Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Jaarverslag 2006 en Jaarrekening 2006

Dovnload 147.32 Kb.

Jaarverslag 2006 en Jaarrekening 2006Datum24.07.2017
Grootte147.32 Kb.

Dovnload 147.32 Kb.


Provinciale Afdeling Zuid-Holland

Laan van Oud Poelgeest 20

2341NK Oegstgeest

T 071 51 53 618

M 06 20 96 87 10

E vd.bosch@consunet.nl

WWW.CDAZH.NL

Jaarverslag 2006

en

Jaarrekening 2006Voor behandeling in de vergadering van het Algemeen Bestuur

op 8 maart 2007

Provinciale Afdeling Zuid-Holland

Inhoudsopgave Pagina

1 Het jaar 2006 2

2 Voorbereiding verkiezingen 2

3 Het bestuur 3

4 De vergaderingen van het bestuur 4

5 De leden Algemeen Bestuur op 31.12.2005 4

6 Personele ondersteuning 4

7 Delegatie partijraaddelegatie 5

8 Algemene en Bijzondere Ledenvergaderingen (bijzonder

ledenvergaderingen zijn ter voorbereiding van de/het partijcongres 5

9 Hannie van Leeuwenlezing 7

10 Avondoverdenking 7

11 Het Politiek Beraad 7

12 Bijzondere activiteiten 7

13 De Zuid-Holland-Katern 7

14 Website provinciale afdeling 7

15 Informatievoorziening 8

16 Regionale afdelingen 8

17 Gemeentelijke afdelingen 8

18 De leden 9

19 Taakverdeling Dagelijks Bestuur 9

20 Rooster van aftreden 9

21 Regio-indeling in het D.B. 9

22 Kenmerken 2006 10

Bijlage 1 Leden Algemeen Bestuur 11

Bijlage 2 Jaarverslag agrarisch platform Zuid-Holland 13

Bijlage 3 Scholingscommissie Zuid-Holland 14
Jaarrekening 2006 16

Toelichting jaarverslag 2006 17

Specificaties bij de balans 18

Jaarrekening en toelichting jaarrekening 2006 19 1. Het jaar 2006

Het jaar 2006 bracht meer verkiezingsactiviteiten voor de provinciale afdeling dan verwacht. De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen, waarbij er landelijk gezien bijna driehonderd raadszetels voor het CDA verloren gingen, was teleurstellend. Terwijl de afdeling zich vervolgens voorbereidde op de verkiezingen voor Provinciale Staten en Tweede Kamer in 2007 moest de partij zich - door het uit de coalitie stappen van D’66 - onverwacht snel voorbereiden op Tweede Kamerverkiezingen. De partij bleek er klaar voor en het resultaat mocht er zijn. Op 22 november bleef het CDA met 41 zetels de grootste partij.


Het provinciaal bestuur heeft zich naast de verkiezings- en campagneactiviteiten in 2006 ook beziggehouden met het versterken van de betrokkenheid van de regio’s bij het provinciaal bestuur. Er werd - door het aanwijzen van de voorzitter van de grootste afdeling van een regio als regiovertegenwoordiger - een vorm gevonden om regio’s die geen vertegenwoordigers naar het AB afvaardigen bij het AB te betrekken. Voor het eerst werden ook CDA-pleinen georganiseerd. Deze bijeenkomsten hebben tot doel de contacten tussen provinciaal, regionaal en lokaal niveau te versterken en de onderlinge informatie-uitwisseling te bevorderen.
2. Voorbereiding verkiezingen
Het provinciaal bestuur heeft zich gedurende 2006 intensief beziggehouden met de gemeenteraadsverkiezingen van 7 maart, de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november, de verschillende verkiezingen in de herindelingsgemeenten. Op 22 november werden de volgende gemeenten gevormd: Nieuwkoop (voorheen Liemeer, Nieuwkoop en Ter Aar), Binnenmaas (voorheen Binnenmaas en ’s-Gravendeel) en Lansingerland (voorheen Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs en Bleiswijk). Tot slot werd gestart met het voorbereiden van de Provinciale Statenverkiezingen van maart 2007.
Kandidaatlijsttrekker

Op voorstel van het Dagelijks Bestuur stelde het Algemeen Bestuur in de vergadering van 27 april gedeputeerde Asje van Dijk voor als kandidaat-lijsttrekker voor de provinciale Statenverkiezingen. Fractievoorzitter de heer Klein Breteler zag - na acht jaar Statenlidmaatschap - af van een derde termijn. Op 21 september kozen de leden van de provinciale afdeling Asje van Dijk als lijsttrekker en lanceerde deze zijn verkiezingsleus ‘Asje van Zuid-Holland houdt’. Later is dit gewijzigd in ‘Asje om Zuid-Holland geeft’.


Kandidaatstelling Provinciale Staten

Een profielschets van de CDA-fractie Provinciale Staten Zuid-Holland 2007-2011 werd opgesteld. Evenals een profielschets van het CDA-lid Provinciale Staten 2007-2011. Hierbij werd nadrukkelijk rekening gehouden met de wijziging van de Provinciewet, waardoor het aantal Statenleden in Zuid-Holland teruggebracht is van 83 naar 55.


