Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Jaarverslag 2015 collectievorming

Dovnload 29.39 Kb.

Jaarverslag 2015 collectievormingDatum30.01.2019
Grootte29.39 Kb.

Dovnload 29.39 Kb.

Diocesaan Seminarie o.i.

Theologisch Pastoraal Centrum

Bibliotheek

Groenenborgerlaan, 149

2020 Antwerpen

Tel. 03/287.35.63

Bibliotheek@tpc-antwerpen.be


JAARVERSLAG 2015
1. COLLECTIEVORMING
1.1. Aankoop
Boeken
In 2015 werden 598 boeken aangekocht tegenover 633 in 2014/ (2013: 483; 2012: 503; 2011: 718). Er werden 290 Nederlandstalige werken aangekocht tegenover 218 in 2014 en er werden 308 anderstalige werken aangekocht. De gemiddelde prijs per boek bedraagt 34 €.
Ein 2015 lagen er nog 147 geselecteerde werken op bestelling te wachten (2014: 206; 2013: 441 en 2012: 576).
Overzicht

Taal 2011 2012 2013 2014 2015

Nederlands 325 252 292 218 290

Frans 67 72 51 80 93

Engels 137 97 32 146 89

Duits 189 82 108 189 126

(anderstalig) 393 251 191 415 308

Tot.aankoop 718 503 483 633 598


Tijdschriften
Volgens het tijdschriftenregister loopt er een abonnement voor 159 tijdschriften : 77 Nederlandstalige, 32 Duitstalige, 13 Engelstalige, 28 Franstalige en 9 meertalige. Enkele daarvan konden ofwel door de uitgever, ofwel door de tussenkomst van een lezer kosteloos in ons tijdschriftenbestand opgenomen worden. Volgende tijdschriften hielden er in/eind 2015 mee op: La chair et le souffle en Elenchus Bibliographicus Biblicus. Een nieuw abonnement werd aangegaan in 2015 : Ophef.
1.2. Giften
De bibliotheek mocht weerom verschillende schenkingen en erfenissen ontvangen, waardoor de collectie kon aangevuld worden. De volgende schenkingen bereikten de bibliotheek, met bijzonder veel dank aan de schenkers of hun nabestaanden: E.H. Ward Van Haegenborgh (+), Liesbet Lenaerts, E.H. Pol Vinken, E.H. Eddy Van Waelderen, E.H. Jos Hendrickx, Dhr. Lodewijckx, Jeanne Smout, E.H. Van de Moortel (+), Zrs. Apostolinnen VAN Berchem, mevr. Christiaens, Mona Demuynck, Mieke De Backer, Mohammed Maouchi, mevr. Bellens, E.H. Jan Blyweert (+), E.H. Gilbert Verbruggen (+), Openbare Bibliotheek Permeke, M.-J. Malherbe, Gemma Dom, M.-Paule Van Ysse, Zr. Frieda Geets, Agnes Pas, E.H. Jos Van Bedaf, Mia ’t Jolle, Hilde Simons, Edy Peeters, fam. Lissens-Radino en anonieme giften.
2. ONSLUITING

Op het einde van 2015 waren 81.972 records ingevoerd tegenover 81.295 einde vorig jaar.


3. BOEKVERZORGING
Bij de boekbinderij werden er 71 volumes (jaargangen) aan tijdschriften ingebonden.
4. UITLENINGEN
4.1. Barcodes
Er werden 1461 barcodes toegekend, enerzijds aan nieuwe boeken in de collectie, als ook aan bestaande werken, om geautomatiseerde ontlening mogelijk te maken.
4.2. Uitleenstatistieken
Voor 2015 waren er 1734 uitleningen (2014: 1947), 1887 verlengingen (2014: 1844), 1652 innemingen (2014:1938) en 5 reservaties (2014:10)
Op maandelijkse basis geeft dit volgende overzicht :

