Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Jaarverslag 2007 Utrecht, april 2008 inhoud inleiding 2

Dovnload 206.13 Kb.

Jaarverslag 2007 Utrecht, april 2008 inhoud inleiding 2Pagina3/3
Datum05.12.2018
Grootte206.13 Kb.

Dovnload 206.13 Kb.
1   2   3

3.2.3. Experiment pgb in de Zorgverzekeringswet (Zvw)


Op 1 januari 2007 startte een driejarig experiment met een pgb in de Zorgverzekeringswet (Zvw). Het pgb in de Zvw is een geheel nieuw fenomeen, waarbij alle uitvoeringsaspecten door de afzonderlijke zorgverzekeraars ingevuld kunnen worden. In 2007 is het pgb beschikbaar voor hulpmiddelen voor visueel gehandicapten, vanaf 2008 zal de keuzemogelijkheid voor een pgb ook openstaan voor mensen die op genezing gerichte geestelijke gezondheidszorg behoeven.

Per Saldo streeft naar een positief imago van het pgb en van budgethouders bij zorgverzekeraars, goede pgb-regelingen bij de zorgverzekeraars en verdere uitbreiding van het experiment met andere vormen van chronische zorg.Reguliere activiteiten belangenbehartiging


Per Saldo leverde in 2007 een actieve bijdrage aan het ontwikkelen van goede pgb-regelingen door de zorgverzekeraars. Pogingen om dat centraal samen met brancheorganisatie Zorgverzekeraars Nederland (ZN) te doen, strandden op het feit dat de zorgverzekeraars vanwege de onderlinge concurrentie hierin niet samen willen werken. Daarom ging Per Saldo in gesprek met alle afzonderlijke zorgverzekeraars (zie projectactiviteiten). Een paar grote knelpunten bij het pgb voor visueel gehandicapten, knelpunten die Per Saldo signaleerde in de uitvoeringspraktijk van de zorgverzekeraars, kon Per Saldo in samenspraak met VWS wel op centraal niveau aankaarten, in een overleg van VWS, ZN, College voor Zorgverzekeringen (CVZ), Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en Per Saldo. Dit resulteerde in een nieuwe verhelderende richtlijn van CVZ.
Intensieve lobby van Per Saldo leidde er toe dat in november 2007 alsnog besloten werd de niet op genezing gerichte activerende begeleiding voor mensen met psychische problematiek níet over te hevelen naar de Zvw. Budgethouders met een indicatie voor activerende begeleiding zonder behandeling zouden bij de overheveling van de geneeskundige geestelijke gezondheidszorg (ggz) van AWBZ naar Zvw tussen wal en schip vallen (want de Zvw kent alleen de functie behandeling). Die dreiging is afgewend, activerende begeleiding die niet op genezing is gericht, blijft in 2008 in de AWBZ.
Verder richtte Per Saldo zich dit jaar op de invulling van het pgb voor de geneeskundige ggz. Uit gesprekken met zorgverzekeraars bleek dat zij van plan zijn om het pgb voor deze doelgroep zeer ‘eng’ in te vullen (bijvoorbeeld de eis van zorginkoop bij BIG-geregistreerde personen, Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Omdat de daadwerkelijke invulling pas eind 2007 bekend werd, zullen de gesprekken in 2008 voortgezet moeten worden. Per Saldo wil er maximaal aan bijdragen dat het experiment pgb-Zvw slaagt. Daarom is samen met het Landelijk Platform GGz het projectvoorstel ‘Versterking eigen regie met pgb-ggz’ bij het Fonds PGO ingediend. Dit projectvoorstel is eind 2007 gehonoreerd.

Projectactiviteiten belangenbehartiging


Het meeste werk voor dit dossier is op projectbasis gerealiseerd. Met subsidie van het Fonds PGO, programma ZekereZorg (programma dat de versterking van de marktpositie van de patiënt op de zorgmarkt stimuleert), voerde Per Saldo twee projecten uit.


