Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Jaarverslag 2007 Utrecht, april 2008 inhoud inleiding 2

Dovnload 206.13 Kb.

Jaarverslag 2007 Utrecht, april 2008 inhoud inleiding 2Pagina1/3
Datum05.12.2018
Grootte206.13 Kb.

Dovnload 206.13 Kb.
  1   2   3

14019 11 april 2008
Jaarverslag 2007

Utrecht, april 2008

INHOUD


1. Inleiding 2
1.1. 2007: roerig jaar voor het pgb 2

1.2. 2007: reorganisatie voor het bureau van Per Saldo 4


2. Vereniging 5
2.1. Algemene ledenvergadering (ALV) 5

2.2. Klankbordgroep 5

2.3. Bestuur 5

2.4. Vrijwilligers 6


3. Primaire producten

7

3.1. Informatie, advies en ondersteuning 7
Telefonische informatie, post en e-mail 7
Schriftelijke informatie 8

Digitale informatie 9


Voorlichting 9
Aanwezigheid in de media 10
Juridische ondersteuning 10
Cursussen en trainingen voor leden 11
Cursussen en trainingen voor derden 11
Budgethouderspanel 12
Zorg6 12
Ondersteuning VG-doelgroep 12
Ondersteunende instrumenten 13
Externe projecten 13

3.2. Collectieve belangenbehartiging 15
Pgb in de AWBZ 15
Pgb in de Wmo 17
Experiment pgb in de Zvw 18
(Re)integratie op de arbeidsmarkt 19
Vervoer 20
Administratieve lastenverlichting 20
Participatiebudget 21
4. Secundaire producten 23

4.1. Directie 23

4.2. Ondernemingsraad 25

4.3. Personeelszaken 25

4.4. Financiële administratie en salarisadministratie 26

4.5. Algemeen secretariaat 26

4.6. Ledenadministratie 26

4.7. Bureaumanagement 27


Bijlage
Afkortingenlijst 28

1. Inleiding
Het jaar 2007 kenschetste zich door veel onzekerheden en uitdagingen. Niet alleen de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de grote groei van het aantal budgethouders gaven veel werk. Ook de voorbereidingen van de pilots voor het participatiebudget en het bijsturen van de nadelige effecten van de invoering van de zorgzwaartepakketten (zzp) voor budgethouders per 1 juli vroegen veel aandacht. Per Saldo deed dit niet op eigen kracht. Met andere organisaties werd samen opgetrokken richting ministeries en Tweede Kamer.

Ook werd veel energie gestopt in het beter afstemmen van onze diensten en producten op de behoefte van onze leden en potentiële budgethouders. Om dit optimaal te kunnen inrichten heeft Per Saldo het bureau grondig gereorganiseerd. Nieuwe afdelingen werden gecreëerd en de dienstverlening werd efficiënter ingevuld.

Het fonds PGO heeft Per Saldo gevraagd de informatie- en adviesfunctie voor mensen met een verstandelijke beperking vanaf 1 januari 2007 op te pakken en te integreren in onze activiteiten (voorheen uitgevoerd door Naar Keuze).

Door deze overname zal de dienstverlening van Per Saldo nog beter aansluiten op de behoefte van onze leden. Vergelijkbaar met de specifieke dienstverlening aan jongeren met psychiatrische problematiek en hun ouders, is in 2007 de dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten gerealiseerd.

Het al vóór 2007 gestarte traject van de nieuwe financiering van de patiënten/gehandicaptenorganisaties maakte dat ook Per Saldo veel bijeenkomsten en overleggen bijwoonde, om haar invloed uit te oefenen op de uitkomsten van dit onderwerp.

1.1. 2007: roerig jaar voor het pgb


Hoogtepunt in 2007 was het werkbezoek dat staatssecretaris Bussemaker van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) aan Per Saldo bracht. Zij bleek zeer geïnteresseerd in het persoonsgebonden budget (pgb) en in de vraag hoe budgethouders hun hulpvraag verzilveren met een budget. Per Saldo had een mooi programma samengesteld waarin de staatssecretaris niet alleen kennismaakte met de activiteiten van Per Saldo en met standpunten die Per Saldo inneemt ten opzichte van een aantal knelpunten binnen de pgb-regeling. Ook vertelde een drietal budgethouders haar hoe zij hun budget inzetten om de nodige zorg op maat te kunnen realiseren. De staatssecretaris deed tijdens dit bezoek in ieder geval de toezegging om meer en op het juiste moment aan voorlichting te doen. Ze zegde toe te bezien of vóór de indicatiestelling een mogelijkheid gecreëerd kan worden om dit te realiseren. Het tweede deel van het werkbezoek bestond uit een bezoek aan een wooninitiatief voor mensen met een verstandelijke beperking. Ook hier toonde staatssecretaris Bussemaker veel interesse en zullen de knelpunten die door de ouders naar voren werden gebracht, aangepakt worden.
Invoering Wmo

