Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Iv>y tdlvt pagina 037. Bijbelstudie over het geslachtsregister van yeshua

Dovnload 233.88 Kb.

Iv>y tdlvt pagina 037. Bijbelstudie over het geslachtsregister van yeshuaPagina1/7
Datum14.10.2017
Grootte233.88 Kb.

Dovnload 233.88 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7

037. Geslachtsregister van Yeshua - Tol’dot Yeshua - iv>y tdlvt - pagina

037. Bijbelstudie over het

GESLACHTSREGISTER VAN YESHUA

SEFER TOL’DOT YESHUA


iv>y tdlvt rpc

In deze bijbelstudie zullen wij een paar “lastige” Schriftgedeelten behandelen, die door talrijke bijbellezers over het algemeen liever overgeslagen worden omdat men het nogal saai vindt. Ik heb het dus over de geslachtsregisters, en met name over de twee verschillende geslachtsregisters van Yeshua haMashiach [Jezus Christus] in vergelijking met elkaar en met de geslachtsregisters in TeNaCH [het z.g. Oude Testament]. Zij schijnen namelijk op het eerste gezicht enkele vervelende tegenstrijdigheden en hiaten te bevatten, die door tegenstanders maar al te graag worden aangegrepen om te “bewijzen” dat B’rit haChadasha [het Nieuwe Testament] niet g’ddelijk geïnspireerd zou zijn, want anders zouden de schrijvers ervan immers niet zo onzorgvuldig te werk zijn gegaan. Maar is dat wel zo? Waren ze echt wel zo onzorgvuldig en slordig geweest bij het overschrijven van de toen vrij toegankelijke openbare geslachtsregisters, of zijn de ogenschijnlijke tegenstrijdigheden en hiaten soms heel bewust en met een bepaald doel aangebracht? Laten wij de omstreden geslachtsregisters van Yeshua haMashiach derhalve zeer zorgvuldig in hun juiste context onderzoeken en met de parallelle lijsten en teksten in TeNaCH vergelijken.Geslachtsregister volgens Matityahu

Geslachtsregister van Yeshua haMashiach, de zoon van David, de zoon van Avraham. Avraham verwekte Yitz’chaq, Yitz’chaq verwekte Ya’aqov, Ya’aqov verwekte Y’huda en zijn broeders, Y’huda verwekte Peretz en Zarach bij Tamar, Peretz verwekte Chetz’ron, Chetz’ron verwekte Ram, Ram verwekte Aminadav, Aminadav verwekte Nach’shon, Nach’shon verwekte Salmon, Salmon verwekte Boaz bij Rachav, Boaz verwekte Oved bij Rut, Oved verwekte Yishai, Yishai verwekte David, de koning. David verwekte Sh’lomo bij de vrouw van Uriyahu, Sh’lomo verwekte Rechav’am, Rechav’am verwekte Aviya, Aviya verwekte Asa, Asa verwekte Y’hoshafat, Y’hoshafat verwekte Yoram, Yoram verwekte Uziyahu, Uziyahu verwekte Yotam, Yotam verwekte Achaz, Achaz verwekte Chiz’qiyahu, Chiz’qiyahu verwekte M’nashe, M’nashe verwekte Amon, Amon verwekte Yoshiyahu, Yoshiyahu verwekte Y’chon’yahu en diens broeders ten tijde van de Babylonische Galut [ballingschap]. Na de Babylonische Galut verwekte Y’chon’yahu Sh’al’ti’el, Sh’al’ti’el verwekte Z’rubavel, Z’rubavel verwekte Avihud, Avihud verwekte El’yaqim, El’yaqim verwekte Azur, Azur verwekte Tzadoq, Tzadoq verwekte Yachin, Yachijn verwekte Elihud, Elihud verwekte El’azar, El’azar verwekte Matan, Matan verwekte Ya’aqov, Ya’aqov verwekte Yosef, de man van Miryam, uit wie Yeshua geboren is, die de Mashiach genoemd wordt. Al de geslachten dan van Avraham tot David zijn veertien geslachten en van David tot de Babylonische Galut veertien geslachten en van de Babylonische Galut tot de Mashiach veertien geslachten.” (vhyttm Matityahu [Matthéüs] 1:1-17)Geslachtsregister volgens Lucas