 • Project Ontwerp en promotie kwaliteitscriteria voor een regeling pgb-Zvw vanuit budgethoudersperspectief. Looptijd: september 2006 – juni 2007

Per Saldo stelde met een groep (ervarings)deskundigen kwaliteitscriteria op voor goede pgb-regelingen vanuit budgethoudersperspectief. In deze groep waren zowel visueel gehandicapten als mensen met kennis van of ervaring in de ggz vertegenwoordigd. De kwaliteitscriteria vormden de leidraad in de gesprekken die Per Saldo over het pgb voor visuele hulpmiddelen met zorgverzekeraars voerde. Tot slot legde Per Saldo alle pgb-regelingen van zorgverzekeraars kritisch naast de kwaliteitscriteria. Dit resulteerde in een eindnotitie waarin alle knelpunten ten aanzien van het pgb voor hulpmiddelen beschreven staan. Daarnaast staat in deze notitie per zorgverzekeraar beschreven hoe verzekeraars de pgb-regeling vormgeven.


 • Project Versterking van eigen regie via het pgb. Looptijd: november 2006 – maart 2008; een gezamenlijk project van Per Saldo, Viziris (netwerkorganisatie voor mensen met een visuele beperking) en Zorg6.

Per Saldo bood informatie, advies en ondersteuning aan mensen die met een pgb een hulpmiddel willen aanschaffen. Per Saldo ondersteunde actief potentiële budgethouders in hun contacten met (onkundige, afhoudende, van het kastje naar de muur verwijzende) verzekeraars. Structurele knelpunten werden voorgelegd aan VWS, CVZ en de NZa. Dit resulteerde o.a. in de Richtlijn pgb hulpmiddelen voor visueel gehandicapten (CVZ, 2007), waarin duidelijk de reikwijdte van het pgb voor visuele hulpmiddelen geformuleerd staat.

3.2.4. (Re)integratie op de arbeidsmarkt


Voor mensen met een beperking zijn er nogal wat voorzieningen om aan het werk te komen, dan wel te blijven. Er zijn slechts twee vormen van persoonsgebonden financiering, de IRO (Individuele Re-integratie Overeenkomst) en het PRB (Persoonsgebonden Re-integratie Budget). Daarbij zijn keuzevrijheid en eigen regie slechts in beperkte mate mogelijk. De overige voorzieningen zijn enkel in natura verkrijgbaar en bestaan uit een wirwar van verschillende regelingen die aangevraagd moeten worden bij verschillende instanties.

Per Saldo streeft naar persoonsgebonden budgetten voor mensen met een beperking op alle levensterreinen. Daarbij hoort ook werk, zowel betaald als onbetaald. Het gaat om de reële mogelijkheid om te kunnen participeren in de samenleving. Per Saldo bepleit opname van alle mogelijke werkvoorzieningen in het participatiebudget.Reguliere activiteiten belangenbehartiging


Op 1 januari 2008 wordt een pgb in de Wsw (Wet Sociale Werkvoorziening) ingevoerd. Per Saldo adviseerde in samenwerking met de CG-raad de VNG bij het opstellen van de modelverordening pgb Wsw. Per Saldo plaatste daarnaast een veelvoud aan kritische kanttekeningen bij de achterliggende wettekst, kanttekeningen die Per Saldo in 2008 op de agenda zal plaatsen.
In de pilots van het participatiebudget hebben arbeid en re-integratie een prominente rol. Per Saldo adviseerde de ministeries SZW en VWS bij het samenvoegen van verschillende werkvoorzieningen in één budget.
Met het Breed Platform voor verzekerden en werk onderhield Per Saldo contact over de IRO/PRB en werd de wenselijkheid van een ondersteuningsaanbod onderzocht. Uitkomst was dat Per Saldo hierin voorlopig geen actieve rol zal spelen, naast het al bestaande aanbod.

3.2.5. Vervoer


Er bestaat geen apart pgb voor vervoer. Gebruikers van vervoersvoorzieningen hebben te maken met veel verschillende regelingen, verschillende loketten, verschillende manieren van indicatiestelling en hoge administratieve lasten.