Ontleende items aantal lezers

31.1.2015 336 87

3.3.2015 339 89

1.4.2015 336 97

4.5.2015 280 86

1.6.2015 287 90

13.7.2015 296 82

3.9.2015 312 79

5.10.2015 276 85

4.11.2015 334 101

1.12.2015 324 93

17.12.2015 390 102
4.3. Interbibliothecair verkeer (IBL)
In dit kader werden 47 aanvragen behandeld, waarvan 5 uit het buitenland. Er waren 15 eigen aanvragen, waarvan 2 voor bezoekers en 13 voor diocesane medewerkers.
4.4. Lezers

In 2015 werden 70 nieuwe lezers geregistreerd, waarvan een aantal voor een éénmalige ontlening : de bibliotheek van het TPC heeft een collectie, die voor 2/3 uniek is binnen Anet. Studenten HIGW en KdG vormen 30% van de ‘nieuwe’ lezers.


5. DIENSTVERLENING
5.1. Documentatiestand
Door de renovatiewerken in het studiegebouw – zie punt 7 – en de gevolgen voor de bibliotheek, werd de documentatiestand, tijdelijk opgeheven. Begin 2016 werd de stand heropend en geactualiseerd.
5.2. Fotokopies
Er werden 2195 fotokopies genomen in de leeszaal, deels voor eigen werking, deels betaald voor de lezers voor kopies o.a. uit tijdschriften en naslagwerken.
5.3. Bezoekersgroepen
Studenten van de Karel-de-Grote-Hogeschool kwamen voor kennismaking en een studieopdracht naar de bibliotheek op maandag 12 oktober en maandag 9 december. Leerlingen uit het 5e en 6e jaar Sint Ursula, Wilrijk bezochten de bibliotheek op donderdag 15 oktober. Antwerpse studenten van de faculteit ‘Theologie’ te Leuven kwamen kennis maken met het TPC en de diocesane diensten op vrijdag 13 februari. De groep ‘Pastoraal Handelen’ brachten een groepsbezoek op zaterdag 12 december. Op 11 oktober waren de cursisten van het HIGW te gast.
5.4. Lunchconferenties
De bibliotheek verzorgde een boekenstand bij volgende lunchconferenties:

24 maart Ward Kennes, kamerlid De kerk vandaag

26 mei Lieven Boeve, directeur VSKO Kerk en onderwijs
5.5. Boekenverkoop
De boekenverkooop van 3 t/m 28 mei met aanbod uit de schenkingen, werd druk bezocht.

Daarnaast werd er een boeken- en ontmoetingsmarkt georganiseerd op zaterdag 5 september, waarop dubbele en overtallige boeken uit het magazijn werden aangeboden. Ook dit initiatief kende veel weerklank en werd verbreed met een kinderprogramma, muziekanimatie, een writer’s corner, een documentatiestand (diocesane diensten) en lekkers.