En het geschiedde, terwijl al het volk ondergedompeld werd, dat toen ook Yeshua [Jezus] ondergedompeld werd en in gebed was, de hemel zich opende, en Ruach haQodesh [de Heilige Geest] in lichamelijke gedaante als een duif op Hem nederdaalde, en dat er een stem kwam uit de hemel: Gij zijt mijn Zoon, de geliefde, in U heb Ik mijn welbehagen. En Hij, Yeshua, was, toen Hij optrad, ongeveer dertig jaar, een zoon, naar men meende, van Yosef, de zoon van Eli, de zoon van Matat, de zoon van Levi, de zoon van Malki, de zoon van Yanai, de zoon van Yosef, de zoon van Matityahu, de zoon van Amotz, de zoon van Nachum, de zoon van Chesli, de zoon van Nagai, de zoon van Machat, de zoon van Matityahu, de zoon van Shim’i, de zoon van Yosef, de zoon van Yoda, de zoon van Yochanan, de zoon van Reisha, de zoon van Z’rubavel, de zoon van Sh’al’ti’el, de zoon van Neri, de zoon van Malki, de zoon van Adi, de zoon van Qosam, de zoon van Almodam, de zoon van Er, de zoon van Yeshua, de zoon van Eli’ezer, de zoon van Yorim, de zoon van Matat, de zoon van Levi, de zoon van Shim’on, de zoon van Yehuda, de zoon van Yosef, de zoon van Yonam, de zoon van El’yaqim, de zoon van Maliya, de zoon van Mina, de zoon van Matata, de zoon van Natan, de zoon van David, de zoon van Yishai, de zoon van Oved, de zoon van Boaz, de zoon van Salma, de zoon van Nach’shon, de zoon van Aminadav, de zoon van Admin, de zoon van Arni, de zoon van Chetz’ron, de zoon van Peretz, de zoon van Yehuda, de zoon van Ya’aqov, de zoon van Yitz’chaq, de zoon van Avraham, de zoon van Terach, de zoon van Nachur, de zoon van Serug, de zoon van Re’u, de zoon van Peleg, de zoon van Ever, de zoon van Shalach, de zoon van Qeinan, de zoon van Arpach’shad, de zoon van Shem, de zoon van Noach, de zoon van Lamech, de zoon van Metushelach, de zoon van Chanoch, de zoon van Yered, de zoon van Mahalal’el, de zoon van Qeinan, de zoon van Enosh, de zoon van Shet, de zoon van Adam, de zoon van G’d.” (cqvl Luqas [Lucas] 3:21-38).Vragen!Als wij nu de twee geslachtsregisters van Yeshua haMashiach [Jezus Christus] in vhyttm Matityahu [Matthéüs] 1:1-17 en in cqvl Luqas [Lucas] 3:21-38 met elkaar vergelijken, dan komen wij al heel gauw een aantal tegenstrijdigheden tegen die onmiddellijk vragen bij ons oproepen, maar als wij dan ook nog de geslachtsregisters in ty>arb B’reshit [Genesis] 5:1-32 en 11:10-26, tvr Rut [Ruth] 4:18-22, alsook a ,ymyh yrbd Div’rei haYamim alef [1 Kronieken] 1:24-28, 2:1-15 en 3:5-19 erbij halen en daarnaast leggen, dan komen er nog een aantal vragen bij en lijkt de chaos kompleet, want dan klopt er namelijk bijna niets meer van!!! Laten wij daarom al onze vragen eventjes inventariseren en daarna kijken wat er aan de hand is. Welnu, zowel Matityahu [Matthéüs] alsook Lucas zijn het met elkaar eens dat Yosef [Jozef] niet de echte vader van Yeshua is, maar slechts Zijn pleegvader, want in tegenstelling tot alle daarvoor genoemde personen schrijft Matityahu in vers 16 niet: “Ya’aqov verwekte Yosef en Yosef verwekte Yeshua”, maar: “Ya’aqov verwekte Yosef, de man van Miryam, uit wie Yeshua geboren is, die Mashiach genoemd wordt.” Lucas schreef het nog duidelijker: “En Hij, Yeshua, was, toen Hij optrad, ongeveer dertig jaar, een zoon, naar men meende, van Yosef, de zoon van Eli” (vers 23). In het Grieks staat er letterlijk: “…zijnde een zoon, zoals Hij beschouwd werd ofwel er gemeend werd, een zoon van Jozef, van Eli.” Men dacht dat Yeshua een zoon van Yosef was, maar Hij was het dus niet! De vraag die ons nu in het kader van deze bijbelstudie bezig houdt, is daarom: welk nut hebben deze twee geslachtsregisters van Yosef als hij niet de vader van Yeshua was, want dan is het toch niet het geslachtsregister van Yeshua? Is dan de aanhef in Mt 1:1 niet onjuist en misleidend? De tweede vraag volgt meteen als wij naar de vader van Yosef kijken. Wie is eigenlijk de vader van Yosef? Eli of Ya’aqov, want dat zijn blijkbaar twee verschillende personen omdat beiden op hun beurt zelf ook weer een andere vader hebben. Dat brengt ons meteen naar de volgende vraag: hoe kan het nou dat er in de twee geslachtsregisters vanaf David tot Yosef verschillende namen voorkomen? Hebben wij het in beide gevallen echt wel over de stamboom van Yosef of is er iets anders aan de hand? Nog iets: mag de stamboom van Yeshua überhaupt wel via Yosef lopen? Yosef behoort immers tot het nageslacht van Y’chon’yahu [Jechonja c.q. Konjahu], waarvan geschreven staat: “Zo zegt de Eeuwige: Schrijf deze man in als kinderloos, een man die in zijn dagen geen geluk heeft, want het zal aan geen van zijn nakomelingen gelukken om te zitten op de troon van David en weer over Y’huda [Juda] te regeren”. (vhymry Yir’m’yahu [Jeremia] 22:30). Ook deze tekst roept weer vragen op, want als Y’chon’yahu [Jechonja] vervloekt was en kinderloos zou blijven, hoe kan hij dan Sh’al’ti’el [Sealtiël] verwekt hebben? En last but not least is er ook nog de klemmende vraag hoe het mogelijk is dat Matityahu zo stellig kan schrijven dat er tussen David haMelech [koning David] en de Galut [ballingschap] veertien geslachten waren, terwijl het volgens a ,ymyh yrbd Div’rei haYamim alef [1 Kronieken] 3:10-16 eigenlijk achttien moesten zijn. Er ontbreken dus vier generaties. U ziet het nu, dat de twee geslachtsregisters genoeg stof geven tot nadenken en allesbehalve saai zijn. Laten we proberen om op al deze klemmende vragen goede, degelijke en vooral bijbels gefundeerde antwoorden te krijgen.

  1   2   3   4   5   6   7

  • Geslachtsregister volgens Matityahu
  • Geslachtsregister volgens Lucas
  • Vragen!

  • Dovnload 233.88 Kb.