Per Saldo streeft naar persoonsgebonden budgetten voor mensen met een beperking op alle levensterreinen. Op het gebied van vervoer bestaan veel knelpunten die mogelijk met een pgb en idealiter in het participatiebudget kunnen worden opgelost.Reguliere activiteiten belangenbehartiging


Het kabinet streeft naar bundeling van verschillende vervoersregelingen. Een experiment met een pgb voor vervoer vormde één van de mogelijkheden. Per Saldo heeft in 2006 intensief een aantal gemeenten gestimuleerd en geadviseerd over vormgeving van zo’n experiment. Aanvankelijk enthousiasme bij deze gemeenten is echter weer gedoofd en andere prioriteiten op gemeentelijk niveau kregen in 2007 voorrang. Per Saldo besloot in 2007 hier niet meer actief in te investeren.
Per Saldo pleitte in 2007 voor opname van de verschillende vervoersregelingen in de pilots participatiebudget. Per Saldo adviseerde de betrokken ministeries bij voorbereiding van de pilots en heeft daarbij de knelpunten die mensen in het vervoer ervaren expliciet duidelijk gemaakt.
   1. Administratieve lastenverlichting


Het pgb brengt administratieve verplichtingen met zich mee. Per Saldo ondersteunt budgethouders hierin en streeft intussen naar vermindering van de administratieve lasten. Dan gaat het om (verdere) vereenvoudiging van de bestaande regeling pgb-AWBZ, beperking van de administratieve lasten bij nieuwe pgb-regelingen (Wmo, Zvw) en invoering van één participatiebudget.

Reguliere activiteiten belangenbehartiging


Per Saldo richtte zich in 2007 proactief op het ministerie van VWS, het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) en diverse uitvoeringsinstanties om administratieve lasten voor budgethouders te verminderen en hen te bewegen eenvoudig en helder te communiceren richting budgethouders.

2500 verantwoordingsvrij


Begin 2007 werd het verantwoordingsvrije bedrag van € 2500 ingevoerd. Dat was een stap vooruit in de vermindering van administratieve lasten, maar het riep ook veel vragen op bij budgethouders: waaraan mocht het besteed worden? Daarnaast was bij verschillende ministeries, uitvoeringsinstanties en in de media direct wantrouwen merkbaar richting budgethouders. Per Saldo heeft onder haar achterban diverse vragen en knelpunten verzameld en deze aan VWS voorgelegd. Per Saldo verzocht VWS onduidelijkheden uit de weg helpen zodat het voor budgethouders makkelijker hanteerbaar zou worden. VWS heeft in het najaar van 2007 echter besloten om het verantwoordingsvrije bedrag per 1 januari 2008 weer af te schaffen en te vervangen door het bestedingsvrije bedrag zoals dat voor 2007 gold. Per Saldo verzocht VWS om compenserende maatregelen voor de nu weer hogere administratieve lasten. Dit verzoek is helaas (nog) niet gehonoreerd.

Participaties


Per Saldo droeg actief bij aan twee programma’s/projecten van (o.a.) VWS:

 • Programma Stroomlijning Indicatieprocessen in Zorg en Sociale Zekerheid (ministeries VWS en SZW, samen met UWV, CIZ en CWI).

Doel: vermindering van de administratieve lasten van cliënten die meer dan één voorziening aanvragen. Per Saldo is lid van de klankbordgroep en vertegenwoordigt daarin de visie en de wensen van budgethouders op het gebied van administratieve lastenvermindering. De adviezen en signalen die Per Saldo inbracht, zijn gehoord en serieus genomen.

 • Project Communicatie Verbetering AWBZ-keten (VWS).