Ter voorbereiding van de vaststelling van de advies-kandidatenlijst werd een selectiecommissie samengesteld. Lid van deze commissie waren: dhr. W. Aalbers, mw. M. de Kam, dhr. W. de Kok, dhr. H. Meester, mw. G. Willemsma (voorzitter) en dhr.R. van Woerden. Mw A. de Vogel was ambtelijk secretaris. Tot 1 juni konden kandidaten voor het statenlidmaatschap zich bij de commissie aanmelden of worden voorgedragen.
Concept-verkiezingsprogramma

Ter voorbereiding van het verkiezingsprogramma werd een programmacommissie gevormd. Deze commissie bestond uit: dhr. P.H.B. Pennekamp (thema: Zorg, Cultuur en Sociale Zaken), dhr. J. van der Veen (thema: Groen, Water en Milieu), dhr. F. Veenema (thema: Ruimtelijke Ordening, Verkeer& Vervoer en Economische Zaken) en dhr. R. van Zwol (thema: Personeel, Financiën en Bestuurlijke Zaken). Als adviseurs waren de heren A.J. Rodenburg en R. van Woerden resp. voorzitter en vice-voorzitter van de provinciale afdeling bij de programmacommissie betrokken. Evenals de heer Klein Breteler, fractievoorzitter van de Provinciale Statenfractie. Ambtelijk secretaris was mw. D.M. Aangeenbrug-Daudeij.

Na de fase van gegevensverzameling werd de commissie uitgebreid met dhr. J. Huizinga. Hij hield zich vooral bezig met de (eind)-redactie van het programma.
Het CDA-plein van 8 april vormde een eerste aanzet voor het verkiezingsprogramma. Alle gemeentelijke afdelingen werden nadrukkelijk uitgenodigd om ideeën uit de lokale verkiezingsprogramma’s in te brengen.
Presentatie en vaststelling kandidatenlijst en verkiezingsprogramma

Op 21 september werd tijdens het tweede CDA-plein te Dordrecht het conceptverkiezingsprogramma met als motto ‘Vertrouwen in Zuid-Holland. Vertrouwen in elkaar’ gepresenteerd. Daar kregen ook de geselecteerde kandidaten de gelegenheid zich voor te stellen. Voorzitter van de selectiecommissie mw. Willemsma gaf een toelichting op de profielschets, criteria en overwegingen die bij het opstellen van de advieslijst een rol hebben gespeeld.

Tijdens de ALV op 30 november werden kandidatenlijst en verkiezingsprogramma definitief vastgesteld.
3. Het bestuur
Het Algemeen Bestuur (AB) bestaat uit 7 vrijgekozen leden, 14 vertegenwoordigers en 14 plaatsvervangende leden uit de regiobesturen, vanuit het CDJA en het CDAV elk twee leden en daarbij nog adviserende leden uit de Provinciale Staten, de Eerste en Tweede Kamer, het Europees Parlement, het landelijk Partijbestuur, het provinciaal Campagneteam, het Zorgteam, de commissie Scholing- en Verenigingszaken, het Seniorenplatform, Agrarisch Platform (PAP), de commissie Buitenland en de Bestuurdersvereniging.
In april 2006 overleed de heer J. den Boogert. Het AB verloor met hem een gewaardeerde vertegenwoordiger uit de regio Gouwe en IJssel.

Het CDAV heeft in 2005 laten weten de vacature van AB-lid vooralsnog te laten bestaan. Met een vertegenwoordiging in het DB vindt het vrouwenberaad zich voldoende vertegenwoordigd.


In de vacature voor de regio Krimpenerwaard is mevrouw R. Bode-Vendrig benoemd. De heer H. van der Vaart werd plaatsvervanger in deze regio. Plaatsvervanger voor de stad Rotterdam werd de heer J. Wiertz.
Gedurende 2006 was de Haagse regio vacant. Vanaf december 2006 wordt deze regio in het AB vertegenwoordigd door de afdelingsvoorzitter van de grootste afdeling Leidschendam/Voorburg en door de voorzitter van de op een na grootste afdeling Zoetermeer als plaatsvervanger. De heer F.H. von Meijenfeldt woonde vanuit de Haagse regio de vergaderingen van het AB bij.
De vacature van voorzitter van het Provinciaal Campagneteam werd voor de zomervakantie vervuld. Dhr. P. Noordhoek heeft deze taak op zich genomen.

4. De vergaderingen van het Bestuur

Het AB vergaderde zeven keer. In 2005 werd besloten het aantal AB-vergaderingen terug te brengen tot vier per jaar. Daarvoor in de plaats kwamen een tweetal CDA-pleinen. Door de voorbereiding van de provinciale Statenverkiezingen was het nodig extra AB-vergaderingen te organiseren. De vertegenwoordiging vanuit de regio’s was tijdens de vergaderingen waarin de kandidatenlijst en het conceptverkiezingsprogramma werden besproken minimaal.

Het Dagelijks Bestuur (DB) kwam 8 keer bijeen.
Vast onderdeel van de AB-vergaderingen is de politieke rondblik, waarin vertegenwoordigers van de Eerste en de Tweede Kamer en de Provinciale Staten verslag doen1.

Daarnaast staat het nieuws uit het partijbestuur op de agenda. Er wordt gerapporteerd vanuit de verschillende commissies, t.w. het agrarisch platform, de commissie buitenland, het seniorenplatform, het provinciaal campagneteam, de commissie scholings- en verenigingszaken en het zorgteam. In 2006 behoefde het zorgteam niet in actie te komen.


Alle regio’s worden in de agenda vermeld met vertegenwoordiger en plaatsvervanger. De aanwezige vertegenwoordigers krijgen allen nadrukkelijk de gelegenheid uit hun regio te rapporteren. Ditzelfde geldt voor de provinciale commissies.
In 2006 werden tijdens de AB-vergaderingen drie presentaties verzorgd door commissies van de provinciale statenfractie. De commissie Samenleving deed dit in maart, de commissie Ruimte en Wonen in april en de commissie Mobiliteit-Kennis-Economie in juni 2006.
Politiek actuele onderwerpen die ruim aandacht kregen tijden de AB-vergaderingen waren de gevolgen van de invoering van de zorgverzekeringswet, de discussie rond de koopkrachtplaatjes en de landelijke politieke ontwikkelingen die verband hielden met de verkiezingen.
Op bestuurlijk vlak werd besloten om jaarlijks - gelijk met de behandeling van de begroting - de nieuwe bestuursleden te laten benoemen door de ALV. Om een eind te maken aan de situatie dat regio’s niet vertegenwoordigd zijn in het AB werden de volgende besluiten genomen:

 • Indien een regio geen AB-vertegenwoordiger(s) heeft is de voorzitter van de grootste afdeling tijdelijk de vertegenwoordiger met als plaatsvervanger de voorzitter van de op een na grootste afdeling.

