Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Is mijn kind verzekerd onder schooltijd?

Dovnload 3.9 Kb.

Is mijn kind verzekerd onder schooltijd?Datum01.08.2017
Grootte3.9 Kb.

Dovnload 3.9 Kb.

Is mijn kind verzekerd onder schooltijd?

Accent heeft voor alle Accent-scholen een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering.


Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen, personeel, stagiaires, vrijwilligers) verzekerd. De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering indien een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk mee verzekerd, voor zover de eigen verzekering van betrokkene geen dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen risico). Materiƫle schade (kapotte bril, fiets etc) valt niet onder de dekking.
De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als zij die voor de school actief zijn (bestuursleden, personeel, stagiaires, vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig handelen.

De ongevallenverzekering geldt voor de tijd van huis naar school, onder schooltijd en voor de tijd van school naar huis, uitgaande van de kortste weg.


Onder schooltijd vallen ook de tijden buiten de reguliere schooltijden, bijvoorbeeld als wij op schoolreis of op schoolkamp gaan.

Wij attenderen u op twee aspecten die vaak aanleiding zijn tot misverstand:


Ten eerste is de school c.q. het schoolbestuur niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Wanneer dit wel het geval zou zijn, zou alle schade die in schoolverband ontstaat door de school moeten worden vergoed. Deze opvatting leeft wel bij veel mensen maar is gebaseerd op een misverstand. De school heeft pas een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De school (of zij die voor de school optreden) moeten dus te kort zijn geschoten in hun rechtsplicht. Het is mogelijk dat er schade wordt geleden zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid. Bijvoorbeeld tijdens de gymnastiekles een bal tegen een bril. Die schade valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering en wordt (dan ook) niet door de school vergoed.
Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (of hun ouders als de leerlingen jonger zijn dan 14 jaar) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (of de ouders) verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat ouders/verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten.


Dovnload 3.9 Kb.