Veel aandacht ging uit naar de invoering van de Wmo per 1 januari 2007. Informatiemateriaal werd geschreven, de website werd aangepast en er werden voorlichtingsbijeenkomsten gehouden. Gedurende het jaar bleek dat veel gemeenten de pgb-regeling binnen de Wmo erg mager invulden. Er was weinig informatie beschikbaar en in veel gevallen werden er te lage tarieven vastgesteld. De pgb-regeling voor hulpmiddelen en vervoersvoorzieningen was al helemaal ver te zoeken. Per Saldo verzamelde klachten en schreef de knelpunten op voor het ministerie en de Tweede Kamer. Dit resulteerde in brieven van het ministerie, de staatssecretaris, aan burgemeesters en wethouders van alle gemeenten in Nederland waarin een aantal misverstanden over het pgb-Wmo werd weggewerkt. Colleges van B&W werd verzocht om een goede oplossing te zoeken voor de werkgeversverplichtingen van de budgethouders en acceptabele tarieven voor het pgb huishoudelijke hulp vast te stellen.

Ook zegde de staatssecretaris aan de Kamer toe samen met Per Saldo gemeenten beter inzicht te geven in de pgb-regeling huishoudelijke hulp en alle vragen hieromheen. Daarnaast zal zij de pgb-regelingen rondom alle voorzieningen binnen de Wmo een extra impuls geven. Dit zal uiteindelijk resulteren in een project dat Per Saldo gaat uitvoeren in 2008, de ‘pgb wijzer’, samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), om gemeenten handvatten te bieden om de pgb-regelingen goed in en uit te voeren. Ook voorlichtingsmateriaal voor de burgers van de gemeenten hoort hierbij.
Groei pgb

In 2007 werd bij het aantreden van de nieuwe staatssecretaris duidelijk, dat zij de snelle groei van het aantal budgethouders serieus nam. Haar eerste daad was het ondertekenen van een brief aan de Kamer waarmee zij werk maakte van het ophogen van het macrobudget voor de pgb-regeling. Ditzelfde zou zij nog tweemaal doen. Echter, de groei was zo groot dat dit al ras de discussie deed oplaaien of de toenemende aanvragen al dan niet gehonoreerd moesten worden. Veel beleidsmakers vonden dat de groei onterecht werd gehonoreerd en dat maatregelen nodig waren om de groei te beteugelen. Zo zouden via de indicatiestelling door de bureaus jeugdzorg voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) de wachtlijsten van de jeugdhulpverlening weggewerkt worden. Ook meende men dat ouders te gemakkelijk een beroep deden op begeleiding die via de AWBZ te verkrijgen was.

Per Saldo drong bij de Tweede Kamer aan op onderzoek, die dit verzoek weer voorlegde aan de staatssecretaris. In het najaar gaf zij aan twee onderzoeksbureaus de opdracht om de oorzaken van de groei van het pgb te achterhalen en beter in beeld te krijgen wat de bepalende factoren zijn van de groei. Vooral de groep jongeren met een psychiatrische achtergrond werd onder de loep genomen. Het ministerie ging uit van een aantal vooronderstellingen en wilde deze getoetst hebben. Per Saldo was blij met dit serieuze onderzoek om de oorzaken beter te kunnen achterhalen alvorens er beslissingen genomen zouden worden.

Per Saldo heeft nog op diverse manieren geprobeerd de beeldvorming van het ministerie te beïnvloeden. Bijvoorbeeld door onderzoeksgegevens te leveren van de groei door de jaren heen van mensen met autisme of met aan autisme verwante contactstoornissen. En ook door het informeren van de werkgroep van ambtenaren van VWS en Financiën, die werd opgericht om te kijken naar inperkende maatregelen ten aanzien van het pgb. Gepoogd werd de werkgroepleden een beter beeld te geven van de doelgroep ‘jongeren met een psychiatrische achtergrond’, de behoefte van deze doelgroep als het gaat om AWBZ-zorg en de redenen waarom een beroep gedaan wordt op het pgb.

Ook zou deze werkgroep, inclusief de staatssecretaris, in januari 2008 op werkbezoek komen om nog beter kennis te kunnen nemen van de praktijk van de zorgvraag van de jongeren met een psychiatrische achtergrond en hoe deze ingevuld wordt door middel van het pgb. Motto is dus: alle hens aan dek om de juiste gegevens op tafel te krijgen.
Toekomst AWBZ