6. EXTERNE RELATIES
6.1. Bibliotheekoverleg UAntwerpen
In het jaarlijks overleg op vrijdag 13 maart 2015 tussen de universiteit Antwerpen (met mevr. Trudi Noordermeer, hoofdbibliothecaris UA en Johan Vanhoutte) en de bibliotheek TPC (met Eddy Van Waelderen, Bruno Aerts en Harry van Hooydonk) werd het werkingsverslag en het financieel verslag 2015 toegelicht.
Er werd aandacht gegeven aan de toekomst van de bibliotheek, in het bijzonder bij de voortgang van de bibliotheekcommissie, in de context van de hervorming van de pastorale opleidingen en de diocesane herstructurering.
De bibliotheek is de universiteit zeer erkentelijk voor de jaarlijkse structurele bijdrage ter waarde van 8.000 € in de onkosten voor Anet en in logistieke ondersteuning.
6.2. Overleg en vorming
De bibliothecaris name samen met zijn voorganger deel aan de twee bijeenkomsten van de VRB, Expertisehouders voor Levensbeschouwelijke Collecties (voorheen: Vereniging van Regilieus-Wetenschappelijke Bibliothecarissen). Op 6 mei werd de 100ste Algemene Vergadering omkadert met een studiedag rond het thema “Digitale bibliotheek en erfgoed : Ook iets voor mij?” aan de Universiteit Antwerpen (Stadscampus). Op 7 oktober was de volgende ledenvergadering in de Plantentuin van Meise, waar ook de bibliotheek en de beschermde zaden-collectie werd bezocht.
De bibliothecaris nam deel aan de vergaderingen van de Begeleidende Commissie van ANET op 26 januari en 9 december, en aan de vergadering van de Werkgroep Catalografie op 18 juni 2015.
6.3. Afvoer
In 2015 werden 14 dozen met boeken overgedragen aan de bibliotheek van het seminarie van Bovendonk in het bisdom Breda.
6.4. Vrienden van de Bibliotheek
Opnieuw mocht de bibliotheek via de actie “Vrienden van de Bibliotheek” een financiële bijdrage van 3065 euro ontvangen van priesters, religieuzen en leken alsook van congregaties als steun in de werking van de bibliotheek. Enkele personen waren opnieuw bereid hun abonnement op een tijdschrift ter beschikking te stellen aan de bibliotheek.
7. RENOVATIEWERKEN
In de periode half juni-half september onderging het studiegebouw een nieuwe fase aan renovatiewerken, waarbij de “klaslokalen” grondig werden aangepakt: verwarming, verluchting, isolatie, elektrische bedrading en uitrusting, ICT, nieuw meubilair en schilderwerken. Daarvoor diende een derde van de rekken in het magazijn vrij gemaakt en tijdelijk elders – ingepakt – gestockeerd te worden.
Tegelijkertijd werd een ander derde deel van het magazijn, nl. de dubbels van boeken uit de leeszaal, ontruimd. Deze boeken werden gesorteerd en deels aangeboden op de boekenmarkt van 5 september, maar er werd ook ca. 2,5 ton aan niet verkochte en niet meer verkoopbare boeken afgevoerd.
Het laatste derde deel van het magazijn werd afgedekt om stofvrij te blijven. Dit deel kwam na een grondige poetsbeurt in het najaar weerom vrij voor gebruik .
Wij danken alle personen die hebben meegewerkt aan deze operatie.

8. BIBLIOTHEEKCOMMISSIE
De besprekingen in de bibliotheekcommissie, die op 28 mei 2015 werden opgestart, werden op 28 mei 2016 afgerond. De visietekst werd voorgelegd aan en goedgekeurd door de bisschopsraad in mei 2016.
De bibliotheek van het TPC maakt deel uit van het diocesaan pastoraal centrum en is in die hoedanigheid gelinkt aan haar algemene doelstelling : centrum voor pastoraal, spiritualiteit, geloof en ontmoeting in ons bisdom.

De bibliotheek zorgt voor de ondersteuning bij de opleidingen, beroepskrachten, vrijwilligers en andere geïnteresseerden,

-. door het ter beschikking stellen van boeken, brochures en tijdschriften (analoog & digitaal)

-. door de organisatie van events (lezingen, tentoonstellingen, gesprekken …

-. als informatiecentrum voor maatschappelijk gerelateerde onderwerpen

-. door het aanbieden van praktisch en didactisch materiaal


Om deze doelstellingen te bereiken tegen 2017 werden een aantal initiatieven geformuleerd….
9. NIEUWE ONTWIKKELINGEN
Mevrouw Martha Hoffenkamp werd vanaf 19 juni 2015 coördinator voor de bibliotheek in opvolging van priester Eddy Van Waelderen, die gedurende meer dan 40 jaar hoofbibliothecaris was geweest;

Martha Hoffenkamp, theologe van opleiding, is tevens diensthoofd (sinds 1 september 2015) van het Hoger Instituut voor Godsdienstwetenschappen (Antwerpen), waardoor een belangrijke link werd gelegd met cursisten en studenten als doelgroep voor de bibliotheek.

