzitter vervangt de voorzitter tijdens zijn afwezigheid.

Is ook de ondervoorzitter afwezig dan zal het langst in functie zijnde bestuurslid de vergaderingen leiden.
Artikel 14 :

De secretaris is belast met alle administratieve werkzaamheden van de club.


Artikel 15 :

De penningmeester is belast met het geldelijk beheer van de club. Hij/ zij int de lidgelden en regelt de door het bestuur goedgekeurde uitgaven.


Artikel 16 :

De door de Algemene Vergadering verkozen raadsleden krijgen elk een specifieke functie toebedeeld die in de schoot van het dagelijks bestuur werd bepaald.Hoofdstuk 4 : Leden – Ontslagen – UitsluitingenArtikel 17 :

Tennis SOC-MTH bestaat uit leden die onderverdeeld worden in junioren en senioren.

Junioren zijn spelers tot en met 15 jaar.

Onder senior wordt verstaan alle leden dewelke ouder zijn dan 16 jaar of in de loop van het jaar 16 jaar oud zullen worden.


Artikel 18 :

Ieder lid kan ten allen tijde uit de vereniging treden.


Artikel 19 :

Indien een lid op ernstige wijze de bij de reglementen getroffen schikkingen overtreedt, de belangen van het clubleven ondermijnt of aan de wetten van eer of welvoeglijkheid te kort komt, is het dagelijks bestuur bevoegd zijn uitsluiting als lid van de vereniging uit te spreken.Hoofdstuk 5 : AllerleiArtikel 20 :

Het dagelijks bestuur van tennis SOC-MTH zal telkenmale de aanvang van het tennisseizoen bepalen.


Artikel 21 :

De lidgelden zijn te betalen vóór een jaarlijks te bepalen datum op de daartoe voorziene bankrekening. Zij kunnen onder geen enkel beding worden teruggevorderd door de leden, tenzij wegens medische redenen.

De lidgelden worden jaarlijks vastgesteld door het dagelijks bestuur. Indien wordt ingeschreven met meerdere leden van eenzelfde familie zijn deze familieleden inwonend op hetzelfde adres.

Het familieabonnement is van toepassing voor gezinnen die bij een totaal aan inschrijvingsgelden een bepaald bedrag overschrijden. Ook het familieabonnement is enkel mogelijk voor inwonende leden van éénzelfde familie.

In de lidgelden is de aansluiting bij VTV inbegrepen. Zij vormen één ondeelbaar geheel.

Artikel 22 :

Tenniskledij is verplicht.

De tennisterreinen mogen slechts betreden worden als men drager is van tennispantoffels.

De terreinverantwoordelijke kan, in het belang van de staat der terreinen, de toegang tot de terreinen, voor een bepaalde duur, weigeren.


Artikel 23 :

Het dagelijks bestuur is niet verantwoordelijk voor diefstal, beschadigingen of ongelukken die de leden of hun persoonlijke bezit zouden kunnen overkomen tijden hun verblijf op de club.

Alle leden zijn verantwoordelijk voor de schade toegebracht aan roerende of onroerende goederen die eigendom zijn van de v.z.w. Tennis S.O.C.-M.T.H..
Artikel 24 :

Door het feit van hun aansluiting bij V.T.V. zijn alle leden verzekerd tegen lichamelijke ongevallen op de tennisterreinen.

De club draagt geen verantwoordelijkheid voor ongevallen overkomen aan ereleden , bezoekende leden of genodigden.
Artikel 25 :

De vijf terreinen liggen ter beschikking voor alle spelende leden die hun lidgeld hebben betaald.

Na 18 uur zijn de terreinen bij voorkeur voorbehouden aan de volwassenen.(+18 jaar)
Artikel 26 :

De reservaties kunnen geschieden volgens een systeem van ophanging van de naamplaatjes.

Er kunnen slechts naamkaartjes worden opgehangen wanneer één van de twee of twee van de vier leden aanwezig zijn en blijven. Bij dubbelspel mogen de vier naamplaatjes twee aan twee gedurende twee uren worden opgehangen.