 • Indien een regio geen plaatsvervangend lid heeft wordt de voorzitter van de grootste afdeling tijdelijk plaatsvervangend lid.

5. De leden Algemeen Bestuur op 31.12.2006


De namen en woonplaatsen van de leden van het Algemeen Bestuur op 31.12.2006 treft u in bijlage 1 aan.

6. Personele ondersteuning

In dienst waren op 31.12.2006: Margreet Aangeenbrug-Daudeij, medewerker ‘Politieke Zaken’, Trinette van Wijck-Stolk medewerker ‘Bestuurszaken en algemene ondersteuning’ en Peter Viallé medewerker ‘Verenigingsadminstratie en campagne’. Als regioconsulenten waren Arie Slob, Jos Beugelsdijk en Erik Hoogink werkzaam voor de provinciale afdeling.

M.i.v. 1 november verzorgt Dammis de Geus uit Zoetermeer de website. Bij de voorbereidingen voor de verkiezingen heeft Anita de Vogel veel werk verricht.
7. Vergaderingen van de partijcongresdelegatie.
De partijcongresdelegatie kwam eenmaal bijeen. Voorafgaand aan het partijcongrescongres van zaterdag 30 september vond geen afzonderlijke bijeenkomst van de partijcongresdelegatie plaats. De voorbereiding van dit congres vond direct tijdens een Bijzondere Ledenvergadering plaats.


Bijeenkomsten delegatie partijcongres
Datum

Locatie

Thema

Aantal

1

20 april

Provinciehuis Den Haag

Huishoudelijk en politiek deel partijcongres

16 stemhebbende leden


8. Algemene en Bijzondere ledenvergaderingen (ter voorbereiding van een partijcongres).
In 2006 vond er zeven maal een ALV plaats, waarvan twee in de vorm van een CDA-plein.

Twee keer werd er een bijzondere ledenvergadering bijeengeroepen ter voorbereiding van een partijcongres.
Ledenvergaderingen
Datum

Locatie

Spreker

Thema

Aantal

1

07.02.06

ALV


Theater Castellum Alphen aan den Rijn

J.P. Balkenende

Vertrouwen in de toekomst!

250

2

08.04.06

CDA-pleinHoliday Inn

Leiden


P.H. Donner

Het CDA Zuid-Holland op weg naar de provinciale verkiezingen

150

3

15.05.06

ALV


Gouwe Inn

Gouda


Jan ten Hoopen

Asje van DijkEconomie en ondernemer-

schap:Voor iedereen?70

4

18.05.06

BLV


Provinciehuis

Den Haag


Geen

Huishoudelijk politiek deel partijcongres en bespreken resoluties

26

5

07.09.06

Hotel De Bijhorst

WassenaarRene Smit

Piet BoekhoudCDA-verkiezingsprogramma

110

6

21.09.06

CDA-pleinMercure Hotel

DordrechtAsje van Dijk

Verkiezing lijsttrekker provinciale statenverkiezingen

Presentatie kandidaten advieslijst90

7

28.09.06

BLV


Provinciehuis

Den Haag


Geen

Huishoudelijk politiek deel partijcongres en bespreken resoluties

25

8

17.10.06

EFS en


ALV

CDA Partijbureau

Bart van Winsen

Jan van LaarhovenGeorganiseerd door de Eduardo Frei Stichting. Politieke situatie Oekraine.

80

9

30.11.06.

ALV


Hotel De Bijhorst Wassenaar

Geen

Vaststellen verkiezingsprogramma provinciale Statenverkiezingen

151

Toelichting Algemene Ledenvergaderingen.

Op 7 februari gingen de Zuid-Hollandse CDA-leden, tijdens een zeer drukbezochte ledenvergadering waarin de gemeentepolitiek centraal stond, in discussie met minister president Jan Peter Balkenende. Na zijn toespraak met als thema Vertrouwen in de Toekomst wisselden zes lokale lijsttrekkers in een zestal minidebatten met de minister-president van gedachten over hun lokale speerpunten.
Op zaterdag 8 april vond het eerste door de provinciale afdeling georganiseerde CDA-plein plaats. De bedoeling van deze bijeenkomsten is vooral om de lokale afdelingen te betrekken bij de totstandkoming van het verkiezingsprogramma. In twintig subgroepen werd gesproken over het CDA-programma voor de Provinciale Staten voor de periode 2007-2011. Inbreng kon worden gegeven op de thema’s personeel, financiën en bestuur, ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer en economische zaken, groen, water en milieu en zorg en cultuur en sociale zaken. Daarnaast was er groep die sprak over het CDA als partij. Van elke gespreksgroep werd ten behoeve van de programmacommissie een verslag gemaakt.

Aan het eind van de bijeenkomst gaf minister Piet Hein Donner de aanwezigen de gelegenheid hun verhaal te doen over de voor het CDA zo teleurstellend verlopen gemeenteraadsverkiezingen.


Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 15 mei werd door het AB en DB gedeputeerde Asje van Dijk als kandidaat lijsttrekker voor de provinciale Statenverkiezingen gepresenteerd.

In de vorm van een Lagerhuisdebat werd vervolgens met ondernemers uit de regio gedebatteerd.


Op 7 september sprak de heer Rene Smit, voorzitter van de landelijke programmacommissie, over het conceptverkiezingsprogramma ‘Vertrouwen in Nederland Vertrouwen in elkaar’.