Doel: verbeteren van de afzonderlijke communicatie-uitingen van CIZ, CAK-bz en zorgkantoren richting cliënten én van het geheel aan communicatie-uitingen in de AWBZ-keten. De verschillende partijen hebben in 2007 afgesproken om binnen twee jaar de communicatie-uitingen voor 95% van de bevolking in begrijpelijke taal te gieten. VWS wil daarbij ook de stortvloed aan te veel en verbrokkelde informatie met te veel afzenders indammen. VWS verzamelt daartoe o.a. de knelpunten die cliënten ervaren. Per Saldo maakte in 2007 een veelvoud aan knelpunten inzichtelijk, waaronder: onbegrijpelijk taalgebruik, miscommunicatie, het invullen van steeds weer dezelfde gegevens, het gebrek aan doelgroepsegmentatie in de communicatie-uitingen en non-communicatie.

Projectactiviteiten belangenbehartiging


Stichting ePGB
Een adviestraject van VWS om te onderzoeken in hoeverre een bredere internettoepassing een rol kan spelen bij de ondersteuning van budgethouders, leidde in 2007 versneld tot de oprichting van de Stichting ePGB door Per Saldo en Persoonlijk ZorgNetwerk (PZN), dat al een internettoepassing voor budgetbeheer aanbiedt). ePGB zal een digitaal systeem ontwikkelen waarmee budgethouders de pgb-administratie en zorgplanning kunnen doen. De subsidieaanvraag hiervoor wordt naar verwachting begin 2008 door VWS gehonoreerd.

3.2.7. Participatiebudget


Mensen die op meerdere terreinen beperkingen ondervinden en daarbij zorg, begeleiding, hulp(middelen) of voorzieningen nodig hebben, krijgen te maken met verschillende regelingen met verschillende wijzen van aanvragen, indicatiestelling, bekostiging en verantwoording. Dit brengt veel ergernis en administratieve lasten met zich mee. Per Saldo ziet een oplossing in invoering van één participatiebudget, waarmee mensen met een handicap of chronische ziekte hun maatschappelijke participatie kunnen vormgeven. Ook het kabinet ziet mogelijkheden in een participatiebudget.

Per Saldo pleit voor realisatie van een breed participatiebudget met veel bestedingsvrijheid en weinig administratieve lasten, één budget waarin alle zorg, begeleiding, hulp(middelen) en voorzieningen zijn ondergebracht; een budget dat te verkrijgen is via één integrale indicatie via één loket en waarover via één route verantwoording kan worden afgelegd.Reguliere activiteiten belangenbehartiging


Per Saldo zette zich in 2007 actief in voor het vergroten van het draagvlak voor het participatiebudget bij ministeries, cliëntenorganisaties en bij veldpartijen. Per Saldo heeft bij diverse gesprekspartners de ideeën rondom het participatiebudget gelanceerd.

Pilots participatiebudget


Per Saldo heeft VWS, trekker van twee pilots met het participatiebudget, geadviseerd en ondersteund bij het voorbereiden en vormgeven van deze pilots. • Pilot ‘zorg en werk’ van VWS en SZW

Per Saldo volgde zeer kritisch de ontwikkeling van de VWS/SZW-pilot, die bovenal een te magere invulling kreeg. Geen geïntegreerde indicatiestelling, te weinig werkvoorzieningen in de pilot, geen Wmo-voorzieningen. Zo kwamen de grondgedachten van het participatiebudget niet uit de verf en zou de winst voor de deelnemers aan de pilot minder groot zijn dan bij een ruimere invulling. Per Saldo stuurde samen met andere cliëntenorganisaties, de CG-raad, het Landelijk Platform GGZ en de Landelijke Cliëntenraad, een brief aan de staatssecretarissen Aboutaleb (SZW) en Bussemaker (VWS) met het verzoek een bredere invulling van de pilot te bevorderen. Naar aanleiding van deze brief hebben zij hun ministeries opdracht gegeven mogelijkheden voor verbreding in kaart te brengen. Vervolgens is de staatssecretarissen een notitie met verbredingvoorstellen aangeboden. Per Saldo heeft van de staatssecretarissen (nog) geen reactie vernomen op deze voorstellen.