Ze is tevens diocesaan verantwoordelijke voor de hervorming van de pastorale opleidingen, waardoor de band van de bibliotheek met de vorming van diakens, pastoraal werk(st)ers en gemandateerden in de liturgie wordt versterkt.
Ongeveer de helft van het magazijn werd aangepakt cfr. punt 7 n.a.v. de renovatiewerken in het studiegebouw. Na de opruiming van de boekenmarkt werd begonnen met enkele interne verhuizingen: er werd gestart met de evaluatie van het archief van de tijdschriften, waardoor oudere jaargangen werden overgebracht van de verdieping van de leeszaal naar het magazijn.

Hierdoor was het mogelijk de naslagwerken – na evaluatie – een plaats te geven op de verdieping van de leeszaal.

In de leeszaal zelf ontstaat daardoor ruimte om een nieuwe collectie rond ‘praktische pastoraal’ in de loop van 2016 te presenteren.

Ook de rekken met de lopende jaargang van de tijdschriften kregen een nieuwe plaats in de leeszaal.


10. MEDEWERKERS
Door de aanstelling van Martha Hoffenkamp is het medewerkersbestand als volgt:

Coördinatie : Martha Hoffenkamp

Bibliothecaris : Harry van Hooydonk (80%)

Vrijwillige medewerkers : Marc Bonroy, Mona Demuynck, Ivo Gilot, Jo Lommaert, Ludo Looverie, Betti Neefs, Anamaria Torfs, Kris Vandecasteele en Jef Van Oostenrijk.

Op vrijwillige basis behartigt Eddy Van Waelderen voorlopig nog de collectievorming. De overdracht van deze taak zal in de loop van 2016 gebeuren.

Wij namen afscheid van Maria Avonts, die meer dan 25 jaar vrijwilligster was in de bibliotheek, van Pierre Quaeyhaegens, die gedurende 15 jaar de boekhouding verzorgde, en van Maria Moreau, Chris Mallego en danken hen van harte voor hun jarenlange gewaardeerde medewerking. Ook Nicole Damen heeft gedurende korte tijd vrijwilligster geweest.

Op vrijdag 29 mei 2015 boden we de vrijwilligers een maaltijd aan.
11. BESLUIT
In 2015 werden al de eerste stappen gezet van een (ver)nieuw(end)e weg voor de bibliotheek.

Tot op dit ogenblik gaat het nog vooral om interne veranderingen. In de loop van 2016 zal zowel op het vlak van collectie als inzake publiciteit verder worden gewerkt, opdat de bibliotheek volop participeert aan het vormingspakket, dat op het Theologisch Pastoraal Centrum als diocesaan kenniscentrum wordt aangeboden. Anderzijds zal ook het aandeel ‘praktische pastoraal’ worden uitgebouwd en een verfrissend kleedje gestoken worden.


Wij danken allen die in het afgelopen jaar hebben bijdragen in de werking van de bibliotheek, hetzij door een financiële bijdrage via onze actie ‘Vrienden van de Bibliotheek’, hetzij door de inzet van onze vrijwillige medewerkers, of op enige andere wijze.

22 februari 2016.

  • 2. ONSLUITING
  • 4.2. Uitleenstatistieken
  • 4.3. Interbibliothecair verkeer (IBL)
  • 5. DIENSTVERLENING 5.1. Documentatiestand
  • 5.3. Bezoekersgroepen
  • 5.4. Lunchconferenties
  • 6. EXTERNE RELATIES 6.1. Bibliotheekoverleg UAntwerpen
  • 6.2. Overleg en vorming
  • 9. NIEUWE ONTWIKKELINGEN

  • Dovnload 29.39 Kb.