Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Jaarverslag md vereniging 2012

Dovnload 241.81 Kb.

Jaarverslag md vereniging 2012Pagina3/3
Datum05.12.2018
Grootte241.81 Kb.

Dovnload 241.81 Kb.
1   2   3

Age-related macular degeneration causes loss of central vision and “ruins” everyday life. Early diagnosis helps in the provision of effective treatments.

Age-related macular degeneration (ARMD), which is characterised by the loss of central vision, affects more than 30 million people worldwide and is the main cause of blindness in the over-50s. In addition, it multiplies day-to-day risks and complicates family and social relationships.

ARechteck 308s was made clear in Paris in a press article, the President of the Macular Degeneration Association of Holland, Bram Rutgers, and the President and Medical Director of the Angiogenesis Foundation, William Li, agree on the importance of eye tests and a healthy lifestyle to prevent ARMD, and, if it has started to appear, “Don't wait for the disease to progress.” If physical exercise improves the body’s defences, a diet rich in salads, greens and fruit reduces the risk of ARMD. And weight control is beneficial – obesity facilitates progression to the advanced stage or wet ARMD – and control of blood pressure is too. People who smoke are two or three times more likely to develop the disease. In any event, the main risk factor is age, and one has to bear in mind family history as well.

Rechteck 309

Rutgers emphasizes that ARMD “changes your life” as it increases everyday difficulties, with consequent dependence (people who are affected go into homes earlier) and the risk of depression (up to 30% of cases): people with ARMD also mourn “not seeing the little ones grow up”, he stresses. On the other hand, the risk of premature death is doubled, both because of the greater risk of falls, fractures and accidents involving light or fire, and through loss of independence and ability to look after oneself for other diseases (cardiovascular, diabetes, cancer).Rechteck 310

According to Li, “We are in the middle of a therapeutic revolution: there was nothing in 2006, and now there are many treatments on the way,” he comments in reference to “16 agents under investigation”. The anti-angiogenesis treatments aimed at the VEGF protein, which forms new abnormal blood vessels in the eye which “leak” blood and fluid and damage the macula, are responsible for the great leap forward. The most serious form is wet ARMD (15% of cases), which increases the risk of blindness. Anti-angiogenesis treatment halts the growth of these vessels, and the latest drug to emerge is aflibercept, approved in the United States and Australia. Its dosage is the most tolerable, with one injection into the vitreous every month for the first three months and after that once every two months.Einde artikel
Financieel jaarverslag 2012
In financieel opzicht is 2012 voor onze vereniging een “rustig” jaar geweest. Om te beginnen is het jaar afgesloten met een positief resultaat van € 4.343. Accountantskantoor Cijferz te Culemborg heeft de jaarrekening opgesteld. Deze heeft geen op- of aanmerkingen gemaakt t.a.v.de gevoerde administratie en de aangeleverde gegevens.

De Balans per 31 december 2012 geeft het totaal aan van alle baten en lasten. Ook de begroting voor 2012 wordt naast de gerealiseerde cijfers van 2012 getoond.


De subsidie van het Fonds PGO in 2012 bedroeg € 96.000. Dit bedrag mag alleen besteed worden aan de drie kernactiviteiten:

 • Lotgenoten contact,

 • Informatie voorziening

 • Belangenbehartiging

Alle overige kosten (Voorwaardenscheppende kosten) dienen elders gefinancierd te worden. Het Fonds PGO staat toe dat alle inkomsten die niet gerelateerd zijn aan de kerntaken volledig ter beschikking staan van de vereniging en niet van invloed zijn op de resultaten van de combinatie subsidie PGO en kosten kerntaken. De contributie is in dit geval de grootste post.