Een andere discussie betrof die over de toekomst van de AWBZ. In 2007 werden er adviesaanvragen door de staatssecretaris aan de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) en de Sociaal Economische Raad (SER) gedaan. In de aanloop daar naartoe hield de Vaste Kamer Commissie voor VWS van de Tweede Kamer een rondetafelgesprek, om zich goed voor te bereiden. De directeur van Per Saldo nam deel aan dit gesprek. Met name de ontkokering van de regelgeving en het vereenvoudigen van regels zijn aan de orde gekomen. Ook is er een warm pleidooi gehouden voor het participatiebudget. De leden van de Vaste Kamer Commissie herkenden het punt van de vele regelingen en zij noemden zelf de mogelijkheid om alle voorzieningen voor mensen met beperkingen binnen één regeling te brengen. Een dergelijk gesprek is ook gevoerd met de commissie van de SER die het advies over de toekomst van de AWBZ moest voorbereiden. De directeur benadrukte vooral het punt alle voorzieningen die mensen met een langdurende hulpvraag vanwege hun beperkingen nodig hebben, binnen één wet op te nemen en direct de keus van het participatiebudget hierin op te nemen. Ook de snelle groei van bepaalde doelgroepen zoals de jongeren met een psychiatrische achtergrond, als het gaat om aanspraak maken op de AWBZ, werd naar voren gebracht.Participatiebudget

Het uitgestippelde pad om tot een echt participatiebudget te komen werd in 2007 weer verder bewandeld. Duw- en trekwerk waren nodig om de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) ervan te overtuigen dat pilots nodig zijn om van de praktijk te kunnen leren. Ook het stellen van een aantal Kamervragen door leden van de Tweede Kamer versnelde de besluitvorming bij SZW. Uiteindelijk is besloten om als eerste de pgb-regeling AWBZ te combineren met de WIA-werkvoorzieningen (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen). Een erg klein participatiebudget, wat eigenlijk niet eens de naam mag hebben van het participatiebudget. Per Saldo liet weten dat als geen andere voorzieningen konden instromen in deze pilot, zij dan niet deel zou nemen aan deze pilot en dat de term ‘participatiebudget’ dan niet gehanteerd mocht worden. Met name VWS liet weten dat er snel gekeken zou worden hoe andere regelingen als Wmo, vervoersregelingen en WSW (Wet op de Sociale Werkvoorziening) zouden kunnen instromen. Een brief aan de twee bewindspersonen, staatssecretaris Bussemaker (VWS) en staatssecretaris Aboutaleb (SZW), moest dit bewerkstelligen. Er is enorm hard gewerkt om informatiemateriaal voor deze pilot te schrijven en de formulieren die gehanteerd worden binnen de pgb-regeling ook voor deze regeling geschikt te maken, met als gevolg dat op 1 januari 2008 de pilot is gestart, zodat de volgende stap gezet kan worden.

De pilot met onderwijsvoorzieningen moet nog verder vorm krijgen. De weg zal vast niet in een rechte lijn verlopen, maar de aantoonbare voordelen en de wensen van mensen die verschillende vormen van zorg en voorzieningen nodig hebben, drijft ons vooruit.
1.2. 2007: reorganisatie voor het bureau van Per Saldo

Al in 2006 werden voorbereidingen getroffen voor een reorganisatie die als doel had: 1. Het beter afstemmen van de diensten en producten van Per Saldo op de vragen van de leden en de potentiële budgethouders.

 2. Het verder professionaliseren van de werkwijze van het bureau.

 3. Het wegwerken van een aantal bestaande knelpunten binnen het bureau die belemmerend werken in de uitoefening van de activiteiten.

 4. Invoeren van kwaliteitsbeleid.

Op basis van het model dat door een werkgroep van Per Saldo was ontworpen, werd de reorganisatie in 2007 doorgevoerd. Het bureau Q-Consult (onafhankelijk bedrijfskundig adviesbureau) werd ingeschakeld om de directeur bij te staan in dit proces.

Een reorganisatieplan werd gemaakt en voorgelegd aan de ondernemingsraad (OR), waarmee vervolgens veel overleg is gevoerd over de reorganisatie en over de vast te stellen beleidsdocumenten. Ook is een aantal keren overleg gevoerd met de AbvaKabo om tot een sociaal plan te komen.

Na het vaststellen van de taken die door Per Saldo uitgevoerd dienen te worden, werden taakgroepen benoemd. Hieruit werden functies gedestilleerd en functiegroepen vastgesteld. Op basis hiervan werden afdelingen geconstrueerd. Aan elke taakgroep werden competenties gekoppeld die de desbetreffende medewerkers zouden moeten bezitten. Rond de zomer werden door de medewerkers competentievragenlijsten ingevuld en competentiegesprekken gevoerd, waarin gepeild werd of de medewerkers behoefte hadden aan opleidingen of coaching. Ook konden medewerkers hun voorkeur aangeven voor functies die zij ambieerden. Op basis van de uitkomsten zijn in september en oktober de matchingsgesprekken gehouden en heeft iedere medewerker naar aanleiding van het opgestelde plaatsingsplan een benoeming in een nieuwe functie gekregen. Het conceptopleidingsplan dat naar aanleiding van de competentiegesprekken is geschreven, is vastgesteld. Verder werden het realisatieplan, nazorgplan en kwaliteitshandboek vastgesteld. Dit alles moet leiden tot een betere planning- en controlcyclus op allerlei fronten, niet alleen intern maar ook extern. Kortom, de reorganisatie is per 1 november een feit geworden. Vervolgens zullen de directeur en de managers nog een aantal zaken verder uitwerken en het nieuw vastgestelde beleid verder doorvoeren en bijstellen.2. Vereniging
2.1. Algemene ledenvergadering (ALV)

Op 14 april vond de 23e ALV plaats. De leden keurden de jaarrekening en het jaarverslag 2006 goed en kozen mevrouw Annemieke Bökkerink tot nieuw bestuurslid.

