Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Jaarverslag 2015

Dovnload 34.52 Kb.

Jaarverslag 2015Datum30.10.2018
Grootte34.52 Kb.

Dovnload 34.52 Kb.


HUMANISTISCH VERBOND AFDELING HAARLEMMERLAND


JAARVERSLAG 2015
INHOUD:

Bestuur

Financiën

Leden

Activiteiten:

*Nieuwjaarsreceptie

*Leeskringen

*Poëziegroepen

*Gespreksgroep Hoofddorp

*Koffieconcerten Hoofddorp

*Initiatief Yvonne Hassing

*Kunstgroep

April 2016

1. Bestuur

Het bestuur uit:

Erwin Drenth, voorzitter

Bas Maassen, secretaris

Lex van Roode, penningmeester

Willem Veenstra, algemeen lid

En in april kwam daarbij:

Thijs Harmsen, algemeen lid

In de januarivergadering maakte het bestuur kennis met Thijs Harmsen. Hij had gereageerd op een oproep in HKH voor nieuwe bestuursleden. Besloten werd hem voor te dragen als lid van het bestuur. Op 22 april benoemde de algemene leden-vergadering hem als zodanig. Het bestuur vergaderde in het verslagjaar negen maal en steeds wisselend bij een van de bestuursleden thuis. Het functioneert qualitate qua ook als bestuur van de Humanistische Stichting Bouwfonds Haarlem. Deze stichting betaalt de huisvestingskosten (d.w.z. zaalhuren e.d.) voor de activiteiten van de afdeling.

Bij het jaarlijkse overleg van de zogenaamde constituerende organisaties (Humanistisch Verbond, Humanitas en Vrije Gedachte) op 5 november 2015 met de raad van toezicht van de Humanistische Stichting Zorggroep Reinalda vertegen-woordigden Erwin Drenth en Thijs Harmsen de afdeling. Het overleg vond in constructieve sfeer plaats. Door ons werd opnieuw kritiek geuit op de vage omschrijving van de rol van de constituerende organisaties in het jaardocument 2014 van de Zorggroep. Voor het rapport van de klankbordgroep identiteit, waaraan Erwin Drenth deelnam, is aandacht gevraagd. Verder werd er een presentatie gegeven van het overheidsprogramma dat betere zorg voor verpleeghuisbewoners wil bevorderen.

Tijdens elke bestuursvergadering kwamen de binnen de afdeling georganiseerde activiteiten aan de orde. Dat betreft de gespreksgroepen, leeskringen e.d., maar ook de lezingen en cursussen. Op 25 april vond de boeiende en actuele lezing van Paul Scheffer plaats over de gevolgen van de immigratie. Er waren ongeveer 40 bezoekers in een plezierige ruimte van de Stadsbibliotheek Haarlem. Een tweede lezing in het najaar, waarbij gedacht werd aan Stine Jensen over opvoeden, kon helaas niet plaatsvinden omdat dit niet paste in de programmering van het landelijk bureau van het Humanistisch Verbond. Wel startte in mei een zesdaagse cursus over Moderne Levenskunst met Sylvia Benschop als docent en in oktober een vierdaagse Introductiecursus met Peter de Wit als docent. Beide cursussen werden door de deelnemers positief ervaren. Op 5 september vond het vrijwilligersuitje plaats, waaraan tien personen deelnamen. Er werd gewandeld op de landgoederen Leyduin, Vinkenduin en Woestduin en geluncht in de Buitenplaats de Plantage.

Verder werd in elke vergadering aandacht besteed aan de financiële overzichten. Ook werden jaarplan en begroting voor het volgende jaar en het jaarverslag van het afgelopen jaar vastgesteld. Ook werd al in september het eerste conceptwerkplan 2016 aan het landelijk bureau gezonden. In de februarivergadering werd besloten tot deelname van de afdeling aan het Haarlems Platform voor Religie en Levens-beschouwing (HPRL). Victor Hilbrant legde hiervoor het eerste contact. Inmiddels neemt de voorzitter deel aan dit platform. Het HPRL wil een verbindend element zijn in de Haarlemse samenleving. Vanuit verschillende levensbeschouwelijke en religieuze achtergronden wil het ontmoetingen organiseren voor Haarlemse burgers en groeperingen, opdat begrip en tolerantie kunnen groeien. De afdeling blijft voorlopig bij dit initiatief betrokken en steunt een en ander actief.