Intussen gingen in het najaar van 2007 de voorbereidingen door. Per Saldo vervulde op verzoek van VWS een prominente rol in de informatie aan en ondersteuning van budgethouders die willen deelnemen in de pilot. Naast haar rol als kritische meelezer en adviseur in het communicatietraject, verzorgde Per Saldo in het najaar van 2007 drie voorlichtingsbijeenkomsten voor beoogde pilotdeelnemers.
 • Pilot ‘zorg en onderwijs’ van VWS en OCW

De plannen voor de VWS/OCW-pilot zijn beschreven in een projectplan. Per Saldo had daarbij een adviserende rol. Het projectplan wacht eind 2007 nog steeds op goedkeuring vanuit het programmaministerie van Jeugd en Gezin. Om de voortgang van de pilot te bespoedigen heeft Per Saldo samen met de CG-raad een gesprek met OCW geïnitieerd. In dit gesprek zijn de knelpunten geïnventariseerd en zijn mogelijke oplossingen bedacht. OCW zal aan de hand van dit gesprek proberen weer een aantal stappen te zetten.

4. Secundaire producten
4.1. Directie

De directie is de schakel tussen het bestuur en het bureau en geeft leiding aan het door het bestuur vastgestelde beleid en wijze van uitvoering hiervan.


Interne activiteiten

De directeur gaf leiding aan de managers, de afdeling communicatie, de juridische afdeling en de stafmedewerkers. In het afgelopen jaar is veel tijd gaan zitten in het leidinggeven aan het reorganisatieproces.

De directeur voerde functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken met de medewerkers die onder haar directe leiding stonden.

Zij nam deel aan het Algemeen Beleidsoverleg en aan het wekelijks agendaoverleg beleid.

Zij zat het overleg van de afdeling communicatie voor.

De werving van een nieuwe adviseur P&O werd gestart en afgerond. Het overleg met deze adviseur was veelvuldig in verband met de reorganisatie.

Samen met de medewerker financiën werd de jaarrekening 2006 voorbereid. De jaarrekening kreeg de goedkeuring van de accountant en de ALV. Ook stelde de directeur in samenwerking met het managementteam de begroting 2008 en het bijbehorende jaarplan op.
MTO (managementteamoverleg)

Het managementteam (MT) vergaderde onder leiding van de directie in 2007 28 keer. Belangrijke beslispunten waren productomschrijvingen; vaststelling structuur bureau; competentiemanagement; kwaliteitshandboek; agenda ALV's; jaarverslag en jaarrekening 2006; begroting en jaarplan 2008. Overige agendapunten waren: functiefinanciering, overname werkzaamheden Naar Keuze, agenda bureauoverleg, stichting ePGB, klankbordgroep, (plus)lidmaatschappen, huisvesting, voortgangsverslagen, tegemoetkoming reiskosten en projecten ZekereZorg.


Bureauoverleg

Vijf keer werd in 2007 onder leiding van de directeur het bureauoverleg georganiseerd waarbij alle medewerkers aanwezig waren. Belangrijke agendapunten waren: de reorganisatie, structuur van het bureau, competentiemanagement en huisvesting.


Ondernemingsraad

De directeur had twaalf keer overleg met de ondernemingsraad in verband met de reorganisatie, evenals overleg met de AbvaKabo over een sociaal plan.


Meerjarenplan

In september werd in het kader van het voorbereiden van het meerjarenplan een ‘heidag’ georganiseerd waarbij alle medewerkers hun input konden geven. Een aantal belangrijke onderwerpen is tijdens deze dag besproken, zoals: Wat willen we? Hoe bereiken we dat? Wat hebben we daarvoor nodig? Waar willen we over vijf jaar op afgerekend worden? De uitkomsten van deze dag zullen gebruikt worden bij het opstellen van het meerjarenplan in 2008.


Extern

Zij nam deel aan het maandelijkse directieberaad en de themagroep langdurige zorg van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) en aan het directeurenoverleg CG-Raad.

Zij had regelmatig overleg met de ministeries VWS en SZW, de staatssecretaris, de Tweede Kamer, met het Fonds PGO, het CIZ, CVZ en zorgkantoren. Zij hernieuwde de contacten met PZN over elektronisch verantwoorden en nam deel in het Landelijk Steunpunt Wooninitiatieven. Ook was er regelmatig overleg in het kader van Zorg6.