Op 17 november werd de 24e ALV georganiseerd. Agendapunten waren: ontwikkelingen rondom het pgb, verslag van de ALV op 14 april 2007, activiteitenplan 2008 en begroting 2008.

In de namiddag konden de leden deelnemen aan een vijftal workshops: 1. Overheveling ggz

 2. Pgb en verstandelijke beperking

 3. Wmo en de Wmo-thermometer

 4. Zorgzwaartepakketten

 5. Per Saldo en de toekomst, doorpraten met het bestuur.


2.2. Klankbordgroep

De klankbordgroep is in 2007 flink veranderd van samenstelling. Er is afscheid genomen van vijf leden. De meesten hadden er inmiddels twee zittingstermijnen opzitten. De klankbordgroep heeft een nieuwe voorzitter uit haar midden gekozen: Job Schreuder.

In 2007 is er veel tijd gestoken in het kennismaken met elkaar en het formuleren van doelstellingen en werkwijze. De klankbordgroep heeft daarnaast actuele thema’s besproken, zoals het participatiebudget, het kwaliteitsbeoordelingsinstrument en ePGB.

Voor 2008 is de klankbordgroep actief op zoek naar nieuwe enthousiaste leden.


In 2007 werd afscheid genomen van:

Dhr. C.B. van Ekris Dhr. W.J. Spijker

Mw. A. Pisters Mw. E. Balog

Dhr. A. van Velden Mw. F. Ekens


Per 31-12-2007 bestond de klankbordgroep uit de volgende leden:

Mw. C. Balemans Dhr. R. Eldering

Dhr. J.J. Schreuder Dhr. M.A.M. van Gorkum

Dhr. J.A. de Rooij


2.3. Bestuur

In 2007 vergaderden het bestuur en de directie vijf keer. Agendapunten waren de reorganisatie; de patiëntenmonitor brancheorganisaties; cliëntondersteuning op regionaal en lokaal niveau; de klankbordgroep van Per Saldo; Zorg6 (online winkel voor producten en diensten op het gebied van zorg en welzijn); jaarverslag en jaarrekening 2006; agenda en verslag ALV; overname Naar Keuze (budgethoudersvereniging verstandelijk gehandicapten); kennismaking met Hanneke Engel, hoofd beleid; oprichting stichting ePGB (computerprogramma voor administratie pgb); kennismaking met Monique van Warmerdam, personeelsfunctionaris; het activiteitenplan en de begroting 2008.


2.4. Vrijwilligers

Per Saldo is blij dat zij ook in 2007 een beroep kon doen op vrijwilligers.


Inzet van vrijwilligers gedurende het jaar 2007


Inzet actieve vrijwilligers naar activiteiten

Aantal vrijwilligers

Begeleiden van contactbijeenkomsten

5

Basisvoorlichting geven over het pgb

9

Aanwezig zijn op informatiemarkten

6

Steunpunt in de regio (advisering)

2

Klankbordgroep

8

Het verlenen van (ADL)-ondersteuning ALV Per Saldo

5

Totale inzet vrijwilligers

35

3. Primaire producten


  1. Informatie, advies en ondersteuning


3.1.1. Telefonische informatie, post en e-mail

Per Saldo geeft telefonisch advies aan leden en niet-leden over de manier waarop zij het pgb zo effectief mogelijk kunnen inzetten. Het team informatie en advies ondersteunt leden bij vragen en problemen en treedt zo nodig op als hun belangenbehartiger. Het toerusten van budgethouders om zelf oplossingen te vinden, is daarbij uitgangspunt. Het initiatief en de verantwoordelijkheid blijven dus bij de budgethouder.


Iedere dag bellen of schrijven honderden leden en niet-leden (budgethouders en hun naasten) en abonnees (instellingen en organisaties) naar Per Saldo. Mensen verwachten informatie, advies en ondersteuning, toegesneden op hun persoonlijke situatie. Deze mensen worden te woord gestaan door deskundige medewerkers. Per Saldo is gespecialiseerd in het beantwoorden van vragen over het pgb en onderscheidt zich daarmee van uitvoerende instanties, die over het algemeen alleen informatie verschaffen over het pgb met betrekking tot hun specifieke aandachtsgebied.