Na zijn toelichting maakten velen van de meer dan honderd aanwezigen van de gelegenheid gebruik vragen te stellen.


Het tweede CDA-plein vond plaats op 21 september te Dordrecht. Vice-voorzitter Reinier van Woerden gaf daar een toelichting op de totstandkoming van het verkiezingsprogramma Vertrouwen in Zuid-Holland. Vertrouwen in elkaar. Asje van Dijk werd bij afwezigheid van tegenkandidaten onder applaus bij acclamatie gekozen tot lijsttrekker. Daarna presenteerden de kandidaten van de advieskandidatenlijst zich aan de leden. Voorafgaande aan deze ALV werd door ongeveer twintig personen een stadswandeling gemaakt door het historische centrum van Dordrecht.

Op 17 oktober organiseerde de provinciale afdeling samen met de Eduardo Freistichting (EFS), de stichting voor internationale solidariteit van het CDA, een bijeenkomst over de politieke situatie in de Oekraïne en de bijdrage van het CDA aan de ontwikkeling van politieke partijen in dit land.


Tijdens de ALV van 30 november werd de uitslag van de stemming van de kandidatenlijst voor de Provinciale Staten bekrachtigd. Lijsttrekker Asje van Dijk kon vervolgens zijn kandidaten voor de Provinciale Staten voorstellen. Daarna werden de amendementen op het conceptverkiezingsprogramma besproken, waarna het geamendeerde verkiezingsprogramma definitief werd vastgesteld. Bij de behandeling van het amendement over de ‘Grootstedelijke regio’s’ ontstond meningsverschil en heeft het CDA Den Haag een van haar kandidaten teruggetrokken van de provinciale kandidatenlijst en haar medewerking aan de provinciale campagne opgezegd. In december 2006 heeft Prof. Mr. H. Franken gesprekken gevoerd met genoemde CDA-afdelingen met als resultaat dat in de steden campagne wordt gevoerd, de vastgestelde kandidatenlijst ongewijzigd blijft, een ieder zal zich inzetten om de positie van de grote steden in de bestuursstructuur van het CDA een duidelijkere plaats te geven en een tweede gespreksronde in 2007 volgt.

9. De derde Hannie van Leeuwenlezing
In 2006 heeft geen Hannie van Leeuwenlezing plaatsgevonden als gevolg van de volle agenda’s door de ingelaste Tweede Kamerverkiezingen. In 2007 zal aan deze lezing, waarin op indringende wijze een actueel sociaal onderwerp wordt besproken, extra aandacht worden besteed.
10. Avondoverdenking
Op maandag 18 december 2006 vond in de Kloosterkerk te Den Haag de jaarlijkse adventsbijeenkomst plaats. Mr. Piet Hein Donner verzorgde de overweging. De lezingen werden verzorgd door Arnoud Rodenburg, Elly van den Bosch, Jeannette Doll en Jan Eerbeek. De muzikale omlijsting werd verzorgd door de ’Church of Our Saviour’ uit Den Haag met Niwako Fujiwara en Mikae Gernis zang en het orgel werd bespeeld door Frans Potuyt.
11. Politiek Beraad
Het Politiek Beraad kwam vier keer bijeen. De actuele politieke situatie werd besproken en waar mogelijk vond afstemming plaats. Voorzitter was Arnoud Rodenburg. De verslaglegging was in handen van Margreet Aangeenbrug-Daudeij.

12. Bijzondere activiteiten


Nieuwjaarsontmoeting

Op zaterdag 21 januari vond te Rotterdam de nieuwjaarsontmoeting van de Provinciale Afdeling plaats. Aansluitend vond het jaarlijkse bestuursdiner plaats.


Op vrijdagmiddag 8 en zaterdagochtend 9 september vond het jaarlijkse DB weekend plaats.
Bezoek delegatie CDU Bonn

Op 22,23 en 24 september bezocht een delegatie van maar liefst 25 CDU-leden uit het Duitse Bonn de provinciale afdeling. Tweede Kamerlid Liesbeth Spies sprak tijdens het inhoudelijk deel van het bezoek over integratie. Haar collega Sybrand van Haersma Buma ging in op de politieke situatie en doorgevoerde hervormingen tijdens de afgelopen regeerperiode in Nederland.


13. De Zuid-Holland-Katern
Het Zuid-Holland Katern, bijlage bij de CDA-Krant, kwam in 2006 zes keer uit. De redactie is in handen van Margreet Aangeenbrug-Daudeij.
14. De website Provinciale Afdeling CDA Zuid-Holland;

WWW.CDAZH.NL
De website www.cdazh.nl is een gezamenlijke website van de CDA-Statenfractie en de provinciale afdeling. De redactie wordt voor de provinciale statenfractie gevoerd door Margreet Aangeenbrug-Daudeij en voor het bestuur van de Provinciale Afdeling door Trinette van Wijck-Stolk (tot november 2006). Vanaf november 2006 verzorgt Dammis De Geus de redactie voor het bestuur. De website werd in 2006 maandelijks gemiddeld door rond de 4500 personen bezocht. Inmiddels is met ingang van 2007 een geheel vernieuwde website in de lucht.


15. Informatievoorziening
Met gebruikmaking van het in 2003 opgezette en daarna constant bijgehouden (e-mail)-adressenbestand verzorgt de secretaris vanaf januari 2004 wekelijks (m.u.v. de Kamerrecessen en vakanties) een zending met actuele informatie. Door deze informatiecaleidoscoop kunnen CDA-leden weten welke activiteiten in de provincie plaatsvinden. Vast onderdeel is het Tweede Kamer weekbulletin. Mede hierdoor zijn de contacten van het provinciaal bestuur met de leden / afdelingen geïntensiveerd. Het verzoek aan de regionale en gemeentelijke afdelingen is om minimaal 10 dagen voorafgaand aan een bijeenkomst de uitnodiging aan de secretaris van de provinciale afdeling te zenden. Leden kunnen zich voor deze informatiecaleidoscoop aanmelden bij de secretaris.
Een uittreksel uit het adressenbestand wordt jaarlijks aan AB-leden en belangstellenden uitgereikt tijdens een AB-vergadering en op verzoek, daarom zijn de adressen niet meer aan dit jaarverslag toegevoegd. Door het gebruik van e-mail kan op een eenvoudige wijze en tegen relatief geringe kosten informatie onder grote groepen personen worden verspreid.