Via Heleen Kromhout en Bas Maassen was er betrokkenheid bij een initiatief van een aantal kerken en de gemeente Haarlemmermeer om activiteiten te ondernemen die leiden tot een betere integratie van moslims in onze samenleving.

Een aantal malen werd gesproken over het oprichten van een humanistische gespreksgroep in de aanleunwoningen van het Reinaldahuis. Dit leidde in het verslagjaar helaas nog niet tot concrete resultaten. Ook werd een aantal malen uitgebreid gesproken over het bevorderen van het Humanistisch Vormingsonderwijs in ons werkgebied. Thijs Harmsen zal hierbij nu het voortouw nemen. Lex van Roode en Willem Veenstra bezochten de actieve ledendag van het landelijk bureau op 6 juni. Opzienbarende zaken kwamen daar niet aan de orde.  1. Financiën

Het jaar 2015 is afgesloten met een positief resultaat van € 288, iets lager dan begroot. De kosten van de lezing van Paul Scheffer waren helaas wat hoger dan de opbrengsten, terwijl een kleine winst werd verwacht. Anderzijds was de contributiebijdrage van het Landelijk Bureau hoger dan begroot door het gestegen ledenaantal. De kosten voor het drukken en verzenden van ons blad HKH bleven binnen de begroting.

  1. Leden

In 2015 (tot 15/1/2016) kwamen er 60 nieuwe leden bij (in 2014 47). Bij 35 leden werd het lidmaatschap beëindigd door opzegging of overlijden (20). Volgens de ledenlijst van 15/1/2016 bedroeg het aantal leden 492 (vorig jaar 467)

De leden waren als volgt over onze regio verdeeld:Gemeente en plaatsen

Aantal

15 dec

2014

Aantal

14 jan

2016

Beverwijk (Wijk aan Zee)

16

14

Bloemendaal (Aerdenhout, Bennebroek, Bloemendaal, Overveen, Vogelenzang)

45

48

Haarlem (Spaarndam)

203

207

Haarlemmerliede en Spaarnwoude (Halfweg en Spaardam-Oost)

5

3

Haarlemmermeer (Badhoevedorp, Cruquius, Hoofddorp, Nieuw-Vennep, Rijsenhout, Vijfhuizen, Zwanenburg)

61

68

Heemskerk

19

20

Heemstede

34

38

Hillegom

14

17

Uitgeest

9

10

Velsen (Driehuis, IJmuiden, Santpoort, Velsen-Zuid)

46

49

Zandvoort (Bentveld)

10

13

Andere gemeente

5

5

Totaal

467

492

De groei van het ledental is groter dan uit de cijfers blijkt omdat de peildata verschillen en in de gegevens over 2014 de opzeggingen/uitschrijvingen per ultimo 2014 niet zijn verwerkt. De ledenadministratie van de afdeling wordt verzorgd door Betty Radema. Zij zorgt ook voor een condoleancebrief aan de nabestaanden bij overlijden. Nieuwe leden worden schriftelijk welkom geheten door Bas Maassen.

Ons mededelingenblad Humanistisch Kontakt Haarlemmerland (HKH) werd 5 maal aan alle leden toegezonden. De eindredactie ervan berust bij de secretaris van het bestuur. 315 Leden (vorig jaar 251) krijgen het blad op het moment dat het naar de drukker gaat ook per e-mail. Ingaande 2014 zit er indien nodig een digitale bijlage bij het blad voor kopij waarvoor binnen de vier afgesproken pagina’s geen plaats is. Dit gebeurde in 2015 twee maal (fotobijlages nieuwjaarsreceptie en lezing Paul Scheffer). De leden met een e-mailadres krijgen korte tijd voor een algemene activiteit plaatsvindt ook een reminder daarover per e-mail. De verzending van HKH per post werd ook in 2015 verzorgd door Paswerk/Paspost, een dienstverlenende leerwerkorganisatie. De verzending per mail gebeurt door de secretaris. In het juninummer werd gevraagd wie het blad alleen digitaal zou willen ontvangen. Dat is voor het milieu belangrijk, maar levert ook een (geringe) kostenbesparing op. Aan het einde van het jaar ontvingen circa 100 leden het blad alleen digitaal.