De directeur is tevens lid van de adviesraad van STG/Health Management Forum (non-profit organisatie die zichzelf als doel stelt het uitvoeren van toekomstverkenningen en het ontwikkelen van visie en strategie voor de zorgsector) en het Werkgeversforum.

Per Saldo was mededeelnemer in de nieuwjaarsbijeenkomst van de NPCF.
Reorganisatie

Gedurende 2007 is de reorganisatie doorgevoerd. De directeur heeft regelmatig overleg gevoerd met Q-Consult, de organisatie die Per Saldo ondersteunde bij de reorganisatie van het bureau. De managers hebben een grote bijdrage geleverd aan het reorganisatieproces: deelname denktank; inhoudelijke bijdragen Handboek Competentiemanagement en Kwaliteitshandboek, competentiegesprekken; plaatsingsplan; realisatie- en nazorgplan; en last but not least de interne communicatie met betrekking tot de reorganisatie.

Twee belangrijke aspecten van de reorganisatie zijn het opzetten van een nieuwe organisatiestructuur en het invoeren van competentiemanagement.
Organisatiestructuur

Onder de algemeen directeur ressorteren voortaan drie managers, die elk een afdeling aansturen. Managers en directeur vormen samen het managementteam.

Vanaf 1 november 2007 is het bureau van Per Saldo georganiseerd in drie afdelingen:


 • Communicatie en Consultatie Budgethouders (CCB), gericht op informatie, advies en ondersteuning van de individuele budgethouder;

 • Collectieve Belangenbehartiging Budgethouders (CBB), gericht op het collectief behartigen van de belangen van budgethouders bij stakeholders;

 • Bedrijfsbureau, de ondersteunende afdeling voor de gehele organisatie.

Per Saldo past integraal management toe: de beslissingsbevoegdheden worden zo laag mogelijk in de organisatie gelegd. Dit betekent dat binnen het vastgestelde beleid in veel gevallen de managers beslissingsbevoegd zijn. De staf (vertegenwoordigd in het bedrijfsbureau) is ondersteunend en adviserend richting het lijnmanagement (inclusief directie) en de medewerkers.
Competentiemanagement

Bij de ontwikkeling van het competentiemanagement is aangesloten bij de ontwikkelfase waarin de organisatie van Per Saldo zich bevindt. De functies, taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en competenties zijn uitgewerkt per functie en taakgroep. Dit is beschreven in integrale functiedocumenten (IFD’s). In de IFD’s zijn naast de taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en competenties ook de resultaten opgenomen. Voor iedere functie gelden drie soorten competenties: kerncompetenties (voor alle functies en taakgroepen bij Per Saldo), functiecompetenties (van toepassing op één generieke functie) en taakcompetenties (van toepassing op een groep van taken die door een bepaalde medewerker worden uitgevoerd). Competenties vormen de basis voor het personeelsbeleid en de daaruit voorvloeiende instrumenten zoals werving, selectie en opleiding.

In het najaar van 2007 is het competentiehandboek vastgesteld, waarin ondermeer de IFD’s zijn beschreven. Alle IFD’s zijn volgens de MNT-methode gewaardeerd (algemeen erkende methode van functie-indeling). Hierdoor is een nieuw functie-/salarisgebouw tot stand gekomen.

Aan de hand van door medewerkers ingevulde vragenlijsten zijn per medewerker adviezen aan de leidinggevende opgesteld. Zicht werd verkregen op de competenties van iedere medewerker. In matchingsgesprekken, die de leidinggevende met iedere medewerker had, is dit advies besproken. Vervolgens werd de medewerker voor benoeming in de nieuwe functie voorgedragen.