 1. Regio’s

Er bestaat voor gemeentelijke afdelingen de mogelijkheid om van regio te veranderen. In februari 2005 heeft het AB hierover een beslissing genomen.

Vóór het samengaan is het beleid als volgt: de uittredende en de toetredende regio’s dienen een verzoek in, uittreden is slechts éénmaal per jaar mogelijk, vóór 1 september dient een verzoek ingediend te worden om per 1 januari van het daaropvolgende jaar van regio te kunnen wijzigen en hierbij dient rekening gehouden te worden met de verdeling van werkzaamheden in de regio’s van regioconsulenten.
Met ingang van 1 januari 2007 zijn de regio’s Oostland en Westland/Delft op eigen verzoek samengevoegd tot een regio.

Na het samengaanvan twee regio’s tot een regio gelden de volgende regels: • de bestaande budgetten van de regio’s worden samengevoegd;

 • als startkapitaal kan gebruik gemaakt worden van de regiobudgetten;

 • het aantal bestuursleden in het algemeen bestuur blijft gelijk;

 • deze vertegenwoordigers kunnen elk een plaatsvervanger hebben.

17. Gemeentelijke afdelingen

Van de 85 gemeentelijke afdelingen worden wij door de meeste uitstekend geïnformeerd, van andere afdelingen ontvangen wij helaas geen informatie. In het ‘CDA Handboek’ staan richtlijnen voor lokale afdelingen. Hierin staat o.a. dat gemeentelijke afdelingen na vaststelling het jaarverslag en de financiële stukken in kopie aan de provinciale afdeling zenden. Ondanks verzoeken via de AB-leden, regioconsulenten en de informatiecaleidoscoop werd geen jaarrekening 2005 ingeleverd door: Bergambacht, Bernisse, Boskoop, Capelle aan den IJssel, Cromstrijen, Dirksland, Dordrecht, Hellevoetsluis, Hendrik Ido Ambacht (wel contact gehad, wordt aan gewerkt), Jacobswoude, Korendijk, Liesveld, Lisse, Maassluis, Moordrecht, Nederlek, Nieuwkoop, Oostflakkee, Papendrecht, Pijnacker/Nootdorp, Rijswijk, Rozenburg, Schiedam, Wassenaar, Zederik, Zoeterwoude en Zwijndrecht. Minstens de afgelopen drie jaren werd geen financieel jaarverslag / jaarrekening of questionnaire ingeleverd Bodegraven, Hendrik Ido Ambacht, Oostflakkee, Rijswijk, Rozenburg, Schiedam en Wassenaar. Algemeen bekend mag worden geacht dat indien wij geen financieel jaarverslag ontvangen die afdeling het daaropvolgend jaar GEEN bijdrage van het landelijke CDA ontvangt.

Van slechts enkele afdelingen ontvingen wij een jaarverslag.
18. De leden
In Zuid-Holland waren op de peildatum december 2006 12.984 mensen lid van het CDA.

In november 2005 was dit aantal 12.783. Dit is voor het eerst sinds jaren een lichte stijging.


19. Taakverdeling Dagelijks Bestuur per januari 2006
Arnoud Rodenburg Voorzitter, lid Partijbestuur, delegatie Partijraad, adviseur statenfractie, functioneringsgesprekken Statenleden, kandidaatstelling Statenleden, politiek Beraad, externe contacten.

Reinier van Woerden Vice-voorzitter, delegatie Partijraad, adviseur Statenfractie, functioneringsgesprekken personeel en – statenfractie, verkiezingsprogramma, Politiek Beraad. Regiozaken: 03 Rijn- en Veenstreek en 06 Westland / Delft.

Elly van den Bosch-Damen Secretaris, pl.vv. lid Partijbestuur, delegatie Partijraad, personeelsbeleid, functioneringsgesprekken personeel en regioconsulenten, zorgteam, kandidaatstelling Statenleden 2003, Politiek Beraad. Regiozaken: 01 Duin- en Bollenstreek, 02 Leidse Regio.

Cock Leidekker Penningmeester, Politiek Beraad. Regiozaken: Stad I Den Haag.

Monica de Kam Tweede secretaris, regioconsulenten, commissie scholing- en verenigingszaken, ICB. Regiozaken: 07 Waterweggebied en STAD II Rotterdam.

Johan Burger Commissie communicatie (website en Zuid-Holland-katern), Politiek Beraad. Regiozaken: 04 Gouwe en IJssel, 10 Zuidvleugel, 11 Drechtsteden, 12 De Waarden.

Maarten Jansen Coördinatie werkbezoeken, waterschappen, Provinciaal Campagneteam, Cie Buitenland. Regiozaken: 05 Haagse Regio en 08 Oostland.

Marry Holst-Brink CDAV, Agrarisch Platform, Ouderen Platform

Regiozaken: 09 Krimpenerwaard.

Maarten van der Eijk CDJA, Commissie Buitenland, commissie communicatie.