Gevoerde gesprekken

Leden

18.014

Niet-leden

11.366


Details

Aantal telefoongesprekken van niet-leden ten opzichte van leden: 60% leden, 40% niet-leden.

Op weekbasis is het gemiddeld aantal binnengekomen telefoontjes: 592. Aangezien de afdeling informatie en advies telefonisch bereikbaar is van maandag tot en met donderdag, betekent dit een gemiddelde van 148 telefoontjes per dag.

De gemiddelde wachttijd van beantwoorde telefoontjes in 2007 was 114 seconden.


Vragenrapportage

Er zijn in 2007 16.818 vragen geregistreerd in onze database, waarvan 13.581 per telefoon.

Daarnaast komen er ook vragen binnen per post of per e-mail.


Binnengekomen

Aantal

Poststukken

604

E-mail

2.199

Het betreft hier alleen de e-mailberichten met concrete vragen van leden. Deze worden in het systeem geregistreerd. De algemene vragen van niet-leden worden (nog) niet geregistreerd.Vraaginhoud: de top 10 van meest gestelde vragen

 • hulp organiseren : 1978

 • verantwoording aan het zorgkantoor : 1958

 • Per Saldo informatie : 1636

 • uitbetaling van hulp : 1130

 • indicatie Centrum Indicatiestelling Zorg : 1116

 • Wmo vragen : 1094

 • zorgovereenkomsten : 972

 • Per Saldo contributie : 762

 • budgettoekenning zorgkantoor : 738

 • overige vragen juridisch : 574

De antwoorden die aan de leden worden verstrekt zijn uitgebreider en hebben meer het karakter van advies op maat dan de antwoorden aan niet-leden, die zuiver informatief van aard zijn.
Klachten

In 2007 betrof 2% van het aantal geregistreerde vragen klachten over Per Saldo. Dit is een stijging van 0,8% ten opzichte van 2006. De strekking van de klachten loopt uiteen, echter een groot deel van de klachten betrof de ledenadministratie. In de maanden november en december had deze door personele wisselingen een achterstand opgelopen.


Steunpunten

Verder zijn er zeer regelmatig steunpuntafspraken bij Per Saldo in Utrecht. Consulenten plannen deze in als zij er via de telefoon niet uitkomen. Dit gebeurt ongeveer 2 à 3 keer per week.

In Drenthe hebben we een steunpunt dat bemand wordt door vrijwilligers van Per Saldo. Hier wordt veelvuldig gebruikt van gemaakt door de leden in deze regio.
3.1.2. Schriftelijke informatie

Per Saldo heeft de belangrijke taak om budgethouders en andere belangstellenden te informeren over de mogelijkheden van het pgb. Om deze taak te vervullen zet ze verschillende schriftelijke middelen in, die we hierna kort beschrijven.


Magazine EigenWijs

Het magazine EigenWijs verschijnt zes keer per jaar in een oplage van inmiddels 20.000 stuks (editie december). Het magazine verschijnt in full colour en bevat 40 pagina’s met een mix van thematische artikelen, nieuws, interviews, servicerubrieken en opinievorming. Het blad is naast spreekbuis van de vereniging, een informatief, opiniërend en beeldvormend magazine. Niet alleen leden, maar ook abonnees, donateurs, een aantal relaties en belangstellenden krijgen het magazine toegestuurd. Enkele honderden leden met een visuele beperking ontvangen per post een print-out in grootletter, of een e-mail met alle teksten in Word als bijlage, zodat zij het blad op de voor hen meest toegankelijke manier kunnen lezen.


Brochures en factsheets

 • Nieuwe brochures in 2007: ‘Zelf aan zet in de AWBZ’ (april 2007); ‘Zelf aan zet in de Wmo’ (mei 2007); ‘Een pgb voor kinderen met autisme’ (augustus 2007). ‘Werken als pgb zorg- of hulpverlener’ (december 2007).

 • De gratis algemene brochures van Per Saldo ‘Zelf aan zet in de AWBZ’, ‘Zelf aan zet in de Wmo’ en ‘Per Saldo wijst u de weg’ zijn erg populair.

 • De folders, brochures en factsheets van Per Saldo zijn vaak gedownload vanaf de website. ‘Zelf aan zet in de AWBZ’: 34.879 keer. ‘Zelf aan zet in de Wmo’: 26.875 keer. ‘Per Saldo wijst u de weg’: 11.397 keer. Deze publicaties zijn gratis op te vragen voor elke websitebezoeker. Ook de modelovereenkomsten van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) - te gebruiken voor het inhuren van hulpverleners - zijn gratis te downloaden voor elke bezoeker. De overige documenten (brochures en factsheets) zijn alleen gratis te downloaden voor leden van Per Saldo, nadat zij hebben ingelogd met hun lidnummer. Het totale aantal downloads vanaf de website bedroeg in 2007: 233.321 ofwel ruim 639 per dag.