Het competentiemanagement zal in de toekomst verder worden ontwikkeld.
4.2. Ondernemingsraad (OR)

Het jaar 2007 is, wegens de reorganisatie, een hectisch maar leerzaam jaar geweest voor de OR. De invoering van de reorganisatie vergde veel inspanning. De OR was onder andere betrokken bij het tot stand komen van een sociaal plan voor de werknemers, het uitbrengen van een advies met betrekking tot het reorganisatieplan en de invoering van competentiemanagement.

Wegens het vertrek van OR-lid Ron van Holland, is Lenusya Isabella de OR in maart komen versterken. In oktober is afscheid genomen van twee leden: Marlies Kamperman en Nausad Kiamoeddin. Hun zittingstermijn liep af. De OR heeft in december twee nieuwe leden welkom mogen heten. Het gaat om Alwine Hardus en Ineke Brandsma. Samen met Lenusya Isabella vormen ze de nieuwe OR.
4.3. Personeelszaken (P&O)

Nieuw in dienst in 2007

Er zijn 11 mensen bij Per Saldo dienst gekomen.


Uit dienst in 2007

Er zijn 11 mensen die Per Saldo hebben verlaten.


Jubilea in 2007

Er zijn 2 jubilea gevierd. 1 voor een medewerker die 10 jaar in dienst was en 1 voor een medewerker met 5 dienstjaren.


Ziekteverzuim

In 2007 bedroeg het ziekteverzuimpercentage 6,5%. Dit percentage is met name beïnvloed door een vijftal langdurige ziektegevallen. Continu overleg met de betreffende medewerkers in het kader van hun ziekteverzuim vindt plaats. Aanpak verzuimbeleid en arbodienstverlening is één van de prioriteiten voor 2008.


Vergoedingsregeling reiskosten woon-werkverkeer

Eind 2007 werd door de directie een nieuwe regeling vastgesteld. Aanleiding voor de nieuwe regeling was de wens om te komen tot een reële vergoeding van de werkelijk gemaakte kosten voor woon-werkverkeer. Als uitgangspunt werd gebruik gemaakt van de mogelijkheden die de Belastingdienst biedt.


Deskundigheidsbevordering

De volgende cursussen cq opleidingen werden gevolgd door verschillende medewerkers:

EHBO; AED (Automatische Externe Defibrillator); (herhalings)cursus BHV (bedrijfshulpverlening); update tijdregistratiesysteem; Tableau voor managementinformatie; Excel 1 en 2; communicatieadviseur C; stresshantering; studiedag NVA (Nederlandse Vereniging voor Autisme).

Diverse medewerkers hebben een coachingstraject gevolgd om ze beter toe te rusten op hun functie.


Diversen

Op 15 oktober is er een uitje geweest voor het hele personeel. De organisatie was in handen van de afdeling collectieve belangenbehartiging. In december vond de jaarlijkse kerstviering plaats. Ter ondersteuning van het reorganisatieproces is een stoelmassage georganiseerd voor alle medewerkers.


4.4. Financiële administratie en salarisadministratie

De financieel administrateur verrichtte, naast de gewone werkzaamheden, alle voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van de financiële afronding van 2006 en het opstellen van de begroting 2008. Daarnaast verstrekte zij alle gegevens voor de tussentijdse controle van de belastingsdienst en de accountant.

Eind oktober ontstond voor deze functie een vacature. Het lukte niet om in 2007 de vacature in te vullen.
4.5. Algemeen secretariaat

Als extra aandachtspunt had het secretariaat de ondersteuning bij de cursussen en het bijbehorende drukwerk en de mailings voor cursussen en voorlichtingsbijeenkomsten. Ook organiseerde het secretariaat de BHV en EHBO.

De samenwerking met het verzendhuis werd met ingang van 1 mei stopgezet. De webwinkel is vanaf dat moment door het secretariaat beheerd. Voor het inpakken van mailings is een nieuwe couverteermachine in gebruik genomen.

Ter ondersteuning van het secretariaat is een uitzendkracht ingehuurd vanwege het vertrek van een van de vaste medewerkers.


4.6. Ledenadministratie

De ledenadministratie heeft naast de gewone werkzaamheden speciaal aandacht besteed aan de knelpunten en aan overleg en afstemming met de andere afdelingen.