20.. Rooster van aftreden.
2006 Monica de Kam (v.a.12.2002 Monica is m.i.v. eind 12.2006 afgetreden)

2007 Cock Leidekker (v.a. 04.2003 2e termijn)

Marry Holst-Brink (v.a. 04.2003 1e termijn)

Maarten Jansen (v.a. 10.2003 1e termijn)

2008 Reinier van Woerden (v.a. 03.2004 1e termijn)

Arnoud Rodenburg (v.a. 09.2004 1e termijn)

2009 Maarten van der Eijk (v.a. 03.2005 1e termijn)

Johan Burger (v.a. 06.2005 1e termijn)

2010 Elly van den Bosch – Damen (v.a. 02.2006 2e termijn)
21. Regio-indeling in het D.B.
01 Duin- en Bollenstreek Elly 02 Leidse Regio Elly

03 Rijn- en Veenstreek Reinier 04 Gouwe en IJssel Johan

05 Haagse Regio Maarten 06 Westland / Delft Reinier

07 Waterweggebied Monica 08 Oostland Maarten

09 Krimpenerwaard Marry 10 Zuidvleugel Johan

11 Drechtsteden Johan 12 De Waarden Johan

Stad I Den Haag Cock Stad II Rotterdam Monica
22. Kenmerken 2006
Aantal leden in Z.-H. 12.984

Aftredende bestuursleden geen

Beleid zie 16 Regio’s

Commissies (tijdelijke) selectiecommissie

programmacommissie

Commissies (Vaste) Provinciaal Campagne Team, Agrarisch platform, Zorgteam,

Commissie Buitenland, Seniorenplatform, commissie scholings- en verenigingszaken.

In dienst Peter Viallé (gehele jaar)

Trinette van Wijck-Stolk (gehele jaar)

Margreet Aangeenbrug-Daudeij (gehele jaar)

Ingeleverde jaarrekeningen 57

Ingeleverde jaarverslagen enkele

Sprekers A.L.V. 2006 J.P. Balkenende

P.H. Donner

Jan ten Hoopen en Asje van Dijk

Rene Smit en Piet Boekhoud

Asje van Dijk

Bart van Winsen en Jan van Laarhoven

Toetredende bestuursleden namens de Regio Krimpenerwaard mw R. Bode-Vendrig en als plaatsvervanger dhr H. van der Vaart

voor de stad Rotterdam dhr J. Wiertz.(plaatsvervanger)

Geen vacatures Indien een regio geen AB-vertegenwoordiger(s) heeft zal de voorzitter van de grootste afdeling tijdelijk de vertegenwoordiger te laten zijn met als plaatsvervanger de voorzitter van de op een na grootste afdeling. Indien een regio geen plaatsvervangend lid heeft wordt de voorzitter van de grootste afdeling tijdelijk plaatsvervangend lid

Vergaderingen Algemeen bestuur 7 maal

en bijeenkomsten Dagelijks bestuur 8 maal

Politiek Beraad 4 maal

Alg .Ledenvergaderingen 7 maal

Bijzondere ledenvergaderingen 2 maal

CDA-pleinen 2 maal

Partijcongresdelegatie 1 maal

Adventsbijeenkomst 1 maal

Nieuwjaarsbijeenkomst 1 maal

Website www.cdazh.nl Gemiddeld aantal bezoekers per maand rond de 4500

Zetelaantal De fractie bestaat uit 20 Statenleden.

Het totale zetelaantal in P.S, is tijdens de zittingsperiode 2003–2007 83

Ook de fractie maakt een jaarverslag.

Zuid-Holland-Katern 6 maal verschenen
Elly van den Bosch-Damen, secretaris

14 maart 2007.Bijlage 1

Leden Algemeen Bestuur op 31.12.2006

Naam leden woonplaats AB / DB

Peter van Akenborgh Ridderkerk AB-lid

Johan Burger Bleiswijk DB-lid

Ria Bode Bergambacht AB-lid

Nicolette Bos Den Haag AB-lid CDJA

Elly van den Bosch-Damen Oegstgeest DB-lid secretaris

Wim Crielaard Bergschenhoek AB-lid

Dick van Duijn Leiden AB-lid

Maarten van der Eyk Schipluiden DB-lid CDJA

Marry Holst-Brink Schoonhoven DB-lid CDAV

B.G.A. Fanoy Leidschendam/Voorburg AB-lid

Maarten Jansen Voorburg DB-lid

Monica de Kam, Rotterdam DB-lid tweede secretaris

Wil van Kester-Zwinkels De Lier AB-lid

Cock Leidekker Den Haag DB-lid penningmeester

Etienne van Nassau Den Haag AB-lid

Peter Noordhoek Gouda AB-lid

Aad Otto Ter Aar AB-lid

Arnoud Rodenburg Schipluiden DB-lid voorzitter

Kees van Rooijen Noordwijk AB-lid

Henk Stapel ’s Gravendeel AB-lid

Gerrit Venis Hardinxveld/ Giessendam AB-lid

Ad Verboom Sliedrecht AB-lid

Reinier van Woerden Den Hoorn DB-lid vice-voorzitter

Klaas Jan Zuidam Rotterdam AB-lid


Plaatsvervangende leden van het AB zijn:

Daan Binnendijk Katwijk

Rob Hendriks Voorschoten

Henk van Rietschoten Alphen aan den Rijn

Peter Pennekamp Gouda

Frits von Meijenfeldt Zoetermeer

Arie van Dijk ’s Gravenzande

Marianne van Wilgenburg Barendrecht

Alrei Vos Bleiswijk

Hans van der Vaart Krimpen aan de Lek

Jan van de Vlugt Stellendam

Joost Oostlander Dordrecht

Henk van Wijnen Nieuw Lekkerland

Jeanette Doll-Gras ’s Gravenhage

Jean Wiertz Rotterdam
Adviseurs

Hans Klein Breteler Wateringen fractievoorzitter

Hans Démoed Hazerswoude-dorp vice-fractievoorzitter

Asje van Dijk Sassenheim gedeputeerde

Leen van der Sar Leimuiden gedeputeerde

Lianne Dekker Den Haag partijbestuur

Rik Buddenberg Pijnacker CDA Bestuurdersvereniging

Wim de Kok Vlaardingen Cie Buitenland

Aukje Kromhout-den Dunnen Alphen a/d Rijn Scholingscommissie

Han van der Goes Kwintsheul Provinciaal Seniorenplatform

Cornelis Visser Middelharnis Provinciaal Agrarisch Platform

Peter van Loo Heinenoord Partijcongresdelegatie

Cees Debets Leidschendam Zorgteam
Dhr. L. Doorn. Lid van het Europees Parlement:
Mw. M.-L Bemelmans-Videc Eerste-Kamerlid