In de oude situatie mochten verenigingen een reserve opbouwen, het zogenaamde Egalisatie Risico Reserve. In de nieuwe methodiek moet eerst deze reserve weggewerkt worden In onze situatie is dat Egalisatie Risico Reserve per ultimo 2012 weggewerkt.
Om de kosten van de kerntaken te kunnen financieren is er (op papier) een deel van de reserve gebruikt om deze kosten voor het PGO inzichtelijk te maken. Per saldo is het schuiven met bedragen, die het balanstotaal niet beïnvloedt. In dit verslag natuurlijk ook het vergelijk van de kosten Kerntaken versus de Begroting PGO.
Opgemerkt moet worden dat de begroting voor het PGO al in september ingediend moet worden. Uit dit vergelijk blijkt dat de uiteindelijke kosten lager uitvallen dan begroot, maar de opbrengsten ook!! Hierdoor is een verlies op de kerntaken ontstaan van € 22.978.

In de Balans is dit bedrag niet eenvoudig terug te vinden. Dit komt omdat wij nog steeds een groot deel van de Voorwaardenscheppende kosten ten laste van de kerntaken brengen. Over het handhaven van deze methodiek heeft ondergetekende een bezwaar, op deze manier is het voor derden nauwelijks te doen om de cijfers goed te doorgronden. Een aantal gesprekken met het Fonds PGO geeft geen uitsluitsel en in overleg met onze accountant is besloten om deze situatie te handhaven. Het Fonds PGO heeft geen bezwaar tegen deze opstelling.


Wat is er nog meer gebeurd?

De basis van onze vereniging, de leden en daarmee samenhangend de contributie, is in 2012 gedaald van 5288 leden naar 5064.

De contributie opbrengst is wel gestegen, omdat er een kleine verhoging heeft plaatsgevonden en alle leden die opgezegd hebben, wel voor een heel jaar betaald hebben.
In 2011 heeft de MDV een legaat van mevr. A Pluijter-Krul ontvangen, pas in 2012 heeft een voorlopige afrekening plaatsgevonden. Wij hebben een voorschot van € 125.000 ontvangen, in 2013 verwachten wij een eindafrekening en ontvangen dan nog plm. € 15.000.

Dit bedrag is toegevoegd aan Bestemmingsreserve Continuïteit.


Bij de toelichting Baten en Lasten in de Balans is aangegeven het bedrag wat doorbelast is naar de kerntaken.
Lotgenotencontact.

Totaal van deze posten is lager dan begroot. De reden daarvan is dat de reservering voor het Congres JMD in Nijmegen is komen te vervallen, Het Radboud Ziekenhuis heeft de kosten voor haar rekening genomen.


Voorlichting.

Ook hier een verschuiving van kosten, de kosten voor de MaculaVisie zijn beduidend lager uitgevallen ten gevolge van veel lagere drukkosten. De andere kosten daarentegen zijn wel gestegen, waaronder de post deelname beurzen. In dit bedrag zit een voorschot voor de Slechtziendendag 2013 van € 5.000.


Belangenbehartiging.

De bijdrage aan Viziris is met een gelijk percentage gedaald als de PGO subsidie, per saldo resulteerde dit in een lagere afdracht aan Viziris van ruim € 6.000. Daar staat tegenover dat de voucher van het PGO ter waarde van € 18.000 aan de St. Viziris is verstrekt.


Voorwaardenscheppende kosten.

Deze kosten zijn binnen de begroting gebleven, hier is wel aangegeven hoeveel kosten er zijn doorbelast aan de Kernactiviteiten.


Begroting voor 2013.

In de begroting voor 2013 komt weer hetzelfde fenomeen voor dat alleen de kerntaken gesubsidieerd worden, tevens eist het Fonds PGO een sluitende begroting, voor wat betreft het te subsidiëren deel.