Op 22 april vond in Stay Okay aan het Jan Gijzenpad in Haarlem-Noord de algemene ledenvergadering plaats. Er waren 16 leden aanwezig. In deze vergadering werden jaarverslag en jaarrekening 2014 goedgekeurd. Het jaarplan en de begroting 2015 werden in het najaar door het bestuur vastgesteld. Ook werd in deze vergadering Thijs Harmsen uit Santpoort benoemd tot lid van het bestuur.

4. Activiteiten

Het jaar 2015 begon uiteraard met de drukbezochte nieuwjaarsreceptie die op 11 januari plaatsvond in het gebouw van de Vereeniging aan de Zijlweg in Haarlem. Onder het genot van een hapje en een drankje werd er heel wat afgepraat. De voorzitter sprak over 2014 als een jaar van tegenstrijdigheden, van vooruitgang en tegelijkertijd verval. Hij noemde de opkomst van IS, de aanslag op Charly Hebdo en het neerschieten van de MH17. Toch is de wereld veiliger dan ooit en is extreme armoede in de afgelopen 20 jaar gehalveerd.

Na een oproep van het bestuur in het aprilnummer van HKH voor belangstellenden voor een tweede leeskring melden zich een aantal mensen aan. Discussie in de eerste leeskring leidde tot opsplitsing daarvan en toedeling van de belangstellenden aan beide leesgroepen. Elke leeskring telt circa 8 deelnemers. Na de zomervakantie functioneerden er dus twee leeskringen, de een met Victor Hilbrant uit Haarlem als contactpersoon, de ander met Sophie de Boer uit Nieuw-Vennep als contactpersoon. De leeskringen bespraken o.a. de volgende boeken: “Uit de tijd vallen” van David Grossman, “Ik kom terug” van Adriaan van Dis, “De Stamhouder” van Alexander Munninghof, “Maar buiten is het feest” van Arthur Japin, “En de akker is de wereld” van Dola de Jong.
De twee poëziegroepen, elk bestaande uit zes deelnemers, zijn zes en zeven avonden bij elkaar geweest ten huize van Kees en Anja Oostenrijk in Bloemendaal. Er werden gedichten gelezen op basis van een bepaald thema, bijvoorbeeld Vogels en Dichters over Dichters. Ook kwam werk van individuele dichters aan de orde, zoals Gerrit Kouwenaar, Leo Vroman, Anneke Brassinga, Anna Enquist, Hester Knibbe, Piet Gerbrandy, Hagar Peters, en J.C. van Schagen.  Soms ook ging het om de persoonlijke keuze van de leden.

 

De gespreksgroep Hoofddorp kwam vijf maal bijeen wisselend bij een van de 10 deelnemers. Gediscussieerd werd over René Descartes, over wilsbekwaamheid, over spiritualiteit en humanisme en over de vluchtelingenproblematiek. De voorbereiding en het gespreksleiderschap werden wisselend ingevuld. In het ledenblad Human nr 4 werd een verslag met foto van de gespreksgroep opgenomen.


Eveneens in Hoofddorp waren er twee koffieconcerten. We luisterden naar de harpist Remy van Kesteren en naar de celliste Mayke Rademakers. Na koffie met appeltaart bij Frans en Bas Maassen werd er het concert bezocht in het Oude Raadhuis in Hoofddorp. Hierbij waren 9/10 deelnemers.
Op initiatief van Yvonne Hassing werd door een groepje van 8 deelnemers in een vijftal sessies het boek “Land van aankomst” van Paul Scheffer besproken. Hierbij kwamen alle aspecten van de immigratieproblematiek aan de orde.
De kunstgroep kwam vier maal bijeen. Er was de inleiding van Christine van Peursum over de relatie tussen kunst en humanisme, een rondleiding in de bibliotheek van het Teylers museum, de bezichtiging van de collectie van de vorig jaar overleden Jeffrey Zylstra en een bezoek aan de tentoonstelling Winterlandschap in het Teylers museum.
Bas Maassen

Secretaris.


  • *Gespreksgroep Hoofddorp *Koffieconcerten Hoofddorp *Initiatief Yvonne Hassing *Kunstgroep April 2016
  • De leden waren als volgt over onze regio verdeeld
  • 14 jan 2016
  • 4. Activiteiten

  • Dovnload 34.52 Kb.