 • In 2007 is een aantal brochures van Per Saldo herschreven en/ of opnieuw gedrukt:

‘Alles op papier’ (herschreven voor het participatiebudget) en ‘Per Saldo wijst u de weg’ (herdruk).   1. Digitale informatie

Website www.pgb.nl

De website www.pgb.nl blijft een belangrijke bron van informatie, voor zowel budgethouders als voor andere geïnteresseerden.

Het aantal bezoekers van de website is gestegen ten opzichte van 2006 (585.416) met 103.802 bezoekers in 2007. Totaal aantal bezoekers over 2007: 689.218. Leden hebben 63.153 keer ingelogd om gebruik te maken van de gratis downloads, Budgethouders die op zoek zijn naar een hulpverlener plaatsten 597 advertenties – net als 533 individuele hulpverleners die hun diensten aanboden aan budgethouders.
E-mailsignalering

Zodra er een belangrijk nieuw bericht verschijnt op de website van Per Saldo, krijgen alle medewerkers, vrijwilligers, kaderleden, informatieabonnees en een aantal relaties daar een melding van, via de e-mailsignalering.


Digitale knipselkrant

De digitale knipselkrant, met achtergrondinformatie over de ontwikkelingen rond het pgb, in de zorg en in de patiëntenbeweging wordt ongeveer één keer per week rondgestuurd aan alle medewerkers, vrijwilligers en kaderleden.


Hulpgids

De Per Saldo Hulpgids biedt een overzicht van 1266 (per 31-12-2007) professionele aanbieders van zorg, hulp en begeleiding aan budgethouders. De Hulpgids is online gratis en onbeperkt te raadplegen op www.persaldohulpgids.nl. In de genoemde periode werden in totaal 8562 keer gegevens opgevraagd uit de Per Saldo Hulpgids door budgethouders en andere belangstellenden.


3.1.4. Voorlichting
Voorlichting aan leden via regionale bijeenkomsten

In 2007 heeft Per Saldo voor haar leden verschillende themabijeenkomsten georganiseerd. In onderstaande tabel vindt u een overzicht van het aantal bijeenkomsten en het aantal personen dat we met deze bijeenkomsten hebben kunnen bereiken.1e kw

2007


2e kw

2007


3e kw

2007


4e kw

2007


Totaal

2007


Ledenbijeenkomst ‘Invoering Wmo’

17(620)


17(620)

Ledenbijeenkomst voor ouders

1(16)

1(24)
7(190)

9(230)

Voorlichtingsbijeenkomst Pgb-AWBZ en vragen
14(473)

2(66)
16(539)

Instructiebijeenkomst indicatie en administratie6(162)

22(610)

28(772)

Zorgzwaartepakketten (ZZP)


9(249)

9(249)

Regionaal Spreekuur3(14)

11(62)

14(76)

Totaal

93(2486)

Deze ledenbijeenkomsten vonden plaats te Leeuwarden, Beilen, Emmen, Enschede, Raalte, Zwolle, Zevenaar, Amersfoort, Alkmaar, Purmerend, Voorschoten, Leiderdorp, Spijkenisse, Goes, Heinkenszand, Den Bosch, Tilburg, Reuver, Landgraaf.


Voorlichting aan anderen: lezingen

Per Saldo verzorgt lezingen en inhoudelijke bijdragen aan voorlichtingsbijeenkomsten van derden. Per Saldo doet dit op aanvraag van een organisatie.1e kw

2007


2e kw

2007


3e kw

2007


4e kw

2007


Totaal

2007


Introductie pgb

25

12

6

16

59

Pgb en Wmo

5

5

2

6

18

Pgb en Zorgverzekeringswet

1


1

Pgb en Actualiteit
6

2

6

14

Pgb en vrijetijdsbesteding
11

Pgb en Mantelzorg1
1

Pgb en jeugdzorg1
1

Pgb en wonen
1

1
2

Pgb en eigen regie

1

1

1

1

4

Totaal

32

26

14

29

101


Aanwezigheid op beurzen

1e kw

2e kw

3e kw

4e kw

Totaal 2007

Informatie

markt


1

3

0

4

8

Totaal

8


3.1.5. Aanwezigheid in de media

Per Saldo heeft in 2007 veelvuldig de dag- en weekbladpers te woord gestaan, meegewerkt aan radio- en televisie-uitzendingen en bijgedragen aan (informatieve) artikelen in tijdschriften en magazines voor de diverse doelgroepen van het pgb.

De belangrijkste actuele issues waren de explosieve groei van het pgb, de te lage tarieven voor het pgb hulp bij het huishouden (Wmo), de netto/bruto-uitbetaling van het pgb-Wmo, problemen met tijdige betalingen van het pgb, en reacties op berichten over fraude met het pgb (onder andere naar aanleiding van het verantwoordingsvrije bedrag van € 2500,-).

