Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Jaarverslag 2007 Utrecht, april 2008 inhoud inleiding 2

Dovnload 206.13 Kb.

Jaarverslag 2007 Utrecht, april 2008 inhoud inleiding 2Pagina2/3
Datum05.12.2018
Grootte206.13 Kb.

Dovnload 206.13 Kb.
1   2   3

3.1.12 . Ondersteunende instrumenten

Project Budgethouders Kiezen voor Kwaliteit


In januari 2007 is Per Saldo gestart met het project ‘Budgethouders kiezen voor Kwaliteit’. Doel van dit project is de ontwikkeling van een instrument waarmee budgethouders zelf de kwaliteit van geleverde zorg, hulp en begeleiding kunnen wegen. Per Saldo werkt in dit project samen met Vilans (Nederlandse kennisorganisatie voor de langdurige zorg) en laat zich adviseren door een gebruikerspanel. Het project wordt gefinancierd door het JKF (Johanna Kinderfonds), NRF (Nationaal Revalidatiefonds), VSB-fonds (fonds voor maatschappelijke initiatieven) en NSGK (Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind).
Het project zal twee resultaten opleveren:

- Een set keuzecriteria voor de Per Saldo Hulpgids (www.persaldohulpgids.nl).

In de Hulpgids staan ruim 1200 zorgaanbieders, met informatie over bereikbaarheid, zorgaanbod, tarieven, etc. Budgethouders kunnen op regio en zorgfuncties zoeken naar een passende hulpverlener. Deze zoekmogelijkheid zal worden uitgebreid met 10 tot 15 keuzecriteria, met daarbij de mogelijkheid om het belang dat een budgethouder hecht aan de afzonderlijke keuzecriteria aan te geven. Daaruit rolt dan een selectie met zorgaanbieders die aan die specifieke criteria voldoen.

- Een instrument dat budgethouders op verschillende momenten kunnen gebruiken om kwaliteit te beoordelen: op het moment dat je voor een hulp kiest en láter, om de geboden zorg te kunnen beoordelen. Het instrument helpt het antwoord te vinden op drie vragen: wat vind ik belangrijk bij het kiezen van een hulpverlener, ben ik tevreden met de zorg die ik nu krijg en wat kan ik doen als ik niet tevreden ben?Resultaat 2007: Met behulp van de uitkomsten van drie panelbijeenkomsten is het instrument inhoudelijk ontwikkeld en getest. Daarnaast zijn de benodigde aanpassingen in de Hulpgids geïnventariseerd en in kaart gebracht. In het eerste kwartaal 2008 zullen het instrument en de aanpassingen in de Hulpgids technisch gerealiseerd worden en voor gebruik beschikbaar gesteld worden op de website van Per Saldo.
3.1.13 . Externe projecten


Regionale steunpunten

Steunpunten hebben veelal een incidenteel en tijdelijk karakter. Hierdoor bestaat het gevaar dat de overgedragen kennis en het enthousiasme voor het pgb bij de organisaties waar het steunpunt is gevestigd weer snel verminderen of verdwijnen. Het lobbyen bij stakeholders van MEE (organisatie die iedereen ondersteunt met een beperking), de zorgkantoren en nu ook de gemeenten blijft daarom een aandachtspunt voor Per Saldo. Zoals het ook een aandachtspunt blijft om deze partijen van de juiste informatie over het pgb te voorzien en wellicht nieuwe vormen van kennisoverdracht te ontwikkelen.


Agis (zorgkantoor)

Het Agis-project is in 2007 in afgeslankte vorm voortgezet. Het steunpunt in Amsterdam Zuidoost was een succes en trok gemiddeld zes tot zeven klanten per week (een dag per week). Het steunpunt bewees zijn belang door het grote aandeel bezoekers met administratieve problemen en / of taalproblemen. Per oktober 2007 is het project stil komen te liggen door wisselingen binnen Agis. Tot op heden is er geen zicht op voortzetting van deze samenwerking.


MEE-steunpunten

Bij MEE Rotterdam is in januari 2007 een steunpunt gestart, hier gaat een dagdeel per twee weken een pgb consulent van Per Saldo naartoe. Dit is een groot succes en ook voor 2008 zal dit voortgang hebben. Met enkele andere MEE-vestigingen is overleg gaande.


Rugzakinformatielijn
De Rugzak Informatielijn is een project in samenwerking met CG-raad (Federatie Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland) en BOSK (Vereniging van motorisch gehandicapten en hun ouders), waarbij ieder op basis van een rooster een dagdeel in de twee weken voor zijn rekening neemt. Het doel is de continuïteit te waarborgen van zowel de telefonische bereikbaarheid als de kennis over de rugzak. De positieve evaluatie over 2007 heeft geresulteerd in een verlenging voor 2008.
3.2. Collectieve belangenbehartiging
Per Saldo behartigt de collectieve belangen van budgethouders op een groot aantal terreinen. De activiteiten ten behoeve van de collectieve belangenbehartiging zijn:

 • visieontwikkeling

 • inhoudelijke beleidsontwikkeling

 • bijdragen aan positieve beeldvorming

 • standpunten bepalen en uitdragen

 • lobbywerk bij politiek en uitvoerders

 • coalitievorming en netwerken.