In het derde kwartaal is bijzondere aandacht besteed aan het opstellen van een handboek ledenadministratie.

De vacature die is ontstaan door het vertrek van de vaste medewerker kon niet voor 1 januari 2008 worden ingevuld. De nieuwe medewerker treedt met ingang van 1 januari in dienst. In het laatste kwartaal werden de werkzaamheden uitgevoerd door een uitzendkracht en de bureaumanager.
Aantal leden per 31 december 2007

Consultatieabonnementen

150

Donateurs

112

Gezinsleden (gratis)

15

Informatieabonnementen

557

Gewone leden

14.743

Plusleden

4.631

TOTAAL

20208


4.7. Bureaumanagement

De implementatie van de reorganisatie vereiste aanpassingen binnen de itc (informatie en communicatie technologie) en de tijdregistratie. Ook de nieuwe werkverdeling binnen het bedrijfsbureau is in dit kader opgesteld en ingevoerd.

Het programma Tableau werd aangeschaft ten behoeve van verbetering van de managementinformatie.

Gedurende het jaar werden de bestuursvergaderingen en de managementteamvergaderingen en de stukken voor de ALV verzorgd.


Huisvesting

Op de tweede verdieping kwam extra bergruimte en op 1 mei werd een nieuwe vergaderruimte in gebruik genomen. Voor het team informatie en advies werden de werkplekken opnieuw ingericht. In het laatste kwartaal is voor de ruimtes op de tweede verdieping een nieuwe huurovereenkomst gesloten. Daarnaast zijn op de achtste verdieping een drietal kantoorruimtes gehuurd. Op de derde verdieping zijn enkele ruimtes verbouwd.Per Saldo nam deel aan het huurdersoverleg van het Piet van Dommelenhuis en het overleg van de calamiteitencommissie. In december werd een alarmoefening gehouden.

Afkortingenlijst


ALV

Algemene Ledenvergadering

AWBZ

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

BB

Bedrijfsbureau

BIG

Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg

BHV

Bedrijfshulpverlening

BJ

Bureau Jeugdzorg

CAK-bz

Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Zorgkosten

CCB

Communicatie en Consultatie Budgethouders

CBB

Collectieve Belangenbehartiging Budgethouders

CG-raad

Chronisch Zieken en Gehandicapten Raad Nederland

CIZ

Centrum Indicatiestelling Zorg

CVZ

College voor Zorgverzekeringen

EHBO

Eerste Hulp Bij Ongelukken

ePGB

Administratief computerprogramma

Ggz

Geestelijke gezondheidszorg

NPCF

Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie

NVA

Nederlandse Vereniging voor Autisme

NZa

Nederlandse Zorgautoriteit

MEE

Geen afkorting; zorgverlener voor iedereen met een beperking

OCW

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

OR

Ondernemingsraad

Pgb

Persoonsgebonden Budget

PRB

Persoonsgebonden Re-integratie Budget

PZN

Persoonlijk Zorgnetwerk: in 2008 overgegaan in Zoek pgb-zorg

RVZ

Raad voor Volksgezondheid & Zorg

SER

Sociaal Economische Raad

SVB

Sociale Verzekeringsbank

SZW

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

VGN

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

VWS

Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport

Wmo

Wet maatschappelijke ondersteuning

WIA

Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen

WVG

Wet Voorzieningen Gehandicapten. Oude wet, is overgegaan in de Wmo

WSW

Wet Sociale Werkvoorziening

ZN

Zorgverzekeraars Nederland

Zvw

Zorgverzekeringswet

Zzp

Zorgzwaartepakketten1   2   3

 • Reguliere activiteiten belangenbehartiging
 • Projectactiviteiten belangenbehartiging
 • 3.2.4. (Re)integratie op de arbeidsmarkt
 • Administratieve lastenverlichting
 • € 2500 verantwoordingsvrij
 • 3.2.7. Participatiebudget
 • Pilots participatiebudget

 • Dovnload 206.13 Kb.