Van meer algemeen informatieve aard waren artikelen en interviews over het pgb in de Wmo en het pgb hulpmiddelen voor visueel gehandicapten (Zvw).


3.1.6. Juridische ondersteuning

Registratie vragen

Over 2007 werden de volgende vragen geregistreerd:
Bezwaarschriften indicatiestelling

411

Bezwaarschriften toekenningsbeschikking

145

Juridische hulp bij overeenkomsten

66

Juridische hulp m.b.t. hulpverleners

38

Juridische vragen overig

574

Bezwaarschriften Wmo

112

Bezwaarschriften Jeugdzorg

63

Totaal 2007

1409

In de loop van 2007 is de ‘taakgroep juridisch’ nauwkeuriger gaan registreren om de toegenomen werkdruk beter in beeld te brengen. Door deze betere registratie werd helder dat er steeds vaker juridische ondersteuning gevraagd wordt, met name door leden die nog geen pluslid zijn. Ook is gebleken dat de regeling van het pluslidmaatschap (maximaal recht op twee uur ondersteuning per jaar) te ruim toegepast werd.

Het gevolg was dat er niet voldoende financiële middelen zijn om uitbreiding van de juridische ondersteuning te financieren.

Om dit op te lossen is besloten om in ieder geval de regels van het pluslidmaatschap weer strikt toe te passen. De tijdslimiet is aangepast: voorheen gaf een pluslidmaatschap recht op twee uur juridische ondersteuning per jaar, dat is nu drie uur geworden.

Wanneer deze drie uren overschreden worden, brengt Per Saldo € 90 per uur in rekening.

Daarnaast wordt een éénmalige toeslag van € 90 in rekening gebracht (voor nieuwe leden èn voor basisleden), wanneer men pluslid wordt omdat men direct ondersteuning wil voor een urgente zaak. Deze regeling vervalt als men drie maanden of langer pluslid is.


3.1.7. Cursussen en trainingen voor leden

Cursussen spelen een belangrijke rol bij de overdracht van kennis en informatie over het pgb. Bij trainingen staat het oefenen van vaardigheden centraal. De thema’s die in dit kwartaal zijn behandeld, staan in onderstaande tabel weergegeven.1e kw

2007


2e kw

2007


3e kw

2007


4e kw

2007


Totaal

2007


Basiscursus budgethouders

9(117)

9(117)

5(69)

7(91)

30(394)

Training Ouder, kind en pgb

1(10)

1(9)
1(9)

3(28)

Training Voorbereiding op de (her)indicatie voor budgethouders

1(9)

2(26)

1(11)

3(38)

7(84)

Cursus Overeenkomsten en administratie
1(9)

1(12)

3(35)

5(56)

Workshop pgb en aftrek buitengewone lasten voor budgethouders

2(28)


2(28)

Totaal

13(164)

13(161)

7(92)

14(173)

47(590)

In de basiscursussen wordt een algemeen beeld geschetst van het pgb. Voor budgethouders ligt verder de nadruk op het in je eigen leven praktisch toepassen van de regeling.

De trainingen voor budgethouders zijn gericht op het verkrijgen van inzicht in de eigen situatie en het aanleren van praktische vaardigheden.
3.1.8. Cursussen en trainingen voor derden

Ook organisaties en individuele dienstverleners kunnen bij Per Saldo een cursus volgen over het pgb. Daar worden niet alleen zijzelf wijzer van, het draagt ook bij aan de ontwikkeling van een goed aanbod van die dienstverleners aan budgethouders. De cursussen omvatten één of twee dagdelen.1e kw

2e kw

3e kw

4e kw

Totaal 2007

Basiscursus professionals

4(56)

4(46)

3(40)

4(55)

15(197)

Basiscursus professionals in-company

1(10)
1(12)

1(12)

3(34)

Verdiepingscursus professionals

4(56)

3(37)

2(24)

6(80)

15(197)

Totaal

9(112)

7(83)

6(76)

11(147)

33(418)

Voor de professionals wordt een vertaalslag gemaakt naar de andere kant van het pgb: hoe bied je als dienstverlener de hulp en zorg die bij de budgethouder past. Het maximaal aantal deelnemers per cursus is 14 personen en de inschrijving is individueel. Naast deze cursussen zijn er drie in-company cursussen op aanvraag van externe organisaties gegeven. Deze cursussen staan alleen open voor genodigden van deze organisatie.


3.1.9. Budgethouderspanel

In 2007 is gestart met het online budgethouderspanel. Ruim 700 budgethouders hebben zich inmiddels aangemeld. In 2007 werd er één vraag aan het budgethouderspanel voorgelegd. Dit jaar gold als pilotjaar. In 2008 treedt het budgethouderspanel volop in werking. Inmiddels heeft de organisatie hieromtrent zijn beslag gekregen en formuleren een aantal medewerkers de vragen en verwerken zij de resultaten.