Dhr. H. Franken Eerste-Kamerlid

Dhr. A. Klink Eerste-Kamerlid

Mw. J. van Leeuwen Eerste-Kamerlid

Mw. Y.E.M.A. Timmerman-Buck Eerste-Kamerlid

Mw. H.C.M. Vedder Eerste-Kamerlid


Dhr. Th. Brinkel Tweede Kamerlid tot 22 november 2006

Dhr. W.v.d. Camp Tweede Kamerlid

Dhr. S. van Haersma Buma Tweede Kamerlid

Dhr. J.ten Hoopen Tweede Kamerlid

Mw. J.W.E Spies Tweede Kamerlid

Dhr. J. de Vries Tweede Kamerlid

Mw. N.J. Vroonhoven-Kok Tweede Kamerlid

Dhr. M.J.M. Verhagen Tweede Kamerlid

Dhr. J. Kortenhorst Tweede Kamerlid vanaf 23 november 2006.

Dhr. J. Schinkelshoek Tweede Kamerlid vanaf 23 november 2006Bijlage 2

JAARVERSLAG CDA AGRARISCH PLATFORM ZUID-HOLLAND 2006

Organisatie


Het Platform heeft 27 leden, bestaande uit CDA-politici en betrokkenen uit de land- en tuinbouwsector.

Er is vier keer vergaderd. Tijdens de vergaderingen hebben we gesproken over de problematiek van de boeren in de Veenweidegebieden. De beleidsnota Groen Water en Milieu van de provincie en het beleid t.a.v. de Visserij zijn besproken. Ook zijn de problemen rondom de glastuinbouw aan de orde geweest

In een extra vergadering op het bedrijf van de familie van Kester in De Lier hebben we met de heer Jaap van der Veen, lid van de programcommissie CDA Zuid-Holland, gesproken over de voor ons belangrijke punten voor in het verkiezingsprogramma van de Provinciale Staten.

Werkbezoek


Op 24 april hebben we een werkbezoek gebracht aan het Europees Parlement in Brussel. Het belangrijkste onderwerp van die dag is geweest: het Ontwikkelingsprogramma Groene Hart en de positie van de melkveehouderij in de Veenweidegebieden. Hierover hebben we gesproken met de heer Herman Versteijlen, directeur Directe steun, marktmaatregelen en promotie van DG Agri en mevrouw Rottiers van het EU Plattelandsbeleid. Ook hebben we gesproken met de heer Gerbert Kunst van de Landbouwraad op de Nederlandse PV bij de EU. De dag is afgesloten met de Landbouwborrel, waar de Gedeputeerde Leen van der Sar gesproken heeft over Het Groene Hart.


Ledenlijst CDA Agrarisch Platform Zuid-Holland per 31 december 2006


Voorzitter:

C.L.Visser, MiddelharnisSecretaris:

J.van Reeuwijk-van Buren, Hellevoetsluis


Leden Provinciale Staten:

W.M.Dijkstra, Wassenaar


J.Klein, Capelle a/d IJssel

J.G.P.Verbeek, Honselersdijk

Mw.M. Wiegmann, Krimpen aan de Lek

Lid Gedeputeerde Staten:

L.E.v.d.Sar, Leimuiden


Leden Tweede Kamer:

J..Mastwijk, Hoogeveen


Mw.J.W.E.Spies, Alphen a/d Rijn

Lid Eerste Kamer:

J.J.A.M.van Gennip, Den Haag


Vertegenwoordiger vanuit de sectoren:

Tuinbouw: Mw.A.W.A.Ammerlaan-Oosterlaan, Pijnacker

P.Bregman, Leidschendam

Mw.W.van Kester, De Lier

M.L.Tol, Langeraar

P.M.Zwinkels, Monster

Boomkwekerij: P.L.Trimp, Boskoop

Akkerbouw: Mw.R.v.d.Burg, Berkel en Rodenrijs

A.J.v.d.Vlugt, StellendamVeehouderij: G.M.N.v.d.Hulst, Hazerswoude Dorp

D.Stuij, Ottoland

P.J.Verhoef, Ter Aar

Bollenteelt: mw.E.Zandwijk-van Hage, Noordwijk

Vertegenwoordiger LTO-Noord:

J.Heijkoop, Oud Alblas


Vertegenwoordiger Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging Wijk en Wouden:

A.Houdijk, ZoeterwoudeVertegenwoordigster Vrienden van het Platteland

Mw.L.van Ruijven-van Leeuwen, MaassluisOverige leden:

A.J.H.van Antwerpen, Rotterdam


Adviseur vanuit DB CDA Zuid-Holland


Mw.M.Holst-Brink, Schoonhoven

Bijlage 3

Jaaroverzicht 2006

van de commissie verenigings- en scholingszaken van het CDA Zuid-Holland.
Het jaar 2006 is een jaar met twee verkiezingen. Met de gemeenteraadsverkiezingen had de commissie in het samenstellen van het programma rekening gehouden. De Tweede Kamer verkiezingen komen onverwacht. Dit leidt ertoe dat enige activiteiten worden geschrapt of verplaatst. Ook in het volgende kalenderjaar zal weer een verkiezing plaats vinden, dit maal voor de Provinciale Staten waarmee in de activiteiten van de commissie al in 2006 rekening wordt gehouden.