Deze activiteiten worden ontwikkeld op inhoudelijke werkvelden. Deels zijn het de ‘traditionele’ werkvelden van Per Saldo, zoals de AWBZ, de bakermat van het pgb. Nieuwere en innovatieve werkvelden, zoals de Wmo, de Zvw (Zorgverzekeringswet) en het participatiebudget krijgen ook voluit de aandacht in de collectieve belangenbehartiging.

De belangrijkste relaties voor de collectieve belangenbehartiging zijn de stakeholders (beleidsmakers en uitvoerders in de politiek en in het veld). De belangrijkste doelgroep blijven natuurlijk de budgethouders, wier belangen bij de stakeholders behartigd worden.


Consultancy

Naast de hierboven genoemde met reguliere middelen en projectsubsidies gefinancierde activiteiten heeft Per Saldo ook een consultancyaanbod. Met haar consultancy, betaald advies-op-maat, richt Per Saldo zich ook op stakeholders. Onderscheidend aan de consultancy van Per Saldo is dat de adviezen altijd worden verstrekt vanuit het perspectief van budgethouders. De belangen van budgethouders staan bovenaan. Stakeholders weten dat en zien daarin juist ook een reden om Per Saldo te raadplegen. Doel van de consultancy is de stakeholders zodanig van advies te dienen dat ze hun aanbod adequaat op de wensen van hun klanten (budgethouders) kunnen afstemmen.

De consultancy wordt aangeboden op alle werkvelden van Per Saldo, waarbij de actualiteit de accenten bepaalt. In 2007 werd betaald advies gegeven aan een grote diversiteit aan zorgaanbieders, zorgondernemers, zorgboeren, wooninitiatieven, gemeenten, zorgkantoren en zorgverzekeraars, leveranciers hulpmiddelen, reisorganisaties, scholen voor speciaal onderwijs en organisaties voor kinderopvang.
Hieronder volgt per werkveld een schets van de activiteiten voor collectieve belangenbehartiging in 2007.

3.2.1. Pgb in de AWBZ


Sinds haar oprichting is het behartigen van belangen van budgethouders met een pgb voor zorg, hulp en begeleiding op grond van de AWBZ kerntaak van Per Saldo. Dat was in 2007 onverminderd het geval, zij het dat er nieuwe grote aandachtsgebieden (Wmo, Zvw) bijgekomen zijn.

Per Saldo streeft onder andere naar: • een goede en eenvoudige regelgeving (met keuzevrijheid en bestedingsvrijheid)

 • toereikende tarieven

 • opheffing van het subsidieplafond voor het pgb-AWBZ

 • een kwalitatief goede indicatiestelling

 • goede informatievoorziening en communicatie vanuit instanties

 • onafhankelijke en laagdrempelige cliëntondersteuning

 • een goede afstemming zorg/onderwijs en wonen/zorg

 • versterking van de individuele inkoopmacht van budgethouders

 • behoud van de AWBZ voor de chronische zorg

 • invoering van vormen van persoonsgebonden financiering als sturingsmechanisme in de toekomstige AWBZReguliere activiteiten belangenbehartiging


Meest opvallend in 2007 was de explosieve groei van het aantal budgethouders (met name kinderen en jongeren met psychiatrische problematiek) en de pogingen deze groei te beteugelen. Extra aandacht vroeg ook in 2007 het debat over de toekomst van de AWBZ en de samenhang met de Wmo en Zvw. Dit debat zal in 2008 uitmonden in een kabinetsvisie op de toekomst van de AWBZ.

Sterke groei pgb-AWBZ


Vooral het aandeel jeugd in de pgb-regeling groeit. In het eerste kwartaal van 2007 is een groot deel van de instromers onder de 18 jaar, met een indicatie vanuit het Bureau Jeugdzorg, kinderen of jongeren met een psychiatrische grondslag. Per Saldo benadrukte dat de toename van het pgb vanuit deze doelgroep mede wordt veroorzaakt door het afwezig zijn van voldoende en adequaat aanbod in de zorg in natura. Budgethouders mogen hier niet de dupe van worden.