In het overzicht is in de linker kolom de PGO-begroting opgenomen, in de rechter kolom de werkelijke kosten. Hierin vallen de kosten van de MaculaVisie op. In deze post is ook de productie van de MV op CD en de portokosten opgenomen. De overige kosten voor Voorwaardenscheppende kosten zijn niet hoger dan in 2012. Uiteindelijk zal het jaar 2013 met een verlies afgesloten worden. Hoe hoog zal blijken, maar zeker is dat de PGO Subsidie “maar” € 60.000 zal zijn plus een voucher ter waarde van € 18.000. Deze voucher mag alleen besteedt worden aan een project waarin tenminste 6 andere partijen deelnemen. Ook heb ik de toelichting op de begroting toegevoegd. Deze is wel gedateerd september 2012, tijdens de presentatie van de begroting PGO 2013 binnen het bestuur. De situatie is niet wezenlijk veranderd.
Zoals u mogelijk weet heb ik mijn functie van Penningmeester per komende ALV beschikbaar gesteld. Vanaf 2004 heb ik deze functie mogen bekleden en heb dat tot op heden met veel plezier gedaan. Met veel genoegen kijk ik terug op het reilen en zeilen van de vereniging, ook na overlijden van Marijn Gelten en alle bestuursleden die ik mogen meemaken.
De tijden zijn nu veranderd, de subsidie wordt minder, de leden worden mondiger. Ook de financiële situatie van de meeste van onze leden wordt minder; wij moeten alle zeilen bijzetten om te overleven. Voorop blijft dat wij de zelfstandigheid willen handhaven en dat vereist soms offers.
Voorts wil ik alle leden bedanken voor het vertrouwen dat in mij gesteld is bij het uitoefenen van mijn functie. Ik heb dit echter niet alleen kunnen doen, met name Bouke van Dam is mijn grote steun en toeverlaat.

Voorts heb ik het bestuur aangeboden om de feitelijke boekingen in de administratie te blijven doen, ook na mijn aftreden, echter een nieuwe Penningmeester dient wel de eindverantwoording en de verslaglegging op zich te nemen. De reden van de beëindiging van het penningmeesterschap ligt in het feit dat zowel mijn partner als ik nu gepensioneerd zijn en dat ik bovendien in het bedrijf van mijn schoonzoon als vennoot ben toegetreden.


In de bijlagen worden alle bedragen verantwoord, alsmede een concept Balans opgesteld door Accountantskantoor Cijferz. Dit concept is door het bestuur goedgekeurd en wordt u nu voorgelegd ter goedkeur en decharge van het bestuur.
Toelichting op begroting MDV 2013
De begroting 2013 valt in twee delen uiteen. Het eerste deel heeft betrekking op de aanvraag bij het Fonds PGO. Het maximaal te verkrijgen subsidie bedrag is € 60.000. Het is niet verstandig om in de aanvraag aan te geven hoe groot de eigen middelen zijn die ingezet moeten worden om de doelstellingen te bereiken. Het gevaar is dat als een van de doelstellingen niet bereikt wordt dat verschil gekort wordt op de totale subsidie, dus de aanvraag is aangepast aan de totale subsidie.

Buiten deze subsidie ontvangt de Vereniging een “voucher” ter waarde van

€ 18.000, te besteden in coöperatie met tenminste 6 andere verenigingen voor een gemeenschappelijk belang.
Het tweede deel van de begroting geeft de juiste situatie weer. Het eind resultaat is een tekort van € 20.450. Dit tekort kan gefinancierd worden uit de opgebouwde reserves. Het aantasten van de reserves kan het voortbestaan van de vereniging in gevaar brengen. De volgende opties staan open:
Verlagen van de bijdrage aan Viziris, voordeel: € 16.750, nadeel: wij verliezen invloed op beleid. Complicatie: begin 2013 is St. Viziris op gegaan in “Oogvereniging”. Onze relatie met die nieuwe vereniging moet een vorm gaan krijgen. De voucher is aan die vereniging gegund worden.
Een tweede optie is contributieverhoging van b.v. € 5,=, opbrengst: € 25.000,=.

Het gevaar hiervan is dat een aantal leden afhaken en dan per saldo minder contributie opbrengsten zijn, bovendien moet een contributieverhoging goedgekeurd worden door de ALV.