Terreinen 3 en 4 kunnen gereserveerd worden door inschrijving in het reservatieboek, slechts één reservatie per week op voorhand en met een maximum van éénmaal per week.

Een volgende reservatie kan slechts geschieden na afloop van de vorige.

Bij dubbelspel geldt de hierboven aangehaalde mogelijkheid.

De terreinen zijn niet bespeelbaar bij interclub en andere organisaties.
Artikel 27 :

Elk lid kan maximaal tweemaal éénzelfde bezoekende speler uitnodigen. Dit kan niet gebeuren op zaterdagen en zondagen van de maanden mei en juni en bij clubactiviteiten. De bezoekende speler zal zich aanbieden bij de chaletuitbater die inschrijft in het gastenboek en de geldende toelatingsbijdrage ontvangt.


Iedereen die op regelmatige basis het clubhuis bezoekt , en geen spelend lid is, dient bezoekend lid te worden van de vriendenkring van de vereniging.

Andere toevallige bezoekers worden vriendelijk verzocht hun naam, met datum van bezoek, in het gastenboek te willen noteren.


Artikel 28 :

De leden van andere tennisclubs hebben enkel toegang tot de club, wanneer ze door het bestuur worden uitgenodigd, voor het spelen van competitie- of vriendenwedstrijden of ter gelegenheid van een andere activiteit door tennis SOC-MTH ingericht.


Artikel 29 :

Onderhoud terreinen: met de besproeiingsinstallatie is het vegen van de terreinen en lijnen onontbeerlijk. Dit dient te gebeuren 5 minuten vóór het einde van het uur.

Deze maatregel is vooral van toepassing voor de laatste spelers van de dag.

De chaletuitbater zal waken over de stipte naleving van dit artikel. Ze heeft de volmacht de namen te noteren van leden die hier in gebreke zouden blijven.


Artikel 30 :

In onderling akkoord tussen het dagelijks bestuur en de trainer(s) zijn bepaalde uren voorbehouden voor de lesgever(s). Voor terreinen 3 en 4 gelden de voorwaarden vermeld in artikel 26.


Artikel 31 :

Gevonden voorwerpen: alle gevonden voorwerpen worden afgegeven in het chalet aan de uitbater of aan een lid van het dagelijks bestuur.

Op 31 december heeft het dagelijks bestuur het recht om naar eigen goeddunken over deze voorwerpen te beschikken.
Artikel 32 :

Clubhuis en verbruik : het clubhuis wordt uitgebaat door een door het dagelijks bestuur aangesteld persoon. De uitbating geschiedt op zelfstandige basis. De chaletuitbater is verantwoordelijk voor de orde en netheid van het chalet. Alle verbruik dient contant te worden betaald.

Openingsuren worden kenbaar gemaakt aan de ingang van het chalet.
Artikel 33 :

Honden of andere dieren zijn niet toegelaten in het chalet, op het terras of het belendende grasplein. Enkel tijdens het tornooi of interclub en mits uitzonderlijke toelating van het dagelijks bestuur kan hierop een uitzondering worden gemaakt.


Artikel 34 :

Niet naleven van het reglement : elk lid dat in overtreding met onderhavig reglement moet door het dagelijks bestuur worden gehoord. Het dagelijks bestuur beslist autonoom over de uit te spreken sanctie bij niet naleving van dit reglement. De sancties dewelke uitgesproken worden kunnen zelfs een definitieve schorsing tot gevolg hebben.

Deze beslissingen zijn onherroepelijk.
Artikel 35 :

Aanvaarding van het reglement : elk lid dat om zijn toetreding verzoekt tot tennis SOC-MTH heeft kennisgenomen van onderhavig reglement en heeft zich als dusdanig akkoord verklaard.


JN herziening juli 2003juni 2007

Februari 2011

 • Hoofdstuk 2 : Raad van Bestuur – Algemene Vergadering
 • Hoofdstuk 3 : Dagelijks bestuur
 • Hoofdstuk 4 : Leden – Ontslagen – Uitsluitingen
 • Hoofdstuk 5 : Allerlei

 • Dovnload 27.44 Kb.