Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


IP/01/1590 Brussel, 15 november 2001

Dovnload 14.52 Kb.

IP/01/1590 Brussel, 15 november 2001Datum05.12.2018
Grootte14.52 Kb.

Dovnload 14.52 Kb.

IP/01/1590

Brussel, 15 november 2001Urban II-programma: de EU draagt 7 miljoen Euro bij voor stadsontwikkeling in Antwerpen

Michel Barnier, als lid van de Europese Commissie bevoegd voor het regionale beleid, heeft vandaag in Antwerpen meegedeeld dat de Europese Commissie een programma voor stadsvernieuwing heeft goedgekeurd. Via dit programma in het kader van het communautaire initiatief URBAN1 wordt over de periode 2001-2006 7,1 miljoen euro beschikbaar gesteld door de Europese Unie. Deze Europese financiële steun wordt aangevuld met verdere overheidsinvesteringen ten bedrage van 15,7 miljoen euro, zodat in totaal 22,8 miljoen euro beschikbaar zal zijn. Tot de prioriteiten behoren opleiding, milieuverbetering en diverse maatregelen om achtergestelde groepen betere kansen te geven, vooral op de arbeidsmarkt.

Michel BARNIER heeft het besluit als volgt toegelicht: "De URBAN-programma's zorgen voor een creatieve en innovatieve aanpak van de stadsvernieuwing. Zij leggen ook sterk de nadruk op een benadering van onderop aangezien de plaatselijke bevolking bij alle fasen van de besluitvorming wordt betrokken. Dit programma vormt hierop geen uitzondering. Er is een sterk plaatselijk partnerschap voor opgezet en ik sta volledig achter de prioriteiten van het programma, die bestaan uit maatschappelijke integratie, opleiding, vernieuwing van de infrastructuur voor bedrijven en milieuverbetering. Ik ben er zeker van dat dit programma een aanzienlijke bijdrage aan de stadsvernieuwing in Antwerpen zal leveren."

Het programmagebied omvat buurten in twee stadsdelen2 die ten zuiden van het centrum van Antwerpen liggen. Het telt 44.667 inwoners. Problemen zijn een slechte reputatie, voormalige industrieterreinen die er verwaarloosd bij liggen, woningen van slechte kwaliteit en winkelstraten waar de zaken niet goed gaan. Sommige buurten worden gekenmerkt door zeer hoge concentraties werklozen, ouderen, migranten en huishoudens die afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering. Daar staat tegenover dat het gebied goed bereikbaar is met openbaar vervoer en dicht bij het centrum ligt. Er zijn heel wat groene ruimten, veel grote bedrijven en een jonge multi-etnische bevolking.

Het programma is erop gericht de problemen aan te pakken door middel van drie grote prioriteiten:Economisch herstel en schepping van werkgelegenheid

De voornaamste acties hebben tot doel kansen te scheppen voor bedrijven op het gebied van milieu-, informatie- en communicatietechnologieën, winkelstraten nieuw leven in te blazen en opleidingen voor de sectoren milieu en nieuwe technologieën te organiseren, vooral ten behoeve van nieuwkomers bij de migranten en langdurig werkloze vrouwen (beschikbare financiële middelen: 9,4 miljoen euro).Omvorming van de rivieroever tot een functioneel stadsgebied

Tot de voornaamste acties behoren de aanleg van meer groene ruimten voor de bewoners en toeristen, de instandhouding van architectonisch belangrijke gebouwen en de bescherming van de biodiversiteit (beschikbare financiële middelen: 7 miljoen euro).Verbetering van de bereikbaarheid door middel van innovatieve vervoersoplossingen

Tot de voornaamste acties behoren de realisering van multimodale vervoersknooppunten, de uitbreiding van het vervoersnet voor recreatie, de aanleg van een fietspadennet en maatregelen om de toegang tot het internet te vergemakkelijken (beschikbare financiële middelen: 4,7 miljoen euro).

Daarnaast zal nog 1,7 miljoen euro beschikbaar zijn voor de financiering van technische bijstand.

Net als bij alle URBAN-programma's, zal ook bij dit programma de Europese steun afkomstig zijn uit het onder de heer Barnier ressorterende Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).URBAN

Het communautaire initiatief URBAN heeft tot doel probleembuurten in steden economisch en sociaal te revitaliseren om duurzame stadsontwikkeling te bevorderen. Bij de tweede URBAN-ronde ("URBAN II") worden in de periode 2000‑2006 zo'n 70 stedelijke achterstandsgebieden in de hele EU ondersteund. De EU heeft daar in totaal 728,3 miljoen euro3 voor beschikbaar, maar dankzij de bijdragen van andere overheden en van de privésector mag op zijn minst een verdubbeling van dit bedrag worden verwacht.

Een bijzonder kenmerk van URBAN II is de ontwikkeling van innovatieve modellen voor stadsvernieuwing. Een ander kenmerk is de sterke nadruk die wordt gelegd op partnerschap en op deelneming door plaatselijke actoren. Ook zullen informatie en ervaring op het gebied van duurzame stadsontwikkeling in de hele Europese Unie worden uitgewisseld.

URBAN II wordt gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Er zijn financiële middelen beschikbaar voor maatregelen zoals de renovatie van gebouwen en openbare ruimten, plaatselijke werkgelegenheidsinitiatieven, verbetering van de onderwijs- en opleidingssystemen voor kansarme groepen, de ontwikkeling van milieuvriendelijke systemen voor openbaar vervoer, de invoering van doelmatiger systemen voor energiebeheer en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen, en de ontwikkeling van de door de technologieën van de informatiemaatschappij geboden mogelijkheden.

De Commissie keurt programma's goed die worden voorgesteld door een partnerschap dat onder meer plaatselijke groeperingen en lagere overheden omvat. De looptijd van deze programma's is de hele periode 2000-2006 en de plaatselijke actoren worden bij alle stadia van het proces betrokken.

Beheersautoriteit

De beheersautoriteit van het programma is de gemeenteraad van Antwerpen. Het dagelijkse beheer is gedelegeerd aan:

Hugo Hermans, EU-programmacoördinator

SOMA vzw


Grote Markt 27

B - 2000 Antwerpen

Telefoon: +32 3 – 470 23 69

Fax: +32 3 – 270 03 59

E-mail: hugo.hermans@somavzw.be

Nadere informatie

Nadere informatie over URBAN II en/of dit programma is te vinden in MEMO/01/301 van 25 september 2001 en op de volgende websites:

Europese Commissie : http://www.inforegio.cec.eu.int/urban/

Stad Antwerpen : http://www.antwerpen.beStadsontwikkelingsmaatschappij Antwerpen (SOMA) : http://www.somavzw.be

1 Zie de beschrijving van URBAN II verderop.

2 Het Kiel en Hoboken.

3 In prijzen van 2001.


  • 2
  • Economisch herstel en schepping van werkgelegenheid
  • Omvorming van de rivieroever tot een functioneel stadsgebied
  • Verbetering van de bereikbaarheid door middel van innovatieve vervoersoplossingen
  • 3
  • Beheersautoriteit
  • Nadere informatie

  • Dovnload 14.52 Kb.