De derde optie is een grote ledenwerfactie, lidmaatschap openstellen voor anderen, toegangsprijs invoeren voor niet leden bij regionale bijeenkomsten, gekoppeld aan een lidmaatschap, te denken valt aan een introductieprijs voor een lidmaatschap. Opbrengst moeilijk in te schatten.
Een andere mogelijkheid is te snijden in bestaande uitgaven zoals terugbrengen van het aantal MaculaVisie’s van 6 naar 5 uitgaves per jaar, of weer uitgeven in zwart/wit. Ook kan overwogen worden de MaculaVisie in combinatie met een andere oogvereniging uit te brengen. Besparing plm € 10.000. Andere suggestie zijn zeer welkom.
Mocht u nog vragen hebben over het financieel verslag, dan kunt u mij bereiken via norbertmoens@upcmail.nl of per telefoon: 0652335372. Nogmaals mijn hartelijke dank voor uw vertrouwen!
Met vriendelijke groet,
Norbert Moens, penningmeester
Hieronder vindt u:
-Balans per 31 december 2012

-Staat van baten en lasten

-Toelichting bij de staat van baten en lasten

-Overzicht kerntaken versus begroting Fonds PGO 2012-Begroting 2013


Overzicht kosten kerntaken versus Begroting PGO 2012Kosten

Baten

PGO Begroting

Lotgenoten Contact
Telefonisch Lotgenotencontact

814
650
Landelijke Dag (ALV)
25878

6702

23700

10000

Huiskamerbijeenkomsten
0
50
Regionale bijeenkomsten
2799
1600
MD Cafe's3160
3225
Werkgroep Juveniel MD
283
1000


Totaal

32934

6702

30225

10000


Informatievoorziening
MD Poli158
1150
Verenigingsfolder
6365
5000
MaculaVisie Uitgave
39299

1293

51450

15000

MaculaVisie op CD
4620
3500
Website2166
1400
Deelname Beurzen
7731
2200


Totaal

60339

1293

63550

15000


Belangenbehartiging etc.
Lidmaatschap AMD Alliance Int.

0
1500
Adviesraad MD
0
0
Ledenraad1162
750
Deelname Congressen en Symposia

3651
0


Totaal

4813
2250

Samenwerkingsverbanden, platforms

St. Viziris25382
32000
Platform MD0
0
VSOP2554
2500
CG Raad951
1000


Totaal

28887
35500
PGO Subsidie96000
96000

Onttrekking EgalisatieReserve
9378
11675

Ten laste van Continuiteitsreserve
13600


Totaal

126973

126973

132675

132675
Begroting MDVereniging 2013

Subsidie aanvraag PGO

Totaal Regionale bijeenkomsten

2500
2500
Totaal ALV28500
28500
Opbrenbst Standhuur/lunches

-7800
-7800
Belteam300
300
MD Cafe's1500
1500
MD Poli500
500
Folders etc4200
4200
MaculaVisie37798
52300
Advertenties doorberek. MDF

-7500
-7500
Beurzen etc1
2500
Belangenbehartiging
1
16750

PGO Subsidie
-60000
-60000

Sluitende

Aanvraag begroting

0


Website

2500
Bestuurskosen


9500
Vrijwilligerskosten


3000
Personeelskosten plus reiskosten en Premies
92500
Telefoonkosten


3000
Posthandling etc


1000
Portokosten

6000
Diversen kantoor etc


750
Huur kantoorruimte


15000
Info derden abonnem etc


450
Verzekering Accountants advieskosten3000
Hard en Software incl training en licenties
3500
Drukwerk

2000
Bankkosten

2000

Baten:Contributies 5100 x € 27,50-140250
Bijdrage Parmacie


-10000
Legaten/Bankrente/derde Parmaceut-7250
Te kort


204501   2   3

 • Einde artikel Financieel jaarverslag 2012
 • Wat is er nog meer gebeurd
 • Voorwaardenscheppende kosten.
 • Toelichting op begroting MDV 2013
 • Overzicht kosten kerntaken versus Begroting PGO 2012
 • Belangenbehartiging etc.
 • Samenwerkingsverbanden, platforms
 • Begroting MDVereniging 2013

 • Dovnload 241.81 Kb.