Verhoging pgb-subsidieplafond en beheersmaatregelen per 1-1-2008


Het subsidieplafond werd in 2007 in drie stappen opgehoogd van 1,1 miljard naar 1,45 miljard; voor 2008 werd 1,75 miljard begroot. Het was duidelijk dat VWS wachtlijsten wilde voorkomen en er alles aan deed om de explosieve groei van het pgb-AWBZ bij te benen. Intussen werden eerste stappen gezet om de uitgaven te beteugelen. In het najaar werd besloten tot: afschaffing ondersteunende begeleiding in uren bij de grondslagen somatisch en psychosociaal; niet indexeren pgb-tarieven 2008; vervanging van het verantwoordingsvrije bedrag van € 2.500, - door het oude vrij besteedbare bedrag van 1,5% van het budget met een minimum van € 250, - en een maximum van € 1.250, -; afschaffing 10%-overheveling. Verdere maatregelen zouden volgen na nader onderzoek.

Per Saldo spande zich in voor groeiruimte voor het pgb en verzette zich met succes tegen voorgenomen maatregelen waar geen gedegen onderzoek aan ten grondslag lag. Verschillende onderzoeken zijn in het najaar van 2007 in gang gezet, onder andere een onderzoek naar de groei van het aantal jonge budgethouders. Dat laat onverlet dat Per Saldo niet blij was met de reeds doorgevoerde ‘beteugelingen’, met name het verdwijnen van de ondersteunende begeleiding in uren bij de somatische grondslag en het per direct afschaffen van de 10%-overheveling in combinatie met het inperken van de bestedingsvrijheid.Zorgzwaartefinanciering


Vanaf 1 juli 2007 is de indicatie voor de functie verblijf aangepast aan de zorgzwaartefinanciering en wordt uitgedrukt in zorgzwaartepakketten (zzp). Voor instellingen zal de financiering in 2009 ingaan. Budgethouders met een verblijfsindicatie die thuis of in wooninitiatieven de zorg met een pgb regelen, ondervinden per 1 juli 2007 al de gevolgen in de indicatie. Mede door de inbreng van Per Saldo is de budgetgarantie voor 2008 verlengd.

Per Saldo signaleerde grote onrust en onzekerheid onder budgethouders die te maken krijgen met een zzp. Per Saldo confronteerde bij voortduring het ministerie van VWS en de Tweede Kamer met de onrust onder en dreigende gevolgen voor budgethouders en drong aan op een indicatie die recht doet aan de individuele hulpvraag, op adequate tarieven en op goede informatievoorziening. Hierin trok Per Saldo samen op met het Landelijk Steunpunt Wonen en andere patiënten- en consumentenorganisaties.Vereenvoudiging indicatiestelling


Een onafhankelijke, objectieve en integrale indicatiestelling is noodzakelijk. Indicaties moeten binnen zes weken gesteld kunnen worden. Door de indicatiestelling eenvoudiger te maken, zouden de verzekerden ook zelf de indicatie kunnen doen, die achteraf door het CIZ wordt getoetst. Per Saldo is lid van de klankbordgroep van het CIZ die vereenvoudingspilots uitvoert.

Toekomst AWBZ


Over de toekomst van de AWBZ heeft Per Saldo een duidelijke visie: de AWBZ als verzekering moet blijven, waarbij de persoonsgebonden financiering het leidend principe moet worden. Het pgb dient de standaardoptie te zijn, met zorg in natura als bewuste keuze om de zorg te laten regelen. Nodig is ook een duidelijke afstemming met de Zvw en de Wmo, zodat zorg en participatie hand in hand kunnen gaan.

3.2.2. Pgb in de Wmo


In 2007 ging de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van start, met een gemeentelijk pgb voor individuele voorzieningen (hulp bij het huishouden, mobiliteitshulpmiddelen, vervoersvoorzieningen en woningaanpassingen). Voor budgethouders met een vanuit 2006 doorlopende AWBZ-indicatie huishoudelijke verzorging was 2007 een overgangsjaar waarin het budget intact bleef zolang de indicatie geldig was. Maar voor oude en nieuwe budgethouders moest het pgb-Wmo voor individuele voorzieningen in 2007 een gezicht krijgen.

Per Saldo streeft naar goede gemeentelijke regelingen en tarieven, goede afstemming tussen het pgb-Wmo en het pgb-AWBZ (met als perspectief het participatiebudget), helderheid en eenvoud bij het innen van de eigen bijdragen, een indicatiestelling in functionele beperkingen voor individuele voorzieningen (met name hulpmiddelen) en de introductie van een breed pgb-Wmo.Reguliere activiteiten belangenbehartiging


In 2007 leverde de overgangsregeling geen problemen op voor budgethouders met een geldige AWBZ-indicatie huishoudelijke verzorging. Maar de informatievoorziening over de gevolgen van de overgang vanaf 2008 naar de Wmo was in veel gemeenten gebrekkig.