3.1.10. Zorg6

Zorg 6, de collectieve inkooporganisatie die gezamenlijk is opgericht door zes gehandicaptenorganisaties, maakte een moeilijk jaar door. De stuurgroep besloot het functioneren van Zorg6 te evalueren. Daartoe werd een plan gemaakt en subsidie verkregen om dit plan deels extern uit te voeren. Uit de evaluatie bleek dat veel verbeterpunten in de uitvoering doorgevoerd dienden te worden. Ook zou het assortiment beter omschreven en aantrekkelijker aangeboden moeten worden. De opdrachtnemer voelde niet veel voor het doorvoeren van al deze verbeterpunten en gaf te kennen er niet veel extra tijd en geld in te willen pompen. De stuurgroep besloot daarom het contract met opdrachtgever ATC in augustus te ontbinden. Er werd een doorstartplan geschreven en Per Saldo nam tijdelijk de afhandeling van de bestellingen over. Eind november werd een nieuwe ondernemer gevonden die Zorg6 wilde overnemen. De stuurgroepleden voerden met deze ondernemer gesprekken over de verwachtingen over en weer, met als uitkomst duidelijke afspraken. In 2008 zou een overeenkomst worden afgesloten met deze ondernemer. Het assortiment van Zorg6 zal flink worden uitgebreid, niet alleen met diensten en producten, maar ook door te zoeken naar verschillende leveranciers. Ook zal de website verbeterd worden en zal de functie van productvergelijking door Zorg6 serieus opgepakt worden.


3.1.11. Ondersteuning VG-doelgroep

Op verzoek van het Fonds PGO zegde Per Saldo toe de ondersteuning van de budgethouders met een verstandelijke beperking en hun ouders/naasten op zich te nemen. Daartoe ontving Per Saldo met ingang van 1 april 2007 de projectsubsidie die voorheen aan de Federatie van Ouderverenigingen/netwerk Naar Keuze (failliet per 21 februari 2007) was toegekend.


Per Saldo streefde ernaar de activiteiten van het netwerk Naar Keuze te integreren binnen Per Saldo. Daarmee ontstond er een breed ondersteuningsaanbod voor alle budgethouders.

Per Saldo schreef hiervoor in aanvulling op haar Activiteitenplan 2007 een extra werkplan voor de VG-doelgroep, dat gelijk duidelijk maakte wat de winst van de integratie was. Door het wegwerken van de overlap van activiteiten van Naar Keuze en Per Saldo kon bijvoorbeeld meer tijd en energie in (regionale) voorlichting en ondersteuning gestoken worden. • Er werd ondersteuning geboden aan individuele budgethouders met informatieve en/of juridische vraagstukken. Met name de overgang naar de zorgzwaartepakketten voor individuele personen in kleinschalige woonvormen riep de nodige vragen op.

 • Door aanschaf van extra apparatuur werd het mogelijk om met drie voorlichtingsteams in plaats van met één team het land in te gaan. Het aantal regionale voorlichtingsbijeenkomsten kan zo sterk toenemen.

 • Er werden regionale voorlichtingsavonden voor ouders van kinderen met een verstandelijke beperking in het regulier en speciaal onderwijs georganiseerd.

 • Er werd een aantal specifieke regionale voorlichtingsavonden over de nieuwe zorgzwaartesystematiek georganiseerd.

 • Er werd een aantal dagcursussen specifiek voor ouders georganiseerd onder de titel ‘Ouders, kind en pgb’.

 • Het ledenblad EigenWijs werd met 4 extra redactionele pagina’s uitgebreid.

 • Een brochure ‘Een pgb voor mensen met een verstandelijke beperking’ is in de steigers gezet. Deze brochure zal in 2008 verschijnen.

 • De collectieve belangenbehartiging ten behoeve van mensen met een verstandelijke beperking is meegenomen in de integrale activiteiten van Per Saldo.

 • Uit het budgethouderspanel Per Saldo blijkt dat mensen met een verstandelijke beperking ruimschoots betrokken zijn bij de beleidsmatige activiteiten van Per Saldo.  1   2   3

 • Jaarverslag 2007 Utrecht, april 2008 INHOUD 1. Inleiding 2
 • Bijlage
 • 1.2. 2007: reorganisatie voor het bureau van Per Saldo
 • 2. Vereniging 2.1. Algemene ledenvergadering (ALV)
 • 3. Primaire producten Informatie, advies en ondersteuning
 • Leden 18.014 Niet-leden
 • Binnengekomen Aantal
 • 3.1.2. Schriftelijke informatie
 • 3.1.6. Juridische ondersteuning
 • Totaal 2007 1409
 • 3.1.7. Cursussen en trainingen voor leden
 • 3.1.8. Cursussen en trainingen voor derden
 • 3.1.9. Budgethouderspanel
 • 3.1.11. Ondersteuning VG-doelgroep

 • Dovnload 206.13 Kb.