In 2006 worden de werkzaamheden over drie regio’s en drie consulenten verder vormgegeven en uitgebouwd. Tussen de consulenten kristalliseert een taakverdeling verder uit.

Op 31 december bestaat de volgende personele situatie:

Regio consulent Zuid-Holland-zuid: De heer Arie Slob,

Regio consulent Zuid-Holland-midden: De heer Erik Hoogink,

Regio consulent Zuid-Holland-noord: De heer Jos Beugelsdijk.


Het scholingsprogramma in 2006 kenmerkte zich door:

 • jaarlijks terugkerende activiteiten zoals nieuwe leden cursus;

 • (thema-)activiteiten op verzoek;

 • activiteiten die zich richten op de nieuwe raadsfracties en bestuurssamenstellingen.

In de zomer en het najaar hebben de consulenten een aantal afdelingen bezocht en een gesprek gevoerd over de stand van zaken in de afdelingen.

Onder verantwoordelijkheid van de scholingscommissie organiseerden de scholingsconsulenten de volgende activiteiten in 2006:Datum Scholingscursus Locatie Aantal


10 januari 2006 Aspirant Raadsleden Gemeentehuis Pijnacker-Nootdorp 19

19 januari 2006 Debatteren Salvatori 22

24 januari 2006 Introductie nieuwe leden Hotel Restaurant Groenendijk 18

24 januari 2006 Introductie nieuwe leden Mecure Hotel Dordrecht 10

11 februari 2006 College Onderhandelingen Hotel Restaurant Groenendijk 19

10 maart 2006 Collegeonderhandelinen /

Teambuilding Het Wapen van Marion 16

10 april 2006 Aspirant raadsleden Swaensteijn Gemeentehuis Voorburg 16

10 mei 2006 Assertiviteit De Pleisterplaats Wegrestaurant 9

15 mei 2006 Snellezen Provinciehuis Zuid-Holland 16

16 mei 2006 Relatie bestuur en fractie Privé kantoor Ottoland 14

23 mei 2006 Relatie bestuur en fractie Kantoor Leerdam 6

27 mei 2006 Terugkeerdag

aspirant raadsleden Hotel Restaurant Groenendijk 17

30 mei 2006 Ledenzorg en -werving Mecure Hotel Dordrecht 10

31 mei 2006 Politiek dichter bij de burger Gemeentehuis Sliedrecht 8

9 oktober 2006 Politiek dichter bij de burger Torenstee Numansdorp 9

14 oktober 2006 Teambuilding\mediatraining Gemeentehuis Lansingerland 14

14 oktober 2006 Training Debatteren Mecure Hotel Dordrecht 7

16 oktober 2006 Politiek dichter bij de burger Torenstee Numansdorp 9

18 oktober 2006 Gemeentefinanciën Mecure Hotel Dordrecht 7

Eindtotaal 247


De commissie vergaderde 7 keer: 2 maart, 10 april, 7 juni, 29 augustus,

11 oktober, 16 november en 13 december.

De samenstelling van de scholingscommissie op 31 december bestond uit:


 • Mw. drs. Aukje Kromhout-den Dunnen, voorzitter

 • Mw. drs. Nelke de Vos, secretaris

 • Dhr. Piet de Feijter, penningmeester

 • Dhr. Henk Stapel, lid

 • Dhr. Jacques Duivenvoorden, tijdelijk vervangen door Dhr. Peter Viallé, in het najaar weer opgevolgd door Dhr. Michael Stomp, lid namens de scholingscommissie Den Haag

 • Mw. Heleen de Haan (vanaf de zomer), lid namens de scholingscommissie Rotterdam

 • Dhr. mr. Arie Slob, adviserend lid als consulent Zuid-Holland-zuid

 • Dhr. Jos Beugelsdijk, adviserend lid als consulent Zuid-Holland-noord

 • Dhr. Erik Hoogink, adviserend lid als consulent Zuid-Holland-midden

 • Mw. mr. Monica de Kam, adviserend lid, namens het Provinciaal bestuur.

In 2006 heeft een officiële briefwisseling plaats gevonden met het Steenkamp instituut over 2 onderwerpen. 1. Ondersteuning vanuit het SI inzake de mogelijkheid om digitaal aan te melden voor activiteiten. Inmiddels bestaat de mogelijkheid om digitaal aan te melden.

 2. De soms trage vervaardiging van cursussen en het niet nakomen van afspraken terzake waardoor het programma van onze commissie in het gedrang komt. Het SI zag zich met onverwachte tegenslag geconfronteerd maar heeft toegezegd afspraken omtrent het gereed komen van cursussen in het vervolg na te komen.

210107ndv
1 De vertegenwoordiger van Europees Parlement rapporteert tijdens het CDA-plein over zijn werkzaamheden.

Jaarverslag 2006 bestemd voor ALV van 31 maart 2007
 • Jaarverslag 2006 en Jaarrekening 2006
 • 4. De vergaderingen van het Bestuur
 • 5. De leden Algemeen Bestuur op 31.12.2006 De namen en woonplaatsen van de leden van het Algemeen Bestuur op 31.12.2006 treft u in bijlage 1 aan. 6. Personele ondersteuning
 • 12. Bijzondere activiteiten
 • 17. Gemeentelijke afdelingen
 • Ledenlijst CDA Agrarisch Platform Zuid-Holland per 31 december 2006
 • L.E.v.d.Sar, Leimuiden Leden Tweede Kamer : J..Mastwijk, Hoogeveen
 • Adviseur vanuit DB CDA Zuid-Holland
 • Datum Scholingscursus Locatie Aantal

 • Dovnload 147.32 Kb.