Knelpunten


Nieuwe budgethouders meldden problemen met indicaties die qua omvang laag uitvielen, te lage tarieven, hoge eigen bijdragen en doorbetalingen voor eigen rekening tijdens ziekte van de hulp. De informatievoorziening van gemeenten over de veranderingen in de eigen bijdrage, waardoor mensen soms de gehele voorziening achteraf zelf moeten financieren, was slecht. Per Saldo kreeg hierover veel klachten.

De administratieve lasten zijn sterk gestegen voor budgethouders die een beroep deden op zowel de AWBZ als de Wmo. De afstemming met de AWBZ is slecht en onduidelijk. Budgethouders met een AWBZ-verblijfsindicatie moesten naar de gemeente om hulp bij het huishouden aan te vragen.

De ontwikkeling van het pgb voor de overige individuele voorzieningen stagneerde.

Per Saldo constateerde dat de gemeenten nog weinig (goed) werk maken van het pgb-Wmo. Slechts enkele gemeenten ontwikkelden het met elan. Dat moeten er veel meer worden.Wmo-per-gemeente-pagina en Wmo-thermometer op website Per Saldo


Per Saldo opende een informatieve Wmo-per-gemeente-pagina op haar website. Hierop kunnen tarieven en andere lokale praktische informatie gemeld worden. Uit onderzoek van Per Saldo bleek dat de helft van de gemeenten in 2007 minder dan € 14, - per uur betaalde voor hulp bij het huishouden I en 20 % van de gemeenten geen overeenkomst had met de SVB. Reden voor de staatssecretaris om gemeenten extra te manen zich aan de Wmo-compensatieplicht te houden.

Per Saldo ontwikkelde ook de Wmo-thermometer en publiceerde deze in het tijdschrift EigenWijs en op haar website. Iedereen kan hiermee de eigen gemeente een cijfer geven voor het pgb-Wmo en daarmee de discussie over noodzakelijke verbeteringen lokaal aangaan.Lobbyactiviteiten


Er was geregeld overleg met de staatssecretaris, het ministerie van VWS en Kamerleden over de landelijke verantwoordelijkheid voor de Wmo. Keer op keer werden knelpunten aangekaart. In oktober 2007 maakte de staatssecretaris bekend dat zij met Per Saldo en de VNG wilde werken aan maatregelen en handreikingen ter verbetering van de uitvoeringspraktijk van het pgb-Wmo. Per Saldo heeft vervolgens een projectplan voor een pgb-wijzer voor gemeenten ontwikkeld. Dit zal in 2008 gestalte krijgen.

In de afzonderlijke gemeenten deed Per Saldo aan belangenbehartiging middels consultancy en voorlichting. Per Saldo ondersteunde leden van Per Saldo individueel in hun lokale belangenbehartiging.

Met de SVB was overleg over hun aanbod aan gemeenten om budgethouders te ondersteunen bij doorbetaling tijdens ziekte, belastingafdracht en administratie.

Met het Centraal Administratie Kantoor bijzondere zorgkosten (CAK-bz), VNG en ministerie van VWS werd overlegd over de inning van de eigen bijdragen. Met als positief resultaat dat gemeenten ook kunnen kiezen voor het uitkeren van een netto pgb. Weinig gemeenten gingen hiertoe over.Pilot Breed pgb-Wmo en participatiebudget


De Wmo-pilot ‘Breed pgb’ in de regio Alblasserwaard is in 2007 afgesloten. De deelnemers waardeerden de vrije bestedingsruimte en keuzevrijheid. De resultaten zijn opgenomen op www.invoeringwmo.nl. Per Saldo was nauw betrokken bij deze pilot.

Per Saldo streeft ernaar dat bij de pilots met het participatiebudget ook de Wmo betrokken wordt.`Projectactiviteiten belangenbehartiging


Informatie en ondersteuning van (potentiële) budgethouders

Het project ‘Ondersteuning budgethouders bij invoering van het pgb in de Wmo’ kon met subsidie van VWS medio 2006 van start gaan en is medio 2007 afgesloten. Leden en niet-leden van Per Saldo zijn ondersteund met informatie, advies en ondersteuning. Bovendien hebben leden van Per Saldo actieve ondersteuning gekregen bij hun lokale belangenbehartiging.1   2   3

 • 3.1.13 . Externe projecten
 • Reguliere activiteiten belangenbehartiging
 • Sterke groei pgb-AWBZ
 • Verhoging pgb-subsidieplafond en beheersmaatregelen per 1-1-2008
 • Zorgzwaartefinanciering
 • Vereenvoudiging indicatiestelling
 • Wmo-per-gemeente-pagina en Wmo-thermometer op website Per Saldo
 • Lobbyactiviteiten
 • Pilot Breed pgb-Wmo en participatiebudget
 • Projectactiviteiten belangenbehartiging

 • Dovnload 206.13 Kb.